6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוךהמחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.00 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר, פרקים י"א -י"ב, מדריך למורה /מל"מ
רחובות
4.55.346/01
6.30 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - ספר נתונים / מל"מ רחובות ** 4.55.346/02
10.40 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה / מל"מ רחובות ** 4.55.346/03
10.85 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה, מדריך למורה
/מל"מ רחובות *
4.55.346/04
48.95 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן / מל"מ רחובות ** 4.55.346/05
28.35 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן, מדריך למורה /מל"מ
רחובות *
4.55.346/06
13.60 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - תרמודינמיקה / מל"מ רחובות 4.55.346/07
14.00 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - תרמודינמיקה, מדריך למורה /מל"מ
רחובות
4.55.346/08
18.60 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - כימייה של תאים חשמליות,מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.55.346/09
22.85 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני / מל"מ רחובות 4.55.346/10
42.55 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני, מדריך למורה
/א' לולב
4.55.807/01
58.00 מכון
ויצמן
הכימייה אתגר - פולימרים סינתטיים, חומרים
כבקשתך,מדריך למורה
4.55.809/01


הסדרה "כימייה בחברה מודרנית" (ל3‎-2- יח')

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.20 מל"מ י-ם תהליכים ופירושים בשפת האטומים / מל"מ י-ם ** 4.55.347/00
8.70 מל"מ י-ם תהליכים ופירושים בשפת האטומים, למורה /מל"מ
י-ם **
4.55.348/00
18.15 מל"מ י-ם מים / מל"מ י-ם ** 4.55.351/00
37.85 מל"מ י-ם תגובות כימיות, מדוע וכיצד? / מל"מ י-ם 4.55.355/00
25.50 מל"מ י-ם תרכובות פחמן ואבות המזון / מל"מ י-ם ** 4.55.357/00


4.56 גיאולוגיה

המחיר בש"ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
55.65 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,
לכיתות י'-י"ב /ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
4.56.001/00
5.80 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,
מדריך למורהלכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר,
ע' ילין-דרור
4.56.001/01
4.56.302/00 משחק הזיכרון
לזיהוי סלעים /
מל"מ רחובות **
מכון ויצמן 14.65
13.55 מכון ויצמן רמי סלעים / מל"מ רחובות ** 4.56.302/01
18.65 מכון ויצמן רביעיות סלעים / מל"מ רחובות ** 4.56.302/02
13.55 מכון ויצמן פאזל, מבנים גיאולוגיים / מל"מ רחובות
**
4.56.302/03
93.55 מכון ויצמן ערכת קס"מ ישראל - ערכה לזיהוי
קרקעות, סלעיםומינרליים / מל"מ
רחובות **
4.56.302/04


סיורים גיאולוגיים

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.60 מכון ויצמן מסלול: מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות ** 4.56.303/00
8.70 מכון ויצמן מסלול: מישור החוף ויהודה / מל"מ רחובות ** 4.56.304/00
8.70 מכון ויצמן מסלול: חוף פולג / מל"מ רחובות ** 4.56.305/00
11.55 מכון ויצמן מסלול: מההר אל הבקע / מל"מ רחובות ** 4.56.306/00


מיני פלקטים למורה

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
54.15 מכון ויצמן סיור, אזור אילת - תמנע / מל"מ רחובות ** 4.56.307/00
64.85 מכון ויצמן סיור, מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות ** 4.56.308/00
72.15 מכון ויצמן סיור, מישור החוף / מל"מ רחובות ** 4.56.309/00
50.55 מכון ויצמן סיור, מההר אל הבקע / מל"מ רחובות ** 4.56.310/00


לימודי הסביבה והחקלאות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
25.45 מעלות חיים וסביבה, פרקי מבוא בלימודי הסביבה / ת"ל 4.57.300/00


4.58 מדע וטכנולוגיה לחט"ע

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.35 מל"מ י-ם הכול בסדר / ר' גיא, י' להבי, ע' אבידור 4.58.800/00
23.30 מל"מ י-ם הכול בסדר, מדריך למורה / ר' גיא, י' להבי, ע'
אבידור
4.58.800/01
43.35 מל"מ י-ם אור, צבע וראייה / ר' גיא, מ' הלפר, י' אורעד 4.58.801/00
23.30 מל"מ י-ם אור, צבע וראייה, מדריך למורה / ר' גיא, מ' הלפר,י'
אורעד
4.58.801/01
39.45 מכון ויצמן
אנרגיה והאדם / ר' בן צבימל"מ/ 4.58.802/00
86.65 מכון ויצמן
אנרגיה והאדם, מדריך למורה / ר' בן צבימל"מ/ 4.58.802/01
26.70 מכון ויצמן
המדע כיישות מתפתחת / ר' ממלוקמל"מ/ 4.58.803/00
83.35 מכון ויצמן
המדע כיישות מתפתחת, מדריך למורה /ר'
ממלוקמל"מ/
4.58.803/01
40.00 מכון ויצמן
הזהב השחור - מהטבע לשירות האדם /ש' שנימל"מ/ 4.58.804/00
42.00 מכון ויצמן
מוח, תרופות וסמים / ד' כהןמל"מ/ 4.58.805/00
44.00 מכון ויצמן
מהדינוזאורים ועד דרווין / ג' צאציק,נ' אוריוןמל"מ/ 4.58.806/00


4.59 מדעי החיים והחקלאות לבית הספר החקלאי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
22.30 מעלות גורמי מחלות, מדריך למורה / ת"ל 4.59.303/01
11.50 רכגולד הזנה וייצור בצמח / ת"ל ** 4.59.304/00
4.30 רכגולד הסביבה הכלכלית, חלק א' / ת"ל ** 4.59.305/00
27.80 רכגולד מערכות הובלה בעולם החי והצומח, לתלמיד / ת"ל ** 4.59.306/00
14.20 מעלות עקרונות ומושגים מרכזיים במדעי החיים והחקלאות,מדריך
למורה / ת"ל
4.59.307/01
32.80 רכגולד רבייה באדם, בבעלי חיים ובצמחים / ת"ל ** 4.59.308/00
51.15 רכגולד מחלות ומזיקים בצמחים / ת"ל ** 4.59.309/00
12.65 רכגולד השבחה וטיפוח, לתלמיד / ת"ל ** 4.59.310/00
5.60 רכגולד יומן עבודה והכשרה, לתלמיד / ת"ל ** 4.59.311/00
10.90 רכגולד ספר המעבדות במדעי החיים והחקלאות / ת"ל ** 4.59.312/00
15.65 רכגולד מבחני בגרות במעבדה, ברמה של 5‎-3 י"ל,תשמ"ב-תש"ן,
חלק א' / ת"ל
4.59.312/01
14.05 רכגולד מבחני בגרות במדעי החיים והחקלאות, שאלותותשובות, 3
ו5- י"ל, תשמ"ב-תש"ן, חלק ב' / ת"ל
4.59.312/02
15.65 רכגולד מושגי יסוד למעבדה במדעי החיים והחקלאות לרמהשל 3
ו5- י"ל / ת"ל *
4.59.313/00
47.00 מעלות תזונה באדם ובבעלי חיים / ת"ל 4.59.314/00
9.85 מעלות תזונה באדם ובבעלי חיים, מדריך למורה / ת"ל 4.59.314/01
35.80 מעלות גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבע"ח / ת"ל 4.59.315/00
39.45 מעלות פעילויות למידה משולבות גיליון אלקטרוני ומסד
נתוניםבמדע ובטכנולוגיה / ת"ל + מל"מ י-ם
4.59.316/01
31.65 מעלות צמחים בחקלאות / ת"ל 4.59.317/00


4.61 אנגלית

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
57.80 צ'ריקובר USE YOUR DICTIONARY / M. BLOCH * 4.61.018/00
31.75 קרנרמן COMMUNICATING IN ENGLISH 1 / JOE
LISON **(מהדורה מחודשת ומתוקנת)
4.61.059/00
חינם קרנרמן COMMUNICATING IN ENGLISH / JOE LISON
**מדריך למורה
4.61.059/01
45.70 גסטליט STRAIGHT TO THE POINT / ** ר' בר-חמא, ג'
שושנילכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד)
4.61.066/00
24.60 גסטליט STRAIGHT TO THE POINT /** ר' בר-חמא, ג'
שושנימדריך למורה
4.61.066/01
57.35 מפ'
אונ'+ע"ע
THE JUNIOR FILES, FILE 3: ENGLISH
FORTOMORROW AND BEYOND /** ע'
אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניקלכיתות ט'-י'
4.61.073/00
19.95 מפ'
אונ'+ע"ע
THE JUNIOR FILES, FILE 3: ENGLISH
FORTOMORROW AND BEYOND /** ע'
אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניקמדריך למורה
4.61.073/01
40 .75 מפ' אונ' ** ר' גריןFREEWAY /לכיתות י"א-י"ב 4.61.075/00
16.30 מפ' אונ' ** ר' גרין FREEWAY /מדריך למורה 4.61.075/01
38.85 אריק כהן *ג' אוחנה, א' סוטוMEETING PEOPLE / לכיתה י'
(לתלמידים חלשים)
4.61.077/00
חינם אריק כהן *ג' אוחנה, א' סוטוMEETING PEOPLE / מדריך
למורה
4.61.077/01
31.20 אריק כהן ג' אוחנה, א' סוטוMEETING PEOPLE / חוברת
עבודה
4.61.077/02
7.30 אריק כהן ג' אוחנה, א' סוטוMEETING PEOPLE / מדריך
למורה לחוברת עבודה
4.61.077/04
48.65 מפ' אונ' **נ' בלאס, ק' גולדפוסI HEARD THAT, 2 / (הבנת
הנשמע) לכיתות ט'-י' (כולל קלטת)
4.61.079/00
16.20 מפ' אונ' **נ' בלאס, ק' גולדפוסI HEARD THAT, 2 / (הבנת
הנשמע) מדריך למורה
4.61.079/01
55.60 מפ' אונ' **ר' כרמל, ס' שולמןENGLISH ALL WAYS / לכיתה
י"ב
4.61.081/00
15.90 מפ' אונ' **ר' כרמל, ס' שולמןENGLISH ALL WAYS / מדריך
למורה
4.61.081/01
56.30 אריק כהן GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY,
J.KOREN,J.BAUM*לחטיבה העליונה
4.61.085/00
חינם אריק כהן GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY, J.
KOREN,J. RONEN, J. BAUMמדריך למורה
4.61.085/01
52.60 אריק כהן POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN*לכיתה
י"א (ברמה גבוהה)
4.61.086/00
חינם אריק כהן POINTS OF DEPARTURE / A. PARANמדריך
למורה לכיתה י"א (ברמה גבוהה)
4.61.086/01
18.60 אריק כהן POINTS OF DEPARTUREקלטת 4.61.086/03
51.55 אריק כהן PRESSING ISSUES / E EZRA. S.
KERMAN*לכיתה י"א
4.61.087/00
חינם אריק כהן PRESSING ISSUES / E. EZRA, S.
KERMANמדריך למורה
4.61.087/01
18.60 אריק כהן PRESSING ISSUESקלטת 4.61.087/03
51.05 אריק כהן INPUT / P. FRIEDLAND*לכיתה י' 4.61.088/00
חינם אריק כהן INPUT / P. FRIEDLANDמדריך למורה 4.61.088/01
35.40 אריק כהן INPUTחוברת עבודה 4.61.088/02
18.60 אריק כהן INPUTקלטת 4.61.088/03
7.40 אריק כהן INPUTמדריך למורה, לחוברת עבודה 4.61.088/04
55.95 אריק כהן OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVISלתלמיד 4.61.090/00
חינם אריק כהן OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVISמדריך
למורה
4.61.090/01
31.20 אריק כהן OVER TO YOU / B. LIPZT , S. DAVISחוברת
עבודה
4.61.090/02
18.60 אריק כהן א' זלנקו, ש' דיוויסOVER TO YOU /קלטת 4.61.090/03
7.40 אריק כהן א' זלנקו, ש' דיוויסOVER TO YOU /מדריך למורה,
לחוברת עבודה
4.61.090/04
67.00 אריק כהן TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRAלתלמיד 4.61.091/00
חינם אריק כהן TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRAמדריך
למורה
4.61.091/01
35.40 אריק כהן ג'ק פילמרTAPESTRY / חוברת עבודה 4.61.091/02

22.80 קלטתג'ק פילמר / TAPESTRYאריק כהן 4.61.091/03
18.60 אריק כהן ג'ק פילמרTAPESTRY / מדריך למורה, לחוברת עבודה
4.61.091/04
57.45 אריק כהן אלן פזIMPRESSIONS / לכיתה ט' 4.61.092/00
39.60 אריק כהן אלן פזIMPRESSIONS / מדריך למורה 4.61.092/01
35.40 אריק כהן אלן פזIMPRESSIONS / חוברת עבודה 4.61.092/02
23.50 אריק כהן אלן פזIMPRESSIONS / קלטת 4.61.092/03
36.55 גסטליט "QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH
UPSג' שושניWORKBOOK /
4.61.093/00
13.35 גסטליט "QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH
UPSג' שושניWORKBOOK /
4.61.093/01


מדריך למורה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
19.85 גסטליט "QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH
UPSג' שושניWORKBOOK / חוברת עבודה
4.61.093/02
6.15 גסטליט "QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH
UPSג' שושניWORKBOOK / קלטת
4.61.093/03
61.95 מפ' אונ'
ר' כרמל, ס' שולמןENGLISH BY ALL MEANS /לכיתה
י'
4.61.094/00
18.60 מפ' אונ'
ר' כרמל, ס' שולמןENGLISH BY ALL MEANS /מדריך
למורה
4.61.094/01
18.60 מפ' אונ'
ר' כרמל, ס' שולמןENGLISH BY ALL MEANS /קלטת 4.61.094/03
46.85 אריק
כהן
א' סוטוMAKING THE GRADE / לכיתה י"א 4.61.095/00
32.20 אריק
כהן
א' סוטוMAKING THE GRADE / מדריך למורה 4.61.095/01
28.35 אריק
כהן
א' סוטוMAKING THE GRADE / חוברת עבודה 4.61.095/02
18.60 אריק
כהן
א' סוטוMAKING THE GRADE / קלטת 4.61.095/03
43.35 מפ' אונ'
ג' רוזנפלד PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
/לכיתה י"א
4.61.096/00
14.85 מפ' אונ'
ג' רוזנפלד PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
/מדריך למורה
4.61.096/01
18.60 מפ' אונ'
ג' רוזנפלד PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
/קלטת
4.61.096/03
59.35 אריק
כהן
WINNING STRATEGIES /מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש'
רוזן-שפיץלכיתה י"א
4.61.097/00
43.15 אריק
כהן
WINNING STRATEGIES /מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש'
רוזן-שפיץמדריך למורה
4.61.097/01
23.50 אריק
כהן
WINNING STRATEGIES /מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש'
רוזן-שפיץקלטת
4.61.097/03
59.15 אריק
כהן
א' עזרא /POINTS TO SUCCESSלכיתות י"א-י"ב 4.61.098/00
31.85 אריק
כהן
א' עזרא /POINTS TO SUCCESS מדריך למורה 4.61.098/01
23.75 אריק
כהן
א' עזרא / POINTS TO SUCCESSקלטת 4.61.098/03
51.60 מפ' אונ'
ר' גרין / RIDING THE WAVEלכיתות י"א-י"ב 4.61.099/00
17.40 מפ' אונ'
ר' גרין /RIDING THE WAVEמדריך למורה 4.61.099/01
40.60 מפ' אונ'
ר' גרין /RIDING THE WAVEקלטת 4.61.099/03
61.10 אריק
כהן
ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT /פ'
פרידלנדספר לימוד לכיתה י"א
4.61.100/00
37.55 אריק
כהן
ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT/פ'
פרידלנדמדריך למורה
4.61.100/01
38.90 אריק
כהן
ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT/פ'
פרידלנדחוברת עבודה
4.61.100/02
47.20 אריק
כהן
ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT/פ'
פרידלנדקלטת
4.61.100/03
53.30 מפ' אונ'
ר' קינן, ר' טל / SCORE HIGHספר לימוד לכיתה י' חלשה
4.61.101/00
22.20 מפ' אונ'
ר' קינן, ר' טל / SCORE HIGHמדריך למורה 4.61.101/01
31.10 מפ' אונ'
ר' קינן, ר' טל / SCORE HIGHחוברת עבודה 4.61.101/02
22.20 מפ' אונ'
ר' קינן, ר' טל / SCORE HIGHקלטת 4.61.101/03
68.80 אריק
כהן
ש' צור /CHALLENGES ספר לימוד לכיתה י"א, 5
יחידות
4.61.102/00
41.65 אריק
כהן
ש' צור /CHALLENGESמדריך למורה 4.61.102/01
38.80 אריק
כהן
ש' צור / CHALLENGESחוברת עבודה 4.61.102/02
47.20 אריק
כהן
ש' צור / CHALLENGESקלטת 4.61.102/03
66.65 אריק
כהן
ה' זלנקו, ת' רונן / PERSPECTIVESספר לימוד לכיתה
י"א
4.61.103/00
41.65 אריק
כהן
ה' זלנקו, ת' רונן / PERSPECTIVESמדריך למורה 4.61.103/01
38.80 אריק
כהן
ה' זלנקו, ת' רונן / PERSPECTIVESחוברת עבודה 4.61.103/02
47.20 אריק
כהן
ה' זלנקו, ת' רונן / PERSPECTIVESקלטת 4.61.103/03
55.45 אריק
כהן
א' פאר, ד' לוריא / AIM ONE ספר לימוד לכיתה י' 4.61.104/00
41.65 אריק
כהן
א' פאר, ד' לוריא / AIM ONE מדריך למורה 4.61.104/01
47.20 אריק
כהן
א' פאר, ד' לוריא / AIM ONE קלטת 4.61.104/02
68.80 אריק
כהן
ל' טהרלב / FINISHING TOUCHESספר לימוד לכיתה
י"ב, 4 יחידות
4.61.105/00
41.65 אריק
כהן
ל' טהרלב / FINISHING TOUCHESמדריך למורה 4.61.105/01
35.00 אריק
כהן
ל' טהרלב / FINISHING TOUCHESחוברת עבודה
לכיתה י"ב
4.61.105/02
47.20 אריק
כהן
ל' טהרלב / FINISHING TOUCHESקלטת 4.61.105/03
11.10 אריק
כהן
ל' טהרלב / FINISHING TOUCHESמדריך למורה
לחוברת העבודה
4.61.105/04
53.90 מפ' אונ'
ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISHספר לימוד
לכיתה י"א
4.61.106/00
16.65 מפ' אונ'
ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISHמדריך
למורה
4.61.106/01
30.00 מפ' אונ'
ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISHחוברת
עבודה לכיתה י"א, 5 י"ל
4.61.106/02
22.20 מפ' אונ'
ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISHקלטת 4.61.106/03
16.65 מפ' אונ'
ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISHמדריך
למורה לחוברת העבודה
4.61.106/04
68.80 אריק
כהן
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץTOP MARKS / ספר
לימוד לכיתה י"ב, 5 יחידות
4.61.107/00
41.65 אריק
כהן
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ TOP MARKS
/מדריך למורה
4.61.107/01
47.25 אריק
כהן
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץTOP MARKS /
קלטת
4.61.107/03
68.90 מפ' אונ'
מ' דאון / ENGLISH FACE TO FACEספר לימוד
לכיתות י"א-י"ב, 5 יח'
4.61.108/00
22.20 מפ' אונ'
מ' דאון / ENGLISH FACE TO FACEמדריך למורה 4.61.108/01
57.80 אריק
כהן
ר' רבז, ר' ורטר, א' גרטי / KALEIDOSCOPE PLUS 4.61.109/00
33.50 אריק
כהן
ר' רבז, ר' ורטר, א' גרטי / KALEIDOSCOPE
PLUSמדריך למורה
4.61.109/01
34.40 אריק
כהן
פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז
/KALEIDOSCOPEPLUSחוברת עבודה לכיתה י'
4.61.109/02
22.20 אריק
כהן
קלטת / KALEIDOSCOPE PLUS 4.61.109/03
35.55 אריק
כהן
פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז
/KALEIDOSCOPEPLUSמדריך למורה לחוברת
העבודה
4.61.109/04
57.80 אריק
כהן
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי / KALEIDOSCOPEספר לימוד
לכיתה י'
4.61.110/00
35.55 אריק
כהן
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי / KALEIDOSCOPEמדריך
למורה
4.61.110/01
34.40 אריק
כהן
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי / KALEIDOSCOPEחוברת
עבודה
4.61.110/02
22.20 אריק
כהן
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי / KALEIDOSCOPEקלטת
לתלמיד
4.61.110/03
35.55 אריק
כהן
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי / KALEIDOSCOPEמדריך
למורה לחוברת העבודה
4.61.110/04
53.30 אריק
כהן
ש' דיויס / TRENDS 4.61.111/00
34.40 אריק
כהן
ש' דיויס, מדריך למורה / TRENDS 4.61.111/01
32.75 אריק
כהן
ש' דיויס, חוברת עבודה / TRENDS 4.61.111/02
22.20 אריק
כהן
קלטת / TRENDS 4.61.111/03
15.00 רכגולד THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF
ENGLISHAND HEBREW, A READER FOR
SCHOOLSSTUDYING THE "TRANSLATION
SKILLS"** הפיקוח על הוראת האנגלית +
ת"לSYLLABUS /
4.61.365/00
13.50 מעלות ת"ל / TWO WAY TRAFFIC: TRANSLATION 4.61.366/00
9.35 מעלות ת"ל / TWO WAY TRAFFIC: TRANSLATIONמדריך
למורה
4.61.366/01
23.00 מט"ח כ' שמואלי, ש' אבני / WORLD TRAVELER 4.61.400/00
23.00 מט"ח ש' אבני, ב' סמר, א' עדין / IN THE NEWS 4.61.401/00
חינם מט"ח ש' אבני, ב' סמר, א' עדין / IN THE NEWSמדריך למורה 4.61.401/01
5.40 טח"י MISSION P0SSIBLE / BEEN, BUTCHKO ** 4.61.906/00
31.70 טח"י מדריך למורה ש' בין, ע' פארןHELLO ISRAEL / 4.61.907/01


4.62 ערבית

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.75 קסת לדבר ערבית 1 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות י"א-י"ב /י'
לוי **
4.62.009/00
31.75 קסת לדבר ערבית 2 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות י"א-י"ב /י'
אליחי **
4.62.010/00
31.75 קסת לדבר ערבית 3 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות י"א-י"ב /י'
אליחי **
4.62.011/00
31.75 קסת לדבר ערבית 1, 2, 3 - שיטת לימוד חדשה, למורה,כולל 3
קלטות / י' אליחי **
4.62.012/00
27.00 אקדמון
אורות קרובים, לחטיבה העליונה / ע'
אליעד-בוסקילה(עורך)*
4.62.013/00
23.35 מעלות לקט מהעיתונות הערבית (מהדורה חדשה) / ת"ל 4.62.300/00
7.80 מעלות פסוקי קוראן בעיני הפרשן / ת"ל 4.62.301/00
42.20 מעלות אל ערבייה, מקראה ספרותית / ת"ל 4.62.302/00
16.45 מעלות אל ערבייה, ספר ד', חלק א' / ת"ל 4.62.303/00
22.55 מעלות אל ערבייה, ספר ד', חלק ב' / ת"ל 4.62.304/00


4.63 צרפתית

12.15 המחברת GRAMMAIRE ET CONSTRUCTIONDE
PHRASES 1 / GABBBAY **
4.63.004/00
28.00 המחברת GRAMMAIRE FRANCAISE 1 / GABBAY ** 4.63.005/00
36.95 המחברת GRAMMAIRE FRANCAISE 2 / GABBAY ** 4.63.006/00
26.75 רמות LIRE... LIRE / NADLER HERZLICH ** 4.63.007/00
36.10 NATIONAL
EN AVANT LA MUSIQUE 3 - LANGUE
FRANCAISEET CIVILISATION / BLANC,
CARTIER,LEDERLIN **CLE INTERחוברת
תרגילים
4.63.016/00
64.60 HACHETTE
GRAMMAIRE - COURS DE
CIVILISATIONFRANCAISE DE LA
SORBONNE, 350 EXERCISES
-DEBUTANT*
4.63.022/00


לכיתה י'

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
24.70 HACHETTE
COLLECTION "LECTURES", LES
CLOCHARDS ETAUTRES NOUVELLES
**לכיתה י"א
4.63.024/00
24.70 HACHETTE
COLLECTION "LECTURES", LES
CLOCHARDSNOUVELLES **לכיתה י"ב
4.63.025/00
40.80 מפ' אונ' ENTRE LES LIGNES / ע' אולשטיין, ת'
פוירשטיין, ק' דן, א' נקש, ע' שירן **לכיתה י"א
4.63.026/00
19.50 מפ' אונ' ENTRE LES LIGNES / ע' אולשטיין, ת'
פוירשטיין, ק' דן, א' נקש, ע' שירן **מדריך למורה
4.63.027/00
45.85 מחברת LE JOURNAL DE NATHALIE / R.
GABBAYלתלמיד
4.63.030/00
45.85 מחברת LE JOURNAL DE NATHALIE / R.
GABBAYמדריך למורה
4.63.031/01
87.75 NATIONAL
PILE OU FACE 3 - METHODE DE
FRANCAIS - ROUGE / JEANNE
VASSALCLE INTERספר לתלמיד
4.63.032/00
93.35 NATIONAL
PILE OU FACE 3 - ROUGE, LIVRE
DUPROFESSEUR / JEANNE VASSALCLE
INTERמדריך למורה
4.63.032/01
43.35 NATIONAL
PILE OU FACE 3 - METHODE DE
FRANCAIS -ROUGE - CAHIER
D'EXERCICES /JEANNE VASSALCLE
INTERחוברת תרגילים
4.63.032/02
100.00 NATIONAL
GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU
FRANCAIS /MAIIA GREGOIRE, ODILE
THIEVENEZCLE INTERחוברת עבודה לכיתות
י'-י"א
4.63.033/00


4.71 אמנות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
64.00 מעלות פרקים באמנות ישראלית, ספר עזר למורים ולתלמיד / 4.71.300/00
129.95 המפ"ה פרקים באמנות ישראלית, סדרת שקופיות, כיתתי ** 4.71.301/00
161.10 המפ"ה אמנות מודרנית, סדרת שקופיות + מדריך למורה /ת"ל
**
4.71.302/00
36.65 מעלות עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות וסמל /ת"ל ** 4.71.303/00
90.95 המפ"ה עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות וסמל, שקופיות
/ת"ל **
4.71.304/00
38.80 המפ"ה יסודות הצילום 4.71.305/00
20.50 מעלות גלריה על מאמרים, מדריך למורה, ממ' / ת"ל 4.71.306/01


4.77 בריאות וחינוך לתזונה

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.15 רכגולד המזון בעידן הטכנולוגי, ספר א', עקרונות תורת המזון
/ת"ל **
4.77.300/00
11.45 מעלות דרך הגב / ת"ל 4.77.301/00


4.79 נושאים מיוחדים

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
30.80 גסטליט חשיש ומריחואנה, מהדורה חדשה / מל"ל ** 4.79.300/00
57.05 גסטליט אלכוהול ושכרות / מל"ל + האגודה למניעת
אלכוהולבישראל **
4.79.301/00
28.10 מעלות הסדנא לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, לחקור
תקשורת,עבודות גמר בתקשורת / ת"ל
4.79.301/01
28.25 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, מבנה מרכזימידע
ומיומנות / ת"ל
4.79.302/00
4.90 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, קריטריוניםלהערכת
עבודות גמר / ת"ל
4.79.302/01
8.30 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר,סטטיטיקה תיאורית:
ארגון ותיאור של נתונים / ת"ל
4.79.302/02


אתגר ההתבגרות

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
63.30 רמות חלק א', היכרות וחברות / ת"ל + אונ' ת"א ** 4.79.303/00
70.05 רמות חלק ב', יחסים בין המינים / ת"ל + אונ' ת"א ** 4.79.303/01
81.80 רמות חלק ג', יחסי מתבגרים-הורים / ת"ל + אונ' ת"א ** 4.79.304/00
73.25 רמות חלק ד', בחירת מקצוע ותכנון קריירה / ת"ל +אונ' ת"א
*
4.79.305/00
82.15 רמות חלק ה', דרכים בלחצים והתמודדות / ת"ל +אונ' ת"א
**
4.79.306/00
75.05 רמות חלק ו', יעדים לעתיד / ת"ל + אונ' ת"א * 4.79.307/005.ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים


האגף לתכניות לימודי

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.15 מעלות בואו נלמד עברית, חלק א' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 5.24.384/00
11.30 מעלות בואו נלמד עברית, א', למורה (מהדורה חדשה) / ת"ל * 5.24.384/01
24.75 מעלות בואו נלמד עברית, ב' (ממ' וממ"ד), מהדורה חדשה /ת"ל 5.24.384/02
12.00 מעלות לקראת שיעור, לכיתות ב'-ו' / ת"ל 5.24.384/03
13.65 מעלות שערים למקצועות הלימוד, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל 5.24.384/05
8.05 מעלות בואו נלמד אלף-בית (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 5.24.385/00
4.15 מעלות חוברת גישור במקרא, לכיתות ז'-ט' (ממ') / ת"ל ** 5.24.386/00
5.00 מעלות בראשית, חוברת עזר לבי"ס על-יסודי / ת"ל ** 5.24.387/00
5.40 מעלות שמות - חוקים / ת"ל ** 5.24.387/01
6.25 מעלות נביאים ראשונים / ת"ל ** 5.24.387/02
5.80 מעלות נביאים אחרונים / ת"ל ** 5.24.387/03
8.45 מעלות חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתות ו'-ח' / ת"ל ** 5.24.387/04
7.45 מעלות חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתה ט' / ת"ל * 5.24.387/05
9.95 מעלות מתפוצה למדינה, פרקים בהיסטוריה של עם ישראל מדינת
ישראל (1951‎-1881) / ת"ל **
5.24.388/00
6.15 מעלות המשטר הפוליטי במדינת ישראל, לבי"סעל יסודי, ממ' / ת"ל
**
5.24.389/00
7.85 מעלות מונחון עברי-רוסי בביולוגיה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל ** 5.24.390/00
6.90 מעלות מונחון עברי-רוסי-אנגלי בפיסיקה, לכיתות י'-י"ב /ת"ל ** 5.24.391/00
5.15 מעלות מונחון עברי-רוסי-אנגלי בכימייה, לכיתות י'-י"ב /ת"ל ** 5.24.392/00
4.45 מעלות מונחון בפיסיקה-כימייה, לכיתות ז'-ט' / ת"ל ** 5.24.393/00
7.00 מעלות מונחים ביהדות, עברית-רוסית, אמהרית,לכיתות א'-י"ב /
ת"ל **
5.24.394/00
6.35 מעלות מונחון עברי-רוסי בגיאוגרפיה, לכיתות ה'-ט' / ת"ל ** 5.24.395/00
5.40 מעלות מונחון עברי-רוסי באזרחות, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל ** 5.24.396/00
4.60 מעלות מונחון עברי-רוסי בהיסטוריה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל ** 5.24.397/00
12.40 מעלות מילון עברי-רוסי-אנגלי למונחים במתמטיקה /ת"ל +
הטכניון **
5.24.398/01
18.53 מט"ח הכול חדש, ספר א', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל ** 5.24.399/00
25.30 מט"ח הכול חדש, ספר ב', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל ** 5.24.400/00
17.80 מט"ח הכול חדש, ספר ג' לכיתות ד'-ו' / מט"ח + ת"ל * 5.24.401/00
22.55 מט"ח עוברים לעברית, א' / מט"ח + ת"ל * 5.24.402/00
24.35 מט"ח עוברים לעברית, ב' / מט"ח + ת"ל * 5.24.403/00
9.95 מט"ח עוברים לעברית, א', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח * 5.24.404/00
33.35 מט"ח עוברים לעברית, א', ספר + קלטת / ת"ל + מט"ח * 5.24.405/00
15.85 גשר תולדות עמנו, ב', ממ' / ש' שביט ** 5.31.020/00
21.20 גשר תולדות עמנו, ג', ממ' / ב' אביבי, ג' פרסקי ** 5.31.021/00
21.20 גשר תולדות עמנו, ה', ממ' / ב' אביבי, ג' פרסקי ** 5.31.022/006.ספרי קודש

6.11 תנ"ך וסידו

המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
56.30 קרית
ספר
חומש "רודלהיים", 5 כרכים 6.11.001/00
97.75 מבית
שמואל
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות מרובעות),הדרת
הספר5 כרכים / שמואל גוטמן (אפשר לרכוש כרכים
בודדים)
6.11.002/00


6.12 משנה מפורשת מאת אליעזר לוי,
חלקים בודדים בחוברת לבי"


5.40 סיני ברכות 6.12.001/00
7.30 סיני שבת 6.12.002/00
7.65 סיני ראש השנה 6.12.003/00
.65 סיני מגילה .12.004/00
5.40 סיני פסחים 6.12.005/00
5.40 סיני יומא 6.12.006/00
5.40 סיני ביצה 6.12.007/00
5.40 סיני סוכה 6.12.008/00
6.25 סיני בבא קמא 6.12.009/00
6.25 סיני בבא מציעא 6.12.010/00
5.40 סיני ביכורים 6.12.011/00
5.40 סיני תענית .12.012/00
6.25 סיני סנהדרין 6.12.013/00
6.25 סיני נדרים 6.12.014/00
5.40 סיני שבועות 6.12.015/007.אטלסים, מפות וגלובוסים

7.31 אטלסים היסטוריי

המחיר
בש"ח
ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
37.00 ספר לכל אטלס לתקופת התנ"ך / ב' מזר, י' שפירא ** 7.31.003/00
246.75 קרית ספר מפת א"י בתקופת המקרא / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא *
7.31.004/00
30.15 יבנה אטלס היסטורי לתולדות העמים וישראל / מ' ברוור,נ'
קדמון **
7.31.007/00
120.00 מוסד
הרבקוק
אטלס דעת מקרא 7.31.008/00


7.35 אטלסים גיאוגרפיי

52.90 יבנה אטלס לבתי-ספר יסודיים ולחטיבת הביניים(מהדורה
מחודשת ומתוקנת) / מ' ברוור **
7.35.001/00
3.60 קרית ספר מפת א"י, קנ"מ 1:500,000 / ד' בנבנישתי, ב"צ
לוריא **
7.35.004/00
9.10 קרית ספר ארצנו - מפות לעבודה / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא ** 7.35.005/00
27.25 המרכז
למיפוי
ישראל **
ישראל - מפה גיאולוגית, קנה מידה 1:500,000/ 7.35.012/00
22.25 המרכז
למיפוי
ישראל **
ישראל - מפת צילום מלוויין, קנה מידה 1:500,000/
7.35.013/00
27.25 המרכז
למיפוי
ישראל **
תצלום אווירי מוגדל של ירושלים העתיקה / 7.35.015/00
18.60 המרכז
למיפוי
ישראל **
מפות ערים: ירושלים ותל-אביב, קנה מידה
1:12,500/
7.35.016/00
18.60 המרכז
למיפוי
ישראל **
הרצליה, כפר-סבא, רעננה, הוד השרון, רמת השרון / 7.35.017/00
27.25 המרכז
למיפוי
ישראל **
ישראל - תיור וטיול, קנה מידה 1:250,000/ 7.35.021/00
22.25 המרכז
למיפוי
ישראל **
ישראל - מפה גיאומורפולוגית, קנה מידה
1:500,000/
7.35.022/00
22.25 המרכז
למיפוי
ישראל **
ישראל - מפת צילום גיאולוגית, קנה מידה
1:500,000/
7.35.023/00
2.40 המרכז
למיפוי
ישראל *
ישראל - מליחות קרקעית, קנה מידה 1:500,000/ .35.024/00
97.20 יבנה אטלס פיסי, מדיני וכלכלי, מהדורה מחודשת /מ'
ברוור **
7.35.025/00
185.60 יבנה אטלס אוניברסיטאי חדש - פיסי, מדיני,
כלכליהיסטורי (מהדורה חדשה מורחבת ומעודכנת)
/מ' ברוור
7.35.025/01
464.70 יבנה מפת קיר, כדור הארץ / מ' ברוור ** 7.35.026/00
53.05 כרטא אטלס גיאוגרפי כרטא (מהדורה מרוכזת עם
מפתחשמות מלא), לכיתות ה'-ט' / א' שחר **
7.35.028/00
154.55 יבנה אטלס יבנה החדשני - גיאוגרפי, כלכלי, תצלומי לוויין
מ' ברוור **
7.35.029/00
74.35 המרכז
למיפוי
ישראל
אטלס ישראל החדש, חט"ע / א' שחר 7.35.030/00
185.85 כרטא אטלס כרטא פיסי, מדיני, כלכלי, חברתי / א' שחר 7.35.031/00

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001