דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
בפיקוח משרד החינוך לשנת הלימודים התשס"ב
(תשס"א)6.3‎-5

תוכן העניינים

מבוא
ביאורי הסימנים וראשי התיבות
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים
1. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'
2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'
3. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'-ט'
4. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות י'-י"ב
5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
6. ספרי קודש
7. אטלסים, מפות וגלובוסים
8. חינוך גופני
9. ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
נספח א ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה - עיקרי הוראות הקבע
נספח ב היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשס"ב
נספח ג רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהןהודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב), כ"ד אדר ו' התשס"א, 1 במרס 2001