6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


4.ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות י'-י"ב

4.11 תנ"ך לבתי הספר הממלכתיים
תורה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.00 מעלות בראשית, לתלמיד / ת"ל ** 4.11.312/00


נ"ך

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
32.65 הוד עמי
ספר ירמיהו - שיעורים במקרא, מהדורה מורחבת,לתלמיד
/ צ' יבין
4.11.000/00
32.65 הוד עמי
ספר ירמיהו - שיעורים במקרא, מדריך למורה / צ' יבין 4.11.001/01
10.60 מעלות ירושלים במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב (ממ';מהדורה
חדשה ומשוכתבת) / ת"ל
4.11.300/00
7.30 מעלות ירושלים במקרא, מדריך למורה (מהדורה
חדשהומשוכתבת) / ת"ל
4.11.302/00
8.85 מעלות מנהיגות ומנהיגים במקרא - נושא מסכם לכיתה י"ב(אוסף
מאמרים; ממ') / ת"ל **
4.11.303/00
7.50 מעלות מנהיגות ומנהיגים במקרא, מדריך למורה / ת"ל** 4.11.304/00
7.80 מעלות דמות האדם במקרא - נושא מסכם,לכיתה י"ב (מהדורה
חדשה; ממ') /ת"ל**
4.11.307/00
5.85 מעלות דמות האדם במקרא,מדריך למורה (מהדורה חדשה) / ת"ל
**
4.11.308/00
3.55 מעלות מבחר מהפרשנות המסורתית לספר מלכים,לכיתות ט'-י"ב
(ממ') / ת"ל **
4.11.309/00
5.95 מעלות החקלאות במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב
(מהדורהחדשה) / ת"ל *
4.11.311/00
9.65 מעלות החקלאות במקרא, מדריך למורה (מהדורהחדשה) / ת"ל 4.11.311/01
64.85 רמות על ספר המלכים ליהודה וישראל, למורה/ת"ל + אונ' ת"א
**
4.11.313/02
18.55 רכגולד ישראל והעמים בתפיסת המקרא - נושא מסכםבמקרא / מ'
מירון **
4.11.314/00


נ"ך לבית הספר הממלכתי-דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.20 מעלות יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך, דפי עזר ללומד המכיןעצמו
לבחינת הבגרות (ממ"ד) / ת"ל
4.11.313/03
19.10 מעלות המשכן, חוברת ללימוד עצמי + חוברת איורים /ת"ל +
מרחבים
4.11.314/00


4.12 תורה שבעל-פה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
34.75 לוין
אפשטיין
דפים ממסכת בבא בתרא/נ' עמינח * 4.12.005/00
12.20 רכגולד מבוא לתורה שבעל פה / ת"ל + אורנים ** 4.12.300/00
7.45 רכגולד מן המקורות: על ארץ ישראל (ממ')(לכיתות י'-י"א) / ת"ל **
4.12.300/01
7.70 רכגולד מן המקורות: על ארץ ישראל, חוברת עבודה / ת"ל ** 4.12.301/00
8.70 רכגולד מן המקורות: על ארץ ישראל, מדריך למורה/ת"ל ** 4.12.302/00
7.40 המפ"ה מן המקורות: על ארץ ישראל - סיפורו של תיק(תכנית
מוקלטת משידורי קול ישראל), קלטת / ת"ל **
4.12.303/00
7.20 רכגולד מן המקורות: על רשות הרבים (ממ') (לכיתות י'-י"א)ת"ל
**
4.12.304/00
22.65 רכגולד מן המקורות: על רשות הרבים (א), חוברת עבודהלתלמיד /
ת"ל **
4.12.305/00
19.40 רכגולד מן המקורות: על רשות הרבים (א), מדריך למורה/ ת"ל** 4.12.305/01
26.20 רכגולד מן המקורות: על רשות הרבים (ב), חוברת עבודהלתלמיד /
ת"ל **
4.12.305/02
9.50 רכגולד מן המקורות: על גרות וגיור (ממ') (לכיתות י'-י"א)/ ת"ל** 4.12.306/00
11.30 רכגולד מן המקורות: על גרות וגיור, מדריך למורה/ת"ל** 4.12.307/00
10.20 רכגולד מן המקורות: על המשפחה, א (ממ') (לכיתות י'-י"א) /ת"ל**
4.12.308/00
5.50 רכגולד מן המקורות: על המשפחה, א, חוברת עבודה, לכיתותי'-י"ב
(ממ') / ת"ל **
4.12.309/00
7.20 רכגולד מן המקורות: על משפט ויושר (ממ') ( לכיתות י'-י"א)/ת"ל
**
4.12.310/00
16.10 רכגולד מן המקורות: על משפט ויושר, חוברת עבודה (ממ') /ת"ל **
4.12.310/01
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.90 רכגולד משפט עברי (ממ') / ת"ל 4.12.310/02
21.55 רכגולד פרקי משנה, פרקים מסדר נזיקין (ממ') /
ת"ל
4.12.310/03
16.10 רכגולד פרקי משנה ב', פרקים ממסכתות ברכות,
פאה, ביכוריםומסכת אבות / ת"ל
4.12.310/04
7.80 מעלות מן המקורות על החקיקה / ת"ל 4.12.310/05


לבית הספר הממלכתי-דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.65 מעלות עבודה ומסחר (ממ"ד) / ב'א + ת"ל 4.12.311/00
35.85 מעלות פרק כוהן גדול, לכיתות י"א-י"ב (ממ"ד),מהדורה חדשה /
ב"א + ת"ל *
4.12.313/01
12.00 מעלות מאי חנוכה?, לכיתות ט'-י' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 4.12.317/00
7.25 מעלות אלימות, לכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 4.12.319/00
11.45 מעלות ספרות השו"ת (ממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 4.12.326/00
16.70 מעלות אישות ומשפחה, מהדורה חדשה / ב"א + ת"ל 4.12.327/00
27.30 מעלות מאגרי מידע ביהדות, חלק ב', ממ"ד, מדריך למורה 4.12.328/00
12.20 מעלות הלוח העברי / ב"א + ת"ל 4.12.329/00


4.15 מחשבת ישראל
לבית הספר הממלכתי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
חינם ת"ל תרבות ישראל ותרבות העמים במשנתו של משהמנדלסון,
מדריך למורה / ת"ל **
4.15.301/00
12.20 רכגולד האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם - דמות
הנביא,לתלמיד (ממ') / ת"ל **
4.15.302/00
חינם ת"ל האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם - דמות
הנביא,מדריך למורה / ת"ל **
4.15.303/00
15.90 רכגולד משנתו ההיסטורית של רבי יהודה הלוי, לתלמיד(ממ')
/ת"ל **
4.15.304/00
חינם ת"ל משנתו ההיסטורית של רבי יהודה הלוי, למורה / ת"ל ** 4.15.305/00
16.30 רכגולד האדם במשנתו של הרב סעדיה גאון / ת"ל ** 4.15.306/00
חינם ת"ל האדם במשנתו של הרב סעדיה גאון, מדריךלמורה/ת"ל** 4.15.307/00
30.90 רכגולד האדם בסיפור גן העדן, על-פי פרשנות הרמב"ן (ממ') /ת"ל*
4.15.307/01
18.60 מעלות ובחרת בחיים / ת"ל 4.15.308/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי


לבית הספר הממלכתי דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.95 תרבות
תורנית
גאולה ומדינה - אוסף מאמרים * 4.15.001/00
29.15 תרבות
תורנית
חינוך האדם וייעודו - קובץ מאמרים * 4.15.002/00
14.15 מעלות י"ג העיקרים לרמב"ם,מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל,
מכללת אורות **
4.15.309/00
14.65 מעלות אמונה, ממ"ד / ת"ל 4.15.310/00
12.15 מעלות אמונות ודעות, רב סעדיה גאון, מדריך למורה/ ת"ל +
מכללת אורות **
4.15.311/00


4.22 דקדוק וידיעת הלשון

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
16.10 יבנה לשון עברית, תורת השם / ב' שושן ** 4.22.009/00
72.95 רכס ידיעת הלשון, חלק ב' / ר' קבלי 4.22.025/00
72.95 רכס ידיעת הלשון, מדריך למורה / ר' קבלי 4.22.025/01
48.35 משכ"ל פרקי תחביר, לכיתות י"א-י"ב / י' קמחי 4.22.026/00
חינם משכ"ל פרקי תחביר, מדריך למורה / י' קמחי, ע' עינת 4.22.026/01
????? כתר בגרות בלשון - ההגה, הפועל והשם / נ"ז זינגר 4.22.027/00
????? כתר בגרות בלשון - ההגה, הפועל והשם, מדריך למורה /נ"ז
זינגר
4.22.027/01
????? כתר בגרות בלשון - ההגה, הפועל והשם, חוברת עבודה /נ"ז
זינגר
4.22.027/02
63.70 אורט יסודות תורת ההגה / ד' הרפז י' שביט 4.22.600/00
50.65 אורט תחביר המשפט א' / ד' הרפז, י' שביט 4.22.601/00
79.30 אורט תחביר המשפט ב' / ד' הרפז, י' שביט 4.22.602/00
49.85 אורט הוראת לשון בהקשר של טקסט, מדריך למורה /ד' הרפז 4.22.603/01
25.65 טח"י לצפות וללמוד - יוצא מן הכלל, לשון לבחינות בגרות / ד'
רביד (עריכה: א' רימלט) **
4.22.900/00


4.23 לשון והבעה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
32.20 מודן "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה /צ'
שפירא
4.23.008/00
9.90 מודן "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
/מדריך למורה, צ' שפירא
4.23.008/01
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.45 מעלות במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד, לביה"ס הכללי
והדתי (מהדורה חדשה) / ת"ל **
4.23.301/00
23.15 מעלות שעת מבחן / ת"ל 4.23.306/00
14.40 מעלות "לקרוא" קריקטורה, בעקבות האיורים בספר"שעת מבחן",
מדריך למורה / ת"ל
4.23.307/00
19.15 מעלות דברים ככתבם, המאמר - דרכי קריאה ודרכי כתיבה /ת"ל 4.23.308/00
103.85 רכגולד מש"ב - מאגר מאמרים ממוחשב, משימות בהבנהובהבעה /
ת"ל
4.23.309/09
64.00 מט"ח עיין ערך לשון, הבנה והבעה - ספר הכנה לבגרות /ש'
אבינון
4.23.400/00


4.24 ספרות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
21.75 ת'
תורנית
שירת ישראל בספרד, לכיתות ח'-ט' / א' שטאל * 4.24.011/00
38.95 ת'
תורנית
עדות מספרות - סיפורי עם / א' שטאל * 4.24.012/00
37.05 דביר מהומה רבה על לא דבר (נוסח עברי; ט' כרמי) /ו'
שייקספיר*
4.24.028/00
16.20 מעלות כמתכונת מולדתי + חוברת מבחר יצירות +חוברת הצעות
לעיון / ת"ל
4.24.300/00
16.40 רכגולד הדמות השטוחה והעגולה ומה שביניהן, מדריך למורה / ת"ל
**
4.24.303/01
17.50 מעלות "והדרך עודנה נפקחת...", הוראה שירה בחטיה"ע / ת"ל 4.24.306/00
9.65 מעלות אשנב לשירה עברית, מדריך למורה / ת"ל 4.24.307/00
76.70 אורט קוראים ספרות, מקראה-שירה, סיפורת, מסה 4.24.600/00
4.30 טח"י האודיסיאה, תדריך למורה / תרגום: ה' גולומב * 4.24.900/00
4.30 טח"י המלך אדיפוס, תדריך למורה / תרגום: ה' גולומב * 4.24.901/00
4.30 טח"י מקבת, תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין * 4.24.902/00
4.30 טח"י המלט, תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין * 4.24.903/00
8.15 טח"י מאדאם בוברי, תדריך למורה / א' רימלט, א' לובין 4.24.904/00
16.70 טח"י מסיפורי פוקנר ** 4.24.905/00
11.10 טח"י לשון המראות, מדריך / י' בנימיני, א' רימלטח' לורברבוים,
ח' תדמור (4 חוברות)כל חוברת
4.24.906/00
20.55 טח"י מספרות העולם, מדריך למורה 4.24.907/01


4.25 פילוסופיה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.80 רכגולד מהי פילוסופיה? / הלמ"ה ** 4.25.300/00
30.25 רכגולד תורת המידות / הלמ"ה ** 4.25.301/00
37.60 רכגולד תורת ההכרה / הלמ"ה ** 4.25.302/00
30.25 רכגולד תורת המדינה / הלמ"ה ** 4.25.303/00
21.95 רכגולד אסתטיקה / הלמ"ה ** 4.25.304/00
26.25 רכגולד פילוסופיה של הדת / הלמ"ה 4.25.305/00


4.31 היסטוריה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
88.25 מר'
שז"ר
העולם והיהודים בדורות האחרונים, חלק ב' + שואה
וזיכרון / א' דומקה, י' גוטמן
4.31.001/00
20.75 מר'
שז"ר
מארז העולם והיהודים בדורות האחרונים +
שואהוזיכרון,מדריך למורה / ד' בכרך, נ' גליל, ח' רגב
4.31.001/01
55.50 ספרי
ת"א
המאה העשרים, לתלמיד / א' נווה 4.31.029/00
18.80 ספרי
ת"א
המאה העשרים, מדריך למורה / א' נווה 4.31.029/01
65.00 שזר העולם והיהודים בדורות האחרונים חלק א',מרכז
זלמן1920‎-1870, א' דומקה (עורך)
4.31.030/00
19.45 שזר העולם והיהודים בדורות האחרונים, מדריך למורה /מרכז
זלמןא' דומקה ו-י' מטיאו (עורכים)
4.31.030/01
59.55 תל
אביב
זמנים מודרניים, 1920‎-1870 / א' נווה,ספריא' בר נביא 4.31.031/00
22.20 ספריתל
אביב
זמנים מודרניים, 1920‎-1870, מדריך למורה / א' נווה 4.31.031/01
54.45 לילך מגלות לתחייה - מסע אל הבית השני, לכיתותי'-י"ב / מ' בר
הלל
4.31.032/00
חינם לילך מגלות לתחייה - מסע אל הבית השני, מדריךלמורה / מ' בר
הלל
4.31.032/01
28.50 מעלות חירות ושוויון, לכיתות י"א-י"ב (ממ') / ת"ל ** 4.31.303/00
25.60 מעלות תולדות ארצות הברית (ממ'), לכיתות י"א-י"ב / ת"ל ** 4.31.306/00
17.00 מעלות המהפכה הצרפתית, היסטוריה והיסטוריונים (ממ')/ת"ל ** 4.31.307/00
35.55 מעלות הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, חלק ב',לכיתות
י"א-י"ב (ממ') / ת"ל **
4.31.310/00
13.10 רכגולד הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, מדריך למורה,חלקים
א'-ב' / ת"ל **
4.31.310/01
44.55 מעלות בין מלחמה לשלום, התפתחות המערכת הפוליטיתהבין
לאומית במאות ה19- וה20- (ממ') / ת"ל **
4.31.315/00
19.25 מעלות סוגיות נבחרות בתולדות המאה ה20- / ת"ל 4.31.315/01
36.05 מעלות הקיום היהודי במאה ה20- / ת"ל 4.31.316/01
10.20 מעלות הקיום היהודי במאה ה20-, מדריך למורה / ת"ל 4.31.316/02
37.15 המפ"ה מדינת ישראל ביומני החדשות, קלטת וידיאוומדריך למורה
/ ת"ל
4.31.317/00


לבית הספר הממלכתי דתי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
24.85 מעלות מקורות ומחקרים על השואה, מקראה לביה"סהעל-יסודי
הדתי / ת"ל **
4.31.304/00
7.70 מעלות יהודי המזרח בדורות האחרונים, לכיתות י"א-י"ב(ממ"ד)
/ ת"ל **
4.31.305/00

4.32אזרחו
28.30 מעלות הערבים אזרחי ישראל / ת"ל ** 4.32.305/00
37.90 מעלות להיות אזרחים / ת"ל 4.32.306/00


לימודי ארץ-ישראל

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
47.65 יד בן-צבי
זאת ירושלים / ת"ל + יד בן-צבי ** 4.34.320/00
43.75 יד בן-צבי
זאת ירושלים, חלק ב' / ת"ל + יד בן-צבי 4.34.320/01
47.15 יד בן-צבי
ירושלים לדורותיה, רשימה ביבליוגרפית /ת"ל + יד
בן-צבי **
4.34.321/00
61.10 יד בן-צבי
מישור החוף, אדם וסביבה לאורך הדורות / ת"ל +יד
בן צבי
4.34.322/00
48.80 יד בן-צבי
זאת הארץ, מבוא ללימודי ארץ ישראל / ת"ל +יד בן
צבי
4.34.323/00
66.45 יד בן-צבי
צפון הארץ, גליל, גולן ועמקים לאורך דורות / ת"ל +יד
בן צבי
4.34.324/00


4.35 גיאוגרפיה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.00 מסדה מזג האוויר והאקלים, לתלמיד, לחטה"ב / ש' יפה ** 4.35.006/00
10.90 מסדה מזג האוויר והאקלים, מדריך למורה / ש' יפה ** 4.35.006/01
55.65 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים לכיתות י'-י"ב /ע'
פלכסר, ע' ילין-דרור
4.35.011/00
5.80 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, מדריך
למורה,לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
4.35.011/01
20.20 מעלות גיאוגרפיה של ארצות הברית הבתר-תעשייתית / ת"ל ** 4.35.300/00
32.00 מעלות גיאוגרפיה של העולם השלישי, מקראה לתלמיד/ ת"ל ** 4.35.301/00
33.00 מעלות יישוב, חברה וכלכלה, פרקים בגיאוגרפיה של המזרחהתיכון
/ ת"ל **
4.35.302/00
13.00 מעלות תמורות בגיאוגרפיה של ישראל: גלעין מול שוליים /ת"ל ** 4.35.303/00
47.45 מעלות מערב אירופה לקראת המאה ה-21 / ת"ל 4.35.304/00
50.65 אורט אדם ונוף / ז' מקסימוב, א' גרייצר 4.35.600/00


4.36 מדעי החבר

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
30.40 מעלות חיברות, ממ' / ת"ל 4.36.301/00
9.10 מעלות משפחה וחברה, לכיתה י' (ממ') / ת"ל ** 4.36.302/00
11.20 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, שיטות סקרבמדעי
החברה, מדריך למורה / ת"ל + מרכז יובילר
4.36.303/01
20.75 מעלות יחיד וחברה / ת"ל* 4.36.305/00
32.25 מעלות דמוגרפיה, מדריך למורה / ת"ל 4.36.306/01
29.65 טח"י כאבן המוטלת לברכת מים (אסון מעלות),לכיתות י"א-י"ב,
מדריך / ע' אילון, מ' הורוביץ
4.36.901/00
22.20 טח"י עניין של זמן (גיל ההתבגרות), לכיתות ח'-י"ב,מדריך / ל'
דושניק, נ' הנץ, ה' ספרא
4.36.902/00
15.75 טח"י עצור על הסף (בנושא סמים), לכיתות י"א - י"ב /ר' לקט, נ'
קרמניצר
4.36.903/00
16.65 טח"י סובלנות - מדריך / א' מזור, ה' ספרא, י' בן-עמי,א'
מרושק-קלארמן
4.36.904/00


4.37 תקשורת וקולנוע

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
49.90 רכס המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים / ר' אלדר 4.37.001/00
49.90 רכס המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים, מדריך למורה /ר'
אלדר
4.37.001/01
30.75 מעלות לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל 4.37.300/00
7.50 מעלות יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלייםקצרים,
מדריך למורה (ממ') / ת"ל
4.37.301/01
11.80 מעלות ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות,מדריך
למורה (ממ') / ת"ל
4.37.302/01
13.80 מעלות נח בצ'ינה טאון, מדריך למורה, ממ"ד / ת"ל 4.37.303/01
62.10 מעלות צילום כחול לבן, ממ' / ת"ל 4.37.304/00


4.41 מתמטיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.90 מימד הנדסה אנליטית, 3 י"ל / י' כהן, ר' ברקאי 4.41.026/00
12.40 מימד הנדסה אנליטית, מדריך למורה / י' כהן, ר' ברקאי 4.41.026/01
42.10 מימד תכנון לינארי, חט"ע 4.41.027/00
23.50 מימד תכנון לינארי, מדריך למורה 4.41.027/01
59.20 משבצת מתמטיקה, כרך א' - 3 יחידות לימוד, תכנית מאוחדת /ג'
יקואל
4.41.028/00
31.15 משבצת מדריך למורה, כרכים א'+ב' + חשבון דיפרנציאלי -3
יחידות לימוד, תכנית מאוחדת / ג' יקואל
4.41.028/01
59.20 משבצת מתמטיקה, כרך ב' - 3 יחידות לימוד, תכנית מאוחדת /ג'
יקואל
4.41.029/00
59.20 משבצת חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי - 3 יחידות לימוד,תכנית
מאוחדת / ג' יקואל
4.41.030/00
50.00 מכון
ויצמן
מדריך לגיאומטרייה אנליטית, מדריך למורהמל"מ/ 4.41.300/01
48.70 מכון
ויצמן
מבוא לאנליזה, מדריך למורהמל"מ/ 4.41.301/01
16.85 מכון
ויצמן
אינטגרליםמל"מ/ 4.41.302/00
45.00 מכון
ויצמן
אינטגרלים (3 יחידות), מדריך למורה / ר' בוהדנהמל"מ/ 4.41.302/01
13.00 מכון
ויצמן
מספרים מרוכבים, לכיתות י"א-י"ב, לרמה של 5 י"ל
/מל"מ רחובות **
4.41.303/00
22.95 מכון
ויצמן
מספרים מרוכבים, מדריך למורה / מל"מ רחובות * 4.41.304/00
14.85 מכון
ויצמן
הסתברותמל"מ/ 4.41.305/00
34.40 מכון
ויצמן
מדריך לדמיון ויחס, מדריך למורהמל"מ/ 4.41.306/01
34.30 מל"מ
י-ם
אלגברה לכיתה י', כרך א', לרמה של 3 י"ל(מהדורה
משוכתבת) / מל"מ י-ם **
4.41.307/00
14.20 מל"מ
י-ם
אלגברה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 3 י"ל) /מל"מ י-ם
**
4.41.308/00
33.05 /מכון
ויצמן
מדריך לתכנון ליניארי, מדריך למורהמל"מ 4.41.308/01
33.30 מל"מ
י-ם
מושגים וכלים יסודיים, אוסף תרגילים ל3- י"ל /מל"מ י-ם
4.41.308/03
33.35 מל"מ
י-ם
אלגברה, כרך א', לרמה של 5‎-4 י"ל(מהדורה משוכתבת) /
מל"מ י-ם
4.41.308/04
39.25 מל"מ
י-ם
אלגברה, כרך א', מהדורה משוכתבת, מדריך למורה
/מל"מ י-ם
4.41.309/00
40.10 מל"מ
י-ם
אלגברה, כרך ב', וקטורים בגישה משולבת לרמה של5‎-4
י"ל / מל"מ י-ם (תכנית מאוחדת) **
4.41.310/02
28.40 מל"מ
י-ם
אנליסה, כרך א' (3 י"ל), לכיתה י' / מל"מ י-ם ** 4.41.311/00
33.95 מל"מ
י-ם
אנליסה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 3 י"ל) /מל"מ י-ם
**
4.41.312/00
33.90 מל"מ
י-ם
אנליסה, כרך ג', לרמה של 3 יחידות לימוד, גרסהמתוקנת,
עם פתרונות / מל"מ י-ם **
4.41.313/00
11.10 מל"מ
י-ם
אנליסה, חוברת תרגילים (ברמה של 3 י"ל) /מל"מ י-ם ** 4.41.313/01
28.40 מל"מ
י-ם
אנליסה, לכיתה י', כרך א', 5‎-4 י"ל / מל"מ י-ם ** 4.41.314/00
34.05 מל"מ
י-ם
אנליסה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 5‎-4
יחידותלימוד), גרסה מתוקנת / מל"מ י-ם **
4.41.315/00
48.75 מל"מ
י-ם
אלגברה, 5 י"ל, תרגילים בווקטורים עם פתרונות /מל"מ
י-ם
4.41.315/01
21.15 מל"מ
י-ם
אנליסה, כרך ג', טריגונומטרייה, 5 י"ל, גרסה מתוקנת,עם
פתרונות / מל"מ י-ם **
4.41.316/00
33.90 מל"מ
י-ם
אנליסה, כרך ד', חשבון אינטגרלי, רציפות וגבולות,5‎-4
י"ל / מל"מ י-ם **
4.41.317/00
55.65 מל"מ
י-ם
מתמטיקה עם מחשבון גרפי / ח' פרל 4.41.320/00
63.75 מל"מ
י-ם
מתמטיקה עם מחשבון גרפי, מדריך למורה / ח' פרל 4.41.320/01
50.05 מל"מ
י-ם
פרקים בתורת המשחקים / מל"מ י-ם 4.41.321/00
104.10 אורט דרכים בהוראת המתמטיקה, מדריך למורה / נ' ציזיק 4.41.600/01
48.80 מכון
ויצמן
פונקציות ותבניות ריבועיות, מדריך למורהמל"מ/ 4.41.800/01
30.10 מכון
ויצמן
טריגונומטרייה / א' נפתליס, ש' קירו, נ' הדס 4.41.801/00
38.40 מכון
ויצמן
אנליזה / ש' קירו, נ' הדס, א' גוטליב 4.41.802/00
43.60 מכון
ויצמן
הנדסת המרחב, מדריך למורה / א' גוטליב, נ' הדס 4.41.804/01
13.50 מכון
ויצמן
גרפים, משוואות ובעיות / נ' הדס 4.41.805/00
62.00 מכון
ויצמן
גרפים, משוואות ובעיות, מדריך למורה /י' עמיר, ר'
בוהדנה
4.41.805/01
20.50 מכון
ויצמן
לחזרה ולמבחן / ש' קירו, א' נפתליס, א' גוטליב 4.41.806/00
60.00 מכון
ויצמן
הסתברות (3 יחידות), מדריך למורה / י' עמיר,ר' בוהדנה 4.41.807/01
65.00 מכון
ויצמן
סדרות ופונקציות נוספות / א' גוטליב, נ' הדס 4.41.808/01
92.00 מכון
ויצמן
מאגר משימות הערכה, חלק ב' / ע' רגב, נ' תעוזי 4.41.809/01
13.40 טח"י וקטורים, לכיתות י"א-י"ב, מדריך / ד' פטקין 4.41.901/00
14.15 טח"י גיאומטריה אנליטית, לכיתות י"א-י"ב, מדריך /ד' פטקין 4.41.902/00
28.00 טח"י טריגונומטרייה, לכיתות י"א-י"ב, מדריך / ד' פטקין 4.41.903/00


רואים מתמטיקה/מט"ח

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
21.05 מט"ח פונקציות ואלגברה (4 חוברות), 3 יחידות לימוד 4.41.400/02
18.60 מט"ח אנליזה, 3 יחידות לימוד 4.41.401/02
16.25 מט"ח תכנון ליניארי, 3 יחידות לימוד, מדריך למורה 4.41.402/01
12.40 מט"ח תכנון ליניארי, 3 יחידות לימוד 4.41.402/02
18.60 מט"ח כלים ומושגים יסודיים, 5‎-4 יחידות לימוד,מדריך
למורה
4.41.403/01
11.15 מט"ח כלים ומושגים יסודיים, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.403/02
18.60 מט"ח פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות לימוד, מדריך למורה 4.41.404/01
4.95 מט"ח פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.404/02
18.60 מט"ח פונקציות השורש, 5‎-4 יחיות לימוד, מדריך למורה 4.41.405/01
5.55 מט"ח פונקציות השורש, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.405/02
6.15 מט"ח פונקציות טריגונומטריות, 5‎-4 יחידות לימוד,מדריך
למורה
4.41.406/01
5.55 מט"ח פונקציות טריגונומטריות, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.406/02
3.70 מט"ח פונקציות של פונקציות, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.407/02
17.65 מט"ח פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, מדריך למורה 4.41.408/01
9.30 מט"ח פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות 4.41.408/02
25.50 מט"ח אנליזה, 5‎-4 יחידות לימוד, מדריך למורה 4.41.409/01
18.60 מט"ח אנליזה, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.409/02


4.46 סטטיסטיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.80 מכון
ויצמן
סטטיסטיקה - מהדורה מורחבת / א' נפתליס,מל"מא'
הרכבי
4.46.800/00
38.95 מכון
ויצמן
מדריך לסטטיסטיקה, מדריך למורה / א'
נפתליס,מל"מא' הרכבי, נ' הדס
4.46.800/01


4.47 מדעי המחשב

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
22.25 תג"א מחשבי כיס / מ' קלרטג ** 4.47.001/00
40.10 מט"ח תקשורת ספרתית ** 4.47.002/00
82.65 הוד עמי פרולוג, שפת בינה מלאכותית, לתלמיד, לחטיה"ע /ב'
צירולניקוב **
4.47.003/00
10.95 הוד עמי פרולוג, שפת בינה מלאכותית, מדריך למורה /ב'
צירולניקוב **
4.47.004/00
46.65 מט"ח גרפיקה ממוחשבת, חלק א' / ע' סורגן, י' שנבוים 4.47.400/00
המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.10 מט"ח גרפיקה ממוחשבת, מדריך למורה / י' שנבוים 4.47.400/01
52.25 מט"ח מבוא למערכות מידע / א' שפרוני 4.47.401/00
54.45 מט"ח מבוא למערכות מידע, מדריך למורה / א' שפרוני 4.47.401/01
35.00 מט"ח גרפיקה ממחושבת, כרך ב' / ע' סורגן, י' שנבוים 4.47.402/00
32.45 מל"מ י-ם עיצוב תוכנה / ע' ברנדס 4.47.800/00
28.95 מל"מ י-ם עיצוב תוכנה, מדריך למורה / ע' ברנדס 4.47.800/01
25.45 מל"מ י-ם עיצוב תוכנה, משימה נלווית למורה / ע' ברנדס 4.47.800/03
50.70 מכון ויצמן תכנות לוגימל"מ/ 4.47.801/00
61.80 מכון ויצמן מבוא למערכות מומחותמל"מ/ 4.47.802/00

111.10 מבוא למערכות מומחות, מדריך למורהמל"מ/מכון
ויצמן
4.47.802/01
16.65 מכון ויצמן תכנות לוגי - מעבדהמל"מ/ 4.47.803/00
35.05 מכון ויצמן יסודות מדעי המחשב Iמל"מ/ 4.47.804/00
55.55 מכון ויצמן יסודות מדעי המחשב I, מדריך למורהמל"מ/ 4.47.804/01
14.15 מכון ויצמן יסודות מדעי המחשב I, מעבדהמל"מ/ 4.47.805/00
35.00 מכון ויצמן יסודות מדעי המחשב - מעבדה, מדריך למורה /
מל"מ/י' קוליקנט
4.47.805/01
22.20 מל"מ/מכון
ויצמן
יסודות מדעי המחשב II, מדריך למורה 4.47.806/01
31.00 מל"מ/מכון
ויצמן
אוגדן לפיתוח פרויקטים במדעי המחשב / ש' פולק 4.47.807/00


4.53 ביולוגיה
ביולוגיה / מכון ויצמן


המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
48.30 מכון ויצמן
פרקים נבחרים בתורת החיסון (אימונולוגיה) 4.53.300/00
35.55 מכון ויצמן
פרקים נבחרים בתורת החיסון
(אימונולוגיה),מל"מ/מדריך למורה
4.53.300/01
149.95 מכון ויצמן
גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה 4.53.302/00
11.40 מכון ויצמן
לקסיקון בתורת החיסון / א' שמידט-הופפלד 4.53.800/00
43.60 מכון ויצמן
המעבדה בתורת החיסון / א' שמידט-הופפלד,א'
לייטנר
4.53.801/00
44.50 מכון ויצמן
סוד ההתפתחות העוברית / ע' ירדן, ג' בריל 4.53.802/00


ביולוגיה / הטכניון

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
44.45 מל"מ
הטכניון
מערכות הלב וכלי הדם עם היבטים בריאותיים /מ'
ולציקר
4.53.302/01
22.20 מל"מ
הטכניון
משימות לימודיות בנושא גורמי סיכוןלמחלות לב וכלי
דם / מ' ולציקר
4.53.302/02


ביולוגיה לכיתות ט'-י"ב, מל"מ ירושלים
לרמה א': סדרת חקר החיים


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.65 מל"מ
י-ם
תהליכי חיים, מהדורה חדשה, משוכתבת
ומתוקנת,לתלמיד **
4.53.304/00
23.10 מל"מ
י-ם
מיצורים ירודים ליצורים עילאיים, לתלמיד(מהדורה
חדשה, מתוקנת ומשוכתבת) **
4.53.305/00
14.20 מל"מ
י-ם
רבייה בצמחים ובבעלי חיים, לתלמיד ** 4.53.307/00
8.70 מל"מ
י-ם
רבייה בצמחים ובבעלי חיים, מדריך למורה ** 4.53.308/00


ביולוגיה כללית / מל"מ ירושלים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
15.4 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט'לכיתות
י"א-י"ב
4.53.309/00
17.75 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט',מדריך
למורה
4.53.309/01
14.45 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ד', לתלמיד 4.53.310/00
7.70 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק א', לתלמיד ** 4.53.311/00
7.70 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3, י"ל, חלק ב', לתלמיד ** 4.53.311/01
7.70 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ג', לתלמיד 4.53.311/02
42.20 מל"מ
י-ם
לקט מאמרים לנושא יחסי גומלין 4.53.312/00
17.75 מל"מ
י-ם
אבולוציה - אסופה, דפי עזר למורה 4.53.313/00
8.70 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', לתלמיד ** 4.53.313/02
18.25 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', למורה ** 4.53.313/03
56.75 מל"מ
י-ם
המים בטבע ובסביבת האדם / בן חור 4.53.314/00
22.75 מל"מ
י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה ** 4.53.319/00
27.95 מל"מ
י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה, מדריך למורה ** 4.53.319/01
41.10 מל"מ
י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות ** 4.53.319/02
49.00 מל"מ
י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות, מדריך למורה ** 4.53.319/03
28.90 מל"מ
י-ם
חיידקים ונגיפים, לתלמיד (נספח למורה יינתן חינם) ** 4.53.323/00
23.15 מל"מ
י-ם
חיידקים ומיקרואורגניסמים אחרים, ספר מעבדה ** 4.53.324/00
21.85 מל"מ
י-ם
התא, אחידות בעולם החי, מהדורה חדשה /ת"ל + מל"מ
ירושלים **
4.53.325/00
10.05 מל"מ
י-ם
התא, אחידות בעולם החי, פרקי הרחבה / ת"ל +מל"מ
ירושלים **
4.53.326/00
34.70 מל"מ
י-ם
פרקים בתורשה, מהדורה משוכתבת / ת"ל +מל"מ
ירושלים **
4.53.327/00
14.30 מל"מ
י-ם
פרקים בתורשה, מדריך למורה / ת"ל + מל"מירושלים * 4.53.327/01
28.90 מל"מ
י-ם
פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח לתלמיד (מהדורה
חדשה,מתוקנת ומשוכתבת) **
4.53.328/00
36.15 מל"מ
י-ם
פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח (מהדורה חדשה),למורה ** 4.53.329/00
14.20 מל"מ
י-ם
פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח, מעבדה ** 4.53.330/00
25.20 מל"מ
י-ם
פרקים בפיסיולוגיה של גוף האדם ** 4.53.330/01
6.75 מל"מ
י-ם
מושגי יסוד במחקר מדעי, לתלמיד ** 4.53.334/00
6.75 מל"מ
י-ם
מושגי יסוד במחקר מדעי, למורה ** 4.53.335/00
13.80 מל"מ
י-ם
הגדרת צמחים, לתלמיד (מהדורה משוכתבת) ** 4.53.335/01
21.85 מל"מ
י-ם
תקשורת כימית בין תאים, לתלמיד ** 4.53.336/00
7.25 מל"מ
י-ם
תקשורת כימית בין תאים, מדריך למורה ** 4.53.337/00
14.20 מל"מ
י-ם
מנגנוני פיקוח על הצמחים, לתלמיד ** 4.53.338/00
14.20 מל"מ
י-ם
מנגנוני פיקוח על צמחים, למורה ** 4.53.339/00
75.35 מל"מ
י-ם
פרקים בהתנהגות בעלי חיים / לב-ינאי, טרקל 4.53.340/00
26.35 מל"מ
י-ם
כרומוזומים ותורשה ** 4.53.340/01
54.15 מל"מ
י-ם
גנטיקה ** 4.53.340/02
27.15 מל"מ
י-ם
חילופי חומרים בייצורים חיים, לכיתה י' ** 4.53.340/05
המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
26.00 מל"מ
י-ם
רבייה באדם ** 4.53.340/06
49.65 מל"מ
י-ם
תקשורת בצמחים 4.53.340/07
61.95 מל"מ
י-ם
אבולוציה - אסופת מאמרים 4.53.340/09
55.75 מל"מ
י-ם
פרקים באקולוגיה, לתלמיד 4.53.340/10
58.20 מל"מ
י-ם
פרקים באקולוגיה, מדריך למורה/אמיר 4.53.341/01
185.55 מל"מ
י-ם
אוגדן ניסויים בביולוגיה, מדריך למורה / הירש ורטהימר 4.53.342/01
75.35 מל"מ
י-ם
פרקים בהתנהגות בעלי חיים, מדריך למורה /לב-ינאי,
טרקל
4.53.801/01
40.50 מל"מ
י-ם
תקשורת, ויסות ותאים בבע"ח / ח' בכר ו-ח' ברנהולץ 4.53.803/00
106.95 מל"מ
י-ם
חשיבה במדע / קלטת לתלמיד 4.53.804/00


חומר עזר למורה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
34.35 מל"מ
י-ם
הוראת הפוטוסינתזה, למורה + אוגדן תרגילים לתלמיד 4.53.348/01
18.70 מל"מ
י-ם
מדריך למעבדה למורים וללבורנטים, מדריך למורה -
מהדורת ניסוי / א' (גלסמן) בן גל
4.53.800/01


חומר העשרה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
35.10 מל"מ י-ם
האדם בגישה ההוליסטית (משוכתבת) 4.53.356/00
12.00 מל"מ י-ם
משחק מחזור הדם ** 4.53.357/00
11.45 מל"מ י-ם
ואלה תולדות, אירועים בתולדות הביולוגיה
ובמדעיםקרובים **
4.53.358/01


לומדות מחשב בביולוגיה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
163.25 מל"מ
י-ם
מוטגנים ומוטציות (מ- DNA לחלבון) 4.53.367/02
163.25 מל"מ
י-ם
גידול חיידקים 4.53.367/03
122.80 מל"מ
י-ם
מדור לדור 4.53.367/04
122.80 מל"מ
י-ם
תהליכים - אנזימים 4.53.367/05
21.80 מל"מ
י-ם
פוטוסינתזה - לומדת מחשב, כוללת חוברתפעילויות
נלוות / י' שפר
4.53.802/03


מעבדה ממוחשבת

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
15.65 מל"מ
י-ם
מעקב אחרי נשימת שמרים באמצעות חיישניטמפרטורה 4.53.367/06
17.25 מל"מ
י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת בשילוב גיליון
אלקטרוני/שפר, גרינספלד
4.53.368/00


ביולוגיה חקלאית

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.20 מל"מ י-ם
פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, לתלמיד / מל"מ י-ם 4.53.373/00
10.20 מל"מ י-ם
פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, למורה / מל"מ י-ם 4.53.374/00
14.20 מל"מ י-ם
אנרגיה וגלגוליה בעולם הצומח והחי, לתלמיד /מל"מ
י-ם **
4.53.377/00


4.54 פיזיקה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
49.40 מכון ויצמן פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א',
חשמל,ספר + C.D/צ' גלר, ק'
פולינגרמל"מ/
4.54.302/00
8.30 מכון ויצמן פרקי מכניקה לכיתות י'-י"א (ל3‎-2-
יחידות) /מל"מ רחובות **
4.54.303/00
15.90 מכון ויצמן מכניקה לריאליסטים / מל"מ
רחובות **
4.54.304/00
15.55 מכון ויצמן אור וגלים (ל3‎-2- יחידות) / מל"מ
רחובות **
4.54.305/00
47.45 מכון ויצמן אור וגלים, מדריך למורה, חלק א' /
מל"מ רחובות **
4.54.306/00
36.10 מכון ויצמן אור וגלים, מדריך למורה, חלק ב' /
מל"מ רחובות **
4.54.306/01
16.65 מכון ויצמן אור וגלים: לקט מאמרים מתוך
"גיליונות" ו"תהודה" /מל"מ רחובות
**
4.54.306/02
10.75 מכון ויצמן חשמל ומגנטיות (ל3- יחידות) /
מל"מ רחובות **
4.54.307/00
9.25 מכון ויצמן גלים ואופטיקה פיסיקלית (ל5‎-4-
יחידות) /מל"מ רחובות **
4.54.308/00
6.05 מכון ויצמן מעגלי זרם חילופין (ל5- יחידות) /
מל"מ רחובות **
4.54.309/00
22.20 מל"מ/מכון ויצמן חקר מודרך בפיסיקה / ע' רוזן, ד'
סלע
4.54.310/00
7.50 מכון ויצמן אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה
(2‎-1 יח' לימוד) /מל"מ רחובות **
4.54.311/00
42.15 מכון ויצמן אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה,
מדריך למורה /מל"מ רחובות **
4.54.312/00
9.60 מכון ויצמן ניסויים מתקדמים בפיסיקה,
לתלמיד / מל"מ רחובות **
4.54.313/00
24.95 מכון ויצמן פרקים באלקטרומגנטיות / מל"מ
רחובות **
4.54.314/00
33.25 מכון ויצמן פרקים באסטרופיסיקה / מל"מ
רחובות **
4.54.314/01
14.45 מכון ויצמן ארגון מושגים באלקטרומגנטיות /
מל"מ רחובות **
4.54.315/00
17.35 מכון ויצמן הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי,
נושא בחירהל5- י"ל / מל"מ רחובות
**
4.54.316/00
42.45 מכון ויצמן הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי,
מדריך למורה /מל"מ רחובות **
4.54.317/00
8.50 מכון ויצמן האטום הגרעין (2‎-1 יח' לימוד) /
מל"מ רחובות **
4.54.318/00
43.90 מכון ויצמן האטום והגרעין, מדריך למורה /
מל"מ רחובות **
4.54.318/01
13.85 מכון ויצמן פיסיקה - מבחני בגרות (3 יח'
לימוד) / מל"מ רחובות **
4.54.319/01
28.10 מכון ויצמן פיסיקה - מבחני בגרות (5‎-4 יח'
לימוד) / מל"מרחובות **
4.54.320/00
16.00 מכון ויצמן לקט ניסויים בפיסיקה, לתלמידי
י"א-י"ב / מל"מרחובות **
4.54.321/01
27.00 מכון ויצמן מבוא לתרמודינמיקה / מל"מ
רחובות **
4.54.322/00
52.60 מכון ויצמן נושאים בפיסיקה של המאה ה20-,
לכיתות י"א-י"ב /מל"מ רחובות **
4.54.322/02
82.35 מכון ויצמן פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א',
חשמל, ספר +חוברת פעילות +
C.D./גלר, פולינגרמל"מ/
4.54.323/00
54.45 מכון ויצמן פרקים במכניקה ניוטונית, חלק א' 4.54.324/00
37.00 מכון ויצמן פרקים במכניקה ניוטונית, חלק ב' 4.54.325/00
16.05 מכון ויצמן מדריך לפיזיקה של המאה ה-20,
מדריך למורהמל"מ/
4.54.326/00
71.45 מכון ויצמן לייזרים ויישומיהםמל"מ/ 4.54.327/00
27.00 מכון ויצמן פרקי חשמל ומגנטיות - חלק ב' / צ'
גלר,א' גניאל, ב' אלון, ק' פולינגר
4.54.800/00
50.90 מכון ויצמן מכניקה ניוטונית, מדריך למורה / ע'
רוזן
4.54.801/01
41.55 מכון ויצמן מעוף - שדה ופוטנציאל - ארגון
מושגים /ב' אילון, א' בגנו, א' גניאל
4.54.802/00
קווים כימייה לביה"ס התיכון,
חלקים א'+ב'+ג' + חוברת
נתונים / ע' מנזצורולה
4.55.001/00 4.55כימייה185.85
231.55 קווים כימייה לביה"ס התיכון, חלקים
א'+ב'+ג' + חוברת נתונים + מדריך
למורה / ע' מנזצורולה
4.55.001/01
9.10 מכון ויצמן כימייה לבית הספר התיכון, כרך ג',
לכיתה י"ב /מל"מ רחובות **
4.55.302/00
84.25 מכון ויצמן כנ"ל, מדריך למורה (כרך ב'-ג') /
מל"מ רחובות **
4.55.303/00
188.90 מכון ויצמן הברום ותרכובותיו, קלטת - 30
דקות + חוברת הדרכהמל"מ/
4.55.304/03
7.70 מכון ויצמן אנרגיה כימית / מל"מ רחובות ** 4.55.308/00
10.65 מכון ויצמן סיור לימודי במפעלי ים המלח,
חוברת עבודהמל"מ/
4.55.309/02
255.55 מכון ויצמן ים המלח - מקור חיים, קלטת - 30
דקותמל"מ/
4.55.309/03
13.30 מכון ויצמן מקרומולקולות (ל5- יח' לימוד),
לכיתה י"ב /רחובות מל"מ **
4.55.313/00
37.10 מכון ויצמן אינטראקציה בין קרינה
לחומרמל"מ/
4.55.315/00
21.00 מכון ויצמן הברום ותרכובותיו / מל"מ רחובות
**
4.55.320/01
20.60 מכון ויצמן מוצרים של התעשייה הכימית, לקט
נתוניםמל"מ/
4.55.321/00
11.55 מכון ויצמן לקט בחינות בגרות בכימייה (3 ו4-
יחידות לימוד) /מל"מ רחובות **
4.55.322/00
14.45 מכון ויצמן לקט בחינות בגרות בכימייה,
השלמה ליחידה חמישית /מל"מ
רחובות **
4.55.322/02
19.50 מכון ויצמן לקט שאלות רבות-בררה / מל"מ
רחובות **
4.55.323/00
8.35 מכון ויצמן שיווי משקל כימי / מל"מ רחובות ** 4.55.326/00
14.45 מכון ויצמן סוכרים - מתוק מדבש / מל"מ
רחובות **
4.55.328/00
23.15 מכון ויצמן מדריך לסיור בתעשייה כימית /
מל"מ רחובות **
4.55.329/01
18.60 מכון ויצמן כימייה של תאים חשמליים / מל"מ
רחובות **
4.55.329/02
69.55 מל"מ י-ם כימייה בתהליכי החיים - תגובות
בפעולה (מיועדללומדי ביולוגיה) / ב'
גלעד, ש' פרח
4.55.800/00
69.55 מל"מ י-ם כימייה בתהליכי החיים - תגובות
בפעולה
4.55.801/00
20.75 מל"מ י-ם מבנים, קשרים והקשרים (מהדורה
ניסוי) /א' וינר, ח' פרומר
4.55.802/00
11.20 מל"מ י-ם תהליכים גרעיניים, לקט מאמרים,
משוכתב
4.55.803/00
48.30 מכון ויצמן כימייה בתהליכי החיים / מ' צלטנר,
נ' ארנסט
4.55.804/00
15.35 מכון ויצמן סיור לימודי במפעל "נילית", חוברת
עבודה /מ' קסנר, ש' שני
4.55.805/02
15.35 מכון ויצמן סיור לימודי במפעל "רותם", חוברת
עבודה /מ' קסנר, ש' שני
4.55.806/02
81.00 מכון ויצמן כימייה בתהליכי החיים / מ' צלטנר,
נ' ארנסט
4.55.807/00
39.45 מכון ויצמן לא על הברום לבדו / מ' קסנר 4.55.808/00
20.00 מכון ויצמן סיור לימודי בבתי זיקוק, חוברת
עבודה / ש' שני
4.55.810/02


הכימייה אתגר

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
37.70 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר (פרקים א'-י'), יחידת לימוד ראשונה,כולל
חומר עזר לכיתה י'
4.55.342/00
4.70 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר, חומר עזר לתלמיד לחלק ראשון /מל"מ
רחובות **
4.55.343/00
43.35 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר, מדריך למורה לפרקים א'-י' /מל"מ
רחובות **
4.55.344/00
10.70 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר (פרק י"א), אנרגיה ותגובות כימיות /מל"מ
רחובות **
4.55.345/00
15.45 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר (פרק י"ב), שיווי משקל ותגובות
כימיות/מל"מ רחובות *
4.55.346/00הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001