שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים 8.4‎-2
 
1 במרס 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת חוזר מיוחד ד' תשמח;
חוזר תשמט/7 סעיף 306; חוזר
תשנב/7 סעיף 320; חוזר
תשנו/10 סעיף 370; חוזר
תשנח/9(א) סעיף 8.4‎-1
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


 
- חוזר זה בא במקום החוזר המיוחד ד', התשמ"ח, וכן במקום סעיף 306
בחוזר מט/7, סעיף 320 בחוזר נב/7, סעיף 370 בחוזר נו/10 וסעיף
8.4‎-1 בחוזר הוראות הקבע נח/9(א).
 
 
- חוזר זה אינו חל על מוסדות חינוך על-יסודיים לא-רשמיים. לגביהם
יצא חוזר נפרד במועד מאוחר יותר, בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר.
 
 
1. פרסום הודעה על משרה פנויה
 
דרך פרסום הודעה  1.1
הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד המדינה
במוסד חינוך יסודי, על יסודי, או בכל מוסד חינוך אחר (להלן
"מוסד חינוך רשמי אחר"), ורוצה מנהל הלשכה המחוזית במשרד
החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ומנהל המחלקה
לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז") למלאה דרך קבע או
לתקופה שיקבע, יפנה מנהל המחוז אל מנהל האגף הבכיר לכוח
אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה
לפרסם הודעה על משרה פנויה. הפנייה תיעשה בטופס "בקשה
לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה" (ראה נספח 1 להלן)
המתייחס לאותה משרה.
 
1.1.1
 
 
הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי
מנהל האגף הבכיר לפחות באחת מהדרכים האלה:
 
1.1.2
 
 
בלוח המודעות של משרד החינוך בירושלים ובלשכותיו
המחוזיות, כפי שיורה מנהל האגף הבכיר  
א.   
בשלושה עיתונים יומיים לפחות  ב.   
באינטרנט.  ג.   
פרסום נוסף, בנוסח מלא או מקוצר, ייעשה בחוזר המנהל הכללי
של משרד החינוך ובכל מקום או דרך שמנהל האגף הבכיר יראה
לנכון.
 
 
 
פרטי ההודעה  1.2 
ההודעה תכלול פרטים אלו, לפחות:  1.2.1
 
 
תיאור המשרה הפנויה  א.   
פירוט הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים
ודרישות מיוחדות)
 
ב.   
המען שאליו יש להגיש מועמדות  ג.   
המועד האחרון להגשת מועמדות  ד.   
נוסחו של סעיף 3.1.3 (ג) שלהלן.  ה.   
לא תתקבל בקשה של מועמד למשרה פנויה אשר למילויה דרושה
כשירות מיוחדת (כגון תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסוים,
תעודה מסוימת), אם המועמד חסר אותה כשירות.
 
1.2.2
 
 
המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה
הודעה הוא שבעה ימים לפחות אחרי התאריך הראשון של פרסום
ההודעה. בקשות שתוגשנה אחרי המועד שנקבע בהודעה לא
תתקבלנה. לעניין זה חותמת הדואר במועד שבו נשלחה הבקשה
היא הקובעת ולא מועד הגעת הבקשה למשרד באמצעות הדואר.
 
1.2.3
 
 
2. הגשת בקשות למשרה פנויה
 
הגשת בקשות של מועמדים מחוץ לשירות המדינה  2.1
בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש בטופס בקשה למשרה פנויה
(ראה נספח 2 להלן).
 
2.1.1
 
 
מועמד למשרה פנויה יצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את
תולדות חייו, בכתב ידו.
 
2.1.2
 
 
מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה ימציא לגף כוח אדם
בהוראה במחוז, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות
ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס הבקשה, וכן
לאימות כל עניין אחר הקשור בהתאמתו למשרה.
 
2.1.3
 
 
הגשת בקשות של עובדי המדינה  2.2 
עובד הוראה שהוא עובד מדינה, המבקש להגיש את מועמדותו
למשרה פנויה, יגיש את בקשתו בטופס בקשה למשרה פנויה (ראה
נספח), בשני עותקים, בהתאם להנחיות שבטופס.
 
2.2.1
 
 
3. ועדת היועצים
הזמנה לריאיון  3.1 
לא יתקבל מועמד למשרה פנויה שפורסמה עליה הודעה, אלא אם
הוא רואיין על ידי ועדת יועצים.
 
3.1.1
 
 
ההזמנה לריאיון תישלח למועמד על ידי מנהל גף כוח אדם במחוז
לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם
נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד, תישלח ההזמנה לפחות
יומיים לפני מועד הריאיון.
 
3.1.2
 
 
לא יוזמן מועמד לריאיון אם מנהל המחוז או נציגו סבורים,
לאור הפרטים שצוינו על ידי המועמד בבקשתו, שהוא אינו
עומד בתנאי ההודעה, כמפורט בנספח 3 להלן.
 
א.  3.1.3
 
 
לא יוזמן מועמד למשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי,
אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי
דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי
דתי), התשי"ג-1953.
 
ב.   
בהעדר מועמדים העונים על כל דרישות המשרה כפי
שפורסמו בהודעה, ייחשבו כל המועמדים שאינם ממלאים
אחר הדרישות שבנספח 3 לנוהל זה, למעט דרישות ההשכלה
הפדגוגית והניסיון בהוראה, כמי שעונים על דרישות המשרה
כפי שפורסמו בהודעה, ויוזמנו לריאיון לפני ועדת היועצים.
המלצה של ועדת היועצים על המועמד תותנה בקבלת
התחייבות בכתב ממנו, שלפיה ישלים את החסר תוך שלוש
שנים ממועד חתימתו על כתב ההתחייבות.
 
ג.   
למועמד שלא הוזמן לריאיון כאמור ב-3.1.3 לעיל תישלח הודעה
מנומקת בכתב.
 
3.1.4
 
 
הזמנה או הודעה שיש לשלוח תיראה כמבוצעת אם היא נמסרה
לדואר, ואם הכתובת שעליה הייתה כשורה. היא תיראה כאילו
הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד
שהיא נשלחה הרגילה של הדואר, מגיע לתעודתו בדרך
כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 
3.1.5
 
 
 
סדרי עבודתה של ועדת היועצים  3.2
בריאיון בוועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת
אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה. מועמד לא יימצא
כשיר למשרה פנויה, אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו
בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור ב-3.1.3
לעיל.
 
3.2.1
 
 
מועמדים ירואיינו בעל פה על ידי ועדות יועצים שחבריהן מתמנים
על ידי מנהל גף כוח אדם במחוז הנוגע בדבר, בהרכבים
המפורטים להלן:
 
3.2.2
 
 
בחינוך היסודי:  א.   
מגמה ממלכתית
א. מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב. נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ג. ראש רשות החינוך המקומית או נציגו
 
1)   
מגמה ממלכתית-דתית
א) מנהל אגף החינוך הדתי או נציגו - יושב ראש
ב) מנהל המחוז או נציגו
ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ד) ראש רשות החינוך המקומית או נציגו
2)   
בחינוך העל יסודי (בחטיבות ביניים ובחטיבות
עליונות שבבעלות המדינה):
 
ב.   
מגמה ממלכתית
א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב) נציג מרכז הסתדרות המורים
ג) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים
ד) ראש רשות החינוך המקומית או נציגו
 
1)   
מגמה ממלכתית-דתית
א) מנהל אגף החינוך הדתי או נציגו - יושב ראש
ב) מנהל המחוז או נציגו
ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ד) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
ה) ראש רשות החינוך המקומית או נציגו
2)   
במכללות למורים ולגננות שבבעלות המדינה:  ג.   
מגמה ממלכתית  1)   
מנהל האגף להכשרה
ולהשתלמות עובדי הוראה
או נציגו - יושב ראש
 
א)   
נציג מרכז הסתדרות
המורים בישראל
 
ב)   
נציג ארגון המורים בבתי
הספר העל-יסודיים
 
ג)   
מגמה ממלכתית-דתית  2)   
מנהל האגף לחינוך דתי או
נציגו - יושב ראש
 
א)   
מנהל האגף להכשרה
ולהשתלמות עובדי הוראה
 
ב)   
נציג מרכז הסתדרות
המורים בישראל
 
ג)   
נציג ארגון המורים בבתי
הספר העל-יסודיים.
 
ד)   
במרכזים הפדגוגיים:  ד.   
מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש  א)   
מנהל המרכזים הפדגוגיים או נציגו  ב)   
נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל  ג)   
נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים  ד)   
ראש רשות החינוך המקומית או נציגו  ה)   
במתי"א:  ה.   
מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש  א)   
מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו  ב)   
נציג הסתדרות המורים  ג)   
נציג ארגון המורים העל-יסודיים  ד)   
ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א
או נציגו.
 
ה)   
במגזר הערבי ישתתף הממונה על החינוך לערבים או נציגו
כחבר נוסף בוועדת היועצים.  
ו.   
כל חברי ועדת היועצים ימונו על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה
במחוז מתוך מי שכלולים ברשימת היועצים שבידי מנהל המחוז,
אולם נציגי משרד החינוך לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם
כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה
בטופס המועמדות לאותה משרה.
בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. המלצת ועדה
שהתקיימה בהעדר ייצוג כאמור תיפסל. במקרים יוצאים מן הכלל
שייראו לו רשאי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה להתיר
מראש קיום ועדת יועצים ללא ייצוג לבני שני המינים.
 
3.2.3
 
 
מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים
את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר ואת נציג האגף
הבכיר לכוח אדם בהוראה, שישמשו משקיפים שהם בעלי זכות
לדעה מייעצת, אך אינם חברי הוועדה.
אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים
החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד
בלבד, אלא אם צוין אחרת בחוזר זה. כמו כן, מנהל גף כוח אדם
בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף
השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה
הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף
שש-שנתי.
 
3.2.4
 
 
מקום ומועד כינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל גף כוח
אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.
 
3.2.5
 
 
המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם
היושב-ראש.
 
3.2.6
 
 
המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב בפני ועדת היועצים. הוועדה
רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל
בהעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על
תכונותיו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני
הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה
עילה לדחיית ישיבת הוועדה.
 
3.2.7
 
 
אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם
לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט
נציגי המשרד הנוגעים לדבר, האמורים לבדוק את כשירות
המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם
עליהם.
 
3.2.8
 
 
לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית. על חברי
ועדת היועצים להימנע משאלות על עניינים השנויים במחלוקת בין
 המפלגות במדינה.  
3.2.9
 
 
מנהל גף כוח אדם במחוז יעמיד לרשות ועדת היועצים את
התיקים האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר
 הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור ב-2.1.3 לעיל.  
3.2.10
 
 
מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על פי
בקשת ועדת היועצים, לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים
של מועמד, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו, מעבידו
הנוכחי או מעבידים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון
וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף
הבכיר לערוך בעצמו, וכן הוא רשאי למסור למשרד או לגוף אחר את
 שמות המועמדים, כדי שהם יערכו את הבדיקה.  
3.2.11
 
 
מנהל האגף הבכיר ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת
ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות
 לעניין בחירתו של המועמד.  
3.2.12
 
 
חבר ועדת היועצים שמועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע על
כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף בוועדת היועצים המראיינת את אף
אחד מהמועמדים. בפסקה זו "קרוב משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת,
אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן,
 חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.  
3.2.13
 
 
חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על כישלונו בעבר של מועמד,
על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילית אחרת כלשהי, יודיע על כך
למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע. אם המידע הוא סודי, או שחברי
 הוועדה החליטו כדין שלא לגלותו - אין חובה להודיע על כך למועמד.  
3.2.14
 
 
מזכיר ועדת היוצעים ירשום פרטיכול של הדיונים של ועדת
 היועצים, לפי נספח 4 שלהלן.
3.2.15
 
 
סיכומי ועדת היועצים  3.3 
לאחר ראין כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד
מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו
ובניסיונו של המועמד, בחוות דעתם של המשקיפים, במסמכים
שהוגשו לפי 3.2.12‎-3.2.10 לעיל ובהתרשמותו מראיון
המועמדים. ההערכה תתבטא בקביעתו של מועמד אחד על ידי כל
חבר בוועדת היועצים הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה.
 
3.3.1
 
 
 
חברי ועדת היועצים רשאים להמליץ על הגבלת מינוי מנהל לשנה
אחת, לפי שיקול דעתם, או על הגדרתו כממלא מקום, גם אם
המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, ובלבד שההמלצה תהיה
מנומקת בכתב.  
3.3.2
 
 
סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של
הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר
בוועדה המליץ עליו (ראה
נספח 4).
 
3.3.3
 
 
כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש
הוועדה ימסור אותו למזכיר הוועדה.
 
3.3.4
 
 
בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף,
כאמור ב-3.2.4 לעיל, עובד המדינה שמנהל המחוז מינה אותו
כמזכיר ועדת היועצים והמועמד.
 
3.3.5
 
 
דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים; אסור
להביא אותם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.
 
3.3.6
 
 
פרטיכול ישיבת ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש
על ידי מזכיר הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.
3.3.7
 
 
עם תום דיוניה של ועדת היועצים יחזיר מזכיר ועדת היועצים את
תיקיהם האישיים של המועמדים אל הארכיונים שמהם הם
התקבלו.
 
3.3.8
 
 
4. מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה
המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין
בפרטיכול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתה ותוך התחשבות
במסקנותיה של הוועדה.
 
4.1 
החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, תישלח
על כך הודעה למועמד שנבחר על ידי מנהל המחוז.  
א.  4.2 
יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז על אי-בחירתם.
 
ב.   
פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:  4.3 
לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע
להגשת הבקשות;
 
א.   
לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה  ב.   
ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה
אף מועמד כשיר למשרה;
 
ג.   
לא מונה אף מועמד אחר מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה
אותם כשירים למשרה, מסיבה כלשהי -
 
ד.   
יפעל גף כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית כדלהלן:   
יודיע על כך בכתב למועמדים;  א.   
יחזיר את תיקיהם האישיים של המועמדים אל הארכיונים
שמהם הם התקבלו;
 
ב.   
יעביר את פרטיכול ישיבת ועדת היועצים אל מנהל האגף
הבכיר לכוח אדם בהוראה;
 
ג.   
יציע למנהל הכללי, באמצעות הממונה על הטיפול בפרט
שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לפעול באחת הדרכים
האלה:
 
ד.   
לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר  1)   
למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי לשכת המחוז
למשרה הפנויה.
 
2)   
5. מינוי בפועל ומילוי מקום
התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי
ממלא מקום או ממונה בפועל למשרה למשך התקופה שבה המשרה
פנויה, אך לא מעבר ל-31 באוגוסט שבאותה שנה.
 
5.1 
על מינוי כאמור ב-5.1 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד
יוצע על ידי מנהל המחוז לפי נספח 5 שלהלן.
 
5.2 


בשאלות אפשר לפנות אל מר חגי קוזלוב, הממונה על הטיפול בפרט
ותנאי שירות
באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, טל' 02‎-5604732.


6. נספחים
נספח 1 בקשה למשרת ניהול פנויה
נספח 2 הצגת מועמדות למשרת ניהול
 
הכישורים העיקריים הנדרשים ממועמדים למשרת ניהול פנויה *
למשרת ניהול בבית ספר יסודי
1. השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי
הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה
קבוע במוסד חינוך על יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית
 
 
2. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל
 
 
3. ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים
בהיקף של שליש משרה לפחות שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא
יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או
במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).
 
 
למשרת ניהול בבית ספר על יסודי
1. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, רצוי תואר שני (בבית
ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית מתאימה)
 
 
2. רשיון הוראה או הדרכה קבוע בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של
משרד החינוך (אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שנעשתה הפרוצדורה לקבלת רשיון
ההוראה מהמשרד הראשי או קבלת אישור על זכאות לרשיון; לעניין זה לא יוכר רשיון
בייעוץ כעונה על הדרישה לרשיון הוראה קבוע)
 
 
3. ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של החינוך היסודי, של
חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה
(לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל
באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב).
 
 
למשרת ניהול מכללה למורים ולגננות
הכישורים הנדרשים למשרת ניהול פנויה במכללה למורים ולגננות יפורסמו בהודעה על
משרה פנויה, בהתאם לתנאים המיוחדים של כל מכללה למורים ולגננות.
 
 
למשרת ניהול מרכז פדגוגי
1. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל
 
 
* כישורים אלו הם תמצית מתוך חוזר המנכ"ל "הוראות קבע" סא/7(א), סעיף 8.4‎-2, נספח
3. הנוסח המחייב הוא זה שפורסם שם.
 
   
2. השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי
הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה
קבוע בחינוך על-יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית
 
 
3. ותק בהוראה של חמש שנים לפחות בהיקף של שליש משרה שבהן הצליח המועמד
בתפקיד של מורה.
 
 
למשרת ניהול פנויה במתי"א
1. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ ומחו"ל
 
 
2. השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי
הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה
קבוע במוסד חינוך על יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (עדיפות תינתן לבעלי
השכלה בתחום החינוך המיוחד)
 
 
3. סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך בארבע השנים האחרונות המזכות ב-2
גמולי השתלמות לפחות, או, לחלופין, לימודים לקראת תואר אקדמי בהיקף של 224
שעות לפחות בארבע השנים האחרונות (על המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות
מגף השתלמות עובדי הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו; מועמד
חסר השכלה בתחום החינוך המיוחד ימציא אישור על השתלמות המזכה ב-2 גמולי
השתלמות לפחות, כאמור לעיל, בתחומי החינוך המיוחד)
 
 
4. ניסיון של חמש שנים, לפחות, בהוראה, בהיקף של שליש משרה לפחות
 
 
5. ניסיון ניהולי של שנתיים כמנהל בית ספר או כסגן מנהל או כמנהל מרכז טיפולי או
ניסיון של ארבע שנים לפחות בתפקיד רכז שכבה או "מורה בתפקיד הדרכה" על פי כתב
מינוי.
הערה: שנות הניסיון הנדרשות ב-4 וב-5 לעיל יכולות להיות חופפות. תינתן עדיפות
לבעלי ניסיון בעבודה במגוון מסגרות חינוך.
 
 
נספח 3 הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה
למשרת ניהול בבית ספר יסודי  א. 
השכלה פדגוגית- תעודת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של
מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על
סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע במוסד חינוך
על-יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר
למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)
 
1.   
תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל  2.   
ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך
יסודיים ועל-יסודיים בהיקף של שליש משרה לפחות שבהן הצליח
המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא
במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או
במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב)
 
3.   
כושר הדרכה בעבודה פדגוגית: כושר הדרכה בפעולות שמחוץ
לתכנית הלימודים בארגון חברתי או בחינוך המשלים; ידיעה של
הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר
 
4.   
כושר מינהלי, כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של
מוסד חינוך, כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים
ממשלתיים, מקומיים ואחרים.
 
5.   
למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי  ב. 
תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, רצוי
תואר שני (בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית מתאימה)
 
1.   
רשיון הוראה או הדרכה קבוע בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר
המנהל הכללי של משרד החינוך (אין להסתפק בתעודת הוראה בלי
שנעשתה הפרוצדורה לקבלת רשיון ההוראה מהמשרד הראשי או
קבלת אישור על זכאות לרשיון; לעניין זה לא יוכר רשיון בייעוץ
כעונה על הדרישה לרשיון הוראה קבוע)
 
2.   
ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של
החינוך היסודי, של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה,
שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק
בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל
באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב)
 
3.   
רצוי - ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים  4.   
ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר
 
5.   
כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה
בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
 
6.   
כושר לקיים משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות
ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים.
 
7.   
ממועמד/ת לניהול חטיבת ביניים יידרשו, נוסף לאמור לעיל,
גם התנאים האלה:
 
ג. 
הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על
ידי הכנסת והממשלה
 
1.   
הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד
החינוך הנוגעות לחטיבת הביניים
 
2.   
רצוי - ניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני
ואינטגרטיבי אחר
 
3.   
רצוי - ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות
הטרוגניות ובייזום או במעורבות בפעילויות אינטגרטיביות בתחום
החינוך החברתי הלא פורמאלי.
 
4.   
למשרת ניהול מכללה למורים ולגננות
הכישורים הנדרשים למשרת ניהול פנויה במכללה למורים ולגננות
יפורסמו בהודעה על משרה פנויה, בהתאם לתנאים המיוחדים של כל
מכללה למורים ולגננות.
 
ד. 
למשרת ניהול מרכז פדגוגי  ה. 
תואר אקדמי מוכר, ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל  1.   
השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של
מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על
סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או
תעודת הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות
חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)
 
2.   
ותק בהוראה של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה,
שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה
 
3.   
רצוי - ניסיון של שנתיים, לפחות, בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי
(מנהל בי"ס, סגן מנהל, מרכז שכבה וכד')
 
4.   
רצוי - ניסיון בטכנולוגיה חינוכית ובפיתוח אמצעי הוראה  5.   
רצוי - ניסיון בניהול מרכז משאבים או מעבדה פדגוגית
 
6.   
רצוי - ניסיון בהדרכת מורים  7.   
כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים
ממשלתיים, מקומיים ואחרים.
 
8.   
למשרת ניהול מפת"ן
דרישות המשרה תהיינה כנהוג לגבי משרות ניהול בית ספר על יסודי,
כמפורט בסעיף ב' לעיל.
 
ו. 
למשרת ניהול בית ספר לחינוך מיוחד
נוסף לדרישות המשרה כמפורט בסעיפים א' ו-ב' (הכול לפי דרגת
ביה"ס) דרושה גם הכשרה לחינוך מיוחד, כמפורט בתקנון שירות עובדי
הוראה.
 
ז. 
למשרת ניהול חווה חקלאית  ח. 
דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את
החווה: בכיתות א'-ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי,
ובכיתות ז'-ט' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על-יסודי.
במקרה של אוכלוסייה מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכיתות
הגבוה ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.
 
1.   
בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות ולימודי
הסביבה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רשיון
הוראה קבוע למקצוע זה.
 
2.   
למשרת ניהול פנויה במתי"א  ט. 
תואר אקדמי מוכר מוסד להשכלה גבוהה מהארץ ומחו"ל  1.   
השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של
מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה
על סך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע במוסד חינוך על
יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (עדיפות תינתן לבעלי
השכלה בתחום החינוך המיוחד; תעודת בוגר בית הספר למנהיגות
חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה).
 
2.   
סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך בארבע השנים
האחרונות המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או, לחלופין,
לימודים לקראת תואר אקדמי בהיקף של 224 שעות לפחות
בארבע השנים האחרונות (על המועמד להמציא אישור על
ההשתלמויות מהגף להשתלמות עובדי הוראה או אישור על
לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו; מועמד חסר השכלה בתחום
החינוך המיוחד ימציא אישור על השתלמות המזכה ב-2 גמולי
השתלמות לפחות, כאמור לעיל, בתחומי החינוך המיוחד).
 
3.   
ניסיון של חמש שנים, לפחות, בהוראה, בהיקף של שליש במשרה
לפחות  
4.   
ניסיון ניהולי של שנתיים כמנהל בית ספר או כסגן מנהל או כמנהל
מרכז טיפולי או ניסיון של ארבע שנים לפחות בתפקיד רכז שכבה
או "מורה בתפקיד הדרכה" על פי כתב מינוי (הערה: שנות הניסיון
הנדרשות ב-4 וב-5 לעיל יכולות להיות חופפות. תינתן עדיפות
לבעלי ניסיון בעבודה במגוון מסגרות חינוך).
 
5.   
כושר הדרכה בעבודה פדגוגית ובהנחיית קבוצות  6.   
כושר ארגוני-מינהלי: ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של
מוסד חינוך
 
7.   
כושר לקיים משא ומתן עם מנהלי מוסדות חינוך ועם גורמים
מקומיים וממשלתיים ואחרים
 
8.   
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים  9.   
כושר הבעה בכתב ובעל פה  10.   
הכרת חוק החינוך המיוחד, בעיות החינוך של תלמידים בעלי
צרכים מיוחדים והוראות משרד החינוך בכל הנושאים הנוגעים
ליישום החוק ולתחומי הפעילות של מתי"א
 
11.   
הכרת מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלבנטיים,
העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך
בישראל והוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל
בית הספר.
 
12.   
נספח 4 פרוטוקול ועדת יועצים למשרת ניהול בית ספר
נספח 5 הצעה למינוי בפועל למשרת ניהול פנויה

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/7א, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001