6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


2.ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'

2.10 לימודי יהדות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.90 מט"ח למה חנוכה?, חוברת לתלמיד לכיתות ד'-ו'(חגים) / מט"ח **
2.10.001/00
79.10 מט"ח למה חנוכה?, מרכז למידה, כולל משחק / מט"ח ** 2.10.002/00
1.65 מט"ח למה חנוכה?, דפי הדרכה למורה / מט"ח ** 2.10.003/00
14.00 מט"ח ברוכים הבאים - מושגים ראשוניים על עם ישראלותרבותו
לתלמידים עולים, לכיתה ד' ומעלה(ממ', ממ"ד) / מט"ח *
2.10.004/00
14.60 טח"י קשת וענן, ב', תדריך למורה / י' הרטום + צוות ** 2.10.902/00
20.05 טח"י קשת וענן, ג', תדריך למורה / י' הרטום + צוות ** 2.10.903/00
16.55 טח"י קשת וענן: חגי תשרי, חוברת עבודה לתלמיד לכיתות ג'-ו' / י'
וינקלר, ש' פריאל *
2.10.905/00
15.20 טח"י קשת וענן: ט"ו בשבט, חוברת עבודה לתלמיד, לכיתותג'-ו' /
י' וינקלר, ש' פריאל *
2.10.906/00
16.60 טח"י הכנרי המת (ליום השואה) 2.10.907/00
16.65 טח"י חלום ישן - מדינה חדשה (ליום העצמאות) 2.10.908/00
16.60 טח"י סוד המדורים (ל"ג בעומר) 2.10.909/00


2.11 תנ"ך
תורה לבית הספר הממלכתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
38.50 מודן שמות ויקרא שלי / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.001/00
29.90 מודן שמות ויקרא שלי, מדריך למורה / ד' קרח שגב,י' זילברמן 2.11.001/01
34.50 מודן שמות ויקרא שלי, חוברת עבודה / ד' קרח שגב,י' זילברמן 2.11.001/02
39.50 מודן מבראשית / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.002/00
29.90 מודן מבראשית, מדריך למורה / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.002/01
34.50 מודן מבראשית, חוברת עבודה / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.002/02
39.50 מודן בראשית שלי / ד' קרח שגב, י' זילברמן
29.90 מודן בראשית שלי, מדריך לעבודה / ד' קרח שגב,י' זילברמן 2.11.002/01
34.50 מודן בראשית שלי, חוברת עבודה / ד' קרח שגב,י' זילברמן 2.11.003/02
38.00 רכס חלון לבראשית / ר' בן אורי, ע' גסול 2.11.004/00
41.00 רכס חלון לבראשית, מדריך למורה / ר' בן אורי, ע' גסול 2.11.004/01
39.00 רכס חלון לבראשית, חוברת עבודה / ר' בן אורי, ע' גסול 2.11.004/02
46.65 הד
ארצי
תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, לכיתה ב'/א'אהובה, ד' שי 2.11.005/00
11.10 הד
ארצי
תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, מדריך למורה/א' אהוביה,
ד' שי
2.11.005/01
34.40 הד
ארצי
תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, חוברת עבודה/א' אהוביה,
ד' שי
2.11.005/02
44.65 הד
ארצי
שמות, ויקרא, במדבר / ד' שי, א' אהוביה 2.11.006/00
15.55 הד
ארצי
שמות, ויקרא, במדבר, מדריך למורה / ד' שי, א' אהוביה 2.11.006/01
34.25 הד
ארצי
שמות, ויקרא, במדבר, חוברת עבודה / פ' ירוחמי 2.11.006/02
12.40 יבנה תורה לילד א' (בראשית) / נ' גבריאלי, ב' אביבי, א'
מינקוביץ *
2.11.012/00
חינם יבנה תורה לילד א' (בראשית), מדריך למורה / ב' אביבימ' הרפז 2.11.012/01
4.05 יבנה תורה לילד א' (בראשית), חוברת עבודה לתלמיד א'-ב' /א'
מינקוביץ, ב' אביבי, מ' הרפז *
2.11.013/00
13.90 יבנה תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מקראה / ב' אביבי,מ' הרפז 2.11.014/00
13.90 יבנה תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מדריך למורה / ב' אביבי,מ'
הרפז
2.11.014/01
7.50 יבנה תורה לילד ג', שמות-ויקרא, חוברת עבודה / ב' אביבי, מ'
הרפז
2.11.014/02
39.00 כנרת בראשית ללומדים הצעירים / ח' שליטא, ב' טליתמן 2.11.015/00
32.00 כנרת בראשית ללומדים הצעירים, מדריך למורה /ח' שליטא, ב'
טליתמן
2.11.015/01
34.00 כנרת בראשית ללומדים הצעירים, חוברת עבודה /ח' שליטא, ב'
טליתמן
2.11.015/02
32.25 יבנה בראשית לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ב' / ב' אביבי,מ' טורנר 2.11.040/00
חינם יבנה בראשית לילד, לכיתה ב', מדריך למורה / ב' אביבי,מ'
טורנר
2.11.040/01
36.15 יבנה בראשית לילד, לכיתה ב', חוברת עבודה לתלמיד /מ' הרפז 2.11.040/02
40.05 יבנה שמות-ויקרא לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ג' / ב' אביבי,נ' זיו 2.11.041/00
33.05 יבנה שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה, לכיתה ג' / ב' אביבי,נ' זיו
2.11.041/01
29.40 יבנה שמות-ויקרא לילד, חוברת עבודה, לכיתה ג' / ב' אביבי,נ' זיו
2.11.041/02
חינם יבנה שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה לחוברת העבודה,לכיתה
ג' / ב' אביבי, נ' זיו
2.11.041/03
38.00 רכס עם דוד המלך (שמואל ב'), מהדורה מחודשת /ב' טליתמן, א'
תירוש
2.11.053/00
46.00 רכס עם דוד המלך (שמואל ב'), מדריך למורה,מהדורה מחודשת
/ ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.053/01
30.00 רכס עם יהושע (מהדורה מחודשת) / ב' טליתמן, א' תירוש 2.11.054/00
34.00 רכס עם יהושע, מדריך למורה (מהדורה מחודשת) /ב' טליתמן,
א' תירוש
2.11.054/01
36.00 יבנה טיפוח הבנת התורה - שמות, ויקרא, לכיתה ג' /ש' הרמתי **
2.11.055/00
40.85 מודן במדבר-דברים שלי / ד' שגב, י' זילברמן ** 2.11.063/00
30.90 מודן במדבר-דברים שלי, מדריך למורה / דליה שגב,י' זילברמן
**
2.11.063/01
35.80 מודן במדבר-דברים שלי, חוברת עבודה / ד' שגב,י' זילברמן 2.11.063/02
12.35 מעלות 40 שנה במדבר, חינוך מיוחד, מדריך למורה / ת"ל 2.11.312/01
22.00 מעלות 40 שנה במדבר, חינוך מיוחד, ערכה, דפי עבודה וגזירה
/ת"ל
2.11.312/02


תורה לבית הספר הממלכתי דתי
2.11.018/00


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.45 מט"ח להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות קושי)לכיתות
א'-ב' (ממ"ד) / מט"חכל חוברת

9.45 מט"ח להתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה (2 רמות קושי)
(ממ"ד) / מט"ח
2.11.018/01
18.90 מט"ח מדריך למורה בהוראת מקרא - עקרונות ומטרות ** 2.11.018/02
17.65 מעלות ספר בראשית, מדריך למורה, דגמים להוראה 2.11.018/02


ספר בראשית לכיתות א', ב', ממ"ד/מט"ח
נושא 1: מנח עד אברהם

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
8.45 מט"ח מדריך למורה: פרקים ו'-ט', י"ג, ט"ז 2.11.019/01
8.80 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון(3
חוברות)
2.11.019/02
8.80 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית (3
חוברות)
2.11.019/03
8.80 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח(3 חוברות -
מהדורה מתוקנת)
2.11.019/04


נושא 2: אברהם ויצחק

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
8.45 מט"ח מדריך למורה: פרקים כ"א, כ"ב, כ"ד 2.11.020/01
8.15 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון (3
חוברות)
2.11.020/02
7.50 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית(3
חוברות)
2.11.020/03
7.50 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח(3 חוברות -
מהדורה מתוקנת)
2.11.020/04
9.8 מט"ח חוברת לתלמיד, לסיכום פרקים ט"ו ו-כ"א: אברהם,ישמעאל
ויצחק
2.11.020/05


נושא 3: יעקב ועשו

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.45 מט"ח מדריך למורה, פרקים כ"ה, כ"ז, כ"ח, ל"א, ל"ג 2.11.021/01
20.15 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית(5
חוברות)
2.11.021/03
18.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח (5
חוברות - מהדורה מתוקנת)
2.11.021/04


נושא 4: סיפורי יוסף

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.45 מט"ח מדריך למורה, פרקים ל"ז, מ"ד, מ"ה, מ"ז 2.11.022/01
12.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון(3
חוברות)
2.11.022/02
12.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית(3
חוברות)
2.11.022/03
12.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח(3 חוברות
- מהדורה מתוקנת)
2.11.022/04
13.50 מט"ח מבראשית ל... שמות, חוברת פעילות לתלמיד (ממ"ד) 2.11.022/05


ספר שמות לכיתה ג' , ממ"ד/מט"ח
פירוט הסדרה: 8 חוברות ב-3 רמות קושי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.45 מט"ח בני ישראל עבדים במצרים 2.11.043/01
9.45 מט"ח משה 2.11.043/02
12.70 מט"ח ה' מתגלה למשה בסנה 2.11.043/03
7.85 מט"ח וארא 2.11.043/04
9.00 מט"ח פסח מצרים 2.11.043/05
9.00 מט"ח בני ישראל בים סוף 2.11.043/06
10.35 מט"ח מתן תורה 2.11.043/07
9.15 מט"ח ואלה המשפטים 2.11.043/08
83.55 מט"ח אותות ומופתים - מארז מפעיל לעבודה בקבוצותלכיתה ג'
(ממ"ד) / מט"ח
2.11.044/00
8.40 מט"ח משעבוד לגאולה, סדרת מדריכים למורה, 8 חלקים(ממ"ד)
/ מט"ח
2.11.045/00
13.50 מט"ח המטמון בכדים, חוברת פעילות, לכיתות ד'-ו'(ממ"ד) /
מט"ח
2.11.046/00
33.00 תמיר רש"י - האיש, הכתב והפירוש, לכיתות ב'-ד', ממ"ד /ע'
זיסמן, א' הורוביץ *
2.11.062/00
24.80 רכגולד במדבר, הצעות, נושאים ונקודות לדיון, לכיתה ד',מדריך
למורה (ממ"ד) / ת"ל
2.11.300/00
23.20 מעלות שיעורים בספר במדבר, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל 2.11.301/00
15.30 מעלות במדבר, ערכת עבודה לתלמיד (ממ"ד) / ת"ל 2.11.302/00
11.75 רכגולד שיעורים בספר יהושע לכיתה ד', מדריך למורה ממ"ד) /
ת"ל
2.11.303/00
9.75 מעלות תכנית להוראת פרשת השבוע, מדריך למורהלכיתות ב'-ו',
ממ"ד / ת"ל
2.11.303/01
19.10 מעלות שיעורים בספר דברים, מדריך למורה, לכיתה ו',ממ"ד /
ת"ל
2.11.303/02
44.30 מעלות שיעורים בספר שמות, מדריך למורה / ת"ל 2.11.308/01


ספר ויקרא לכיתה ה', ממ"ד/מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.50 מט"ח ויקרא-צו, מדריך למורה + חוברת עבודה / מ' קם וב'
מכמן
2.11.400/01
13.50 מט"ח אחרי מות, חוברת עבודה / מ' קם ו-א' דינן 2.11.401/02
13.50 מט"ח ביום השמיני, חוברת עבודה / מ' קם ו-ב' מכמן 2.11.402/02


נ"ך לבתי ספר ממלכתיי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
34.80 רכס סדרה, "עם התנ"ך", עם השופטים ובלעדיהם, לכיתה
ד',מהדורה מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.047/00
41.55 רכס מדריך למורה 2.11.047/01
40.50 רכס עם המלכים, בגישה בינתחומים, חלק א' / א' תירוש, ב'
גלר-טליתמן
2.11.048/00
40.50 רכס עם המלכים, חלק א', מדריך למורה / א' תירוש, ב'
גלר-טליתמן
2.11.048/01
43.50 רכס
יבנה
סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו, לכיתה
ה',מהדורה מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.049/00
52.25 רכס
יבנה
סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו, מדריךלמורה,
מהדורה מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.050/00
30.80 רכס
יבנה
סדרה, "עם התנ"ך", עם יהושע, לכיתה ד' /ב' טליתמן, א'
תירוש **
2.11.051/00
36.65 רכס
יבנה
סדרה "עם התנ"ך", עם יהושע, מדריך למורה /ב' טליתמן, א'
תירוש **
2.11.052/00
39.70 רכס סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב')לכיתה ה' / ב'
טליתמן, א' תירוש **
2.11.053/00
47.65 רכס סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב'), מדריך
למורה / ב' טליתמן, א' תירוש **
2.11.054/00
46.05 מסדה תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א', טקסט, לכיתה ה' / א'
אהוביה, ד' שי **
2.11.056/00
28.75 מסדה תנ"ך מפורש, שמואל א', חוברת עבודה / פ' ירוחמי, מ' קמיל,
ד' שי **
2.11.056/01
36.55 מסדה תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל ב', טקסט,לכיתה ה' / א'
אהוביה , ד' שי **
2.11.056/02
27.25 מסדה תנ"ך מפורש לבית הספר , שמואל ב', חוברת עבודה / פ'
ירוחמי , מ' קמיל, ד' שי **
2.11.056/03
15.90 מסדה תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א'-שמואל ב', מדריך
למורה / א' אהוביה, ד' שי **
2.11.057/00
40.00 יד בן
צבי
יהושע / ע' ליפשיץ, י' ליפשיץ 2.11.058/00
חינם יד בן
צבי
יהושע, מדריך למורה / ע' ליפשיץ, י' ליפשיץ 2.11.058/01
35.20 מודן תנ"ך שלי, ספר יהושע, חוברת עבודה לתלמיד /ד'
שגב-קורח, י' זילברמן *
2.11.059/00
40.05 מודן תנ"ך שלי, ספר שופטים, חוברת עבודה לתלמיד /ד'
שגב-קורח, י' זילברמן *
2.11.060/00
30.20 מודן תנ"ך שלי, ספר יהושע-שופטים, מדריך למורה /ד'
שגב-קורח, י' זילברמן *
2.11.061/00
46.70 רכס עם המלכים, בגישה בינתחומים, חלק ב' /ב' גלר-טליתמן, א'
תירוש
2.11.064/00
46.70 רכס עם המלכים, בגישה בינתחומים, חלק ב',מדריך למורה / ב'
גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/01
39.10 מודן שמואל א, ב, חוברת עבודה לתלמיד / ד' קורח-שגב,י'
זילברמן
2.11.066/00
29.45 מודן שמואל א, ב, מדריך למורה / ד' קורח-שגב, י' זילברמן 2.11.066/01
10.20 מעלות שמואל א', לכיתה ה' (ממ') / ת"ל ** 2.11.304/00
4.70 מעלות שמואל א', תיק מפות ותמונות (ממ') / ת"ל ** 2.11.305/00
10.45 מעלות מלכים, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל ** 2.11.306/00


סיפורים מספר שופטים ממ' וממ"ד

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
12.45 מט"ח סיפור אהוד בן גרא, חוברת עבודה /מ' קם, א' פרימת, ג'
קייזר
2.11.403/02
10.90 מט"ח סיפור חידה, חוברת עבודה / מ' קם,א' פרימת, ג' קייזר 2.11.404/02


לבית הספר הממלכתי-דת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
32.25 מעלות מקרא, תורה ונביאים ראשונים, למורהלחינוך מיוחד,
לכיתות א'-ט' (ממ"ד) / ת"ל
2.11.307/00
30.9 מעלות המשכן, מדריך למורה + חוברת איורים / ת"ל + מרחבים 2.11.308/01
97.75 מבית
שמואל
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות מרובעות),
הדרת הספר5 כרכים / שמואל גוטמן (אפשר לרכוש בכרכים
בודדים)
2.11.500/00


2.12 תורה שבעל-פה
לבית ספר הממלכתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.05 יא"ר אגדות חז"ל מצוירות על ספר שמות - משה ויציאתמצרים,
חוברת לתלמיד, ממ' / ת' אלימלך
2.12.007/00
9.10 יא"ר אגדות חז"ל על ספר שמות - משה ויציאת מצרים, מדריך
למורה, ממ' / ת' אלימלך
2.12.007/01
28.50 יא"ר אגדות חז"ל מצוירות, ספר בראשית / ת' אלימלך 2.12.008/00
חינם יא"ר אגדות חז"ל מצוירות, בראשית, מדריך למורה /ת' אלימלך 2.12.008/01
2.55 מעלות חגי תשרי, לכיתה ב' / ת"ל 2.12.312/00
2.20 מעלות הירח והחודש, לכיתה ג' / ת"ל 2.12.313/00
11.05 מעלות אגדות חז"ל על ספר שמות, לכיתה ג' / ת"ל 2.12.313/01
3.20 מעלות ליל הסדר, לכיתה ג' / ת"ל 2.12.314/00
8.40 מעלות כיבוד הורים, לכיתה ד' / ת"ל 2.12.314/01
2.30 מעלות חנוכה, לכיתה ד' / ת"ל 2.12.315/00
5.15 מעלות חג הסוכות, לתלמיד, לכיתה ד' / ת"ל 2.12.317/00
2.55 מעלות שמחת פורים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל 2.12.318/00
5.80 מעלות בין כסה לעשור, לתלמיד, לכיתה ד'/ת"ל + מכון שון 2.12.320/00
3.90 מעלות רבי עקיבא, לכיתה ו' / ת"ל 2.12.321/00
4.30 מעלות בין איש לרעהו, לכיתה ה' / ת"ל 2.12.322/00
46.70 הסרטים
הסליחה": מאגדות חז"ל, קלטת וידיאו /שירותת"ל + שירות
הסרטים הישראלי
2.12.322/01
10.80 מעלות אגדות חז"ל על ספר מלכים, לכיתה ו' / ת"ל 2.12.325/01
2.95 מעלות ט"ו בשבט, לכיתה ו' / ת"ל 2.12.326/00
8.45 מעלות מאגדות חז"ל על ספר במדבר / ת"ל 2.12.327/00
4.45 מעלות מאגדות חז"ל על ספר שמואל / ת"ל 2.12.328/00


לבית הספר הממלכתי דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.05 מעלות מטר לברכה לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל 2.12.300/00
16.65 מעלות מחג לחג, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל 2.12.300/01
11.95 מעלות ראש חודש, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל 2.12.301/00
8.15 מעלות המטבח שלנו, לכיתות ב'-ג' / ב"א + ת"ל 2.12.302/00
8.70 מעלות בדרכו של אברהם, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל 2.12.304/00
13.90 מעלות לכם לציצית, לכיתות ב'-ד' / ב"א + ת"ל 2.12.304/01
7.75 מעלות השב תשיבם, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.305/00
7.20 מעלות נצור לשונך, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.306/00
12.15 מעלות ממועד למועד, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל * 2.12.306/01
9.75 מעלות ושיננתם לבניך, לכיתות ד'-ה' / ב"א + ת"ל 2.12.307/00
12.85 מעלות מהתורה למשנה, לכיתות ד'-ו' / ב"א + ת"ל 2.12.309/00
10.85 מעלות שבת מנוחה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.309/01
15.45 מעלות פרקי משנה: סוכה ומגילה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.309/02
23.45 מעלות פרקי שבת, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל 2.12.310/00
23.95 מעלות פרקי שבת, מדריך למורה / ב"א + ת"ל 2.12.310/01
8.85 מעלות וחי אחיך עמך, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל 2.12.310/02
38.15 מעלות פרקי תלמוד: ערבי פסחים, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל
2.12.310/03
8.75 מעלות ואני תפילתי א' / קריאת שמע, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.310/04
8.85 מעלות ואני תפילתי ב' / תפילת למידה, לכיתה ה' /ב"א +
ת"ל
2.12.310/05
10.65 מעלות הישר והטוב, לכיתות ה'-ו' / אונ' ב"א + ת"ל 2.12.311/00
19.45 מעלות פרקי משנה: ברכות, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל 2.12.311/01
מעלות ב"א + ת"ל
פרקי משנה : ראש השנה, לכיתה ו' מהדורה מורחבת
/
2.12.311/02
12.50 מעלות פרקי משנה: סנהדרין / ב"א + ת"ל 2.12.311/03
10.35 מעלות בית דין, לכיתות ה'-ו' /(מהדורה חדשה) ב"א + ת"ל 2.12.311/04
9.85 מעלות שבת לארץ / ב"א + ת"ל * 2.12.311/05
20.45 רכגולד פרקי גמרא א', לכיתות ד' - ה' / מכללת ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/06
24.05 רכגולד פרקי גמרא א', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/07
16.10 רכגולד פרקי גמרא ב', לכיתות ה'-ו'/מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/08
30.05 רכגולד פרקי גמרא ב', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/09
26.75 רכגולד פרקי גמרא ג', לכיתות ו'-ז' / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/10
24.65 רכגולד פרקי גמרא ג', מדריך למורה / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/11
33.20 מעלות פרקי גמרא ד' לכיתות ז'-ח' / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/12
16.95 מעלות פרקי גמרא ד' , מד"ל / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/13
12.45 מעלות פרקי משנה: פסחים לכיתות ו'-ז' / ב"א + ת"ל 2.12.311/14
17/95 מעלות פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז'/ב"א
+ ת"ל
2.12.311/15
9.00 מעלות המשנה והוראתה, מדריך למורה / ב"א + ת"ל 2.12.311/16
18.00 מעלות מאגרי מידע ביהדות, חלק א', מדריך למורה /ב"א +
ת"ל
2.12.311/17
9.50 מעלות בת מצווה / ב"א + ת"ל 2.12.312/00
24.10 מעלות דרכי לשמות, חינוך מיוחד / ב"א 2.12.313/00
24.50 מעלות דרכי לבמדבר, חינוך מיוחד / ב"א 2.12.314/00


ילקוט משניות א', לכיתות ד'-ו

המחיר בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
16.85 אומן משנה מפורשת, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.500/00
16.85 אומן עבודות במשנה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.501/00
20.75 אומן משנה מפורשת, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.502/00
16.85 אומן עבודות במשנה, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.503/00
16.85 אומן תדריך למורה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.504/00


חוברות ללימוד משנה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.20 אומן ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת א' / מ' בקר * 2.12.505/00
5.20 אומן ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת ב' / מ' בקר * 2.12.506/00
5.20 אומן מסכת ברכות / מ' בקר * 2.12.507/00
5.20 אומן שבת, ביצה / מ' בקר * 2.12.508/00
5.20 אומן פסח, ביכורים / מ' בקר * 2.12.509/00
5.20 אומן עבודות לפסח, ביכורים / מ' בקר * 2.12.510/00
5.20 אומן מסכת תענית / מ' בקר * 2.12.511/00
5.20 אומן עבודות למסכת תענית / מ' בקר * 2.12.512/00
7.80 אומן מסכת בבא קמא / מ' בקר * 2.12.513/00
7.80 אומן מסכת בבא מציעא / מ' בקר * 2.12.514/00
5.20 אומן מסכת בבא בתרא / מ' בקר * 2.12.515/00
5.20 אומן מסכת סנהדרין / מ' בקר * 2.12.516/00
5.20 אומן פרקי אבות, חוברת א' / מ' בקר * 2.12.517/00
5.20 אומן פרקי אבות, חוברת ב' / מ' בקר * 2.12.518/00
5.20 אומן פרקי אבות, חוברת ג' / מ' בקר * 2.12.519/00
20.75 אומן משנה מפורשת, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.520/00
16.85 אומן עבודות במשנה, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.521/00
26.00 אומן משנה מפורשת, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.522/00
24.65 אומן עבודות במשנה, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.523/00
23.55 אחיעבר תורה שבע"פ, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.524/00


2.16 נושאים בין תחומיים ביהד

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.16.300/00 פסח, חוברת + ערכת
יצירות אמנות, כרטיסי
עבודהומשחק למידה / ת"ל
מעלות 36.10
68.80 מעלות פסח, ערכה, מדריך למורה, ממ' /
ת"ל, אורנים, המינהללחינוך
ערכי
2.16.300/01
21.15 מעלות חגי תשרי - ראש השנה ויום
כיפור / ת"ל
2.16.301/00
10.90 מעלות שירון חגיגי, חגי תשרי, סוכות,
פסח, שבועות / ת"ל,אורנים,
המינהל לחינוך ערכי
2.16.301/01
49.85 מעלות חגי תשרי, סוכות, ממ', ערכה /
ת"ל
2.16.302/00
31.60 מעלות שבועות, ערכה, ממ', מדריך
למורה / ת"ל + אורנים
2.16.303/01


2.21 קריאה, כתיבה והבנת הנקרא
קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"


המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
54.55 מט"ח סדרת פעילויות 2.21.001/00
4.30 מט"ח מדריך למורה 2.21.001/01
25.10 מט"ח חוברת תשובות 2.21.001/02
6.80 מט"ח דפי מבחן ומעקב (ל5- תלמידים) 2.21.001/03


צעד צעד, ב', לכיתות ב'-ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
36.40 מט"ח מארז, 5 ספרונים * 2.21.002/00
36.40 מט"ח מארז, 5 חוברות עבודה * 2.21.002/02
104.60 מט"ח מארז, 5 קלטות * 2.21.002/05
9.35 מט"ח מדריך למורה ל"צעד צעד", לכיתות א'-ג' * 2.21.002/06


צעד צעד, ג', לכיתה ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)


המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
21.80 מט"ח מארז, 3 ספרונים * 2.21.003/00
21.80 מט"ח מארז, 3 חוברות עבודה * 2.21.003/02


בסוד העניינים, לכיתות ב'-ג'/מט"

המחיר בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.05 מט"ח מה קורא בתהליך הקריאה?, חוברת ראשונה 2.21.004/00
14.05 מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה?, חוברת שנייה 2.21.004/01
14.05 מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה?, מדריך למורה 2.21.004/02


בסימן קריאה לעידוד הקריאה,
לכיתות ד'-ו' (ממ')/מט"ח


המחיר בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.85 מט"ח גם משם אפשר להתרשם * 2.21.005/00
9.60 מט"ח נ לשם הכותב * 2.21.005/01
13.15 מט"ח עצב ושמחה במשפחה * 2.21.005/02
19.15 מט"ח סימן שאלה? סימן קריאה! - חוברת משחק * 2.21.005/03


הבעה בתור/מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.30 מט"ח על שלושה דברים, מוען ונמען, ספר לתלמיד 2.21.006/00
3.85 מט"ח על שלושה דברים, מוען ונמען, חוברת משחקים 2.21.006/01
12.50 מט"ח על שלושה דברים, מבנה וסגנון, ספר לתלמיד 2.21.007/00
4.70 מט"ח על שלושה דברים, מבנה וסגנון, חוברת משחקים 2.21.007/01
12.75 מט"ח על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, לתלמיד / מט"ח 2.21.008/00
4.70 מט"ח על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, חוברתמשחקים / מט"ח 2.21.008/01
9.35 מט"ח מדריך למורה, מתאים למוען נמען, מבנה וסגנון 2.21.009/00
25.50 מסדה קריאה קלה, חוברת א' / נ' לוין, י' לוי 2.21.010/00
8.10 מסדה קריאה קלה, חוברת א', מדריך למורה לחוברות א'-ג'וחזרה
/ נ' לוין, י' לוי
2.21.010/01
25.50 מסדה קריאה קלה, חוברת ב' / נ' לוין, י' לוי 2.21.011/00
8.10 מסדה קריאה קלה, חוברת ב', מדריך למורה לחוברות א'-ג'וחזרה /
נ' לוין, י' לוי
2.21.011/01
25.50 מסדה קריאה קלה, חוברת ג' / נ' לוין, י' לוי 2.21.012/00
8.10 מסדה קריאה קלה, חוברת ג', מדריך למורה לחוברות א'-ג'וחזרה /
נ' לוין, י' לוי
2.21.012/01
14.50 מסדה קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב / נ' לוין,י' לוי 2.21.013/00
8.10 מסדה קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב מדריך למורה
לחוברות א'-ג' + חזרה / נ' לוין, י' לוי
2.21.013/01
43.00 כנרת בשפת השורות ד' / ר' אנטמן 2.21.014/00
20.00 כנרת בשפת השורות ד', מדריך למורה / ר' אנטמן 2.21.014/01


הכתיבה כמעשה מרכבה / מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
6.65 מט"ח על כתיבה בכתב עת ועל כל מיני משחקים 2.21.400/00
6.65 מט"ח על התקשרות בכתב ועל דברים שבינינו 2.21.401/00
6.65 מט"ח על סוגים של טקסטים ועל כלבים גזעיים 2.21.402/00
6.65 מט"ח על סיסמאות כתובות ועל זכויות ילדים 2.21.403/00
6.65 מט"ח על שכתוב של טקסט ועל מישהו מיוחד 2.21.404/00
6.65 מט"ח על כמה סגנונות לסיפור ועל משהו שקרה באמת 2.21.405/00
6.65 מט"ח על תיאור במילים 2.21.406/00


2.22 ידיעת הלשו

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
54.45 יסוד השפה שלנו, לכיתה ב' / מ' גרעין 2.22.003/00
16.65 יסוד השפה שלנו, מדריך למורה / מ' גרעין 2.22.003/01
41.00 יסוד השפה שלנו, לכיתה ג' / מ' גרעין 2.22.004/00
28.05 יסוד השפה שלנו, מדריך למורה / מ' גרעין 2.22.004/01
28.05 יסוד השפה שלנו, חוברת עבודה א'-ב' / מ' גרעין 2.22.004/02
32.40 דביר כתיב ולשון, לכיתה ג' (כולל חוברת עבודה) / ש'
שטיינר
2.22.005/00

דביר כתיב ולשון, חוברת עבודה / ש' שטיינר 2.22.005/02
33.52 דביר כתיב ולשון, לכיתה ד' / ש' שטיינר 2.22.006/00
33.52 דביר כתיב ולשון, חוברת עבודה לכיתה ד' / ש' שטיינר 2.22.006/02
31.10 דביר כתיב ולשון, לכיתה ב', מקראה, מהדורה מחודשת /ש'
שטיינר
2.22.016/00

דביר כתיב ולשון, לכיתה ב', חוברת עבודה,
מהדורהמחודשת / ש' שטיינר (החוברת מצויה יחד עם
הספרומחירה כלול במחיר הספר)
2.22.016/02
33.35 דביר כתיב ולשון לכיתה ד', חוברת עבודה,
מהדורהמחודשת ש' שטיינר
2.22.018/02
32.95 ספר לכול קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד'-ה' /פ'
דולינסקי
2.22.039/00
4.45 ספר לכול קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד'-ה',מד"ל /
פ' דולינסקי
2.22.039/01
22.90 ספר לכול קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד'-ה', מד"ל
/פ' דולינסקי
2.22.039/02
43.60 הד ארצי כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ה' /ר' בן שחר 2.22.040/00
7.75 הד ארצי כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה /ר' בן
שחר
2.22.040/01
13.10 דביר סימני הדרך לכתיב ולהבנה, מדריך למורה / ח' צ'רנוב,
י' זילברמן, ס' רוזנברג *
2.22.044/00
46.60 מודן על קצה הלשון, לכיתה ה' / ד' קרח-שגב, ל' טל,ע' אלון
*
2.22.046/00
16.30 מט"ח ללימוד יסודות הלשון לכיתות ב'-ג',מארז של 8
חוברות לתלמיד: מוכנות, השם, הפועל,השם והפועל -
חזרה, משפחת המילים, משפחתהמילים חזרההמשפט,
המשפט - חזרה / מט"ח
2.22.048/00
5.70 מט"ח בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון, מדריך למורה /
מט"ח
2.22.049/00
7.25 מט"ח בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון (מארז
משחקים) / מט"ח
2.22.050/00
25.50 מודן על קצה הלשון, לכיתה ב' / ד' קרח-שגב, ל' טל,ע' אלון
*
2.22.050/01
37.05 מודן על קצה הלשון, לכיתה ג' / ד' קרח-שגב, ל' טל,ע' עלון
**
2.22.051/00
28.90 מודן על קצה הלשון, ג', מדריך למורה / ד' קרח-שגב,ל' טל,
ע' אלון **
2.22.052/00
43.90 מודן על קצה הלשון, לכיתה ד' / ד' קרח-שגב, ל' טל,ע' אלון
**
2.22.052/01
30.15 מודן על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב,ל' טל, ע'
אלון **
2.22.052/02
47.35 מודן על קצה הלשון, לכיתה ו' / ד' קרח-שגב, ל' טל,ע' אלון
(ממ' וממ"ד) **
2.22.052/03
30.20 מודן על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב,ל' טל, ע'
אלון*
2.22.052/04
44.50 רכס הבנתי (?!) , חלק ג', חלק ד' (שיעורים בהבנתהנקרא) /
א' כהן*
2.22.053/00
44.50 רכס הבנתי (?!), חלק ג', מדריך למורה / א' כהן* 2.22.054/00
39.95 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ג' /הד ארצי
+ר' בן שחר
2.22.055/00
7.80 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה /הד
ארצי +ר' בן שחר
2.22.055/01
43.15 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ד' /הד ארצי
+ר' בן שחר
2.22.056/00
7.80 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה /הד
ארצי +ר' בן שחר
2.22.056/01
26.60 רובינשטיין נכתוב מלא, לכיתות ה'-ו' / ר' סיוון* 2.22.057/00
49.65 דביר לשוננו, לכיתה ב' / ח' מגיד* 2.22.057/01
49.65 דביר לשוננו, לכיתה ג' / ח' מגיד* 2.22.057/02
חינם דביר לשוננו, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה / ח' מגיד* 2.22.057/03
47.60 דביר לשוננו, לכיתה ו' / ח' מגיד* 2.22.057/04
12.80 דביר לשוננו, מדריך למורה, לכיתות ד', ה', ו' / ח' מגיד* 2.22.057/05


אשכוליות, חוברות עבודה בהבנת הנקרא/
מט"ח, מקבץ ראשון, לכיתה ב


המחיר בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.80 מט"ח 1. פחות או יותר 2.22.058/00
5.80 מט"ח 2. גם", "אבל" ועוד מילים 2.22.058/01
4.15 מט"ח 3. זה הזמן - לפני ואחרי 2.22.058/02
5.80 מט"ח 4. אלף בית 2.22.058/03
5.80 מט"ח 5. הפועל 2.22.058/04
5.80 מט"ח 6. המשפט 2.22.058/05
5.80 מט"ח 7. מה השאלה? 2.22.058/06
5.80 מט"ח 1.זכר ונקבה 2.22.058/07
5.80 מט"ח 2. יחיד ורבים 2.22.058/08
5.80 מט"ח 3. הפכים ומילים נרדפות 2.22.058/09
5.80 מט"ח 4. משפחות מילים 2.22.058/10
5.80 מט"ח 5. קצת יחס למילות יחס 2.22.058/11
4.15 מט"ח 6. זה הזמן - ימים ושעות ומה שביניהם 2.22.058/12
7.30 מט"ח מיץ אשכוליות ב' 2.22.058/13
12.50 מט"ח מדריך למורה למקבצים ראשון ושני 2.22.058/14הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001