6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
5.05 מט"ח קשת - איך ומה? - מדריך כללי למורה לחלקים א', ב' * 2.24.078/65


מקראות/תכניות לימודים
לבית הספר הממלכתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
42.85 מט"ח + ע"ע חלונות, מקראה, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח + עם עובד * 2.24.305/00
10.15 מט"ח + ע"ע חלונות ב', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם עובד * 2.24.305/01
10.15 מט"ח + ע"ע חלונות ב', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם עובד * 2.24.305/02
11.65 מט"ח + ע"ע חלונות ב', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם עובד 2.24.305/03
50.55 מט"ח + ע"ע ירון בעל החלונות, קלטת וידיאו / ת"ל + מט"ח +עם
עובד *
2.24.305/04
48.20 מט"ח + ע"ע חלונות ג', מקראה, לכיתות ג' / ת"ל + מט"ח +עם עובד 2.24.306/00
11.65 מט"ח + ע"ע חלונות ג', מדריך למורה / ת"ל + מטח + עם עובד 2.24.306/01
10.80 מט"ח + ע"ע חלונות ג', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם עובד 2.24.306/02
52.00 מט"ח + ע"ע חלונות ד', מקראה, לכיתות ד' 2.24.306/03
14.85 מט"ח + ע"ע חלונות לכיתה ד', חוברת פעילויות 2.24.306/04
15.55 מט"ח + ע"ע חלונות לכיתות ד'-ו', מדריך למורה 2.24.306/05
56.85 מט"ח + ע"ע חלונות ה'-ו', מקראה לכיתות ה'-ו' 2.24.306/06
14.90 מט"ח + ע"ע חלונות ה'-ו', חוברת פעילויות 2.24.306/07
69.00 מעלות נקרא יחד - לחניך ולחונך, לכיתות ב'-ד', מארז של
2ספרים / ת"ל + המכון לחקר הטיפוח, אונ' ת"א **
2.24.307/00
3.80 מעלות תשעה סיפורים ועוד סיפור (הסיפור העממי בעדות
ישראל), לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מל"ל **
2.24.311/00
4.45 מעלות תשעה סיפורים ועוד סיפור, מדריך למורה / מל"ל ** 2.24.311/01
27.25 מעלות שיח סיפורים, מקראה לתלמיד, לכיתות ה'-ו' / מל"ל ** 2.24.312/00
23.50 רכגולד מדריך להוראת סיפורת ולעידוד קריאת ספרים
בזיקהלשיח סיפורים / ת"ל + מל"ל **
2.24.312/01
12.70 רכגולד לקרוא, להבין, ליהנות, חלק א' מדריך למורה / ת"ל ** 2.24.314/01
19.50 רכגולד לקרוא, להבין, ליהנות, חלק ב', מדריך למורה / ת"ל ** 2.24.315/01
14.85 מט"ח,
ת"לכל
מקבץטח"י
"לקרוא בכיף" סדרת סיפורים ללומד המתחיל
ולמתקדם (בסדרה 20 מקבצים ובכל מקבץ 4
חוברות)/
2.24.316/00
12.10 מעלות ילדים בשירים, לתלמיד בכיתה ב', אסופה של שירים
שונים / ת"ל **
2.24.317/00
21.15 מעלות סברס, קובץ סיפורים על ילדים יהודים וערבים,
לתלמיד / ת"ל + ון ליר **
2.24.319/00
12.55 רכגולד הקלוז, מדריך למורה / ת"ל ** 2.24.320/01
11.50 מעלות מפגשים עם טקסטים / ת"ל 2.24.321/01


לבית הספר הממלכתי דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.30 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.300/00
16.75 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.300/01
39.25 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ג' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.301/00
27.80 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ג' / ת"ל 2.24.301/01
38.45 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.302/00
17.35 מעלות פתחו את השער, לכיתה ד', מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 2.24.302/01
34.30 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.303/00
14.00 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ה', (ממ"ד) / ת"ל 2.24.303/01
77.25 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ו' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.304/00
23.65 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ו' (ממ"ד) / ת"ל 2.24.304/01
41.95 מעלות קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת לעבודה עצמית,לכיתה
ב' (ממ"ד) / ת"ל
2.24.308/00
45.85 מעלות קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת לעבודה עצמית,לכיתה
ג' (ממ"ד) / ת"ל
2.24.308/02
7.00 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי קריאה,לכיתה ד'
(ממ"ד) / ת"ל
2.24.309/00
14.95 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת משימות, לכיתה
ד' (ממ"ד) / ת"ל
2.24.309/02
9.30 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי קריאה,לכיתה ה'
(ממ"ד) / ת"ל
2.24.310/00
23.40 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת משימות,לכיתה
ה' (ממ"ד) / ת"ל
2.24.310/02


חומרי לימוד שהוכנו לתלמידים עולי אתיופיה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
19.05 מעלות "הנה אני", חוברת לעבודה עצמית לפיתוח
מושגיםבאמצעות החושים / ת"ל *
2.24.324/01
12.50 מט"ח מרקם - סיפורים מפי יהודי אתיופיה, ממ"ד 2.24.400/00
25.00 מט"ח מרקם - סיפורים מפי יהודי אתיופיה, קלטת לתלמיד 2.24.400/03
10.00 מט"ח הכתיב האמהרי 2.24.401/00
51.00 מט"ח מילוני, עברי/אמהרי 2.24.402/00


אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים)

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.65 מעלות הרפתקה בצבע, לכיתות ב'-ד' / ת"ל ** 2.24.357/00
11.70 מעלות על רגשות, לכיתות ב'-ד' / ת"ל ** 2.24.358/00
13.65 מעלות צבעים סביבנו, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.24.359/00
10.50 מעלות סיפורים בקווים, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.24.360/00
5.15 טח"י משלי שועלים, תדריך למורה / רז, זהבי, רביד * 2.24.900/00
32.05 טח"י ספר המעשיות, מדריך / ת' אלכסנדר, א' רימלט 2.24.901/00
4.70 טח"י הסנדלר העני והמלך, תדריך למורה / רביד,
רימלט,פלוק *
2.24.902/00
5.40 טח"י שני סיפורים, תדריך למורה / רז, רימלט, שטיין * 2.24.903/00
4.80 טח"י גשם יהי, תדריך למורה / י' שטרן * 2.24.904/00
5.90 טח"י סיפורים משליים, תדריך למורה / א' רימלט, א' לובין * 2.24.905/00
4.70 טח"י דירה להשכיר, תדריך למורה / א' רימלט * 2.24.906/00
5.40 טח"י גלגולו של משל, תדריך למורה / א' רימלט * 2.24.907/00
5.40 טח"י מספריים, גנרל ומכנסיים, תדריך למורה / א' לובין * 2.24.908/00
5.85 טח"י אגדות חוני המעגל 2.24.909/00


החינוך המיוחד

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.15 טח"י השעה שלנו, א'-ב', תדריך למורה / הלביץ,
וינקלר,לחובר *
2.24.911/00
24.55 טח"י השעה שלנו, ארץ מולדת, תדריך למורה / י' חלמיש
+צוות *
2.24.912/00


2.31 היסטוריה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
32.65 מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא / ז' בארי * 2.31.005/00
17.30 מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא, מדריך למורה / ז' בארי * 2.31.006/00
48.35 ספרי
ת"א
בימי יוון ורומא לכיתה ו' / ב' בן ברוך 2.31.009/00
20.45 ספרי
ת"א
בימי יוון ורומא, לכיתה ו', מדריך למורה / א' ריין 2.31.009/01
32.90 מעלות שיעורים בהיסטוריה, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל ** 2.31.300/00
5.20 מעלות שיעורים בהיסטוריה, דפי עבודה, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.31.301/00
15.50 מעלות תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו' (לכיתות הטרוגנית
ממ'), חלק א' / ת"ל **
2.31.304/00
3.65 מעלות תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק א' / ת"ל ** 2.31.305/00
11.80 המפ"ה תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו', קלטות ושקופיות /ת"ל
**
2.31.307/00
30.90 מעלות תולדות ההתיישבות בראי האתר, ממ' וממ"ד / ת"ל 2.31.309/00
39.75 מעלות מדור לדור א', ממ"ד / ת"ל 2.31.310/00
45.00 מט"ח יוון, רומא וירושלים 2.31.400/00


2.33 לימודי המולדת והחברה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
29.65 מעלות איש איש וביתו, לכיתה ב' (ממ'), מהדורה חדשה /ת"ל ** 2.33.300/00
33.45 מעלות איש איש וביתו, מארז תמונות וחוברת עבודה/ ת"ל ** 2.33.301/00
1.80 מעלות איש איש וביתו, דפי משימה/ ת"ל ** 2.33.302/00
7.00 מעלות איש איש וביתו, מדריך למורה / ת"ל * 2.33.303/00
14.15 מעלות נכיר את הבדואים במדבר, מקראה, לכיתות ב'-ג'(ממ') / ת"ל
**
2.33.309/00
9.45 מעלות נכיר את הבדואים במדבר, חוברת עבודה / ת"ל 2.33.309/01
35.40 מעלות נכיר את הבדואים במדבר, מארז תמונות ופעילויות /ת"ל 2.33.309/02
10.65 מעלות נכיר את הבדואים במדבר, מדריך למורה / ת"ל 2.23.309/03
4.45 מעלות גפן היין, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 2.33.311/00
3.65 מעלות זית שמן, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 2.33.312/00
5.75 מעלות לחם מן הארץ, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 2.33.313/00
37.35 מעלות השכונה שלנו, מארז חוברות לתלמיד, לכיתה ג'(ממ' וממ"ד)
/ ת"ל **
2.33.316/00
24.20 מעלות השכונה שלנו, מדריך למורה /ת"ל ** 2.33.317/00
18.00 מעלות במושבים שלנו, לתלמיד בכיתה ד' (נושא היישוב
שלנולמושבים) / ת"ל **
2.33.320/00
48.90 מעלות ההדרים בישראל, מקראה לתלמיד בכיתות ד'-ה' /ת"ל ** 2.33.321/00
18.35 מעלות ההדרים בישראל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.33.322/00
29.45 המפ"ה "ניחוח הדרים", סרט וידיאו / ת"ל ** 2.33.325/00
51.50 המפ"ה "ניחוח הדרים", סט שקופיות / ת"ל ** 2.33.326/00
30.00 מעלות אנחנו ושכנינו, לכיתה ד' / ת"ל * 2.33.327/00
26.60 מעלות החברה היהודית והחברה הערבית בישראל,חומר רקע,
למורה / ת"ל **
2.33.329/00
6.05 מעלות תעשייה קסומה, חוברת עבודה, לכיתה ד' (ממ' וממ"ד) /ת"ל
+ מעלות *
2.33.330/00
21.20 מעלות איש איש ומשפחתו, לכיתה ב' / ת"ל * 2.33.331/00
9.45 מעלות איש איש ומשפחתו, חוברת עבודה / ת"ל * 2.33.332/00
9.55 מעלות איש איש ומשפחתו, מדריך למורה / ת"ל * 2.33.333/00
28.95 מעלות לימודי המולדת והחברה - הסביבה הקרובהמדריך שימושי
למורה לחינוך מיוחד, כיתות ג' -ד ' /ת"ל
2.33.334/00


לבית הספר הממלכתי דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
24.45 מעלות במשפחה, מקראה לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל 2.33.335/00
108.45 מעלות במשפחה, מרכז למידה בין-תחומי (ממ"ד) / ת"ל 2.33.336/00
27.15 מעלות המשפחה היהודית באמנות, כרזה (ממ"ד) / ת"ל 2.33.337/00
12.30 מעלות במשפחה, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 2.33.338/00
8.75 מעלות במשפחה, חוברת עבודה (ממ"ד) /ת"ל 2.33.339/00
33.35 המפ"ה מה לעשות? סרט אנימציה /ת"ל 2.33.340/00


2.34 תולדות היישוב

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.50 מעלות היציאה מן החומות, נוסח א', מקראה לכיתות ב'-ג'(ממ') /
ת"ל **
2.34.300/00
6.90 מעלות היציאה מן החומות, נוסח ב', מקראה לכיתות ד'-ה' (ממ')/
ת"ל **
2.34.302/00
2.20 מעלות היציאה מן החומות, דפי עבודה לתלמידלנוסח ב'/ת"ל ** 2.34.303/00
37.50 מעלות חומה ומגדל, כולל טירת צבי וחניתה, לתלמיד בכיתה
ו'(ממ' וממ"ד) / ת"ל **
2.34.307/00
3.20 מעלות חומה ומגדל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.34.308/00
26.85 מעלות מסע המושבות הראשונות, לתלמיד בכיתה ג',מהדורה
מחודשת (ממ' וממ"ד) /ת"ל
2.34.313/00
6.95 מעלות מסע המושבות הראשונות, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.34.314/00
13.80 מעלות המסע אל הקיבוץ, לתלמיד בכיתה ה' (ממ') / ת"ל ** 2.34.316/00
2.00 מעלות המסע אל הקיבוץ, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.34.317/00
1.60 מעלות המסע אל הקיבוץ, נספח תמונות לכיתה / ת"ל ** 2.34.318/00
42.20 טח"י ארץ מולדת, חלק א', מהדורה חדשה / ש' שבא, ד'
הורוביץ, מ' ניר, ח' רומן
2.34.901/00
43.35 טח"י ארץ מולדת, ב' / ש' שבא - מהדורה חדשה 2.34.902/00
21.90 טח"י ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, א', תדריך למורה * 2.34.903/00
19.50 טח"י ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, ב', תדריך למורה * 2.34.904/00
14.20 טח"י מספורי א"י, לכיתות ה'-ו', מדריך / מ' ניר, מ' פאל, ה'
ספרא
2.34.905/00
14.45 טח"י עלייה וקליטה, לכיתות ה'-ו', מדריך / מ' ניר, מ' אהרוני, מ'
פאל
2.34.906/00


2.35 גיאוגרפיה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
51.10 מסדה תל-אביב-יפו, העיר שלי, לכיתה ד' /הד ארצי-ז' בארי 2.35.001/00
7.80 מסדה תל-אביב-יפו, העיר שלי מדריך למורה / הד ארצי-ז'
בארי
2.35.001/01
38.00 הד
ארצי-מסדה
ירושלים / ר' גונן 2.35.002/00
7.49 הד
ארצי-מסדה
ירושלים, מדריך למורה / ר' גונן 2.35.002/01
43.35 רכס ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את ירושלים, לכיתה ה'
/ ר' נחמיה, נ' פרלמוטר
2.35.007/00
43.35 רכס ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את ירושלים, מדריך
למורה / ר' נחמיה, נ' פרלמוטר
2.35.007/01
38.90 עם עובד אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים
גיאוגרפיים,לכיתה ו' / י' בר גל **
2.35.022/00
חינם עם עובד אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים
גיאוגרפיים,מדריך למורה / י' בר גל **
2.35.023/00
55.90 מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ,לכיתות
ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מט"ח, מהדורה משוכתבת
2.35.024/00
22.00 מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, מחברת
עבודה (ממ' וממ"ד) / מט"ח, מהדורה משוכתבת
2.35.025/00
55.85 מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ,
מדריךלמורה / מט"ח, מהדורה משוכתבת
2.35.028/00
22.35 יסוד המפה, הגלובוס ומפת ישראל, לכיתות ד'-ה' /ע' לעדן **
2.35.029/00
5.65 יסוד המפה, הגלובוס ומפת ישראל, מדריך למורה /ע' לעדן
**
2.35.030/00
34.40 רכס ישראל על המפה, ספר לימוד לכתות ד'-ה' / ש' לבני' 2.35.031/00
37.75 רכס ישראל על המפה, מדריך למורה / ש' לבני 2.35.031/01
46.65 עם עובד הים התיכון והארצות סביבו / א' סופר, י' פוקס 2.35.032/00
חינם עם עובד הים התיכון והארצות סביבו, מדריך למורה / א' סופר,
י' פוקס
2.35.032/01
39.50 מעלות ארצות הים התיכון, לכיתה ה' / ת"ל * 2.35.300/00
3.30 מעלות ארצות הים התיכון, חוברת עבודה / ת"ל * 2.35.300/01
15.40 מעלות ארצות הים התיכון, מדריך למורה / ת"ל 2.35.300/02
11.90 מעלות הודו, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.35.301/00
6.35 מעלות הודו, ילקוט מפות / ת"ל ** 2.35.302/00
25.10 מעלות יהודים וערבים במדינת ישראל, פרק
בגיאוגרפיהיישובית, לכיתה ו' / ת"ל **
2.35.303/00
10.15 גסטליט ארצות הים התיכון באירופה, לכיתה ו' / מל"ל ** 2.35.306/00
9.60 גסטליט אמריקה הדרומית, לכיתה ו' / מל"ל ** 2.35.307/00
134.15 גסטליט ארצות המזה"ת - משחק, מרכזי למידה, לכיתה
ה'(כולל מדריך למורה) / מל"ל **
2.35.308/00
134.15 גסטליט סין - משחק, מרכזי למידה, לכיתה (כולל
מדריךלמורה) / מל"ל **
2.35.309/00
14.90 מעלות על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.312/00
20.00 מעלות על צורות נוף, לחינוך המיוחד /ת"ל 2.35.313/00
11.30 מעלות על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך מיוחד /ת"ל 2.35.314/00
18.90 מעלות על תיירות, לחינוך המיוחד /ת"ל 2.35.315/00
35.30 מט"ח מפות מגלות עולם / צ' פיין, א' מזרחי 2.35.401/00
19.40 מט"ח מפות מגלות עולם, חוברת עבודה /צ' פיין, א' מזרחי 2.35.401/02
27.90 טח"י מישור החוף התיכון והדרומי, תדריך / ר' פבריקנט,ח'
נעמן *
2.35.903/00
25.80 טח"י צפון הארץ, מדריך למורה / ר' פבריקנט, ח' נעמן,א'
תירוש *
2.35.906/00
24.20 טח"י מישור החוף התיכון והדרומי בתרגום לערבית 2.35.907/00


2.36 מדעי החברה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.00 מט"ח מבלי לפגוע - דילמות ערכיות בחברת הילדים,חוברת
לכיתות ד'-ו'
2.36.400/02
22.20 טח"י סיפורים מהחיים, חלק א', לכיתות ג'-ו',מדריך / מ' שרלין,
א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
2.36.901/00
21.75 טח"י סיפורים מהחיים, חלק ב', לכיתות ג'-ו',מדריך / מ' שרלין,
א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
2.36.902/00
28.45 טח"י כישורי חיים, לכיתות א'-ב', למורה וליועץ/ת/ מ' יובל, א'
המר
2.36.903/00


2.37 תקשורת וקולנוע

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
40.50 עם
עובד
להיות בקשר / י' ציקלג 2.37.001/00
חינם עם
עובד
להיות בקשר, מדריך למורה / י' ציקלג 2.37.001/01
17.25 המ'
למינהל
בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה' / ת"ל + המכללה למינהל 2.37.300/00
8.65 המ'
למינהל
בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה', מדריך למורה /ת"ל +
המכללה למינהל
2.37.300/01
17.25 המ'
למינהל
בין מציאות ודמיון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל + המכללה למינהל 2.37.300/02
8.65 המ'
למינהל
בין מציאות ודמיון, מדריך למורה / ת"ל + המכללה למינהל 2.37.300/03
17.35 מעלות סיפורי מסך, הנחיה לצפייה מודרכת בסרטי קולנוע / ת"ל 2.37.301/00
6.65 מעלות סיפור וסרט - על עיבוד קולנועי לסיפורים, מדריךלמורה /
ת"ל
2.37.302/00
12.90 מעלות חופש הביטוי / ת"ל 2.37.303/00
10.45 מעלות דיסני, על שלושה סרטי אנימציה, מדריך למורה(ממ'
וממ"ד) / ת"ל
2.37.304/01
7.50 מעלות יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים קצרים,מדריך
למורה (ממ') / ת"ל
2.37.305/01
12.55 מעלות מפגשים סביב טלוויזיה, הדרכת מורים לטיפוח
מעורבותהורים בצפיות ילדיהם בטלוויזיה (ממ' וממ"ד) /
ת"ל
2.37.306/01
64.50 מעלות צילום כחול לבן, מדריך למורה, ערכת תמונות,ממ' / ת"ל 2.37.307/00
25.00 רמות לחיות בקשר / מ' דרסלר, ט' דרסלר, י'
רוטשילד,אוניברסיטת ת"א
2.37.800/00


2.41 מתמטיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
16.10 יבנה חשבון למתחילים ב' (לחינוך המיוחד)/ ש' בורק ** 2.41.001/00
16.40 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שלישי (לחינוך המיוחד) /ש' בורק ** 2.41.002/00
14.50 יבנה חשבון לתלמיד, חלק רביעי (לחינוך מיוחד) / ש' בורק ** 2.41.003/00
18.00 רמות לחיות בקשר, מדריך למורה / ט' דרסלר, מ'
דרסלר,אוניברסיטת ת"א
2.37.800/01
15.00 רמות לחיות בקשר, חוברת עבודה / מ' דרסלר,אוניברסיטת ת"א 2.37.800/02
15.50 יבנה חשבון לתלמיד, חלק חמישי (לחינוך המיוחד) /ש' בורק * 2.41.004/00
17.20 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שישי (לחינוך המיוחד) /ש' בורק ** 2.41.005/00
37.40 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, חלקים א-ג /ת' עץ הדר 2.41.016/00
68.20 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, מדריך למורה /ת' עץ הדר 2.41.016/01
37.40 ספר
לכול
ספר החשבון החדש שלי, חוברת עבודהלחלקים א'-ג' / ת'
עץ הדר
2.41.016/02
25.00 עמיחי מתמטיקה, ספר לימוד, חלקים א-ג / ש' בורק 2.41.017/00
חינם עמיחי מתמטיקה, מדריך למורה / ש' בורק 2.41.017/01
49.15 חניה משתלם בשבר הפשוט, משתלם בשבר העשרוני /ח' ברג, ח'
מן
2.41.018/00
29.25 חניה משתלם בשבר הפשוט, משתלם בשבר העשרוני,מדריך
למורה / ח' ברג, ח' מן
2.41.018/01
36.30 חניה משתלם עוד בשבר, משתלם באחוזים ובאיסוף נתונים /ח'
ברג, ח' מן
2.41.019/00
29.25 חניה משתלם עוד בשבר, משתלם באחוזים ובאיסוף
נתונים,מדריך למורה / ח' ברג, ח' מן
2.41.019/01
14.75 מעלות משלמים לעשרוניים, חינוך מיוחד / ת"ל 2.41.300/00
5.60 מעלות משלמים לעשרוניים, חינוך מיוחד, מדריך למורה / ת"ל 2.41.300/01
200.00 רכגולד המפתח לעולם הדמיון, פרקי גיאומטרייה, לומדה / ת"ל 2.41.301/00


לראות מתמטיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.85 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - פעילויות לכיתות ב'-ג' 2.41.408/02
7.90 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - משולשים (לכיתות ה'-ו') 2.41.409/02
8.85 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - מרובעים (לכיתות ד'-ו') 2.41.410/02
7.00 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - המעגל והעיגול (לכיתה ו') 2.41.411/02
38.40 מכון ויצמן משוחחים, חושבים ומבצעים / חיותה רגב, טלי
וולך
2.41.800/00


אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.55 מט"ח חלק 4, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) * 2.41..310/01
21.85 מט"ח חלק 5, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) * 2.41.310/02
22.00 מט"ח חלק 6, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) * 2.41.310/03
6.65 מט"ח שיקוף - דפדפת ניקוב * 2.41.311/00
22.70 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד כיתה ב' * 2.41.312/00
49.05 מט"ח מארז לוחות מספר תשע (ל6- תלמידים) 2.41.312/01
54.65 מט"ח מארז אבזרים להזזה (ל5- תלמידים) 2.41.312/02
32.10 מט"ח מארז למבחנים (ל5- תלמידים) * 2.41.313/00
17.25 מט"ח פרקי גיאומטרייה, לכיתה ב' * 2.41.314/00
8.65 מט"ח כיצד בנויים המספרים זנבגופים - להעשרה 2.41.315/00
22.00 מט"ח מדריך למורה לחלק 4 2.41.316/01
22.00 מט"ח מדריך למורה לחלק 5 2.41.317/01
22.00 מט"ח מדריך למורה לחלק 6 2.41.318/01
10.70 מט"ח מארז טנגרם לפרק מדידת שטח 2.41.319/01


אחת שתיים ו...שלוש לכיתה ג' / ת"ל + מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
22.60 מט"ח חלק 7, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.320/00
22.00 מט"ח מדריך למורה לחלק 7 2.41.320/01
20.25 מט"ח חלק 8, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.321/00
22.00 מט"ח מדריך למורה לחלק 8 2.41.321/01
20.85 מט"ח חלק 9, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.322/00
22.00 מט"ח מדריך למורה לחלק 9 2.41.322/01
32.10 מט"ח מארז מבחנים, לכיתה (ל5- תלמידים) / ת"ל ** 2.41.322/00
60.25 מט"ח חשבוניות ודיסקיות (ל5- תלמידים) 2.41.324/00
18.95 מט"ח מארז מד-זווית (ל5- תלמידים) 2.41.326/00
17.10 מט"ח מארז לוחות חריצים (ל5- תלמידים) 2.41.327/00
22.50 מט"ח מארז אבזרים 2.41.330/00
23.90 מט"ח פרקי גיאומטרייה ג' 2.41.333/00


אחת שתיים ו...שלוש, לכיתה ד' / ת"ל + מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
26.75 מט"ח חלק 10, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/01
27.50 מט"ח חלק 11, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/02
24.45 מט"ח חלק 12, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/03
34.80 מט"ח מארז מבחנים (ל5- תלמידים) ** 2.41.337/00
27.75 מט"ח מארז אבזרים 2.41.338/00
34.10 מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים) 2.41.400/00


אחת, שתיים ו...שלוש, לכיתה ה' / ת"ל + מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
28.75 מט"ח חלק 13, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.348/01
25.85 מט"ח חלק 14, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.348/02
25.25 מט"ח חלק 15, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.348/03
5.60 מט"ח קבוצות 2.41.349/01
36.65 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד 2.41.349/02
34.80 מט"ח מארז מבחנים (ל5- תלמידים) ** 2.41.350/00
15.85 מט"ח סרגלי שברים 2.41.353/00
6.45 מט"ח ריצופים 2.41.401/00
18.05 מט"ח מצולעים לריצוף לחוברת ריצופים 2.41.402/00
17.90 מט"ח חוגה לפרק הסתברות (ל-5 תלמידים) 2.41.403/00
17.90 מט"ח מארז סרגלי גבה (ל-5 תלמידים) 2.41.404/00
34.10 מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים) 2.41.405/00


אחת שתיים ו... ושלוש, לכיתה ו' / ת"ל + מט"ח

המחיר בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.60 מט"ח חלק 16, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.357/01
29.05 מט"ח חלק 17, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.357/02
37.95 מט"ח חלק 18, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת) 2.41.357/03
45.00 מט"ח מארז אבזרים חדש, כולל בצק צבעוני 2.41.359/00
10.15 מט"ח מארז מגדלת לפרק שברים (ל-5 תלמידים) 2.41.406/00הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001