6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


מבוא
רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת
הלימודים התשס"ב.
ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.
לקראת שנת הלימודים התשס"ג יחולו שינויים בהוראות הקבע לאישור ספרי
לימוד.
הוראות אלה תפורסמנה בחוזר נפרד.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות, כמובא בהוראות
המנכ"ל בעניין ספרים לתלמידים (חוזר נג/4, סעיף 163; עיקרי ההוראות
מובאים בנספח א לחוזר זה). כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע
ההנחיות בדבר ההיערכות לשנת הלימודים התשס"ב, כמובא בנספח ב לחוזר
זה.
מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים,
ולאחר קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התשס"ב תימסרנה
הרשימות לתלמידים. בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית
ספרית בלבד.
בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלי
המחוזות.
בהתאם לסעיף 16 ז' לחוק הפיקוח על המצרכים ושירותים, התש"ח1957-,
מפורטים כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה
שבחוזר זה כוללים מע"מ בשיעור17%. זאת למעט הספרים בהוצאות
שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים
אינם רשאים, בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם
זאת, הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.
תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל
הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' שרה אשכנזי מהמינהל הפדגוגי, טל'
02‎-5604023.


ביאורי הסימנים וראשי התיבות
יש לחדש אישור, התראה ראשונה. *
יש לחדש אישור, התראה אחרונה. **
אגף החינוך הדתי. אח"ד
המחלקה לתלמוד באונ' בר אילן, בשיתוף האגף לתכניות לימודים. ב"א+ת"ל
המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה, ביה"ס לחינוך, האונ' העברית, ירושלים.
הלמ"ה
הקיבוץ המאוחד. הקמ"ה
המכון לאמצעי הוראה. מא"ה
האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים. ת"ל
המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, האונ' העברית בירושלים. מל"מ י
המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, מכון ויצמן, רחובות. מל"מ רחובות
היחידה למחקר ולפיתוח, אונ' ת"א. מל"מ ת"א
המדור לתכניות לימודים, ביה"ס לחינוך, אונ' חיפה. מל"ל
המרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל-אביב. מט"ח
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים. מחת"ב
המכון העברי להשכלה בכתב בישראל (רובינשטין), ירושלים. מעל"ב
המכון הישראלי להשכלה בכתב, תל-אביב. מישל"ב
מעבדה לטיפוח חינוכי חברתי, אונ' תל-אביב. נט"ע
ספרית פועלים. ס"פ
המרכז הפדגוגי הארצי. המפ"ה
מדריך למורה. מד"ל
מפעלים אוניברסיטאים להוצאה לאור, אונ' תל-אביב. מפ' אונ'
עם עובד. ע"ע
סיוע לילד החריג, אוניברסיטת ת"א. יח"ס
הטלוויזיה החינוכית הישראלית, תל-אביב. טח"י
המרכז למוזיקה, רח' טהון 50, חולון. אן' אם' סי'
המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון. מל"ט
המרכז הפדגוגי-טכנולוגי, עמל. מפ"ט


מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים

30.מדעי החברה ומקצועות קרובים א. הספרה הראשונה
משמאל מסמנת את
הספרים לפי הגילים
והסוגים


31.היסטוריה


32.אזרחות 1.לכיתות א'


33.מולדת ולימודי החברה לביה"ס היסודי 2.לכיתות ב'-ו'


34.תולדות היישוב, לימודי א"י 3.לכיתות ז'-ט'


35.גיאוגרפיה 4.לכיתות י'-י"ב


36.מדעי החברה 5.לילדי עולים


37.תקשורת וקולנוע 6.לספרי קודש7.לאטלסים, למפות
ולגלובוסים


40.מתמטיקה 8.לחינוך הגופני


41.מתמטיקה 9.לחינוך הטכנולוגי


46.סטטיסטיקה


47.מדעי המחשב
50.מדעי הטבע והחקלאות ב. הספרות השנייה
והשלישית משמאל
מסמנות את המקצוע,
כדלהלן:


51.טבע לביה"ס היסודי


52.מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים 10.לימודי יהדות


53.ביולוגיה 11.תנ"ך


54.פיזיקה 12.תורה שבע"פ


55.כימייה 13.דינים


56.גיאולוגיה 14.תפילה


57.לימודי הסביבה והחקלאות 15.מחשבת ישראל


58.מדע וטכנולוגיה לחטיבה העליונה 16.נושאים בין תחומיים
ביהדות


59.מדעי החיים והחקלאות (לביה"ס החקלאי
וההתיישבותי)

20.לשון עברית, ספרות
ופילוסופיה


60.שפות זרות 21.קריאה וכתיבה


61.אנגלית 22.דקדוק (ידיעת הלשון)


62.ערבית 23.הבעה


63.צרפתית 24.ספרות


64.צ'רקסית 25.פילוסופיה


88.תיירות 70.אמנויות ומקצועות
העבודה


91.אמנויות העיצוב 71.ציור ואמנות


92.כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה 72.חינוך מוזיקלי


93.מכונות 73.חינוך גופני ובטיחות
בדרכים


94.חינוך לפעוטות 74.טכנולוגיה לביה"ס
היסודי ולחטה"ב


95.מכונאות ימית ותובלות 75.אמנויות טכניות
לחטה"ב


96.עיבוד עץ 76.אמנויות כלליות לתזונה


97.טכנולוגיות תקשורת 77.בריאות וחינוך לתזונה


98.תעשייה וניהול 78.תכניות רשות


99.מדעית-טכנולוגית 79.נושאים מיוחדים
ג. הספרות הרביעית, החמישית והשישית
משמאל
מסמנות את המספר הסידורי של הספר
בתוך המקצוע, לפי החלוקה שלהלן:80.חינוך טכנולוגי81.טכנולוגיה בחטה"ב82.חשמל ואלקטרוניקה


-299‎-1, 899‎-400: ספרי לימוד 83. טכנולוגיות מידע


בהוצאות שונות 84.בנייה ואדריכלות


-399‎-300: ספרים במסגרת האגף 85.מינהל


לתכניות לימודים 86.מכונאות רכב ותחבורה


-900 ואילך: ספרים במסגרת
הטלוויזיההחינוכית
87.אופנה

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001