הארוה יכרד.6

דומיל ירפס 6.3

םידומילה תנשל םהיריחמו םירשואמה דומילה ירפס תמישר (חנ) 3 - 6.3
ב"סשתה
ךוניחה דרשמ חוקיפב


'א תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס.1

הרות 1.11

יתכלממ רפסה תיבל


ריחמה
ח"שב
האצוהה
רבחמהו רפסה םש יגולטקה 'סמה
13.10 תולעמ ** ל"ת / הרות ןתמו םירצמ תאיצי 1.11.301/00
39.15 תולעמ ** ל"ת / תונומת קית ,הרות ןתמו םירצמ תאיצי 1.11.301/01
16.05 תולעמ ** ל"ת /ךרה ליגל ,תישארב ,ףסוי ירופיסו תובאה ירופיס 1.11.304/00
19.65 תולעמ הגוצתל תונומת ףסוא ,ףסוי ירופיסו תובאה ירופיס
** ל"ת / התיכב
1.11.305/00

יתד יתכלממ רפסה תיבל

9.45 ח"טמ תותיכל (ישוק תומר 2) דימלתל תרבוח ,תישארבמ ליחתהל
תרבוח לכ * ח"טמ / (ד"ממ) 'ב-'א
1.11.001/00
9.45 ח"טמ (ישוק תומר 2)הרומל המגוד תרבוח ,תישארבמ ליחתהל
תרבוח לכ * ח"טמ / (ד"ממ)
1.11.002/00
13.05 דלוגכר תרבוח ,ד"ממ ,םירמאמ טקל ,ותארוה לעו ארקמה לע
ל"ת / הרומל,'ב
1.11.306/00
17.65 תולעמ ל"ת / הארוהל םימגד ,ד"ממ ,הרומל ךירדמ ,תישארב רפס 1.11.307/00


הפ-לעבש הרות 1.12

14.50 תולעמ + א"ב/ (ד"ממ) 'א התיכל תפדפד - (רודיסה) יטוקליב העתפא
ל"ת
1.12.300/00


ארקנה תנבהו הביתכו האירק 1.21

44.45 לוכל רפס ןולטמ 'ת / דחוימ ךוניח - תילופיט 'א התיכל ,תולקב ארקנ
1.21.010/00
8.85 לוכל רפס ןולטמ 'ת / הרומל ךירדמ ,תולקב ארקנ 1.21.010/01


התיכל תוזרכו ףצרב תונומת

53.60 דוסי ** גרבנזור 'ס ,בונר'צ 'ח / תיב ףלאל הרזחב 1.21.042/00
27.40 דוסי ** גרבנזור 'ס,בונר'צ 'ח / הרומל ךירדמ ,תיב ףלאל הרזחב 1.21.042/01
12.70 ןדומ / 'א התיכבתיתועמשמ האירק תארוהל תרבוח ,יל הרוק לוכה
** רב 'ח
1.21.043/00
12.70 ןדומ ** רב 'ח ,לוק 'ד / הרומל ךירדמ ,יל הרוק לוכה 1.21.044/00


ח"טמ/'ב-'א תותיכל ,םוקנ םוק

54.55 ח"טמ * תויוליעפ תרדס 1.21.045/00
4.35 ח"טמ * הרומל ךירדמ 1.21.045/01
25.10 ח"טמ * תובושת תרבוח 1.21.045/02
6.80 ח"טמ * (םידימלת -5ל) בקעמו ןחבמ יפד 1.21.045/03


ח"טמ/'ב-'א תותיכל ,א ,דעצ דעצ
(תנכדועמ הרודהמ)


36.40 ח"טמ * םינורפס 5 זראמ 1.21.046/00
36.40 ח"טמ * (הדובע תרבוח) םינורפס 5 זראמ 1.21.046/01
104.60 ח"טמ * תוטלק 5 זראמ 1.21.046/05
9.35 ח"טמ * 'ג-'א ,"דעצ דעצ"ל הרומל ךירדמ 1.21.046/06


'ב-'א תותיכל !ארוק ינא - דוס יל שי
ח"טמ/'ממ ,דחוימ ךוניח


8.35 ח"טמ
* תרבוח - תיתעימש הנחבה ,דוס יל שי 1.21.047/00
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 1 דוס יל שי 1.21.047/01
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 2 דוס יל שי 1.21.047/02
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 3 דוס יל שי 1.21.047/03
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 4 דוס יל שי 1.21.047/04
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 5 דוס יל שי 1.21.047/05
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 6 דוס יל שי 1.21.047/06
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 7 דוס יל שי 1.21.047/07
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 8 דוס יל שי 1.21.047/08
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 9 דוס יל שי 1.21.047/09
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 10 דוס יל שי 1.21.047/10
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 11 דוס יל שי 1.21.047/11
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 12 דוס יל שי 1.21.047/12
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 13 דוס יל שי 1.21.047/13
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 14 דוס יל שי 1.21.047/14
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 15 דוס יל שי 1.21.047/15
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 16 דוס יל שי 1.21.047/16
8.35 ח"טמ
* תרבוח - 17 דוס יל שי 1.21.047/17
8.35 ח"טמ
* הביתכ תינכת - דוס יל שי 1.21.047/18
14.00 ח"טמ
* תרבוח - בשחמב יתארקש םירופיס 1.21.047/19
50.20 ח"טמ
* הקרבה יסיטרכ זראמ 1.21.047/20
12.50 ח"טמ
* הרומל ךירדמ 1.21.047/21
25.85 ףטיל
* ףלטלא 'נ/ האירקה תישארל דימלתל םיפד :'א תרבוח 1.21.048/00
18.20 ףטיל
'נ / האירקה תשיכר ךילהת סוסיבל דימלתל םיפד :'ב תרבוח
* ףלטלא
1.21.048/01
16.70 ףטיל
'נ / ארקנהתנבהו האירקה חופיטל דימלתל םיפד :'ג תרבוח
* ףלטלא
1.21.048/02
30.40 ףטיל
* ףלטלא 'נ / הרומל ךירדמ ,ףטיל 1.21.048/03
25.45 הדסמ
יול 'י ,ןיול 'נ / תילופיט התיכ ,'א תרבוח ,הלק האירק 1.21.049/00
22.40 הדסמ
יול 'י ,ןיול 'נ / תילופיט התיכ ,'ב תרבוח ,הלק האירק 1.21.050/00
25.40 הדסמ
יול 'י ,ןיול 'נ / תילופיט התיכ ,'ג תרבוח ,הלק האירק 1.21.051/00
14.30 הדסמ
יול 'י,ןיול 'נ / 'ב ,'א ,תויתוא לע הרזח תרבוח ,הלק האירק 1.21.052/00
7.95 הדסמ
'ג ,'ב ,'א ,תורבוחל , הרומל ךירדמ ,הלק האירק 1.21.052/01
22.55 ריבד
ןה 'צ / 'א התיכל ,'א תרבוח ,בותכלו אורקל ףיכ 1.21.053/00
םניח ריבד
ןה 'צ / 'א התיכל ,הרומל ךירדמ 1.21.053/01
14.85 י"חט
,םדקתמלוליחתמה דמולל םירופיס תרדס ,"ףיכב אורקל"
/ (תורבוח 4 ץבקמ לכבוםיצבקמ 20 הרדסב) 'ב ,'א תותיכל
ץבקמ לכל"ת ,ח"טמ
1.21.301/00
33.90 תרנכ
גרבזייר 'ר ,ןמתילט 'ב / ילש 'א רפס ,םילימה ךרד 1.21.054/00
14.00 תרנכ
'ר,ןמתילט 'ב / הרומל ךירדמ ,ילש 'א רפס ,םילימה ךרד
גרבזייר
1.21.054/01


ןושלה תעידי 1.22

52.90 ח"טמ ** ילאירא 'ש ,סלפ 'ש / םידליל ריוצמ ןולימ ,ינולימ 1.22.005/00
10.70 ח"טמ ** קיר 'ש ,סלפ 'ש / 'א התיכל ,הדובע יפד ,ינולימ 1.22.006/00
51.05 תולעמ
** ל"ת / םיקחשמ זראמ ,םילימב םיקחשמ 1.22.300/00
8.10 ח"טמ 'נ ,להוו 'א / (10-1 תורבוח) תבתכושמ הרודהמ - תודוס ילב
\תרבוח לכרומיל
1.22.301/00
25.00 ח"טמ לכרומיל 'נ ,להוו 'א/ 4-1 תורבוחל תוליעפ יפד - תודוס ילב
תרבוח
1.22.400/02


בתכבו הפ לעב העבה 1.23
* ח"טמ/ 'א התיכבוןגב האירקל תונכומ תינכת ,יולג דוס
תינכתה טוריפ

33.75 ח"טמ ('לת -20ל זראמ)דימלתה םע תורכיהל םיפד - תורכיה תשיגפ
1.23.001/01
99.05 ח"טמ עמש תוטלק זראמ 1.23.001/02
62.40 ח"טמ (יתתיכ זראמ) ןושלה חופיטל זראמ 1.23.001/03
4.50 ח"טמ הרומל המגוד - תורכיה תשיגפ 1.23.001/04
10.05 ח"טמ ;טקרמרפוסב .3;תדלוה םויב .2 ;בוחרב .1 :הדובע תורבוח
תרבוח לכבוט ברע .4
1.23.001/05
20.00 תולעמ
ל"ת / 'א התיכב תוניירוא 1.23.300/00
37.15 ה"פמה
ל"ת / ואידיו תטלק ,ליפ םיבתוכ ךיא 1.23.301/00
21.35 תולעמ
ל"ת / בשחמ תועצמאב (םג) 'א התיכב תוניירוא 1.23.302/00


תוארקמ - תורפס 1.24

םניח ח"טמ ** חתפי 'א / שיבכב םידלי 1.24.005/00
36.00 תרנכ ,ילש 'א רפס ,םילימה ךרד
'ב / הארקמ
** גרבזייר,ןמתילט
1.24.008/00
15.60 תרנכ ,ילש 'א רפס ,םילימה ךרד
,ןמתילט 'ב/ הרומל ךירדמ
** גרבזייר
1.24.008/01
44.50 הנבי הארקמ ,תולק ילק
תימצע הדובע ,הנושאר
'ח / הבישחהחופיטל
** זפרה 'מ ,בונר'צ
1.24.010/00
1.24.010/01 ,הנושאר הארקמ ,תולק ילק
,הבישחהחופיטל תימצע הדובע
'מ ,בונר'צ 'ח / הרומל ךירדמ
** זפרה
הנבי 12.35


תוארקמ

29.55 ע"ע + ח"טמ + ל"ת / הארקמ ,'א תונולח
** דבוע םע + ח"טמ
1.24.300/00
7.95 ע"ע + ח"טמ / הדובע תרבוח ,'א תונולח
** דבוע םע + ח"טמ + ל"ת
1.24.301/00
8.70 ע"ע + ח"טמ / הרומל ךירדמ ,'א תונולח
** דבוע םע + ח"טמ + ל"ת
1.24.301/01
1.24.302/00 ל"ת / ואידיו תטלק ,'א תונולח
** דבוע םע + ח"טמ +
ע"ע + ח"טמ 51.45
12.15 ע"ע + ח"טמ ל"ת / עמש תטלק ,'א תונולח
** דבוע םע + ח"טמ +
1.24.303/00


הקיטמתמ 1.41

11.80 הנבי ** קרוב 'ש / (דחוימ ךוניחל) 'א םיליחתמל ןובשח 1.41.002/00
21.75 רפס
לוכל
'ת/דימלתל ,'א קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע
1.41.003/00
12.60 רפס
לוכל
תרבוח ,"קית"- 'א קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע 'ת / הדובע
1.41.003/01
15.1 רפס
לוכל
םיקדבמקית - 'א קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע 'ת / ('ב+'א םיקלחל הדובע יפדו)
1.41.003/02
35.50 רפס
לוכל
'ת/ דימלתל ,'ב קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע
1.41.003/03
17.70 רפס
לוכל
תרבוח"קית" - 'ב קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
הדובע
1.41.003/04
15.15 רפס
לוכל
/ םיקדבמ קית - 'ב קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע 'ת
1.41.003/05
70.80 רפס
לוכל
תשש לכל) ל"דמ - 'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע 'ת / (זראמה לש םיקלחה
1.41.003/06
24.75 יחימע קרוב 'ש / 'א ךרכ ,1 הקיטמתמ 1.41.007/00
24.75 יחימע קרוב 'ש / 'ב ךרכ ,2 הקיטמתמ 1.41.007/01
6.15 יחימע קרוב 'ש / 'ב-'א םיקלחל ,הרומל ךירדמ ,הקיטמתמ 1.41.007/02
22.20 י"חט הרומל דימלתל ,תויוליעפ תרבוח ,'א קלח ,1 הקיטמו יתמ 1.41.900/02


ח"טמ + ל"ת / 'א התיכל ,שולש ...ו םייתש תחא

20.65 ח"טמ ** (תבתכושמ הרודהמ) 1 קלח 1.41.300/01
20.20 ח"טמ ** (תבתכושמ הרודהמ) 2 קלח 1.41.300/02
19.95 ח"טמ ** (תבתכושמ הרודהמ) 3 קלח 1.41.300/03
18.90 ח"טמ ** דימלתל םירזבא זראמ 1.41.301/00
32.05 ח"טמ ** (םידימלת 5-ל) םינחבמ זראמ 1.41.303/00
18.30 ח"טמ ** 'א התיכל ,היירטמואיג יקרפ 1.41.305/00
22.25 ח"טמ 1 קלחל הרומל ךירדמ 1.41.305/01
27.45 ח"טמ 2 קלחל הרומל ךירדמ 1.41.305/04
26.50 ח"טמ 3 קלחל הרומל ךירדמ 1.41.305/05


הארוהל הקיטמתמה תארוהל תינכת ,תחא דועו
ח"טמ + ל"ת / תמאתומ
בתכושמ הרודהמ - 'א התיכ


6.35 ח"טמ * = ,< ,> םינמיסה ,10-0 םירפסמה תרכה 1.41.306/00
9.50 ח"טמ * םידידבב רוסיחו רוביח 1.41.307/00
3.65 ח"טמ ** םיעלוצמו םיעטק 1.41.308/00
6.30 ח"טמ * 10 דע רוסיחו רוביח 1.41.309/00
7.15 ח"טמ * תומלש תורשע :20 דע םירפסמה 1.41.310/00
3.15 ח"טמ ** הארמ תדיח 1.41.311/00
5.85 ח"טמ * 'א קלח - תוילולימ תויעב 1.41.312/00
7.95 ח"טמ * 'ב קלח - תוילולימ תויעב 1.41.313/00
6.65 ח"טמ * תרשרש יליגרת : 13 דע רוסיחו רוביח 1.41.314/00
8.05 ח"טמ * 20 דע לפכ 1.41.315/00
6.75 ח"טמ * ךרוא תדידמ 1.41.316/00
1.75 ח"טמ * םירפסמה רשי 1.41.317/00
5.95 ח"טמ * תובצה ,םירסח םירפסמ ;'א ןובשחמ ןובשח 1.41.318/00
18.90 ח"טמ * דימלתל םירזבא זראמ 1.41.319/00
5.95 ח"טמ * (םידימלת -5ל) 'א התיכל הנשה ףוס ןחבמ 1.41.321/00
5.00 ח"טמ * (םידימלת -10ל) המלשהל - םימודא םיפקש זראמ 1.41.322/00
18.20 ח"טמ (םידימלת -5ל) תוארמ זראמ 1.41.323/00
35.40 ח"טמ (םידימלת -5ל) םיעלוצמ תיינבל תועוצר זראמ 1.41.324/00


(םירשג) םישקתמל םירמוח
םירשג - 'א התיכ


6.80 ח"טמ המלשה - 10-0 םירפסמה תרכה 1.41.325/00
6.80 ח"טמ תונכומ - רוסיחו רוביח יבצמ 1.41.326/00
4.20 ח"טמ תונכומ - רוביח 1.41.327/00
4.20 ח"טמ תונכומ - רוסיח 1.41.328/00
5.30 ח"טמ הפולח - 20-11 םירפסמה 1.41.329/00
6.80 ח"טמ הפולח - תוילולימ תויעב 1.41.330/00


דוסיה רפסה תיבל עבט 1.51

11.80 ח"טמ ,הנשה תונועב םימו םדא ,עבט - לגעמב תונוע
* ח"טמ / 'ב-'א תותיכלתרבוח
1.51.001/00
13.20 ח"טמ הרומלךירדמ ,הנשה תונועב םימו םדא ,עבט - לגעמב תונוע
* ח"טמ /
1.51.001/01
53.20 ח"טמ * ח"טמ / 'ב-'א תותיכ ,הלעפהל תונומת זראמ 1.51.002/00
16.05 תרנכ בגש-חרוק 'ד,ןמרבל'ז 'י / 'ב-'א תותיכל ,ילש עבטה הז 1.51.003/00
14.70 תרנכ בגש-חרוק 'ד,ןמרבל'ז 'י / הרומל ךירדמ ,ילש עבטה הז 1.51.003/01
21.00 תומר ** א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,(תרושקת) תעה לכ טלוק 1.51.305/00
18.20 תומר ** א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,תעה לכ טלוק 1.51.306/00
33.65 תומר ** א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,הנשה תונוע 1.51.307/00
30.05 תומר ** א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,הנשה תונוע 1.51.308/00
26.70 מ"למ
ם-י
** ךליאו'א התיכל ,םיננוחמ םידימלתל ,ריווא גזמב תויפצת
1.51.309/00
27.55 תומר * א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,וניניב 1.51.310/00
15.85 תומר * א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,וניניב 1.51.310/01
27.55 תומר * א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,'א רפס ,אירב תויהל 1.51.311/00
15.85 תומר א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,'א רפס ,אירב תויהל 1.51.312/00
27.55 תומר א"ת 'נוא / ,'ב-'א תותיכל,'ב רפס ,אירב תויהל 1.51.313/00
26.35 תומר א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ , 'ב רפס ,אירב תויהל 1.51.314/00
13.20 תומר א"ת 'נוא / דבל אל ונחנא 1.51.315/00
11.50 תומר א"ת 'נוא / הרומל - דבל אל ונחנא 1.51.315/01
14.20 תומר א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,יל תפכא 1.51.316/00
12.05 תומר א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,יל תפכא 1.51.316/01


היגולואיג 1.56

52.45 ןוכמ
ןמציו
ךירדמ ,תונמאלו היגולונכטל ,עדמל בנשא - םיעלסו םידלי
ןתיול 'ת,הליש 'ו ,ןורהא 'נ / תננגלו הרומל
1.56.800/01


'ב-'א תותיכל תיברע 1.62

13.85 י"חט הדובע תרבוח ,ןאכ אמ אי ןאכ 1.62.904/02
15.00 י"חט הדובע תרבוח ,ןאכ אמ אי ןאכ 1.62.904/01
15.00 י"חט הדובע תרבוח ,ןותייז לא ןוסו'ג יריש 1.62.905/02
23.30 י"חט הרומל ךירדמ ,ןותייז לא ןוסו'ג יריש 1.62.905/01
24.75 י"חט הרומל ךירדמ ,'א קלח םייחהמ םירופיס 1.62.906/01
23.30 י"חט הרומל ךירדמ ,דועיתו הירוטסיה יטרס 1.62.907/01
11.10 י"חט דימלתל תרבוח ,(ב"הז) טובזמו טוברח 1.62.908/01


תונמא 1.71

87.45 תולעמ
ךירדמ ללוכ ,תונומת תכרע ,תונמא תוריצי םע םישגפנ םידלי
ל"ת /
1.71.301/00


םיכרדב תוחיטב 1.73

40.70 רתכ 'נ / 'ב-'א תותיכלו םידליה ןגל ,הייצח רבעמב היהש השעמ
** לארה
1.73.001/00
40.70 רתכ ** דיבר 'ש / הרומל ךירדמ ,היהש השעמ 1.73.002/00
14.40 ח"טמ
,יתביבסו ינא:תורבוח 3 ,'ד-'ב תותיכל ,הנואת לא תנידמב
תרבוח לכחתפי 'א / תיבב ,תובוחר
1.73.004/00
7.60 ח"טמ
חתפי 'א / הרומל ךירדמ ,הנואת לא תנידמב 1.73.004/01


היגולונכט 1.74

9.70 ח"טמ * ח"טמ + ל"ת / 'ב-'א תותיכל ,ןאכ זז והשמ 1.74.300/00
13.45 ח"טמ * ח"טמ + ל"ת / הרומל ךירדמ ,ןאכ זז והשמ 1.74.301/00
9.00 ח"טמ ח"טמ + ל"ת / 'ב-'א תותיכל ריינמ לכה 1.74.302/00
11.15 ח"טמ ח"טמ + ל"ת / ! םיסיפדמ ?םישוע המ 1.74.303/00
14.40 ח"טמ ח"טמ + ל"ת / הרומל ךירדמ ,םיכילהתו םירמוח 1.74.304/00
37.15 ה"פמה ל"ת / ואידיו תטלק ,םיכילהתו םירמוח 1.74.305/00


םייח ירושיכ 1.79

41.45 תולעמ י"פש + ל"ת/ 'ממה ס"היבל 'ב-'א תותיכל ל"דמ ,םייח ירושיכ
1.79.300/00
48.75 תולעמ + ל"ת /ד"ממה ס"היבל 'ב-'א תותיכל ל"דמ ,םייח ירושיכ
י"פש
1.79.301/00


םילודגל ןיינע

25.55 ח"טמ יגוגדפה להנימה / םילודגה םלועב תובלתשה עסמ 1.79.400/00
22.20 ח"טמ להנימה/ הרומל ךירדמ ,םילודגה םלועב תובלתשה עסמ
יגוגדפה
1.79.400/01

תועדוה


2001 סרמב 1 ,א"סשתה רדאב 'ו,(ב)7/אס ל"כנמ רזוח