6.דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

6.3 - 3 (נח) רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים
התשס"ב
בפיקוח משרד החינוך


10.נספחים

נספח א
ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה וחינוך - עיקרי הוראות הקבע

הגדרות
א. ספר לימוד מאושר
ספר לימוד מאושר הוא ספר לימוד שניתן בעבורו אישור על-ידי הממונה לפי
הוראות הקבע ובכפיפות לתנאים ולתקופת התוקף שנקבעו לאישור.

ב. ספרים כלליים
ספרים כלליים הם ספרי יען (אנציקלופדיות, לקסיקונים, מילונים), ספרי מדע
וכתבי עת מדעיים, מקורות ויצירות מקור בשלמותן (בלי מנגנון דידקטי
וכלולות בתכנית הלימודים), ספרי העשרה - כל אלה וכיוצא בהם. ספרים
אלה אין צורך לאשר במשרד החינוך. אפשר להמליץ על השימוש בהם, אך
אין לחייב את התלמידים לרכשם.

ג. ספרי קודש
ספרי קודש הם תנ"ך ותושב"ע (מלווים בפירושים מקובלים). מותר לחייב את
התלמידים לרכשם או להצטייד בהם.

ד. הדפסה חוזרת
הדפסה חוזרת היא הוצאת הספר עצמו בלי שינוי, פרט לתיקוני שגיאות דפוס,
טעויות לשון ושגיאות אחרות לא משמעותיות.

ה. מהדורה מחודשת
מהדורה מחודשת היא הוצאת הספר בשינויים מהותיים, נוסף לתיקונן של
שגיאות, כנאמר ב-ד לעיל.

1.
אישור ספרים

א. ספר לימוד יאושר בתנאים האלה:
2.
הוא תואם את מטרות החינוך בישראל, כפי שנוסחו בסעיף 2 של חוק החינוך
הממלכתי התשי"ג, ואת התיקונים שהוכנסו בו במהלך השנים.
1.
הוא תואם את אחת מתכניות הלימודים התקפות שאושרו על ידי המזכירות
הפדגוגית, מדויק, מעודכן וערוך מבחינה מדעית, דידקטית, לשונית וגרפית
בידי בני סמכא.
2.
הוא מלווה במדריך למורה. ראוי שהמדריך יהיה נפרד. במקרים מיוחדים
יאושר גם ספר לימוד הכולל בתוכו הערות למורה.
3.
(4) הוא כולל את כל החומר הקבוע בתכנית החובה בנושא שהספר עוסק בו
ו-50% לפחות מחומר הבחירה והרשות הכלול במסגרת הנושא (מותר
להוסיף לפי טעמו של העורך או המחבר בהיקף של עד 25% מהספר).
4.
הוא אינו כולל חומר המפלה בין מינים, עדות, עמים, דתות, תרבויות וגזעים
שונים.
5.
הוא אינו כולל, בכל צורה שהיא, פרסומת מסחרית ותעמולה פוליטית. 6.

ב. ספר לימוד המיועד לחינוך הדתי צריך, נוסף לנאמר לעיל, להיות תואם את
דרישות מינהל החינוך הדתי.

ג. ספר לימוד המיועד לחינוך הערבי והדרוזי צריך, נוסף לנאמר לעיל, להיות
תואם גם את דרישות המגזרים הללו.

ד. ספרי לימוד שנתחברו בידי מורים ובידי צוותי מורים עבור בית ספרם
בלבד, על פי תכניות רשות או על פי תכניות ייחודיות, אינם טעונים אישור
הממונה, אלא אישור של המועצה הפדגוגית של בית הספר.

ה. נושא משרה במשרד החינוך, וכן נושא משרה במחלקת חינוך של רשות
מקומית, המבקש לחבר ספר לימוד, חייב לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת היתר
אל הוועדה המרכזית לאישור ספרי לימוד.

ו. תוקפו של אישור ספר יפוג לאחר חמש שנים, אלא אם כן חלו בינתיים
תמורות מהותיות המחייבות שינוי הכרחי בספר. להדפסה אין צורך באישור.

ז. בשער של כל ספר מאושר מותר לציין "אושר על ידי הממונה על אישור
ספרי לימוד" וכן באיזו שנה הוא הודפס, תוך הבחנה בין מהדורה מחודשת
לבין הדפסה.


נספח ב
היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשס"ב

א.
חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה, כי ספר לימוד הוא
מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם, וכי עליהם לנהוג זהירות
וכבוד בכל הספרים, ובמיוחד בספרי קודש. כמו כן על המורים ללמד את
תלמידיהם, שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם והעברתם
מתלמידים לתלמידים או מכירתם.
על המורים להקפיד שהתלמידים -
ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו; 1.
לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר שלא לצורך, וישתמשו בסימנייה לשם
ציון המקום.
2.

ב.
המועצה הפדגוגית או הוועדה המקצועית של בית הספר, הקובעת את רשימת
ספרי הלימוד, תקפיד:
על קביעת ספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך בלבד (כמפורט ב-ה
להלן
1.
על ארגון השאלת ספרים בבית הספר (כמפורט ב-ה להלן) 2.
על ארגון רכישת הספרים בשיטה מסודרת וחסכונית ככל האפשר (כמפורט
ב-ה להלן).
3.

ג.
מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון -
לא ייכללו ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר ספרים שקיים ספק אם
ישתמשו בהם.
1.
לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר, אלא לאחר חמש
שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד במקצוע מסוים, לכיתה מסוימת בבית
הספר, או כעבור שלוש שנים, בהתאם לאמור בתת-סעיף ו בנספח א.
2.
התלמידים לא יידרשו לרכוש ספר לימוד מן ההדפסה האחרונה, אלא אם כן
נפסלה ההדפסה הקודמת של הספר, משום שאיננה קריאה. במקרים שקיים
הבדל במספור העמודים בהדפסות השונות, או שחסר קטע מסוים בספר
בהדפסה זו או אחרת, יסייעו המורים לתלמידים להתגבר על הקושי.
3.
ספרי לימוד מיועדים לשימוש חוזר, ולכן אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד
או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן. בנושאים
לימודיים, שבהם אישר המשרד להצמיד לספר הלימוד או לתחום חוברת
עבודה, אפשר לכתוב בחוברת בלבד.
4.
ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים לא ייכללו
ברשימת הספרים שהתלמידים יתבקשו לרכוש. על מנהלי בתי הספר להודיע
מבעוד זמן, במהלך השנה, אילו ספרים נוספים יש לרכוש. כל זאת כדי למנוע
מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם במהלך השנה, וכן כדי לפזר
את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים.
5.

ד.
אין לחייב לרכוש ספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי הלימוד
המאושרים.
רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא תכלול ספרי עזר, ספרי עיון וספרי
העשרה, ובכל מקרה אין לחייב לרכוש ספרים אלו.
אם אין ברשימת הספרים המאושרים ספרים בנושא הנלמד, יוכל הצוות
המקצועי הבית ספרי לפנות למפקח המרכז על המקצוע לקבלת אישור ללמוד
בספר מתאים אחר.
במקרה זה יודיע בית הספר להורים על אישור החריגה.

ה. הצעות לחיסכון ברכישת ספרי לימוד
כדי להקל על נטל ההוצאות של ההורים בגין ספרי לימוד המשרד מציע לפעול
בדרכים המוצעות להלן:

השאלת ספרים:
מומלך לאמץ את שיטת השאלת הספרים לתלמידים, שהיא הטובה ביותר
להוזלת הספרים של התלמידים.
להלן כמה כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים המשמשים בסיס להפעלת
השיטה:
ההשאלה תתבצע באחריות בית הספר ו/או באחריות הרשות המקומית. 1.
ההחלטה אם להפעיל פרויקט זה בבית הספר תהיה בידי הרשות המקומית,
או בידי הנהלת בית הספר, אם הרשות המקומית לא תרצה להפעיל זאת בכל
בתי הספר שבאותה רשות.
2.
בית ספר שיחליט להפעיל את השיטה חייב להפעילה על כלל התלמידים בבית
הספר.
3.
ככלל יש לדאוג, שההשאלה לא תיצור גירעון כספי בבית הספר או ברשות
המקומית.
4.
אגרת השאלה תיגבה במסגרת "אגרת השירותים הנוספים" הקיימת היום
ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית אגרה זו.
5.
פרויקט ההשאלה ימומן על ידי גביית האגרות שנקבעו להשאלת ספרי לימוד.
לא יינתן תקציב שעות מיוחד לנושא השאלת ספרי לימוד. בתי ספר
המעוניינים בכך יקציבו שעות מתוך מאגר שעות בתי הספר.
6.
הפעלת ההשאלה תהיה ברמה בית ספרית או ברמה יישובית. אם בית הספר
או הרשות אינם יכולים לבצע את ההשאלה, ניתן לפנות למתנ"ס המקומי
שיקבל על אחריותו את ביצוע השאלת הספרים. במקרה זה יועברו למתנ"ס
כספי התגמול בגין העבודה המינהלית הכרוכה בביצוע ההשאלה.
7.
בשנת המעבר מן השיטה הנהוגה כיום לשיטת ההשאלה יהיה צורך ליצור
תשתית להשאלת הספרים. תשתית זו תתבסס על כך שהתלמידים ישאירו
בבית הספר בתום השנה את ספריהם המשומשים, ללא קבלת תמורה כלשהיא
עבורם. כמו כן ישלמו התלמידים את אגרת ההשאלה, ובעבורה יקבלו את כל
הספרים בשנת הלימודים החדשה.
8.
בטווח הארוך יממן פרויקט ההשאלה את עצמו על ידי גביית האגרות. בשנת
הלימודים הראשונה להצטרפות בית הספר לפרויקט ההשאלה יסייע המשרד
במימון הפערים שייווצרו על ידי סיוע בגובה 50%‎-12% מגובה אגרת
ההשאלה לתלמיד, מותנה במיקומו של בית הספר במדרג הטיפוח שקבע
משרד החינוך. סיוע זה הוא חד-פעמי, לשנת המעבר בלבד, והוא יינתן רק
לבתי ספר שיעברו לשיטת ההשאלה.
9.
עם סיום שנת הלימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד לבתי הספר.
תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או, לחלופין, לשלם
לקופת בית הספר את מחיר הספר בחנות. כמו כן ייקבעו קנסות למחזירים
ספרים בלויים בצורה לא סבירה.
10.
ספרים החייבים בשיפוץ קל יטופלו על ידי בית הספר. ספרים החייבים
בשיפוץ רציני יועברו לכריכיות.
11.
לאחר שיפוץ הספרים, ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים מן ההוצאות
לאור, יוכן סל ספרים לכל תלמיד, בהתאם לרשימת הספרים שנקבעה לכל
כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר.
12.
בית הספר יודיע בתום שנת הלימודים על התאריכים שבהם על התלמידים
להופיע בבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת
הספרים תתבצע ביומיים האחרונים של חופשת הקיץ, כדי לאפשר את
התחלת הלימודים בשעה הראשונה של היום הראשון ללימודים.
13.
לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל, ובו פרטים על התלמיד, שמות הספרים
שהושאלו לו, מצבם, מחיריהם, תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרת
הספרים, התחייבות לשמור על הספרים ולהחזירם שלמים ונקיים והתחייבות
לשלם לקופת בית הספר את מחיר הספר שלא יוחזר מסיבה כלשהי. כל
תלמיד יחתום על הכרטיס עם קבלת הספרים.
14.

רכישה מרוכזת של ספרים:
מומלץ לבית הספר או לרשות המקומית להתקשר עם חנות ספרים או עם
מפיץ או ישירות עם ההוצאה לאור ולרכוש את הספרים הנדרית הספר
ברכישה מרוכזת, ובכך להוזיל את עלות הרכישה.

ו. אכיפה
משרד החינוך יגביר את האכיפה של ההוראות הנוגעות לספרי לימוד שהוציא
עד כה, וזאת בעקבות המלצות הוועדה לבדיקת עלויות של ספרי לימוד.
האכיפה תופעל על כל הגורמים הנוטלים חלק בנושא ספרי הלימוד (מפקחים,
מנהלי בתי ספר, הבעלויות ויחידות המשרד, מו"לים וכד'). כמו כן תיערך
אכיפה מדגמית על ידי תחום הביקורת של משרד החינוך.
מורים, מנהלי בתי ספר ומפקחים שלא ימלאו את ההוראות ייקראו לבירור
בפני מנהל המחוז ו/או המנהל הכללי.

ז. תקופת המעבר
ברשימת הספרים המאושרים לשנה זו מופיעים ספרים שאושרו בעבר ואינם
עונים על הקריטריונים החדשים. לכן, על מנהלי בתי הספר להנחות את
המורים ואת התלמידים שלא לכתוב בספרים קיימים שניתן לכתוב בהם,
אלא לכתוב במחברות בלבד.
1.
במקביל יפנה משרד החינוך אל המו"לים ויבקשם -
לא להדפיס עוד מהדורות נוספות של ספרים קיימים שאינם עומדים
בקריטריונים החדשים שקבע המשרד;
להתאים ספרים שכותבים בהם למתכונת של ספרי לימוד וחוברות עבודה
הצמודות להם, באישור המשרד.
2.


נספח ג
רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהן
מל"מ ירושלים, מכון ויצמן, מכון וינגייט, האוניברסיטה הפתוחה, ההסתדרות
הציונית - המחלקה לתרבות בגולה, קרן בית הלוי ירושלים, מכון שון, מכללת
ירושלים לבנות, מא"ה, אורט, בזק, המכון לפריון העבודה, האוניברסיטה
העברית, הטכניון, ספריית המנהל, מוזיאון ישראל, מרכז זלמן שזר לתולדות
ישראל.
אפשר לרכוש את הספרים ישירות מההוצאה.


הודעות


חוזר מנכ"ל סא/7(ב),ו' באדר התשס"א, 1 במרס 2001