6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.00 מפ' אונ' GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZORחוברת עבודה
2.61.031/02
12.85 מפ' אונ' GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZORמדריך למורה לחוברת עבודה
2.61.031/03
19.95 מפ' אונ' GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZORקלטת
2.61.031/04
45.25 אריק כהן STARTING OUT / Z. TACHERלכיתה ד' 2.61.032/00
54.35 אריק כהן STARTING OUT / Z. TACHERמדריך למורה 2.61.032/01
41.95 אריק כהן STARTING OUT / Z. TACHERחוברת עבודה 2.61.032/02
31.20 אריק כהן STARTING OUT/ Z. TACHERמדריך למורה,
חוברת עבודה
2.61.032/03
19.45 אריק כהן STARTING OUT / Z. TACHERקלטת 2.61.032/04
31.05 מט"ח ABRA CADABRA, COMIC BOOK,
ACTIVITY BOOKלכיתות ג'-ד'
2.61.033/00
27.25 מט"ח ABRA CADABRAמדריך למורה 2.61.033/01
33.35 מט"ח ABRA CADABRAחוברת עבודה 2.61.033/02
10.00 מט"ח ABRA CADABRAקלטת 2.61.033/03
37.15 FORESMAN
HOORRAY FOR ENGLISHSCOTTSא' בלה,
א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
2.61.034/00
37.95 FORESMAN
HOORRAY FOR ENGLISH /א' בלה, א'
סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדיSCOTTSמדריך
למורה
2.61.034/01
4.20 FORESMAN
HOORRAY FOR ENGLISH /' בלה, א' סרבלינו,
ש' מהוטיאן, ג' ורמנדיSCOTTSחוברת עבודה
2.61.034/02
18.60 FORESMAN
HOORRAY FOR ENGLISH /א' בלה, א'
סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדיSCOTTSקלטת
2.61.034/03
92.95 FORESMAN
HOORRAY FOR ENGLISH /א' בלה, א'
סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדיSCOTTכרזות +
כרטיסי הברקה, לכיתה
2.61.034/04
31.00 אריק כהן פ' טלשיר, פ' הלפרין ENGLISH WITH BENNY / 2.61.035/00
39.60 אריק כהן פ' טלשיר, פ' הלפרין ENGLISH WITH BENNY
/מדריך למורה
2.61.035/01
18.60 אריק כהן פ' טלשיר, פ' הלפרין ENGLISH WITH BENNY
/קלטות לתלמיד
2.61.035/03
36.90 אריק כהן פ' טלשיר, פ' הלפרין ENGLISH WITH BENNY
/כרטיסי הברקה, לכיתה
2.61.035/04
חינם אריק כהן ג' בוסין, י' טל ENGLISH WITH A SMILE /ספר
לתלמיד
2.61.036/00
חינם אריק כהן ג' בוסין, י' טל ENGLISH WITH A SMILE /מדריך
למורה
2.61.036/01
חינם אריק כהן ג' בוסין, י' טל ENGLISH WITH A SMILE /קלטת 2.61.036/02
27.65 OXFORD
BIG BIRD'S YELLOW BOOK - OPEN
SESAME /לכיתה ג'צ' ו-ג' ברואר
2.61.037/00
15.85 OXFORD
BIG BIRD'S YELLOW BOOK - OPEN
SESAME /מדריך למורהצ' ו-ג' ברואר
2.61.037/01
48.35 מפ' אונ' ק' נוימן, ג' נבו TELL ME IN ENGLISH /לכיתה ג' 2.61.038/00
92.95 מפ' אונ' ק' נוימן, ג' נבו TELL ME IN ENGLISH /מדריך
למורה
2.61.038/01
18.60 מפ' אונ' ק' נוימן, ג' נבו TELL ME IN ENGLISH /קלטת
לתלמיד
2.61.038/03
61.95 מפ' אונ' ק' נוימן, ג' נבו TELL ME IN ENGLISH /ערכה
למורה
2.61.038/04
47.10 מפ' אונ' ש' פוסטול YOU AND I /לכיתה ה' 2.61.039/00
31.00 מפ' אונ' ש' פוסטול YOU AND I /מדריך למורה 2.61.039/01
31.00 מפ' אונ' ש' פוסטול YOU AND I /חוברת עבודה 2.61.039/02
18.60 מפ' אונ' ש' פוסטול YOU AND I /קלטת 2.61.039/03
58.20 אריק כהן צ' טצ'ר TREASURE CHEST /לכיתה ה' 2.61.040/00
31.00 אריק כהן צ' טצ'ר TREASURE CHEST /מדריך למורה 2.61.040/01
31.00 אריק כהן צ' טצ'ר TREASURE CHEST /חוברת עבודה 2.61.040/02
18.60 אריק כהן צ' טצ'ר TREASURE CHEST /קלטת 2.61.040/03
89.20 אריק כהן צ' טצ'ר TREASURE CHEST /כרטיסי הברקה 2.61.040/04
53.35 אריק כהן ה' לביא, פ' טריט CHANGING CHANNELS
/לכיתה ו'
2.61.041/00
39.60 אריק כהן ה' לביא, פ' טריט CHANGING CHANNELS
/מדריך למורה
2.61.041/01
31.30 אריק כהן ה' לביא, פ' טריט CHANGING CHANNELS
/חוברת עבודה
2.61.041/02
18.60 אריק כהן ה' לביא, פ' טריט CHANGING CHANNELS
/קלטת
2.61.041/03
39.95 א' כהן א' קירשנבאום, CHANGING CHANNELS, A /פ'
טריטחוברת עבודה לתלמידים חלשים
2.61.041/06
41.65 אריק כהן א' קירשנבאום, CHANGING CHANNELS, A /פ'
טריטמדריך למורה לחוברת עבודה לתלמידים חלשים
2.61.041/07
48.35 מפ' אונ' א' רכטמן WONDERFUL PEOPLE /לכיתה ו' 2.61.042/00
18.60 מפ' אונ' א' רכטמן WONDERFUL PEOPLE /מדריך
למורה
2.61.042/01
28.95 מפ' אונ' א' רכטמן WONDERFUL PEOPLE /חוברת
עבודה
2.61.042/02
18.60 מפ' אונ' א' רכטמן WONDERFUL PEOPLE /קלטת 2.61.042/03
28.95 מפ' אונ' א' רכטמן WONDERFUL PEOPLE /מדריך
למורה לחוברת עבודה
2.61.042/04
54.05 אריק כהן י' ירון CAT AROUND TOWN /לכיתות ג'-ד' 2.61.043/00
69.00 אריק כהן י' ירון CAT AROUND TOWN /מדריך למורה 2.61.043/01
33.05 אריק כהן י' ירון CAT AROUND TOWN /חוברת עבודה 2.61.043/02
23.75 אריק כהן י' ירון CAT AROUND TOWN /קלטת 2.61.043/03
17.40 המחברת ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH /לכיתות ג'-ד' 2.61.044/00
42.95 המחברת ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH /מדריך למורה
2.61.044/01
10.45 המחברת ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH /חוברת עבודה
2.61.044/02
10.45 המחברת ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH /קלטת 2.61.044/03
52.15 המחברת ח' ויטל COOKIE ISLAND /לכיתות ג'-ד' 2.61.045/00
41.75 המחברת ח' ויטל COOKIE ISLAND /מדריך למורה 2.61.045/01
41.75 המחברת ח' ויטל COOKIE ISLAND /קלטת 2.61.045/03
43.50 מפ' אונ' ע' אולשטיין, BEGINNER'S FILES, FILE I /ת'
פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרעלכיתות ג'-ד'
2.61.046/00
69.60 מפ' אונ' ע' אולשטיין, BEGINNER'S FILES, FILE I /ת'
פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרעמדריך למורה
2.61.046/01
28.95 מפ' אונ' ע' אולשטיין, BEGINNER'S FILES, FILE I /ת'
פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרעחוברת עבודה
2.61.046/02
17.40 מפ' אונ' ע' אולשטיין, BEGINNER'S FILES, FILE I /ת'
פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרעקלטת
2.61.046/03
56.85 ז'ק נ' אלמגור CLOSE UP /לכיתות ה' 2.61.047/00
13.90 ז'ק נ' אלמגור CLOSE UP /מדריך למורה 2.61.047/01
34.80 ז'ק נ' אלמגור CLOSE UP /חוברת עבודה 2.61.047/02
47.20 מפ' אונ' א' ווינר, ג' שמילוביץ' OCTOPUS / 2.61.048/00
22.20 מפ' אונ' א' ווינר, ג' שמילוביץ' OCTOPUS /מדריך למורה 2.61.048/01
31.10 מפ' אונ' א' ווינר, ג' שמילוביץ' OCTOPUS /חוברת עבודה 2.61.048/02
22.10 מפ' אונ' א' ווינר, ג' שמילוביץ' OCTOPUS /קלטת 2.61.048/03
42.20 מפ' אונ' ג' נבו, ק' נוימן READ IT IN ENGLISHלכיתות ד' 2.61.049/00
55.55 מפ' אונ' ג' נבו, ק' נוימן READ IT IN ENGLISHמדריך
למורה
2.61.049/01
21.15 מפ' אונ' ג' נבו, ק' נוימן READ IT IN ENGLISHקלטת 2.61.049/03
34.40 מפ' אונ' ג' נבו, ק' נוימן / WRITE IT IN ENGLISHלכיתה ד'
2.61.050/00
55.55 מפ' אונ' ג' נבו, ק' נוימן / WRITE IT IN ENGLISHמדריך
למורה לחוברת העבודה
2.61.050/01
21.15 מפ' אונ' ג' נבו, ק' נוימן /WRITE IT IN ENGLISHקלטת 2.61.050/03
44.45 מפ' אונ' ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין,ב'
זרעBEGINNERS' FILES 2/ספר לימוד לכיתה ה'
2.61.051/00
66.65 מפ' אונ' ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין,ב'
זרעBEGINNERS' FILES 2/מדריך למורה
2.61.051/01
28.95 מפ' אונ' ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין,ב'
זרעBEGINNERS' FILES 2/חוברת עבודה
2.61.051/02
44.45 מפ' אונ' ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין,ב'
זרעBEGINNERS' FILES 2/קלטת
2.61.051/03
42.00 אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE 1/נ'
זוסמן, נ' כרמי
2.61.052/00
60.00 אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
1/מדריך למורהנ' זוסמן, נ' כרמי
2.61.052/01
60.00 אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
1/חוברת עבודהנ' זוסמן, נ' כרמי
2.61.052/02
44.00 אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
1/קלטתנ' זוסמן, נ' כרמי
2.61.052/03
200.00 אריק כהן MR. A. FOUNDATION LEVEL, STAGE
1,כרטיסי הברקהנ' זוסמן, נ' כרמי
2.61.052/05
60.00 אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 2/נ' וזן, ג' אלכסנדר
2.61.053/00
70.00 אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 2/מדריך למורהנ' וזן, ג' אלכסנדר
2.61.053/01
54.00 אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 2/חוברת עבודה ומשחקיםנ' וזן, ג' אלכסנדר
2.61.053/02
44.00 ראריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 2/קלטתנ' וזן, ג' אלכסנד
2.61.053/03
240.00 אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 2/כרטיסי הברקהנ' וזן, ג' אלכסנדר
2.61.053/05
60.00 אריק כהן HIGHLIGHTS, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 3/מ' דריי, מ' יוכמן
2.61.054/00
60.00 אריק כהן HIGHLIGHTS, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 3/מדריך למורהמ' דריי, מ' יוכמן
2.61.054/01
50.00 אריק כהן HIGHLIGHTS, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 3/חוברת עבודהמ' דריי, מ' יוכמן
2.61.054/02
26.00 אריק כהן HIGHLIGHTS, FOUNDATION LEVEL,
STAGE 3/קלטתמ' דריי, מ' יוכמן
2.61.054/03
31.70 טח"י CANDY CAN DO IT, COMPLETE
EDITIONספר למתחיליםצ' בן שחר ו-י' סגל
2.61.906/00
15.05 טח"י CANDY CAN DO IT, ACTIVITY BOOK 1/**
צ' בן שחר, ג' סגל
2.61.919/00
14.05 טח"י CANDY CAN DO IT 2, ACTIVITY BOOK
/**צ' בן שחר, ג' סגללכיתה ד'
2.61.921/00
8.25 טח"י CANDY CAN DO IT 2 **קלטת 2.61.922/00
8.25 טח"י CANDY CAN DO IT **קלטות אודיו (המחיר לכל
קלטת)+קלטתבתרגום לערבית
2.61.923/03
39.70 טח"י ג' סגל , ר' קינן, צ' בן שחר SEVEN IN HEAVEN / 2.61.923/01
17.80 טח"י ר' קינן, צ' בן שחר SEVEN IN HEAVEN /חוברת
עבודה
2.61.923/02
8.00 טח"י SEVEN IN HEAVENקלטת 2.61.923/03
37.15 טח"י SEVEN IN HEAVEN4 קלטות וידיאו (המחיר
לכל קלטת)
2.61.923/05
31.00 טח"י מדריך למורהSEVEN IN HEAVEN 2.61.923/06


2.62 ערבי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
84.45 אחיעבר תסלח 1 / ר' גרינבוים 2.62.001/00
61.25 אחיעבר תסלח 1, מדריך למורה / ר' גרינבוים 2.62.001/01
15.50 טח"י ג'ארכ קאריבכ, חוברת עבודה / ז' גנור ** 2.62.900/00
12.00 טח"י ג'ארכ קאריבכ, שיחון / ז' גנור ** 2.62.901/00
5.75 טח"י ג'ארב קאריבכ, תדריך למורה / ז' גנור * 2.62.902/00
51.30 טח"י ג'ארב קאריבכ, 6 קלטות קול / טח"י ** 2.62.903/00


2.71 ציור ואמנות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
87.50 המפ"ה ירושלים כסמל לאחדות ישראל, סדרת שקופיות /ת"ל ** 2.71.305/01
9.50 מעלות אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות
בחינוךהמיוחד / ת"ל **
2.71.306/00
16.85 רכגולד עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד באמנות / ת"ל ** 2.71.307/00
49.35 המפ"ה עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות ** 2.71.307/01


2.72 מוזיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
50.95 "ארט" חגיגה בצלילים, לתלמיד / ע' טוריאל, ש' גולדשטיין 2.72.001/00
חינם "ארט" חגיגה בצלילים, חוברת עבודה / ע' טוריאל,ש' גולדשטיין
2.72.001/01
11.25 מעלות תו וצליל, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + הפיקוח על המוזיקה ** 2.72.300/00
4.65 מעלות תו וצליל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל + הפיקוח על
המוזיקה **
2.72.301/00


2.73 בטיחות בדרכים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
38.90 רכגולד בצעד זהיר ובטוח, לכיתות ג'-ד' / א' עצמוני 2.73.002/00
22.20 רכגולד בצעד זהיר ובטוח, מדריך למורה / א' עצמוני 2.73.002/01
24.25 מט"ח משפחה על גלגלים, לכיתות ה'-ו' (מארז ספרים)
/מט"ח*
2.73.300/00
17.60 שקד ROAD SAFETY / MARSHA BOREN ** 2.73.301/00


2.74 טכנולוגיה לבית הספר היסודי

38.30 רמות בשביל המוצרים, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א 2.74.308/00
20.15 רמות בשביל המוצרים, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.74.309/00
17.90 רמות בשביל המוצרים, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.74.310/00
11.00 מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', חוברת / ת"ל + מט"ח * 2.74.311/00
11.00 מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', מדריך למורה /ת"ל + מט"ח *
2.74.312/00
8.60 מט"ח מערכת החשמל בבית, ה'-ז', חוברת / ת"ל + מט"ח * 2.74.313/00
8.60 מט"ח *
מערכת החשמל בבית, ה'-ו', מדריך למורה /ת"ל + מט"ח * 2.74.314/00
9.70 מט"ח משהו זז כאן, א'-ב', חוברת / ת"ל + מט"ח * 2.74.315/00
13.45 מט"ח משהו זז כאן, א'-ב', מד"ל / ת"ל + מט"ח * 2.74.316/00
10.15 מט"ח רואים סמלים וסימנים, חוברת לתלמיד,לכיתות ג'-ד' / ת"ל +
מט"ח *
2.74.317/00
13.30 מט"ח רואים סמלים וסימנים, מד"ל / ת"ל, מט"ח 2.74.317/01
9.85 מט"ח כיף של מכונות, לכיתות ג'-ו' / ת"ל + מט"ח 2.74.318/00
17.90 מט"ח כיף של מכונות, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח 2.74.319/00


16.12 הסדרה חומרים ותהליכי

9.00 מט"ח הכול מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 2.74.320/00
11.20 מט"ח מה עושים? מדפיסים? לכיתות ב'-ג' / ת"ל + מט"ח 2.74.321/00
9.90 מט"ח סיפורי בדים, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.74.322/00
9.10 מט"ח מה הבעיה?, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.74.323/00
14.40 מט"ח חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח 2.74.324/00
37.15 המפ"ה חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל 2.74.325/00
10.75 מט"ח מעבר לקיר, לכיתות ב'-ג' / ת"ל, מט"ח 2.74.326/00
6.10 מט"ח יוצקים בתבנית, לכיתות ג'-ד' / ת"ל, מט"ח 2.74.327/00
10.80 מט"ח נא לשבת, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.74.328/00
8.30 מט"ח מה באריזה, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.74.329/00
5.75 מט"ח פלסטיק לפי הזמנה, לכיתות ה' - ו' / ת"ל, מט"ח 2.74.330/00


2.77 בריאות וחינוך תזונת

50.95 בר אור אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה
ובריאות /ע' חיטין
2.77.001/00
23.50 בר אור אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה
ובריאות,מדריך למורה / ע' חיטין
2.77.001/01
15.00 משרדהבריאות הכי בריא להיות בריא 2.77.002/00
15.00 משרדהבריאות הכי בריא להיות בריא, מדריך למורה 2.77.002/01

משרדלהורים
ופוסטריםהבריאות
הכי בריא להיות בריא, גלויות, עלונים 2.77.002/02
20.00 משרדהבריאות הכי בריא להיות בריא, קלטת וידיאו 2.77.002/03
16.50 מעלות לאכול בכיף, לכיתות הנמוכות של ביה"ס
היסודי /ת"ל **
2.77.302/01
11.45 מעלות דרך הגב / ת"ל 2.77.302/22
44.70 רמות עם היד על הדופק / י' קשתן, ח' בן
חורין-אברמסקי, אונ' ת"א
2.77.800/00
20.00 רמות עם היד על הדופק, חוברת עבודה / ל' סלע,א'
הלר, ד' לוי, אונ' ת"א
2.77.800/02


חינוך תזונתי לחינוך המיוחד

16.50 מעלות
לאכול בכיף, לכיתות הבינוניות והגבוהות של החינוך המיוחד
/ ת"ל **
2.77.303/00


2.79 נושאים מיוחדים

82.75 רכס נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי * 2.79.279/00
82.75 רכס נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי,מדריך למורה * 2.79.279/01


עלייה וקליטה

10.40 רכגולד ושבו בנים לגבולם ** 2.79.300/00


כישורי חיי

30.00 מעלות
כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ג'-ד', לבית
הספרהממלכתי / ת"ל + שפ"י
2.79.301/00
36.85 מעלות
כישורי חיים, מדריל למורה, לכיתות ג'-ד',לבית הספר
הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
2.79.302/00
28.65 מעלות
כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו',לבית הספר
הממלכתי / ת"ל + שפ"י
2.79.303/00
34.20 מעלות
כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו',לבית הספר
הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
2.79.304/00
28.05 טח"י כישורי חיים, תדריך למורה וליועצת, לכיתה ב' 2.79.900/01


עניין לגדולים

25.55 מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים / המינהל הפדגוגי 2.79.400/00
22.20 מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים, מדריך למורה /המינהל
הפדגוגי
2.79.400/01

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001