6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


המחיר בש"ח ההוצאה
שם
הספר
והמחבר
המס'
הקטלוגי
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
50.65 אורט אדם ונוף / ז' מקסימוב, א' גריידר 3.35.600/00
16.35 טח"י גיאוגרפיה ז', תדריך למורה / כנען, צרפתי * 3.35.900/00
34.25 טח"י הנגב, ספר לתלמיד, לכיתות ז'-ט' / ר' פבריקנט, ח' נעמן
**
3.35.901/00
24.25 טח"י הנגב, לכיתות ז'-ט' (תרגום לערבית) / ר' פבריקנט,ח'
נעמן **
3.35.902/00
29.05 טח"י הנגב, מדריך למורה / ר' פבריקנט, ח' נעמן * 3.35.903/00
34.20 טח"י ההר המרכזי וירושלים, לתלמיד / ב' נעמן 3.35.904/00
41.05 טח"י ההר המרכזי וירושלים, מדריך למורה / ב' נעמן 3.35.904/01
25.75 טח"י מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה, מדריך למורה 3.35.905/00


3.36 מדעי החברה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
26.30 מט"ח בחמישה קולות, ספר לתלמיד / ד' רבינוביץ 3.36.001/00
14.50 מט"ח בחמישה קולות, מדריך למורה / ד' רבינוביץ 3.36.001/01
17.75 מט"ח בחמישה קולות, קובץ מאמרים / ד' רבינוביץ 3.36.002/00
78.95 מט"ח בחמישה קולות, בחרוזי המסבחה, קלטת וידיאו /ד'
רבינוביץ
3.36.003/00
8.70 טח"י ישר ולעניין, א', תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית * 3.36.901/00
7.10 טח"י ישר ולעניין, ב', תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית * 3.36.902/00
8.15 טח"י אנו שופטים, תדריך למורה (חדש) / ד' עמית,א' סוקולוב *
3.36.903/00
5.15 טח"י כלכלה, תדריך למורה / ד' עמית * 3.36.906/00
11.10 טח"י אני לא כזה (סובלנות), מדריך / א' מזור, ג' דנה, י'
זלמנסון, ה' ספרא
3.36.907/003.3
7
תקשורת
וקולנו

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
30.25 מט"ח לקרוא עיתון ועוד איך, לכיתות ז'-ח' 3.37.001/00
14.15 מט"ח לקרוא עיתון ועוד איך, מדריך למורה 3.37.001/01
30.75 מעלות לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל 3.37.300/00
17.30 מעלות סיפורי מסך / ת"ל 3.37.301/00
12.85 מעלות חופש הביטוי / ת"ל 3.37.302/00
7.50 מעלות יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים
קצרים,מדריך למורה (ממ') / ת"ל
3.37.303/00
11.80 מעלות ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות,מדריך
למורה (ממ') / ת"ל
3.37.304/00
64.50 מעלות צילום כחול לבן, מדריך למורה, ערכת תמונות,ממ' / ת"ל 3.37.305/00
43.35 מט"ח עושים סרט / מ' כהן 3.37.400/00
155.55 מט"ח צופים ויוצרים, מדריך למורה + 2 קלטות/מ' כהן 3.37.400/013.4
1
מתמטיקה
וגיאומטרי

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
53.30 אורי גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, חלק א' / ספר
לימודלחטיבת הביניים / נ' חטיבה
3.41.001/00
חינם אורי גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, חלק א',מדריך למורה /
נ' חטיבה
3.41.001/01
14.95 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שביעי (לחינוך המיוחד) /ש' בורק
*
3.41.009/00
63.60 סברן אלגברה, לכיתות ח'-ט' / מ' טימור * 3.41.010/00
22.75 סברן אלגברה, לכיתות ח'-ט', מדריך למורה / מ' טימור ** 3.41.011/00
104.00 אורט דרכים בהוראת המתמטיקה, מדריך למורה / נ' ציזיק 3.41.600/01
22.90 מל"מ/מכון
ויצמן
רואים ועושים גיאומטרייה 3.41.800/00
26.80 מל"מ/מכון
ויצמן
גיאומטריה ומבחן, מדריך למורה 3.41.801/01
44.45 מל"מ/מכון
ויצמן
מחשבים וחינוך מתמטי, מדריך למורה 3.41.802/01
89.30 מכון ויצמן גיאומטרייה, חלק ב', רמה א', מדריך למורה /מל"מ/א'
סירי, מ' ברוקהיימר, ט' פורמן
3.41.803/01
21.80 מכון ויצמן מחשבטיקה, חוברת מלווה, לכיתה ט' / י' בן
נון,מל"מ/ע' דוידוביץ, נ' זהבי, א' אופנהיים
3.41.804/00
21.80 מכון ויצמן מחשבטיקה, חוברת מלווה, לכיתה ח' / נ'
זהבי,מל"מ/ל' וסרטיל
3.41.805/00
17.65 מכון ויצמן מחשבטיקה, חוברת מלווה, לכיתה ז' /מל"מ/נ' זהבי, נ'
ארגמן
3.41.806/00
17.50 מכון ויצמן מעגלים ודמיון בתנועה / נ' הדס, ט' פורמן 3.41.807/00
30.00 מכון ויצמן רואים ועושים, גיאומטרייה II 3.41.808/00
46.50 מכון ויצמן רואים ועושים, גיאומטרייה, מדריך למורה /ר' בוהנדה
3.41.808/01
41.00 מכון ויצמן במנהרת הזמן - חלק ב' / צ' רזניק, מ' יוטבת 3.41.809/00


לראות
מתמטיקה
/
מט"
ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
16.10 מט"ח המשער הגיאומטרי - משולשים, מדריך למורה 3.41.401/01
16.00 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - משולשים, קובץדפי-עבודה
לתלמיד
3.41.401/02
16.10 מט"ח המשער הגיאומטרי -מרובעים, מדריך למורה 3.41.402/01
10.30 מט"ח המשער הגיאומטרי - מרובעים, קובץדפי עבודה
לתלמיד
3.41.402/02
10.30 מט"ח המשער הגיאומטרי - מעגלים, קובץ דפיעבודה לתלמיד 3.41.403/02
6.15 מט"ח ממספרים למשתנים, מדריך למורה 3.41.404/01
10.30 מט"ח ממספרים למשתנים, חוברת לתלמיד 3.41.404/02
6.15 מט"ח כללי התאמה, מדריך למורה 3.41.405/01
10.30 מט"ח כללי התאמה, חוברות לתלמיד 3.41.405/02
6.15 מט"ח העמקה במושג הפונקציה, מדריך למורה 3.41.406/01
10.30 מט"ח העמקה במושג הפונקציה, חוברת לתלמיד 3.41.406/02
10.30 מט"ח שאלות מילוליות במשתנה אחד, חוברת לתלמיד 3.41.407/02
6.15 מט"ח פונקציה ריבועית, מדריך למורה 3.41.408/01
10.30 מט"ח פונקציה ריבועית, חוברת לתלמיד 3.41.408/02
6.15 מט"ח לספר ולצייר, מדריך למורה 3.41.409/01
10.30 מט"ח לספר ולצייר, חוברת לתלמיד 3.41.409/02
10.30 מט"ח פונקציה קווית וביטויים תואמים, חוברת לתלמיד 3.41.410/02
6.15 מט"ח השוואה של פונקציות, מדריך למורה 3.41.411/01
10.30 מט"ח השוואות של פונקציות, חוברת לתלמיד 3.41.411/02
10.30 מט"ח פונקציות בשני משתנים, חוברת לתלמיד 3.41.414/02


לרמה
א'
-
הסדרה

רקי
מתמטיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
39.00 מכון ויצמן על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.368/00
45.00 מכון ויצמן על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.371/01
34.50 מכון ויצמן על קבוצות אמת, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.371/02
23.65 מכון ויצמן על תבניות וגרף, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.371/04
90.20 מכון ויצמן גיאומטרייה, חלק א', מדריך למורה/מל"מ רחובות
3.41.372/01
50.45 מכון ויצמן פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות ** 3.41.377/00
65.15 מכון ויצמן גיאומטרייה, מהדורה מועשרת / מל"מ רחובות ** 3.41.378/01
13.65 מכון ויצמן הסתברות / מל"מ רחובות ** 3.41.380/00
24.70 מכון ויצמן הסתברות, מדריך למורה / מל"מ רחובות ** 3.41.380/01


לרמה
ב'
-
הסדרה

רקים
נבחרים
במתמטיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.30 מכון ויצמן על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.381/00
40.60 מכון ויצמן על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.385/01
30.50 מכון ויצמן על קבוצות אמת, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.385/02
21.45 מכון ויצמן על תבנית וגרף, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.385/03
41.90 מכון ויצמן פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות ** 3.41.390/00
43.40 מכון ויצמן פונקציות, מדריך למורה / מל"מ רחובות ** 3.41.390/01


פרקים
בהנדסת
המישור
לרמה
ב'
(
מתאים
גם
ללימודיםעל-
פי
הסדרה
לרמה
א'


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
19.85 מכון ויצמן חלק א' - משולשים, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.391/00
8.40 מכון ויצמן הנדסה 3 - מעגל ודמיון, לכיתה ט' / מל"מ רחובות **
3.41.395/00
10.80 מכון ויצמן הנדסה 3 - מעגל ודמיון, מדריך למורה /
מל"מרחובות **
3.41.396/00


לרמה
ג'
-
הסדרה

בה
נלמד
מתמטיקה"


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.80 מכון ויצמן ספר א': על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות
**
3.41.399/00
120.00 מכון ויצמן על מספרים, ערכה למורה / נ' רובינזון, נ' תעוזי
3.41.399/01
39.80 מכון ויצמן ספר ב': על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות **
3.41.400/00
32.50 מכון ויצמן פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות * 3.41.400/01
30.10 מכון ויצמן ספר ד': על תבנית וגרף / מל"מ רחובות ** 3.41.408/00
34.30 מל"מ/מכון ויצמן
על קבוצות אמת, לכיתה ח'** 3.41.409/00


מתימחשב

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.45 מל"מ/מכון
ויצמן
בעולם הפונקציות, חלק א' 3.41.414/00
72.15 מל"מ/מכון
ויצמן
פונקציות, רמה א', מדריך למורה 3.41.414/01
22.25 מל"מ/מכון
ויצמן
מרובעים ושטחים, רמה ב' 3.41.415/00
32.65 מל"מ/מכון
ויצמן
סטטיסטיקה - משימות חקר 3.41.416/00
12.20 מל"מ/מכון
ויצמן
משולשים בתנועה 3.41.417/00
10.50 מכון ויצמן בעולם הפונקציות, הפונקציה הריבועית ועוד ג'
/מל"מ/צ' שולמן, צ' רזניק
3.41.800/00


חומר
העשרה
לתלמיד

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
44.70 מל"מ/מכון ויצמן משימות ואתגרים, מדריך למורה 3.41.418/01
55.10 מל"מ/מכון ויצמן משימות ואתגרים, חוברת עבודה 3.41.418/02
37.65 מל"מ/ מכון ויצמן משימות, פעילויות העמקה I, מדריך למורה 3.41.419/01
16.65 מל"מ/מכון ויצמן משימות פעילויות העמקה I, חוברת עבודה 3.41.419/02
45.90 מל"מ/מכון ויצמן משימות, פעילויות העמקה II, מדריך למורה 3.41.420/01
18.55 מל"מ/מכון ויצמן משימות, פעילויות העמקה II, חוברת עבודה 3.41.420/02
22.00 מל"מ/מכון ויצמן משימות ואתגרים II / י' ענבר 3.41.421/00
60.00 מל"מ/מכון ויצמן משימות ואתגרים II, מדריך למורה / י' ענבר 3.41.421/01


חוליו

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.80 מכון
ויצמן
חוליות: הנדסה א', פנקס לתלמיד / מל"מ רחובות ** 3.41.423/00
20.75 מכון
ויצמן
חוליות: הנדסה א', דפי מבחן ל20- תלמידים (עם
תוספתלמורה) / מל"מ רחובות **
3.41.424/00
9.10 מכון
ויצמן
חוליות: הנדסה א', מדריך למורה / מל"מ רחובות ** 3.41.425/00
7.00 מכון
ויצמן
חוליות: הנדסה ב', פנקס לתלמיד ** 3.41.425/01
6.75 מכון
ויצמן
חוליות: מספרים ופעולות / מל"מ רחובות ** 3.41.427/00
8.20 מכון
ויצמן
חוליות: שברים פשוטים, פנקס לתלמיד / מל"מרחובות ** 3.41.428/00
7.75 מכון
ויצמן
חוליות: שברים פשוטים, מדריך למורה / מל"מרחובות ** 3.41.429/00
13.20 מכון
ויצמן
כנ"ל, דפי מבחן ל20- תלמידים עם תוספת למורה /מל"מ
רחובות **
3.41.430/00
8.60 מכון
ויצמן
חוליות: שברים עשרוניים, פנקס לתלמיד / מל"מרחובות
**
3.41.431/00
12.80 מכון
ויצמן
חוליות: שברים עשרוניים, מדריך למורה / מל"מרחובות
**
3.41.432/00
27.00 מכון
ויצמן
כנ"ל, דפי מבחן ל20- תלמידים, עם תוספתלמורה / מל"מ
רחובות **
3.41.433/00


לומדים
מתמטיקה
לכיתה
הטרוגני

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
17.25 מכון ויצמן על מספרים 1, לכיתה ז' 3.41.440/00
23.40 מכון ויצמן על מספרים 2, לכיתה ז' 3.41.441/00
19.70 מכון ויצמן על מספרים 3, לכיתה ז' 3.41.442/00
28.05 מל"מ/מכון ויצמן על תבניות 1, לכיתה ז' 3.41.443/00
27.20 מל"מ/מכון ויצמן על תבניות 2, לכיתה ז' 3.41.444/00


משחקים
מיועדים
לכל
הרמות

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.05 מכון ויצמן
הערך אורך / מל"מ רחובות ** 3.41.459/00
16.90 מכון ויצמן
התאמה, משחק ליחיד ולקבוצה, לכיתה ז' /
מל"מרחובות **
3.41.460/00
19.85 מכון ויצמן
חסימות / מל"מ רחובות * 3.41.461/00
5.25 מכון ויצמן
השלם לשלם, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.462/00
5.90 מכון ויצמן
חשבץ נא, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.463/00
7.15 מכון ויצמן
ראשונים בבית, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.464/00
9.25 מכון ויצמן
המירוץ הגדול, משחק לקבוצה, לכיתות ז'-ח' /מל"מ
רחובות **
3.41.465/00
10.45 מכון ויצמן
המירוץ לאמת, משחק לקבוצה / מל"מ רחובות ** 3.41.466/00
2.20 מכון ויצמן
תבנית וגרף, משחק לקבוצה, לכיתה ט' / מל"מרחובות
**
3.41.467/00
5.40 מכון ויצמן
מלא את הרשת, משחק לזוג, לכיתות ז'-ט' /
מל"מרחובות **
3.41.468/00
11.50 מכון ויצמן
חשבונבו, סדרת משחקים בחשבון / מל"מ רחובות ** 3.41.469/003.5
2
מדע
וטכנולוגיה
לחט"
ב
הנושא:
חומרים

המחיר בש"ח ההוצאה
שם הספר
והמחבר
המס' הקטלוגי
31.10 מעלות עולם של חומר /
ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.304/00
400.00 רכגולד מה מסתתר
בקנקן, גרסה
לרשת / ת"ל +
מל"מ ירושלים
3.52.308/00
66.65 רכגולד מה מסתתר
בקנקן, גרסה
ליחיד / ת"ל +
מל"מ ירושלים
3.52.309/00
222.20 ידין
עולם
מסע לעולם
החלקיקים,
גרסה ליחיד +
חוברת / ת"ל
+מל"מ ירושלים
3.52.311/00
55.55 ידין
עולם
מסע לעולם
החלקיקים,
גרסה ליחיד +
חוברת / ת"ל
+מל"מ ירושלים
3.52.312/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
54.45 מעלות אל תוך החומר, לכיתה ז' / ת"ל ** 3.52.300/00
18.30 מעלות חום וטמפרטורה, לכיתה ח' / ת"ל 3.52.301/00
9.15 מעלות חום וטמפרטורה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.302/00
34.80 רכגולד בנק שאלות מבחן: החומר, תכונותיו ומבנהוהחלקיקי /
ת"ל
3.52.302/01
41.15 מעלות פרקים בחשמל ובכימייה, לכיתה ח' / ת"ל 3.52.302/02
27.30 מעלות פרקים בחשמל ובכימייה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.302/03
7.30 מעלות מסה ומשקל, לתלמיד, כיתה ט' (כולל הנחיות למורה)
/ת"ל **
3.52.303/00
24.85 רכגולד חם-קר, לומדה / ת"ל 3.52.304/05
45.20 מל"מ י-ם חומרים כימיים בבית ובסביבה, לחינוך מיוחד / בר,
דגן
3.52.804/00
35.00 מכון ויצמן
סביב הסיב / ח' מרגל 3.52.805/00
37.50 מכון ויצמן
לימודים באמצעות פרויקטים / א' בריינר,ש' רוזנפלד,
א' פליק
3.52.806/00
40.00 מכון ויצמן
מבנה החומר, ריק וחלקיקים / י' נוסבוים 3.52.807/00
30.00 מכון ויצמן
דרך הצבע - מערכות בתעשייה / ל' סער, מ' קסנר 3.52.808/00


הנושא: אנרגיה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.20 רכגולד בנק שאלות מבחן, אנרגיה / ת"ל 3.52.304/02
21.35 מעלות אנרגיה, חלק א', לתלמיד / ת"ל ** 3.52.304/04
14.65 מעלות עולם של אנרגיה, חלק א' / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.305/00
12.30 מעלות עולם של אנרגיה, חלק ב' / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.306/00הנושא:
משק
מים
בגופים
של
יצורים
חיים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.75 רכגולד עיבוד תוצאות של ניסויים באמצעות גיליון
אלקטרוניEXCEL, לומדה / ת"ל + מל"מ ירושלים
3.52.310/00
12.45 מל"מ
י-ם
המים חומר לחיים / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.324/00
18.70 רכגולד בנק שאלות מבחן, מאזן המים ומאזן החוםבגופם של
יצורים חיים / ת"ל
3.52.341/02הנושא:
רבייה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.85 מעלות פרקים ברבייה - רבייה באדם,
בבעלי חיים ובצמחים(מיועד גם
לכיתה הטרוגנית) / ת"ל **
3.52.334/00
3.52.335/00 פרקים ברבייה, כרטסת
לעבודה עצמית / ת"ל **
מעלות 17.55
3.52.336/00 פרקיים ברבייה, מדריך
למורה / ת"ל **
מעלות 7.35
3.52.337/00 רביית בעלי חיים, מאגר
מידע בסביבת מולטימדיה
/ת"ל - גרסה לרשת
רכגולד 724.05
144.75 מעלות רביית בעלי חיים, מאגר מידע
בסביבת מולטמידיה,גרסה ליחיד
/ ת"ל
3.52.337/01
22.65 רכגולד בנק שאלות מבחן בנושא רבייה,
מדריך למורה / ת"ל
3.52.337/02
27.70 רמות גלגל החיים / ס' רייספלד ו-ל' בן
דוד,אוניברסיטת ת"א
3.52.801/00
20.00 רמות גלגל החיים, מדריך למורה / ל'
(טיבר) בן דוד, ס' רייספלד,
אוניברסיטת ת"א
3.52.801/01הנושא:
הזנה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.50 מעלות פרקים בהזנה / ת"ל ** 3.52.349/02
9.90 מעלות פרקים בהזנה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.349/03
21.20 מעלות פרקים בהזנה, כרטסת / ת"ל 3.52.349/04
14.25 רכגולד תזונה מגוונת, פעילויות ממוחשבות / ת"ל 3.52.349/05
11.20 רכגולד בנק שאלות מבחן בנושא הזנה,מדריך למורה / ת"ל 3.52.349/06
26.70 רמות טעים וחמים / ר' קליין, נ' קינן, אוניברסיטת ת"א 3.52.802/00הנושא:
תורשה

המחיר בש"ח ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס' הקטלוגי
42.20 ספרי
ת"א
סודות התא, לכיתה
ט' / עדי מרקוזה-הס
3.52.001/00
22.20 ספרי
ת"א
סודות התא, מדריך
למורה / עדי
מרקוזה-הס
3.52.001/01
167.30 מל"מ
י-ם
תורשה, לומדת
מחשב (ערכה
לביה"ס) /ת"ל +
מל"מ ירושלים
3.52.347/01
34.30 מל"מ
י-ם
פרקים בתורשה /
ת"ל + מל"מ ירושלים
*
3.52.348/00
14.25 מל"מ
י-ם
פרקים בתורשה,
מדריך למורה / ת"ל
+ מל"מירושלים *
3.52.349/00
30.10 רכגולד בנק שאלות מבחן,
תורשה / ת"ל
3.52.349/01
32.00 מכון
ויצמן
נאפיין חיים / ג'
זר-רביד
3.52.809/00
42.75 מט"ח חידת התורשה,
לכיתה ט'
3.52.400/00
42.75 מט"ח חידת התורשה,
מדריך למורה
3.52.400/01
המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
8.80 רכגולד חומרים ותכונותיהם, לכיתה ט' / מל"מ רחובות * 3.52.600/00


הנושא: מערכות אקולוגיות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.85 מעלות מערכות אקולוגיות / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.302/00
32.20 מעלות מערכות אקולוגיות, מדריך למורה / ת"ל +מל"מ
ירושלים
3.52.302/01
22.20 מעלות מעורבות האדם בטבע, איכות האוויר / ת"ל +מל"מ
ירושלים
3.52.303/00הנושא:
מערכות
במדע
ובטכנולוגיה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.40 מעלות יצורנים, לכיתות ז', ח' / ת"ל 3.52.305/00
38.00 אורט מחליפים ערוצים / צ' לוין 3.52.600/00הנושא:
כדור
הארץ
והיקום

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
12.75 מעלות מסע חשיבתי אל הירח, מדריך למורה / ת"ל +אולפנה
נווה רוחמה
3.52.306/01
7.00 מעלות מסע חשיבתי אל הירח, דפי עבודה / ת"ל +אולפנה נווה
רוחמה
3.52.306/02
7.70 מעלות מסע חשיבתי אל הירח, תמונות / ת"ל + אולפנהנווה
רוחמה
3.52.307/00
20.75 רמות בראי השמים, מדריך למורה / י' הראל' יאיר ו-ש' מאירי,
אונ' ת"א
3.52.802/01


משולש
המוחו"
ט/
אוניברסיטת
ת"


המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
27.65 רמות בין פרחים ופרפרים / אוניברסיטת ת"א 3.52.313/00
27.65 רמות בראי השמים / אוניברסיטת ת"א 3.52.314/00


משולש
המוחו"
ט/
אור

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
44.20 רכס דרך החומר / מ' טנצר ו-מ' לייבוביץ, אורט 3.52.601/00
32.50 רכס דרך החומר, מדריך למורה / מ' טנצר, אורט 3.52.601/01
44.20 רכס דבר המערכת / א' דגן ו-ד' קיפרמן, אורט 3.52.602/00
32.50 רכס דבר המערכת, מדריך למורה / א' דגןו-ד' קיפרמן,
אורט
3.52.602/01
44.20 רכס הכול בא על תיכונו / ד' מיודוסר, אורט 3.52.603/00
32.50 רכס הכול בא על תיכונו, מדריך למורה /ד' מיודוסר, אורט 3.52.603/01
44.20 רכס מחר זה לא אותו דבר / א' דגן ו-ד' קיפרמן, אורט 3.52.604/00
32.50 רכס מחר זה לא אותו דבר, מדריך למורה /א' דגן, אורט 3.52.604/01מל"מ
רחובות

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.50 מעלות חשמל ואנרגיה, לתלמיד, כיתה ט' / מל"מ רחובות ** 3.52.308/00
66.75 מכון
ויצמן
חשמל ואנרגיה, מדריך למורה, מהדורה חדשהומורחבת
/ מל"מ רחובות **
3.52.309/00
12.40 מכון
ויצמן
"משוב" - חשמל ואנרגיה (לכיתה הטרוגנית), שאלות
/מל"מ רחובות **
3.52.310/00
13.65 מכון
ויצמן
"משוב" - חשמל ואנרגיה, תשובה, אריזה לתלמידאחד /
מל"מ רחובות **
3.52.311/00
24.55 רמות ניסויים פשוטים בפיזיקה, מתאים גם לחוברת עבודה
/מל"מ ת"א **
3.52.312/00


למורה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
51.85 מל"מ
י-ם
חשיבה במדע, מדריך למורה / ע' זוהר, י' ויינברג 3.52.800/00
26.70 מל"מ
י-ם
חשיבה במדע, פעילויות מחשב, מדריך למורה /ע' זוהר, י'
ויינברג
3.52.800/01
64.40 מל"מ
י-ם
חשיבה במדע, פעילויות חקר פתוחות /ע' זוהר, י' מרגלית,
נ' שוורצר
3.52.803/003.5
7
לימודי
הסביבה
וחקלאות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.20 מעלות נגדל צמחים, לכיתה ז' / ת"ל ** 3.57.315/00
16.65 רכגולד תכנון סביבתי, קרקע אחת, צרכים רבים לכיתותט'-י"ב
/ ת"ל
3.57.316/01
12.10 מעלות פרחי קטיף / ת"ל 3.57.320/00
92.80 מל"מ י-ם
מחוץ לחדר הכיתה, לחינוך מיוחד / בר, דגן,בן חור,
ליבני
3.57.800/003.6
1
אנגלית

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר
והמחבר
המס' הקטלוגי
40.85 קרנרמן DESTINATION
ENGLISH / R.
BARATZ**לכיתה
ט'
3.61.007/00
44.70 המחברת FRIENDS
ACROSS THE
SEA, PART 1 /
SH.
POSTOL**לכיתה
ח' (ממ' וממ"ד)
3.61.008/00
27.25 המחברת FRIENDS
ACROSS THE
SEA / SH.
POSTOL**מדריך
למורה
3.61.009/01
42.90 המחברת WE ARE THE
WORLD, PART
SH / 1.
POSTOL**לכיתה
ט' (ממ' וממ"ד)
3.61.011/00
39.50 המחברת THE TELEM
STREET GANG
/ SH.
POSTOL**(ממ'
וממ"ד) לכיתה ז'
(מהדורה מחודשת
ומתוקנת)
3.61.022/00
36.95 אריק כהן GRAMMAR
FOR THE 7TH
GRADE,
WORKBOOK / **
ש' בין, מ' דרי
3.61.023/00
36.95 אריק כהן GRAMMAR
FOR THE 8TH
GRADE,
WORKBOOK/**
3.61.025/00
42.35 אריק כהן TRAVEL
THROUGH
ENGLISH /** ש'
דיוויס, ק' דיקשטיין
3.61.040/00
חינם אריק כהן TRAVEL
THROUGH
ENGLISH /** ש'
דיוויס, ק'
דיקשטייןמדריך
למורה
3.61.040/01
35.40 אריק כהן TRAVEL
THROUGH
ENGLISH /** ש'
דיוויס, ק'
דיקשטייןחוברת
עבודה
3.61.040/02
7.40 אריק כהן TRAVEL
THROUGH
ENGLISH /** ש'
דיוויס, ק'
דיקשטייןמדריך
למורה לחוברת
עבודה
3.61.040/04
42.00 אריק כהן **פ'
פרידלנדרNETWORK
/לכיתה ט'
3.61.044/00
חינם אריק כהן **פ'
פרידלנדרNETWORK
/מדריך למורה
3.61.044/01
42.00 אריק כהן **ק' הלסברג
NETWORK
/חוברת עבודה
3.61.044/02
18.70 אריק כהן קלטת**פ'
פרידלנדרNETWORK/
3.61.044/03
חינם אריק כהן **ק' הלסברג
NETWORK
/מדריך למורה
לחוברת עבודה
3.61.044/04
54.65 מפ' אונ' FIVE IN
ACTION / L.
BELLELI, S.
BEN
SHAHAR**לכיתה
ז'
3.61.046/00
20.50 מפ' אונ' FIVE IN
ACTION / L.
BELLELI, S.
BEN
SHAHAR**מדריך
למורה
3.61.046/01
18.60 מפ' אונ' FIVE IN
ACTION / L.
BELLELI, S.
BEN
SHAHAR**קלטת
3.61.046/03
54.65 מפ' אונ' TIME OUT / R.
GREEN*לכיתה ט'
3.61.047/00
16.40 מפ' אונ' TIME OUT / R.
GREENמדריך
למורה
3.61.047/01
18.60 מפ' אונ' TIME OUT / R.
GREENקלטת
3.61.047/03
47.70 אריק כהן TAKE THE
LEAD / Z.
LARON, A.
ABARBANEL*לכי
תה ז'
3.61.048/00
חינם אריק כהן TAKE THE
LEAD / Z.
LARON, A.
ABARBANELמדריך
למורה
3.61.048/01
18.60 אריק כהן TAKE THE
LEAD / Z.
LARON, A.
ABARBANELקלטת
3.61.048/03
47.35 אריק כהן SEVEN AND
UP / D. LURIA, I.
PE'ER*לכיתות
ז'-ח'
3.61.049/00
חינם אריק כהן SEVEN AND
UP / D. LURIA, I.
PE'ERמדריך
למורה
3.61.049/01
18.60 אריק כהן SEVEN AND
UP / D. LURIA, I.
PE'ERקלטת
3.61.049/03
45.35 אריק כהן GOING
PLACES / A.
SOTTO, J.
OHANA*לכיתה ט'
(לתלמידים חלשים)
3.61.050/00
חינם אריק כהן GOING
PLACES / A.
SOTTO, J.
OHANAמדריך
למורה
3.61.050/01
18.60 אריק כהן GOING
PLACES / A.
SOTTO, J.
OHANAקלטת
3.61.050/03
59.85 אריק כהן MOSAIC / S.
DAVISלכיתה ח'
3.61.051/00
חינם אריק כהן MOSAIC / S.
DAVISמדריך
למורה
3.61.051/01
18.60 אריק כהן MOSAIC / S.
DAVISקלטת
3.61.051/03
39.20 אריק כהן MOSAIC,
WORKBOOK /
S. DAVIS
3.61.051/02
43.50 מפ' אונ' MOVING ON /
SH.
POSTOLלכיתה ח'
3.61.052/00
17.40 מפ' אונ' MOVING ON /
SH.
POSTOLמדריך
למורה
3.61.052/01
28.95 מפ' אונ' MOVING ON /
SH.
POSTOLחוברת
עבודה
3.61.052/02
17.40 מפ' אונ' MOVING ON /
SH.
POSTOLקלטת
3.61.052/03
28.95 מפ' אונ' MOVING ON /
SH.
POSTOLמדריך
למורה לחוברת
עבודה
3.61.052/04
59.70 אריק כהן מ' דרי, א' רייט, פ'
אורGO FOR IT /
לכיתה ז'
3.61.053/00
57.45 אריק כהן מ' דרי, א' רייט, פ'
אורGO FOR IT /
מדריך למורה
3.61.053/01
32.25 אריק כהן מ' דרי, א' רייט, פ'
אורGO FOR IT /
חוברת עבודה
3.61.053/02
18.60 אריק כהן מ' דרי, א' רייט, פ'
אורGO FOR IT /
קלטת
3.61.053/03
24.75 אריק כהן א' רייט, פ' אורGO
FOR IT / כרטיסי
קריאה
3.61.053/04
41.75 אריק כהן מ' דרי, פ' אורGO
FOR IT / חוברת
עבודה (לתלמידים
חלשים)
3.61.053/05
41.75 אריק כהן מ' דרי, פ' אורGO
FOR IT / מדריך
למורה לחוברת
עבודה
3.61.053/06
9.30 אריק כהן מ' דרי, פ' אורGO
FOR IT / מילון
3.61.053/07
49.60 מפ' אונ' ס' מלץ, ש' ויצמן, ת'
שפיראA NEW
LEAF / לכיתה ט'
3.61.054/00
14.85 מפ' אונ' ס' מלץ, ש' ויצמן, ת'
שפיראA NEW
LEAF / מדריך
למורה
3.61.054/01
48.75 אריק כהן א' פאר, ד'
לוריאWHAT'S
UP?/ לכיתות ז'-ח'
3.61.055/00
38.25 אריק כהן א' פאר, ד'
לוריאWHAT'S
UP?/ מדריך למורה
3.61.055/01
23.75 אריק כהן א' פאר, ד'
לוריאWHAT'S
UP?/ קלטת
3.61.055/03
44.45 מפ' אונ' ס'
מלץSPRINGBOARD
/ לימוד לכיתה ז'
3.61.056/00
22.20 מפ' אונ' ס'
מלץSPRINGBOARD
/ מדריך למורה
3.61.056/01
31.65 מפ' אונ' ס'
מלץSPRINGBOARD
/ חוברת עבודה
3.61.056/02
38.90 מפ' אונ' ס'
מלץSPRINGBOARD
/ קלטת
3.61.056/03
52.25 מפ' אונ' ספר לימוד לכיתהא'
רוס /
SPECTRUM
3.61.057/00
22.20 מפ' אונ' מדריך למורהא' רוס
/ SPECTRUM
3.61.057/01
30.00 מפ' אונ' חוברת עבודהא' רוס
/ SPECTRUM
3.61.057/02
22.20 SPECTRUMמפ'
אונ'
קלטתא' רוס / 3.61.057/03
57.20 אריק כהן א' עזרא, ס'-קרמן /
FLYING COLON
3.61.058/00
35.00 אריק כהן מדריך למורהא'
עזרא, ס'-קרמן /
FLYING COLON
3.61.058/01
34.40 אריק כהן חוברת עבודהא'
עזרא, ס'-קרמן /
FLYING COLON
3.61.058/02
22.20 אריק כהן קלטתא' עזרא,
ס'-קרמן / FLYING
COLON
3.61.058/03
54.45 מפ' אונ' א"ל ברגר /
RAINBOW
3.61.059/00
16.65 מפ' אונ' מדריך למורהא"ל
ברגר / RAINBOW
3.61.059/01
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
33.05 מפ' אונ'
חוברת עבודהא"ל ברגר / RAINBOW 3.61.059/02
22.20 מפ' אונ'
קלטתא"ל ברגר / RAINBOW 3.61.059/03
65.00 אריק
כהן
FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL,
STAGE 2/א' סלע, ל' גרינברג
3.61.060/00
60.00 אריק
כהן
FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL,
STAGE 2,מדריך למורהא' סלע, ל' גרינברג
3.61.060/01
50.00 אריק
כהן
FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL,
STAGE 2,חוברת עבודהא' סלע, ל' גרינברג
3.61.060/02
26.00 אריק
כהן
FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL,
STAGE 2,קלטתא' סלע, ל' גרינברג
3.61.060/03
65.00 אריק
כהן
OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE 3/ל'
ברון, ש' לוי
3.61.061/00
60.00 אריק
כהן
OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE
3,מדריך למורהל' ברון, ש' לוי
3.61.061/01
50.00 אריק
כהן
OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE
3,חוברת עבודהל' ברון, ש' לוי
3.61.061/02
26.00 אריק
כהן
OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE
3,קלטתל' ברון, ש' לוי
3.61.061/03
66.00 אריק
כהן
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
1/ע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/00
60.00 אריק
כהן
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
1,מדריך למורהע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/01
50.00 אריק
כהן
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
1,חוברת עבודהע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/02
26.00 אריק
כהן
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
1,קלטתע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/03
20.00 מט"ח ת"ל / DOLPHINS 3.61.400/00
5.95 מט"ח מדריך למורה / DOLPHINS 3.61.400/01
23.00 מט"ח NATURAL DISASTERS /ש' אבני, ב' סמר, א' עדין, פ'
מוריס
3.61.401/00
23.00 מט"ח MUSIC MANIA /ל' מינקין, ש' שרירא, א' עדין 3.61.402/00
18.60 טח"י SIGNAL C.Q., WORKBOOK /צ' בן שחר, ש' אקשטיין,
ק' רייס
3.61.934/02
9.50 טח"י ** ר' קינן, ד' בן מאירSIGNAL C.Q., / 49.65קלטת 3.61.934/03
16.45 טח"י SUCCEEDING AT READING WITH SIGNAL
C.Q. /ר' קינן, ד' בן מאירחוברת עבודה למתקשים בקריאה
בכיתה ז'
3.61.935/00
58.00 טח"י SUCCEEDING AT READING WITH SINGAL
C.Q./ש' עזריה, א' רוגוביןמדריך למורה
3.61.935/01
8.65 טח"י SUCCEEDING AT READING WITH SINGAL
C.Q.קלטת למתקשים בקריאה בכיתה ז'
3.61.935/03
47.10 טח"י ד' בן מאיר, ג' סגל RADIO FEVER /לכיתה ח' 3.61.936/00
31.00 טח"י ד' בן מאיר, ש' עזריה, ע' רוגוביןRADIO FEVER / מדריך
למורה
3.61.936/01
27.25 טח"י ד' בן מאיר, ג' סגלRADIO FEVER /חוברת עבודה 3.61.936/02
20.00 טח"י ד' בן מאיר, ג' סגלRADIO FEVER / קלטות אודיו 3.61.936/03
74.35 טח"י 2 קלטות וידיאו RADIO FEVER 3.61.936/05
53.30 טח"י ספר לתלמיד לסדרהTAKE FIVE 3.61.937/00
22.20 טח"י קלטת שמע לסדרהTAKE FIVE 3.61.937/03


3.62 ערבי

המחיר בש"ח ההוצאה
שם הספר
והמחבר
המס' הקטלוגי
33.35 ספ'
מעריב
דבר ערבית / מ'
פיאמנטה **
3.62.003/00
18.15 מהות ערבית מדוברת
א' / י' בן זאב**
3.62.006/00
35.70 יבנה מדארג', חלק ב'
/ מ' עינת**
3.62.011/00
21.80 יבנה ערבית לשנה ב' /
מ' דנה **
3.62.013/00
99.60 אונ'
פתו'
12 סרטי
רשם-קול / י'
אופיר**
3.62.021/00
35.25 מט"ח "יחדיו", ספר א'
+ קלטת *
3.62.027/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.85 מט"ח "יחדיו", חוברת עבודה, א' * 3.62.028/00
6.60 מט"ח "יחדיו", מן המזרח, א' / מט"ח * 3.62.029/00
23.10 מט"ח "יחדיו", מדריך למורה, א' * 3.62.030/00
79.10 מט"ח "יחדיו", מארז כרטיסיות (244) * 3.62.031/00
16.45 מט"ח "יחדיו", מארז אותיות * 3.62.032/00
19.60 מט"ח "יחדיו", מארז קלטות * 3.62.033/00
14.85 מט"ח "יחדיו", מארז כרזות (2) * 3.62.034/00
22.65 מט"ח "יחדיו", ספר ב' + קלטת 3.62.035/00
19.35 מט"ח "יחדיו", ספר ב', חוברת עבודה א'-ג' 3.62.035/02
13.35 מט"ח "יחדיו", ספר ב', חוברת עבודה ד'-ה' 3.62.035/03
131.80 מט"ח "יחדיו", מארז משחקים לחוברת ב', לכיתה 3.62.035/04
14.70 מט"ח "יחדיו", המוסיקה הערבית, חוברת 3.62.036/00
3.85 מט"ח "יחדיו", דפי עזר לשילוב התלמיד בתכנית 3.62.036/01
12.70 מט"ח "יחדיו", תרגילי חיזוק להפעלה בכיתה הטרוגנית 3.62.036/02
42.95 מעלות "אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר א',לכיתה
ז' / ת"ל **
3.62.300/00
41.85 מעלות "אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר ב',לכיתה
ח' / ת"ל *
3.62.301/00
32.00 מעלות "אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר ג',לכיתה
ט' / ת"ל *
3.62.302/00
38.55 מט"ח "יחדיו", ספר ג' + קלטת 3.62.400/00
52.00 מט"ח "יחדיו", ספר ג', מארז הפעלות מקדימות 3.62.400/02
57.10 מט"ח "יחדיו", ספר ד', מארז א' (ספר + קלטת + מילון) 3.62.401/00
36.35 מט"ח "יחדיו", ספר ד', מארז ב' (ספר + קלטת) 3.62.402/00


3.63 צרפתית

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
51.05 NATIONAL
PILE OU FACE 1 - METHODE DE
FRANCAIS, SERIE VERTE / JEANNE
VASSALCLE INTERספר לתלמיד
3.63.010/00
51.05 NATIONAL
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, LIVRE
DUPROFESSEUR / JEANNE VASSALCLE
INTERמדריך למורה
3.63.010/01
המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
15.60 NATIONAL
PILE OU FACE 1 - SERIE
VERTE, CAHIERD'EXERCICES
NO. 1 / JEANNE VASSALCLE
INTERחוברת תרגילים
3.63.010/02
23.30 NATIONAL
PILE OU FACE 1 - SERIE
VERTE, CAHIERD'EXERCICES
NO. 2 / EDITH
BLINDERJEANNE
VASSALCLE INTERחוברת
תרגילים
3.63.010/03
25.55 NATIONAL
PILE OU FACE 1- SERIE
VERTE 1,
CAHEIRD'EXERCICES NO. 3 /
EDITH BLINDER,JEANNE
VASSALCLE INTERחוברת
עבודהלחטיבתהביניים
3.63.010/04
52.25 NATIONAL
PILE OU FACE 2 - METHODE
DE FRANCAIS -SERIE VERTE /
JEANNE VASSALCLE
INTERספר לתלמיד
3.63.011/00
52.25 NATIONAL
PILE OU FACE 2 - SERIE
VERTE, LIVRE
DUPROFESSEUR / JEANNE
VASSAL CLE INTERמדריך למורה
3.63.011/01
53.30 NATIONAL
PILE OU FACE 3 - METHODE
DE FRANCAIS -SERIE VERTE /
JEANNE VASSALCLE
INTERספר לתלמיד
3.63.012/00
53.30 NATIONAL
PILE OU FACE 3 - SERIE
VERTE, LIVRE
DUPROFESSEUR / JEANNE
VASSALCLE INTERמדריך למורה
3.63.012/01
65.55 HACHETTE
FREQUENCE JEUNES 1 -
METHODE DEFRANCAIS /G.
CAPELLE, M. COURELLI, N.
GIDONספר לתלמיד
3.63.013/00
93.95 HACHETTE
FREQUENCE JEUNES 1 -
GUIDE DE PROFESSEUR /G.
CAPELLE, N. GIDONמדריך למורה
3.63.013/01
36.00 HACHETTE
FREQUENCE JEUNES 1 -
CAHIER D'EXERCICES / G.
CAPELLE, N. GIDONחוברת
תרגילים
3.63.013/02
המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
66.15 ספר לתלמיד FREQUENCE JEUNES 2 -
METHODE DEFRANCAIS /G.
CAPELLE, M. COVOLLI, N. GIDON
HACHETTE
3.63.014/00
93.95 HACHETTE FREQUENCE JEUNES 2 - GUIDE DE
PROFESSEUR /G. CAPELLE, N.
GIDONמדריך למורה
3.63.014/01
40.60 HACHETTE FREQUENCE JEUNES 2 - CAHIER
D'EXERCIES /G. CAPELLE, N.
GIDONחוברת תרגילים
3.63.014/02
73.10 HACHETTE FREQUENCE JEUNES 3 -
METHODE DEFRANCAIS /G.
CAPELLE, M. COVOLLI, N. GIDONספר
לתלמיד
3.63.015/00
97.45 HACHETTE FREQUENCE JEUNES 3 - GUIDE DE
PROFESSEUR /G. CAPELLE, N.
GIDONמדריך למורה
3.63.015/01
42.95 HACHETTE FREQUENCE JEUNES 3 - CAHIER
D'EXERCICES /G. CAPELLE, N.
GIDONחוברת תרגילים
3.63.015/02
???????
INTERNATIONAL
JUNIOR METHOD DE FRANCAIS 1
/M. BUTRBACH, C. MARTIN, I.
SARACIBANCLEלכיתה ז'
3.63.016/00
???????
INTERNATIONAL
JUNIOR METHOD DE FRANCAIS 1
/M. BUTRBACH, C. MARTIN, I.
SARACIBANCLEמדריך למורה
3.63.016/01
???????
INTERNATIONAL
JUNIOR METHOD DE FRANCAIS 1
/M. BUTRBACH, C. MARTIN, I.
SARACIBANCLEחוברת עבודה
3.63.016/00


3.64 צ'רקסים

המחיר בש"ח ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
39.70 המחבר פרקים במורשת
הצ'רקסית האדיגה,
לחטיה"ב/א' שאבסו **
3.64.001/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגי
חינם המחבר פרקים במורשת הצ'רקסית האדיגה, מדריך למורה/א'
שאבסו **
3.64.002/00


3.71 אמנות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
54.65 המפ"ה בתי כנסת עתיקים, סדרת שקופיות / ז' רדובן ** 3.71.302/00
78.00 המפ"ה אמנות בזכוכית ובאבן, סדרת שקופיות ** 3.71.303/01
16.15 רכגולד עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד באמנות,מדריך
למורה / ת"ל **
3.71.304/00
49.35 המפ"ה עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות ** 3.71.304/01
9.40 מעלות אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות בחינוךהמיוחד
/ ת"ל **
3.71.305/00
39.00 המפ"ה אמנות יהודית בימי הביניים, חוברת וסדרת שקופיות
/ת"ל + המפ"ה **
3.71.306/00
90.95 המפ"ה עיצוב בתי כנסת - אמנות וסמל, שקופיות / ת"ל ** 3.71.307/01
22.40 מעלות ירושלים, בנייה ואבן: כיפות במבנים ובתי מדרון / ת"ל 3.71.308/003.7
4
טכנולוגיה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
38.20 ספ' מעריב שזירת פרחים / א' שומרוני ** 3.74.302/00
49.90 מל"מ י-ם יתד ואופן, לחינוך מיוחד, מדריך למורה/בר, מרכוס
3.74.800/01
30.10 מל"מ י-ם יתד ואופן, לחינוך מיוחד, חוברת עבודה/בר, מרכוס
3.74.800/023.7
7
בריאות
וחינוך
לתזונה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.45 מעלות דרך הגב / ת"ל 3.77.300/00
36.90 מעלות המזון בעידן טכנולוגי, שינויים במזון במהלךעיבודו /
ת"ל
3.77.301/003.7
9
נושאים
מיוחדים
פיתוח
כישורי
התמודדות
-

כוחות
עצמי"

מיועד
לכיתות
ז'
-
ט'
ממ'
,
לחינוך
יסודי,
חטיה"
ב
טכנולוגיה,
מיוחד
וט"
ט)
/
מט

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.85 מט"ח המראה שלי, חוברת לתלמיד * 3.79.001/01
3.79.001/02 המראה שלי,
מדריך למורה *
מט"ח 19.35
3.79.001/03 המראה שלי,
מארז נלווה *
מט"ח 38.25
3.79.001/04 לחיות עם רגש,
חוברת לתלמיד
*
מט"ח 9.85
3.79.001/05 לחיות עם רגש,
מדריך למורה *
מט"ח 19.35
3.79.001/06 לחיות עם רגש,
מארז נלווה *
מט"ח 59.75
3.79.001/07 לדעת להחליט,
חוברת לתלמיד
*
מט"ח 9.85
3.79.001/08 לדעת להחליט,
מדריך למורה *
מט"ח 19.35
35.60 מט"ח לדעת להחליט, מארז נלווה * 3.79.001/09
3.79.001/10 להתמודד,
חוברת לתלמיד
*
מט"ח 9.85
3.79.001/11 להתמודד,
מדריך למורה *
מט"ח 19.35
3.79.001/12 אני ואחרים,
חוברת לתלמיד
*
מט"ח 9.85
3.79.001/13 אני ואחרים,
מדריך למורה *
מט"ח 19.35
3.79.001/14 לתכנן, חוברת
לתלמיד *
מט"ח 9.85
3.79.001/15 לתכנן, מדריך
למורה *
מט"ח 19.35
3.79.001/16 לתכנן, מארז
נלווה *
מט"ח 42.60
3.79.001/17 מה שיש בי,
חוברת לתלמיד
*
מט"ח 9.85
3.79.001/18 מה שיש בי,
מדריך למורה *
מט"ח 19.35
42.60 מט"ח מה שיש בי, מארז נלווה * 3.79.001/19
9.85 מט"ח כללי המשחק, חוברת לתלמיד * 3.79.001/20
19.35 מט"ח כללי המשחק, מדריך למורה * 3.79.001/21
19.35 מט"ח כללי המשחק, מארז נלווה * 3.79.001/22
9.85 מט"ח להיות בוגר, חוברת לתלמיד * 3.79.001/23
19.35 מט"ח להיות בוגר, מדריך למורה * 3.79.001/24
33.05 מט"ח להיות בוגר, מארז נלווה * 3.79.001/25
9.85 מט"ח לקראת שינוי, חוברת לתלמיד * 3.79.001/26
19.45 מט"ח לקראת שינוי, מדריך למורה 3.79.001/27
10.15 מט"ח לבחור מסגרת, חוברת לתלמיד * 3.79.001/28
19.35 מט"ח לבחור מסגרת, מדריך למורה * 3.79.001/29
9.85 מט"ח בכוחות עצמי: לשווק עצמי, ספר לתלמיד 3.79.001/30
17.35 מט"ח בכוחות עצמי: לשווק עצמי, מדריך למורה 3.79.002/31
11.80 רכגולד ושבו בנים לגבולם, למורה / ת"ל ** 3.79.300/00
22.70 מעלות ירושלים - שכינה ושכנות, לכיתות ז'-ט' /
ת"ל *
3.79.301/00
14.00 המפ"ה ירושלים, העיר שנוגנה לה יחדיו, יצירות
המלחיןצבי אבני, מאמר + קלטת / מט"ח *
3.79.302/00
13.60 רכגולד שונות ושוויון, בהתמודדות עם
הטרוגניותבאוכלוסיית תלמידים בחטה"ב,
למורה / ת"ל
3.79.303/00

הודעות


2001 במרס 1 א, התשס" באדר ו' , ) (ב 7 סא/ ל מנכ" חוזר