6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


3. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'-ט'

3.10 יהדות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
27.25 מט"ח מבחר - ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשו,לכיתות
ז'-ח' / מ' קם
3.10.001/00
27.25 מט"ח מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה /מ' קם 3.10.400/00
8.85 מט"ח מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה,מדריך
למורה / מ' קם
3.10.400/01
13.90 מט"ח ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו,מדריך למורה,
חלק א' / מ' קם
3.10.401/01
13.90 מט"ח ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו,מדריך למורה,
חלק ב' / מ' קם
3.10.402/01
40.15 טח"י מושגים ביהדות, תדריך למורה / ב' דומוביץ* 3.10.901/00
13.90 טח"י מפגשי בראשית, מדריך למורה / ב' דומוביץ 3.10.902/01


3.11 תנ"ך
תורה לבית הספר הממלכתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.40 אומן עבודה לספר שמות / מ' בקר ** 3.11.310/00
14.05 מעלות שמות-במדבר, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.311/00
4.10 מעלות שמות-במדבר, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.312/00
6.85 מעלות חוקים, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.313/00


הממלכתי הספר לבית נ"ך

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.05 רכס יונה ועמוס, חוברת עבודה לתלמיד / ר' נחמקין,ב' טליתמן
**
3.11.001/00
31.05 רכס יונה ועמוס, מדריך למורה / ב' טליתמן, ר' נחמקין ** 3.11.002/00
48.30 רכס ספר יונה ויום הכיפורים, אוגדן לתלמיד / מרכז
מלטון,האוניברסיטה העברית **
3.11.003/00
57.65 רכס ספר יונה ויום הכיפורים, אוגדן למורה / מרכז
מלטון,האוניברסיטה העברית **
3.11.004/00
26.70 מט"ח פרקים מספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב 3.11.005/00
26.70 מט"ח פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב - מד"ל 3.11.005/01
32.25 רכס ספר שמואל א', לכיתות ז'-ט' / ר' נחמקין, ב' טליתמן 3.11.006/00
32.25 רכס ספר שמואל א', מדריך למורה / ר' נחמקין, ב' טליתמן 3.11.006/01
18.70 רכס ספר שמואל ב' / ר' נחמקין, ב' גלר-טליתמן 3.11.007/00
10.40 רכס ספר שמואל ב', מדריך למורה / ר' נחמקין,ב' גלר-טליתמן 3.11.007/01
34.80 רכס תקופת השופטים, ממ' / ר' נחמקין, ב' גלר-טליתמן 3.11.008/00
20.75 רכס תקופת השופטים, מדריך למורה, ממ' / ר' נחמקין,ב'
גלר-טליתמן
3.11.008/01
35.00 הוד עמי
ספר ישעיהו, מדריך למורה / צ' יבין 3.11.009/01
35.00 הוד עמי
ספר ישעיהו, חוברת לתלמיד / צ' יבין 3.11.009/02
30.00 רכס יונה ועמוס / ב' טליתמן, ר' נחמקין 3.11.010/00
30.00 רכס יונה ועמוס, מדריך למורה / ב' טליתמן, ר' נחמקין 3.11.010/01
7.35 מעלות עמוס, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.315/00
4.20 מעלות עמוס, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.316/00
11.00 מעלות ישעיהו, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.317/00
12.35 מעלות ישעיהו, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.318/00
7.40 המפ"ה ישעיהו, קלטת לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.319/00
12.45 מעלות ירמיהו, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל * 3.11.320/01
15.25 מעלות ירמיהו, מדריך למורה / ת"ל * 3.11.320/02
37.15 המפ"ה בעקבות ירמיהו, קלטת וידיאו, מדריך למורה,ממ' וממ"ד /
ת"ל
3.11.320/03
5.10 מעלות שמואל, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.11.321/00
13.50 מעלות שמואל, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.322/00
3.40 מעלות מבחר מהפרשנות המסורתית לספר מלכים, לכיתותט'-י"ב
(ממ') / ת"ל **
3.11.323/00
3.65 מעלות שופטים, לכיתות ח'-ט' (ממ') / ת"ל ** 3.11.325/00
10.20 מעלות שופטים, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.326/00
35.00 מט"ח ירמיהו, האדם והשליח - נושאים בספר ירמיהו 3.11.400/00


דתי הממלכתי הספר לבית תורה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.30 מעלות שמות (פרקים א'-י"א), לכיתות ז' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.327/00
15.15 מעלות שמות א'-י"א, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.11.328/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.75 מעלות שמות י"ב-מ', לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.329/00
36.00 רכגולד שמות, כ"א, כ"ג, כ"ה-מ', לכיתה ח' (ממ"ד) / ת"ל * 3.11.329/01
27.95 רכגולד במדבר, הצעות נושאים ונקודות לדיון, לכיתה ח'מדריך
למורה (ממ"ד) / ת"ל **
3.11.329/02
12.20 מעלות במדבר, חוברת עבודה / ת"ל ** 3.11.329/03
29.80 מעלות המשכן, מדריך למורה + חוברת איורים /ת"ל + מרחבים 3.11.329/04דתי הממלכתי הספר לבית נ"ך

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
33.00 מ' י-ם
לבנות
עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי, מדריךלמורה,
כיתה ח', ממ"ד / מכללת י-ם לבנות *
3.11.330/00
34.80 מעלות עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי, חוברתעבודה
לתלמיד (כיתה ח') / ת"ל
3.11.331/00
26.95 מעלות ירמיהו, שיעורים במקרא, לכיתה ח' (ממ"ד) /ת"ל +
מכללת י-ם לבנות
3.11.332/00
31.15 רכגולד ירמיהו, שיעורים במקרא, מדריך למורה / ת"ל 3.11.333/00
11.00 מעלות יחזקאל, לכיתה ט' / ת"ל 3.11.334/00
23.50 רכגולד יחזקאל, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.11.334/01
7.70 מעלות עמוס, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל * 3.11.335/00
20.85 רכגולד עמוס, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.11.336/00
36.70 מעלות פרקים בספר ירמיהו, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.11.337/00
14.20 מעלות יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך לכיתה י' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.338/00
9.35 מעלות שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.339/00
11.00 מעלות שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט', למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.11.339/01
8.45 מעלות שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.340/00
14.00 מעלות שיעורים בספר שופטים,לכיתה ט',למורה(ממ"ד)/ת"ל 3.11.340/01פה שבעל- תורה 2 3.1

המחיר בש"ח ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
לבית הספר
הממלכתי7.40
המפ"ה אגדות המקרא, פס קול, לכיתה ח' (ממ') /
המפ"ה **
3.12.312/00
8.55 מעלות אגדות המקרא, לתלמיד בכיתה ח' (ממ') / ת"ל
**
3.12.313/00
5.85 מעלות אגדות המקרא, מדריך למורה (ממ') / ת"ל ** 3.12.314/00
המחיר בש"ח ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.10 מעלות המשנה וחכמיה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.12.315/00
6.25 מעלות והיה לך לאות, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.12.317/00
12.65 מעלות הלוח העברי, לחטיבות הביניים (ממ') / ת"ל 3.12.318/00
5.20 מעלות והגדת לבנך (עיונים בהגדה של פסח),כיתה ז'
(ממ') / ת"ל **
3.12.319/00
6.45 מעלות והגדת לבנך, מדריך למורה (ממ') / ת"ל ** 3.12.320/00
3.40 מעלות פרקי אבות, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.12.321/00
8.30 מעלות פרקי אבות, מדריך למורה (ממ') / ת"ל ** 3.12.322/00
6.25 מעלות פרקי אבות א', ערכו של היחיד (ממ') / ת"ל ** 3.12.323/00
6.10 מעלות פרקי תפילה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.12.324/00
5.70 מעלות דיני שומרים, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.12.326/00
4.80 מעלות השבת אבדה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.12.328/00
6.75 מעלות דיני עבודה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.12.330/00
10.10 מעלות שמחת בית השואבה והושענא רבה
לתלמידבחטה"ב (ממ') / ת"ל **
3.12.332/00
5.00 מעלות ל"ג בעומר, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.12.332/01
155.75 רכגולד מסע בעולם האגדות, מאגר מידע / ת"ל 3.12.332/02


דתי הממלכתי הספר לבית
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
30.60 מעלות תפילין, לכיתות ז' בנים (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.333/00
20.55 מעלות תפילין לחטיבות הביניים, חינוך מיוחד (ממ"ד) / ת"ל 3.12.334/00
15.85 מעלות המצוות התלויות בארץ, מבחר מקורות, לכיתה ז' (ממ"ד) /
ב"א + ת"ל
3.12.336/00
9.85 מעלות בת מצווה, לכיתות ו'-ז', ממ"ד, אונ' בר אילן 3.12.337/00
4.30 מעלות צער בעלי-חיים, לכיתה ז' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.341/00
8.70 מעלות אהבת הרע, לכיתות ו'-ח' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.343/00
7.05 מעלות מגילה (מהדורה חדשה) (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.344/00
9.50 מעלות אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' (ממ"ד), בנים /ב"א + ת"ל 3.12.350/00
7.35 מעלות ימי הפורים, לכיתות ז'-ח' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.352/00
22.55 מעלות עבודה שבלב (על התפילה), לכיתות ח'-ט', מהדורהחדשה
(ממ"ד), בנות / ב"א + ת"ל
3.12.354/00
3.75 מעלות לבית אבותם, לכיתות ח'-ט' (ממ"ד), בנות /ב"א + ת"ל 3.12.356/00
13.65 מעלות עבודה ומסחר, לכיתות ט'-י' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.357/00
7.25 מעלות אלימות - אוסף מקורות, לכיתות ט'-י"ב (ממ' וממ"ד) / ת"ל
3.12.365/00
11.45 מעלות ספרות השו"ת / ב"א + ת"ל 3.12.371/00
12.30 מעלות לשנת שמיטה / ב"א + ת"ל * 3.12.372/00
18.00 מעלות פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז' /ב"א +
ת"ל
3.12.373/00
27.30 מעלות מאגרי מידע ביהדות, חלק ב', ממ"ד, מדריך למורה /בר
אילן + ת"ל
3.12.374/00
20.00 מעלות גמרא ערוכה / בר אילן + ת"ל 3.12.375/00ישראל מחשבת 5 3.1
המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.60 מעלות ובחרת בחיים, ממ' / ת"ל 3.15.300/00ביהדו תחומיים בין נושאים 6 3.1
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
26.80 מעלות הגדות של פסח - מכלול יופי כזה, ממ' / ת"ל 3.16.300/00
47.85 מעלות פרשת השבוע, ערכה, מדריך למורה, ממ' / ת"ל 3.16.301/00
11.50 מעלות בר מצווה, מה לי ולמצוות, מדריך למורה, ממ' / ת"ל 3.16.302/00
14.55 מעלות דרכים אל השער הנפתח, ראש השנה ויום הכיפורים, ממ',
מדריך למורה / ת"ל, המינהל לחינוך ערכי
3.16.303/00
47.40 מעלות המשפחה, ערכה, מדריך למורה, ממ' / ת"ל 3.16.304/01הלשון וידיעת דקדוק 2 3.2
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
22.75 דביר ילקוט תיקוני לשון / ח' מגיד ** 3.22.007/00
14.90 קרני דקדוק ולשון, לכיתה ח' / י' קליינמן ** 3.22.009/00
63.30 דביר לשוננו, לכיתה ט' / ח' מגיד ** 3.22.024/00
48.90 רכס ידיעת הלשון, חלק א', לחטה"ב / ר' קבלי ** 3.22.027/00
48.90 רכס ידיעת הלשון, מדריך למורה / ר' קבלי ** 3.22.028/00
16.40 מט"ח עיין ערך לשון, ספר תורת ההגה, ז' / מט"ח * 3.22.029/00
7.10 מט"ח עיין ערך לשון, חוברת תרגול לתורת ההגה / מט"ח * 3.22.030/00
9.20 מט"ח עיין ערך לשון, מדריך למורה, תורת ההגה / ת"ל * 3.22.031/00
17.65 מט"ח עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' / ש' אבינון 3.22.031/01
13.00 מט"ח עיין ערך לשון, תורת הצורות, א', חוברת עבודה /ש'
אבינון
3.22.031/02
9.90 מט"ח עיין ערך לשון, תורת צורות, א', מדריך למורה / ש'
אבינון
3.22.031/03
25.10 מט"ח עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב' 3.22.031/04
15.05 מט"ח עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב', מדריך למורה 3.22.031/05
18.95 מט"ח עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב', חוברת תרגול 3.22.031/06
29.95 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, חלק א', לכיתות ז'-ח' / ש' ברוש 3.22.032/00
29.95 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, חלק ב', לכיתות ח'-ט' / ש' ברוש 3.22.033/00
34.70 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, חלק ג', לכיתה ט' / ש' ברוש 3.22.034/00
19.35 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, מדריך למורה, חלקים א'-ג',
לכיתות ז'-ט'
3.22.034/01
13.20 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, לקט מאמרים / מט"ח 3.22.035/00
43.45 חורב דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', לתלמיד /י' צדקה * 3.22.036/00
15.15 חורב דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', מדריך למורה /י'
צדקה *
3.22.036/01
31.15 מט"ח תחביר / ד' רביד 3.22.400/00
25.95 מט"ח התחביר והוראתו, מדריך למורה / ד' רביד 3.22.400/01
23.90 מט"ח תחביר, חוברת עבודה / ד' רביד 3.22.400/02
63.70 אורט יסודות תורת ההגה / ד' הרפז, י' שביט 3.22.600/00
50.65 אורט תחביר המשפט - א' / ד' הרפז, י' שביט 3.22.601/00
79.30 אורט תחביר המשפט - ב' / ד' הרפז, י' שביט 3.22.602/00
49.85 אורט הוראת לשון בהקשר של טקסט, מדריך למורה /ד' הרפז 3.22.603/01


והממ" הממ' ס בביה" א' לרמה והבעה לשון
ד

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
6.80 מעלות ההסבר / ת"ל ** 3.22.315/00


ד והממ" הממ' ס בביה" ב' לרמה והבעה לשון
המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.85 מעלות כיצד מסכמים? / ת"ל ** 3.22.324/00
10.65 מעלות כיצד משיבים? / ת"ל ** 3.22.324/01


הרמות+ לכל משותף חומר - והבעה לשון
ד) וממ" מ' (מ העשרה חומר


המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
21.85 מעלות משני צדי המבע / ת"ל ** 3.22.339/02
37.45 מעלות במבט כולל / ת"ל 3.22.339/03


/ ק) ח" (ש הקריאה וחיזוק סיפור
מאליו מובן הסדרה: שם ח מט" + לרווחה האגף + ל ת"

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
15.85 מט"ח אלוף הגוזמאים ** 3.22.340/00
15.85 מט"ח מה קרה לבוי ג'ורג' ? ** 3.22.341/00
15.85 מט"ח איריס ** 3.22.342/00
15.85 מט"ח חץ בלב ** 3.22.343/00
15.85 מט"ח סיבה למסיבה ** 3.22.344/00
15.85 מט"ח מעבר לחושים ** 3.22.345/00
15.85 מט"ח הזמנה לקרקס ** 3.22.346/00
15.85 מט"ח חכמי חלם ** 3.22.347/00
15.85 מט"ח ממחר דיאטה ** 3.22.348/00
15.85 מט"ח עבודה בעיניים ** 3.22.349/00
15.85 מט"ח טיסה בחלל ** 3.22.350/00
15.85 מט"ח חלומות מתוקים ** 3.22.351/00
15.85 מט"ח אל עצמי ** 3.22.352/00
15.85 מט"ח כלבים ** 3.22.353/00
9.70 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 1 3.22.354/00
9.70 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 2 3.22.355/00
9.70 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 3 3.22.356/00
9.70 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 4 3.22.357/00


הקריאה עידוד
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
46.60 רמות כל קורא, מדריך לקריאה מונחית בחטיה"ב, למורה /ת"ל +
נטע **
3.22.358/00
13.40 רמות כל קורא, חוברת פעילויות, א' / ת"ל + נט"ע ** 3.22.359/00
13.40 רמות כל קורא, חוברת פעילויות, ב' / ת"ל + נטע ** 3.22.360/00
13.40 רמות כל קורא, חוברת פעילויות, ג' / נט"ע + ת"ל ** 3.22.361/00
14.20 רכגולד כיף הקריאה הטובה, רשימת ספרים לקריאה
עצמיתומודרכת למורים + כרזה לתלייה בכיתה / ת"ל + נטע
3.22.362/00הנקרא והבנת הבעה לשון, 3 3.2
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
46.05 רכס שיעורים ושערים, לכיתה ז' / ע' אלון, ד' קרח-שגב, ל' טל
**
3.23.001/00
46.05 רכס שיעורים ושערים, מדריך למורה / ע' אלון, ד' קרח-שגב, ל'
טל **
3.23.002/00
32.20 מודן "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה /צ'
שפירא
3.23.004/00
39.95 מודן "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
,מדריך למורה / צ' שפירא
3.23.004/01


ב לרמה הנקרא והבנת חיים תחומי

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
5.70 מעלות בין אדם לאדם, חלק א' / ת"ל + עליית הנוער ** 3.23.338/00
3.90 מעלות בין אדם לאדם, חלק ב' / ת"ל + עליית הנוער ** 3.23.339/00
6.05 גסטליט תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, א' /נט"ע
**
3.23.341/00
6.05 גסטליט תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, ב' /נט"ע
**
3.23.343/00
6.05 גסטליט תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,ג'/נט"ע** 3.23.345/00


ת" אונ' / ס יח" פרויקט מיוחד, בחינוך תחומיים בין- ונושאים הבעה לשון,

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
4.45 מעלות תאר אותי / ת"ל ** 3.23.350/00
3.65 מעלות , הוראות לפניך! / ת"ל ** 3.23.352/00
12.80 מעלות מה השאלה?, לתלמיד / ת"ל ** 3.23.354/00
47.75 רמות אני ואנחנו, ב', מקראה לכיתות ה', ו'-ז' ** 3.23.378/00
50.70 רמות אני ואנחנו, ב', למורה ** 3.23.379/00
20.65 רמות עולם אחד * 3.23.380/00
23.60 רמות עולם אחד, מדריך למורה * 3.23.381/00
39.00 רמות להתהלך בארץ, מקראה במולדת, לכיתות ו'-ט' (ממ'
ממ"ד)
3.23.382/00
12.60 רמות להתהלך בארץ, חוברת עבודה 3.23.383/00
21.00 רמות להתהלך בארץ, מדריך למורה 3.23.384/00ספרות 4 3.2

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.30 שוקן מבחר סיפורי עגנון (ממ' וממ"ד) / נ' גינתון, צ' מסד * 3.24.015/00
32.70 מודן ספרות יפה, מקראה לכיתה ז' / ד' קרח שגב,ו' וינברג ** 3.24.028/00
27.75 מודן ספרות יפה, חוברת עבודה לתלמיד, לכיתה ז' /ד'
קרח-שגב, ו' וינברג **
3.24.029/00
29.75 מודן ספרות יפה, מדריך למורה / ד' קרח שגב, ו' וינברג ** 3.24.030/00
12.40 מט"ח דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי, חוברת לתלמיד
בחטה"ב (הממ') / מט"ח
3.24.031/00
11.85 מט"ח דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי , מדריך למורה
/מט"ח
3.24.032/00
9.85 מט"ח דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב, חוברת
לתלמידחטה"ב (ממ') / מט"ח
3.24.033/00
9.40 מט"ח דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב, מדריך למורה /מט"ח
3.24.033/01
32.00 מודן ספרות יפה, מקראה לכיתה ח' / ד' קרח-שגב,ו' וינברג ** 3.24.034/00
29.05 מודן ספרות יפה, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, ו' וינברג ** 3.24.035/00
23.65 מט"ח תעודה וזהות, השואה בראי הספרות / מ' פפובסקי 3.24.037/00
23.65 מט"ח תעודה וזהות, השואה בראי הספרות, מדריך למורה /מ'
פפובסקי
3.24.037/01
32.10 מעלות מגוון, מקראה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.24.323/00
20.45 מעלות מגוון, מדריך למורה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.24.323/01
29.70 מעלות מגוון, מקראה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.24.323/02
22.05 מעלות מגוון, מדריך למורה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל * 3.24.323/03
32.10 מעלות מגוון, מקראה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל * 3.24.323/04
37.55 מעלות מגוון, מדריך למורה, לכיתה ט' / ת"ל 3.24.323/05
30.75 מעלות מראות, מקראה, לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל ** 3.24.323/06
35.90 מעלות מראות, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.24.323/07
16.95 מעלות שורות ושירים, מקראה לכיתות ז'-ט' / נט"ע ** 3.24.323/08
33.35 המפ"ה מי הגנב?, קלטת וידיאו, לכיתה ט' / ת"ל 3.24.324/00
11.80 מעלות אמנות התיאטרון, מדריך למורה / ת"ל 3.24.327/01
30.95 מעלות שילובים, ספר + ערכת תמונות / ת"ל 3.24.328/00
13.00 מעלות שילובים, מדריך למורה / ת"ל 3.24.328/01
16.20 מעלות כמתכונת מולדתי + חוברת מבחר יצירות +חוברת הצעות
לעיון / ת"ל
3.24.329/00
44.10 מודן עלי ספרות, לכיתה ח' / מ' לוינגר ו-ב' אביקסיס 3.24.500/00
44.10 מודן עלי ספרות, לכיתה ח' / מ' לוינגר ו-ב' אביקסיס 3.24.501/00
76.70 אורט קוראים ספרות, מקראה - שירה, סיפורת, מסה 3.24.600/00
6.25 טח"י סופרים מספרים, תדריך למורה * 3.24.901/00
3.55 טח"י העז והגדי, תדריך למורה / דורון, בנימיני * 3.24.906/00
3.55 טח"י שתי הספות, תדריך למורה / י' בנימיני * 3.24.907/00
3.90 טח"י מעשה בנעליים, תדריך למורה / ה' רז * 3.24.908/00היסטורי 1 3.3

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
53.30 ספרי
ת"א
בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז' / א' בר נביא ו-א'
קליינברג
3.31.001/00
20.75 ספרי
ת"א
בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז', מדריך למורה/א'
בר נביא ו-א' קליינברג
3.31.001/01
43.20 ספרי
ת"א
המאה ה-19 - העולם של אתמול, לכיתה ח' /ב' בן ברוך 3.31.002/00
22.20 ספרי
ת"א
המאה ה-19 - העולם של אתמול, מדריך למורה /א' נווה 3.31.002/01
51.90 ספרי
ת"א
המאה ה-20 על סף המחר / א' נווה 3.31.003/00
22.85 ספרי
ת"א
המאה ה-20 על סף המחר, מדריך למורה / א' נווה 3.31.003/01
53.20 מעלות תולדות ישראל והעמים, חלק ב', לכיתה ז' הטרוגנית(ממ'),
מהדורה מורחבת ומתוקנת / ת"ל **
3.31.316/00
12.30 מעלות תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק ב',מהדורה
מתוקנת / ת"ל **
3.31.317/00
31.40 מעלות תולדות ישראל והעמים, מדריך למורה לחלק ב', מהדורה
מתוקנת / ת"ל **
3.31.319/00
19.45 המפ"ה היסטוריה בצלילים, 2 קלטות נלוות לתולדות ישראל
והעמים, ג' / ת"ל **
3.31.319/04
50.55 מעלות היסטוריה בראי האמנות - הרנסנס האיטלקי, ערכתתמונות
ומדריך למורה/ת"ל
3.31.320/00
47.25 המפ"ה הרנסנס האיטלקי, סדרת שקופיות/ת"ל 3.31.320/01
55.00 מעלות היסטוריה בתנועה, ממ', ערכה / ת"ל 3.31.320/02
44.50 מעלות שיעורים בהיסטוריה, ב', לתלמיד בכיתה ז' (ממ')/ ת"ל ** 3.31.321/00
35.45 מעלות משמרנות לקידמה, לכיתה ח' / ת"ל 3.31.323/00
30.10 מעלות משמרנות לקידמה, ממ', לכיתה ח', מדריך למורה / ת"ל 3.31.323/01
12.85 מעלות ממלחמה למלחמה בתולדות אירופה
והיהודים(1945‎-1918), לכיתה ט' (ממ') / ת"ל **
3.31.334/00
6.95 מעלות האימפריאליזם ומלחמת העולם הראשונה, לכיתה ט'(ממ') /
ת"ל **
3.31.335/00
10.10 מעלות לא על מגש של כסף, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.31.336/00
11.00 מעלות הציונות במבחן המעשה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.31.337/00
6.90 מעלות ארה"ב ובריה"מ, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.31.339/00
11.35 מעלות 20 השנים הראשונות של מדינת ישראל, לתלמיד,לכיתה ט'
(ממ') / ת"ל **
3.31.339/01
63.80 מט"ח מסע אל העבר - מימי הביניים ועד העת החדשה,לכיתה ז'
(ממ') / ת"ל, מט"ח
3.31.350/00
49.85 מט"ח מסע אל העבר - המאה העשרים, בזכות החירות /ק'
טביביאן
3.31.400/00
9.75 תח"י ארץ מולדת, תדריך לחט"ב, א' / א' שירן * 3.31.900/00
9.75 תח"י ארץ מולדת, תדריך לחט"ב, ב' / א' שירן * 3.31.901/00


דתי הממלכתי הספר לבית

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.55 מעלות היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני, מקראה,לחינוך
המיוחד, ממ"ד/ת"ל
3.31.346/00
18.70 מעלות היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני,מדריך למורה,
חינוך מיוחד, ממ"ד / ת"ל
3.31.346/01
10.20 מעלות היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני,חוברת עבודה,
לחינוך המיוחד, ממ"ד/ת"ל
3.31.346/02
30.90 מעלות תולדות ההתיישבות בראי האחר / ת"ל 3.31.347/00
41.00 מעלות מדור לדור ג', לכיתה ח', ממ"ד / ת"ל 3.31.348/00
36.40 מעלות מדור לדור ב', לכיתה ז', ממ"ד / ת"ל * 3.31.349/00אזרחות 2 3.3

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
26.70 גרפאור דרך החוק - מן החקיקה ועד לאכיפה, לחטה"ב /ד' דורון
**
3.32.001/00
7.80 גרפאור דרך החוק - מן החקיקה ועד לאכיפה, לחטה"ב, למורה /
ד' דורון **
3.32.002/00
39.50 מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, לכיתה ח',ממ' וממ"ד /
ת"ל
3.32.300/00
18.95 מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, מעטפת עבודה,ממ'
וממ"ד / ת"ל
3.32.301/00
17.65 מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, מדריך למורה,ממ'
וממ"ד / ת"ל
3.32.310/01


גיאוגרפיה 35 3.

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.60 רכס מצב הרוח שמעלינו / נ' פרלמוטר, ר' נחמיה 3.35.001/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.60 רכס מצב הרוח שמעלינו, מדריך למורה /נ' פרלמוטר, ר'
נחמיה
3.35.001/01
39.45 עם עובד ירושלים בירת ישראל / ח' דור, ז' מימוני 3.35.002/00
חינם עם עובד ירושלים בירת ישראל, מדריך למורה / ח' דור, ז'
מימוני
3.35.002/01
43.35 מט"ח "אנשים במרחב", כיתה ח' 3.35.025/00
22.25 מט"ח "אנשים במרחב", מדריך למורה 3.35.025/01
22.25 מט"ח "אנשים במרחב", חוברת פעילויות 3.35.025/02
53.20 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, לכיתות ז'-ט' /
ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
3.35.026/00
5.55 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, מדריך למורה
/ ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
3.35.026/01
51.00 רכס מים בעידן של שלום / ר' זרזובסקי, מ' דריאה 3.35.027/00
40.00 מסדה מזג האוויר והאקלים, מהדורה מורחבת ומעודכנת /הד
ארצי-ש' יפה
3.35.028/00
10.00 הד
ארצי-מסדה
מזג האוויר והאקלים, מדריך למורה / ש' יפה 3.35.028/01
32.25 מעלות אירופה, ייחוד מול איחוד / ת"ל 3.35.306/00
12.25 מעלות אירופה, ייחוד מול איחוד, מדריך למורה / ת"ל 3.35.306/01
21.20 מעלות כדור הארץ במסלולו, לכיתות ז'-ט' / ת"ל ** 3.35.307/00
4.95 מעלות כדור הארץ במסלולו, דפי עבודה / ת"ל ** 3.35.308/00
9.00 מעלות כדור הארץ במסלולו, מדריך למורה / ת"ל 3.35.308/01
16.15 גסטליט גיאוגרפיה של החקלאות, מהד' חדשה, לכיתה ז' /מל"ל
**
3.35.309/00
14.50 גסטליט גיאוגרפיה כללית של ארץ ישראל, לכיתה ט' / מל"ל ** 3.35.311/00
25.90 גסטליט פרקים בגיאוגרפיה של ארצות הברית, לכיתה ט'
/מל"ל**
3.35.312/00
14.90 מעלות על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.313/00
20.00 מעלות על צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.314/00
47.75 מט"ח יישובים במרחב / א' רפ, א' שילוני-צביאלי 3.35.400/00
19.40 מט"ח יישובים במרחב, חוברת פעילויות / א' רפ,א'
שילוני-צביאלי
3.35.400/02
45.70 מט"ח אל הנגב / א' גל 3.35.401/00
21.80 מט"ח אל הנגב, חוברת פעילויות / א' גל 3.35.401/02הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001