אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
העמקת תכניות המניעה בנושא טבק, אלכוהול וסמים בכיתות
ז'-ט' במסגרת צמצום האלימות
2.5‎-2
1. רקע
משרד החינוך החליט להרחיב את פריסת תכניות המניעה בכיתות ז'-ט'
ולהכפיל את מספר התלמידים הנחשפים אליהן.
בשנות הלימודים התשס"א-התשס"ב הוחלט להתמקד בגילאי ז'-ט' ולהפעיל
את התכניות בכל בית ספר בנושאים טבק, אלכוהול וסמים לפחות בשתי
שכבות גיל.
בשנים האחרונות אנו עדים למעורבותם של תלמידים גם בגיל 14‎-12 בעישון
סיגריות, בשתייה בלתי מבוקרת של אלכוהול ובשימוש בסמים לא חוקיים. על
פי נתוני סקר אפידמיולוגי של הרשות למלחמה בסמים משנת 1988 - מתוך
280,000 תלמידים בגילים אלה 26,600 משתמשים בסם כלשהו, 13,320
משתמשים בחשיש ובמריחואנה, 17,640 משתמשים בסמים אחרים כגון
הרואין ואכסטזי ו-17,640 משתמשים בתרופות שלא לצרכים רפואיים.
על פי מחקרים שנעשו בארץ ובעולם יש להכשיר לתכניות המניעה את
הצוותים החינוכיים ואת היועצים ולפתח תכניות שתהיינה חלק בלתי נפרד
מהאקלים הבית-ספרי ומהתכניות המקדמות את הרווחה הנפשית של
התלמיד.
הפעלת תכניות המניעה היא חלק מתכנית מערכתית כוללת העוסקת בקידום
הבריאות, ביצירת אקלים בטוח ובצמצום האלימות במוסדות החינוך (ראה
בחוזר הוראות הקבע סא/4 (ג), סעיף 2.1‎-3).
2. פעולות ייחודיות בחודשים מרס-יוני התשס"א
מתוכננת הפעלת תכנית חדשה בנושא סמים, "למוח אין חלקי חילוף",
המיועדת לתלמידי כיתות ח'-ט'. התכנית מותאמת לגישת המניעה בראי קידום
הבריאות ומתייחסת לתרבות הנוער העכשווית.
נושאי התכנית: היכרות עם נושא המניעה בראי קידום הבריאות, שלבי
השימוש בסמים, מידע רלוונטי, הצצה אל תרבות הנוער, הגבולות ואני,
מתמודדים עם דילמות, נפגשים עם ההורים, מתמודדים עם קשיים צפויים.
התכנית תפעל החל בהתשס"ב ב-200 חטיבות ביניים ובהתשס"ג ב-200
חטיבות ביניים נוספות.
בתי הספר שייבחרו להתשס"ב יצטרכו לענות על התנאים האלה:
  יהיה עליהם להפעיל את התכנית החדשה בכיתות ח' או ט'.
  יהיה עליהם להפעיל שכבת גיל נוספת בנושא העישון או האלכוהול.
יהיה עליהם לערוך השתלמות למורי השכבה שנבחרה בהנחיית היועץ
החינוכי. ההשתלמות תהיה בהיקף של 28 או 56 שעות. כמו כן יהיה
עליהם לקיים כנס מודעות לכלל מורי החטיבה בהיקף של 5‎-3 שעות.
 
המנהל ישלח לפחות יועץ אחד להשתלמות ארצית שתיערך על ידי
השירות הפסיכולוגי-הייעוצי ב-י"ט באדר התשס"א, 14.3.2001,
ובקיץ, ב-ד'-ה' בתמוז התשס"א, 25‎-26.6.2001.
 
המנהל ידאג להפעיל את הוועדה הבית ספרית להובלת התכנית.
רצוי שבית הספר יפעיל תכנית עמיתים.
רצוי שבית הספר יקיים פעולות עם ההורים.
3. פעולות מיוחדות בחודש מאי, בסימן "יוצאים לחופשה; לא
מאבדים את החופש"
מתוך דאגה לתלמידים הצפויים להיחשף בזמנם הפנוי בקיץ להשפעות של
האינטרנט, סרטים, אירועים המוניים של צעירים, מסיבות טראנס ואסיד
והשפעות הרחוב מצאנו לנכון לרכז מאמצים בחודש מאי, לקראת החופשה
הצפויה, ולתת לתלמידים כלים ליהנות מהחופשה בלי לאבד את החופש:
שבוע מרוכז בימים א'-ה', כ'-כ"ה באייר התשס"א, 13‎-18.5.2001.
בשבוע זה יתמקדו בתי הספר, על פי בחירתם, בנושאים עישון או סמים
ואלכוהול.
 
א. 
יום ארצי ביום ד', כ"ג באייר התשס"א, .16.5.2001 ביום זה יתקיים
פורום חשיבה ארצי להגברת מעורבות התלמידים תוך דגש על התרבות
העכשווית. בפורום ישתתפו נציגי מנהלים, קהילה, יועצים, מחנכים,
תלמידים וכד'.
 
ב. 
יום בינלאומי למניעת עישון. היום יתקיים ב-ט' בסיוון התשס"א,
31.5.2001 (ראה פרטים ב-4 להלן).
 
ג. 
תחרות דבקיות ("סטיקרים") בנושא מניעת סמים ואלכוהול.
התחרות באחריות מועצת התלמידים והנוער הארצית הפועלת בחסות
מינהל החברה והנוער (ראה פרטים ב-5 להלן).
 
ד. 
3. פעולות מיוחדות למורים וליועצים
במהלך השנה ובקיץ תוצענה למנהלי בתי הספר השתלמויות מוסדיות
ומחוזיות שבהן יוכלו להשתתף הצוותים החינוכיים.
בתי הספר מתבקשים לשלב את נושאי המניעה בתכנית הבית-ספרית של
המוסד החינוכי, והם יוכלו להיעזר על ידי המפקחים המחוזיים בקבלת
הדרכה, תקציב, פרסומים וחומרי עזר.
המעוניינים בפרטים נוספים ימלאו טופס כדוגמת זה שלהלן וישלחו אותו
למפקחי הסמים המחוזיים (את רשימת המפקחים ראה בנספח של סעיף זה):
 
אל מפקחי הסמים
אני מעוניין בשנת התשס"א -
להשתתף בהכשרת הצוות הבית-ספרי שתתקיים במחוז.
לקבל הדרכה לבית הספר.
להשתתף בתכנית החדשה, "למוח אין חלקי חילוף".
להשתתף בימי העיון שיתקיימו.
 
 
ביה"ס______ המנהל ______היועץ______ מס' הטל' ________המחוז______

בכבוד רב,


4. היום הבינלאומי למניעת עישון - פעילות ותחרות פרסים ארצית
היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ובעולם ביום ה', ט' בסיוון
התשס"א, 31 במאי 2001.
מערכת החינוך נערכת ליום זה באמצעות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ובשיתוף
המחלקה לבריאות במשרד, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות
ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי למניעת עישון, המחלקה לחינוך
לבריאות במשרד הבריאות והיחידה לחינוך לבריאות בקופת החולים
הכללית.
על פי המחקר "עישון סיגריות ומוצרי טבק" מתוך הדוח הבינלאומי על
התנהגות סיכונית של בני הנוער שערך ד"ר יוסי הראל ב-1998 ושהוגש לדיון
בוועדה לצמצום נזקי עישון באפריל 2000 נמצאו נתונים אלו:
שיעור המעשנים עולה עם הגיל, מ-8.9% בכיתה ח' ל-18.8% בכיתה י'.
 
העלייה הגדולה ביותר באחוז המעשנים (לפחות פעם בשבוע) מתרחשת
אצל בנים במעבר מכיתה ט' (12%) לכיתה י' (18.8%). ייתכן שעלייה
זו קשורה, לפחות בחלקה, למעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.
 
אצל בנות העלייה הגדולה באחוז המעשנות הוא במעבר מכיתה ט'
(8.2%) לכיתה י' (13.3%).
 
אחוז התלמידים המעשנים מוצרי סיגריות או מוצרי טבק (כגון נרגילות)
לפחות פעם בשבוע הוא: בכיתה ו' 8.9%, בכיתה ז' 5.1%, בכיתה ח'
8.9%, בכיתה ט' 12% ובכיתה י' %.18.8
 
נתונים אלה מעלים את הבנים בישראל למקום התשיעי בעולם מבחינת עישון
בקרב בני נוער.
מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים למניעת
עישון.
לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות -
לשירות הפסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך, היחידה לתכניות מניעת
סמים, פקס' 02‎-5603256
 
1. 
לאגודה למלחמה בסרטן:  2. 
לקבלת חומר הסברה באופן מרוכז לכיתה: פקס' 03‎-5719578  א.   
להזמנת הרצאות, מדריכים ומומחים בנושא מניעת נזקי העישון:
פקס' 03‎-5719578, האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7,
גבעתיים
 
ב.   
לקו הפתוח בנושא עישון: טל' 800‎-885688‎-1 ו-03‎-5719577
 
ג.   
למשרד הבריאות, למחלקה לחינוך לבריאות, פקס' 02‎-6235399
 
3. 
לאתר האינטרנט בנושא עישון ונוער, www.smoky. co.il.
 
4. 
תחרות פרסים
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון תתקיים תחרות פרסים בין בתי הספר
שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא העישון. התחרות תתקיים בחסות הליגה
למניעת מחלות ריאה ושחפת, בשיתוף שפ"י במשרד החינוך והאגודה למלחמה
בסרטן. הפרסים יחולקו ביום הבינלאומי בכנס חגיגי.
פרטים נוספים יינתנו רק לבתי הספר שימלאו טופס כדוגמת זה שלהלן
ויירשמו כמשתתפים בתחרות.
אלה הפרסים המוצעים:
פרס ראשון בשווי 5,000 ש"ח
פרס שני בשווי 2,000 ש"ח
פרס שלישי בשווי 1,000 ש"ח
פרס רביעי - פרס ניחומים.
כמו כן יחולק פרס מיוחד למפעיל התכנית (המורה, היועץ או מרכז התכנית).
הקריטריונים להשתתפות בתחרות
בית הספר יפעיל תכנית על פי עקרונות המניעה (מרכיביה יהיו מידע,
עמדות וצרכים, כישורי חיים ופעילויות חווייתיות תוך קיום דיאלוג עם
התלמידים ועירובם בתכנית).
 
1. 
בית הספר יערב גורמים מהקהילה כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'.
 
2. 
בית הספר ישלב את פעילויות החינוך במקצועות הלימוד השונים.
 
3. 
בית הספר יתעד את הפעילות בקלטת וידיאו, בדיסק, במצגת, בפוסטרים
או בחוברת עם תמונות להמחשה ויצרף בנספח הסבר על הפעילות, על
היקפה ועל מספר התלמידים המשתתפים בה.
 
4. 
המעוניינים להשתתף בתחרות יפעלו כמפורט להלן:
יש למלא טופס כדוגמת זה שלהלן ולשלחו
לפקס' 02‎-5603256, עבור היחידה לתכניות
למניעת סמים.
אני מעוניין/ת להשתתף בתחרות הפרסים
בנושא העישון:
 
1. 


שם מפעיל  השכבה/הכיתה       
התכנית +  שבה תופעל  מס' הטל'     
מס' טל'  התכנית  או הפקס'  שם ביה"ס   שם המנהל/ת 
 
את העבודות המתועדות יש לשלוח ב-כ"ג בניסן התשס"א, 16.4.2001,
אל הגב' דגנית פלס, מדריכה ארצית בתכניות מניעת עישון בשפ"י, הדסה
נעורים, מיקוד 40289.
 
2. 
ועדה מיוחדת תבחר את בתי הספר הזוכים.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רות לקט, ראש היחידה לתכניות
מניעה
בנושאי עישון, אלכוהול וסמים, טל' 02‎-5603233.


5. תחרות דבקיות ("סטיקרים") בנושא מניעת סמים ואלכוהול
מועצת התלמידים והנוער הארצית, הפועלת בחסות מינהל החברה והנוער,
יחד עם גף סיוע ומניעת סמים ואלכוהול, מכריזה על תחרות דבקיות ארצית.
כל בית ספר ישלח עד י"ז בניסן התשס"א, 10.4.2001 שלוש דבקיות
שייבחרו מבית הספר העוסקים בנושא מניעת סמים. הקריטריונים יהיו מסר
ברור וקליט ועיצוב מקורי, בצבעים המושכים את העין.
הדבקיות תהיינה בגודל של עד x 20 ס"מ.
את הדבקיות יש להעביר למרכז ההדרכה במחוז, לידי המועצה המחוזית.
בכל מחוז תיערך הצבעה, וישתתפו בה נציגי המועצה המחוזית, נציגי מינהל
החברה והנוער ונציג שפ"י.
ב-ב' באייר התשס"א, 25.4.2001, תועברנה הדבקיות הזוכות למועצת
התלמידים והנוער הארצית, והעבודות הזוכות תוצגנה לחברי המליאה לניקוד
ולהערכה.
בית הספר הזוכה יוזמן לאירוע מסכם בחודש מאי. כמו כן יזכו שלושת
המקומות הראשונים בפרסים שתבוא עליהם הודעה נוספת.


לבירור ולפרטים נוספים אפשר להתקשר למרכז ההדרכה הארצית
למנהיגות
בפתח תקווה, רחוב קפלן 42, טל' 03‎-9251521, פקס'
03‎-9251554.


נספח - המפקחים המחוזיים ביחידה לתכניות מניעה בנושאי
סמים, אלכוהול ועישוןJ
 
6. 
ראש היחידה: רות לקט, פקס' 02‎-5603256.
המפקחים המחוזיים


מס' הטלפון  הכתובת  השם  המחוז 
ע: 02‎-5601368
02‎-5601644
ב: 02‎-6434080
052‎-658946
פקס': 02‎-5601618
 
רח' כנפי נשרים
22,
גבעת שאול,
ירושלים
 
עליזה
מנדל
 
ירושלים
 
ע: 02‎-5601350
ב: 02‎-6429292
052‎-864774
פקס: 02‎-5601618
 
כנפי נשרים 22,
ירושלים
 
לינסיה
מצנר
 
מנח"י
(כנפי נשרים-
ירושלים)
 
04‎-6500291
04‎-9571486
051‎-708770
 
משרד החינוך,
ת"ד 530,
נצרת עלית
 
ד"ר יוסף עלי
 
צפון
 
04‎-8353678
04‎-8353676
 
רח' חורי 2,
מגדל הנביאים,
חיפה
 
ד"ר יעל
יעקובי
 
חיפה
 
ע: 03‎-6896592/3
ב: 09‎-7406711
053‎-510857
פקס: 03‎-6896598
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
שוקי נחום
 
מרכז
 
ע: 03‎-6896239
053‎-296297
ב: 03‎-9362871
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
אלי לוי
 
תל אביב
 
ע: 07‎-6464299
ב: 07‎-6469296
052‎-596901
פקס: 07‎-6464249
 
רח' הנשיאים 15,
באר שבע
 
מימי גילוץ
 
דרום
 
ע: 03‎-6922840
03‎-6898888/8796
ב: 03‎-6960884
052‎-439298
פקס: 03‎-6922845
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
אילנה כץ
 
התיישבותי
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/7(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001