בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בספרות בחינוך הכללי החל מקיץ התשס"ב 4.3‎-20
1. מבנה השאלון 904441, 2 י"ל
מבנה השאלון "ספרות" 904441 (2 י"ל), שיופעל החל בקיץ התשס"ב,
יהיה כדלקמן:
בשאלון יהיו חמישה פרקים:
 
1.1 
יצירה שלא נלמדה (16 נקודות)  א.   
שירה (שירת ימי הביניים, פואמה, שירת ביאליק, שירה עברית
במאה העשרים; 2 שאלות, 14 נקודות לכל שאלה)
 
ב.   
סיור קצר (28 נקודות)  ג.   
רומן (28 נקודות)  ד.   
דרמה (28 נקודות).
 
ה.   
השאלה בפרק א', על יצירה שלא נלמדה, תהיה חובה לכל הנבחנים,
ומשקלה יהיה 16 נקודות.
מבין הפרקים ב'-ה' יבחר הנבחן בשלושה פרקים ויענה בכל אחד מהם
על שאלה שמשקלה 28 נקודות (סה"כ 84 = 28 3). אם יבחר הנבחן
בפרק "שירה", יהיה עליו לענות על שתי שאלות, שכן משקל כל שאלה
בפרק זה הוא 14 נקודות. כל אחת מהשאלות בפרק "שירה" תתייחס
לשיר אחד בלבד. הנבחנים יישאלו רק על חלק מהשירים שבתכנית
הלימודים.
 
1.2 
לתשומת לב: לא תהיה בשאלון "ספרות" 904441, 2 י"ל, שאלה על
ספרי קריאה. הערכת הישגי התלמידים בפעילויות הקריאה החופשית
תיעשה בבית הספר ומשקלה יהיה 10% מהציון השנתי. המורים
מתבקשים לדווח על פעילויות אלה למדריכה המחוזית.
 
1.3 
2. השאלון על היחידות 5‎-4 בקיץ התשס"ב
בחוזר המפמ"ר לספרות שנשלח לבתי הספר בינואר 2001 יש דגם של שאלון
על היחידות 5‎-4 וכן התייחסות לאופן התשאול ולמבחר היצירות.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לספרות בחינוך הכללי, ד"ר
נילי לוי, טל' 02‎-5603604.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/7(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001