ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש באפריל 3.5‎-10
פסח: חופשת הפסח שהחלה ביום חמישי, ה' בניסן התשס"א, 29 במרס
2001, תימשך עד יום א', כ"ב בניסן התשס"א, 15 באפריל 2001. הלימודים
יתחדשו ביום ב', כ"ג בניסן התשס"א, 16 באפריל 2001, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
יום העצמאות: יום ה', ג' באייר התשס"א, 26 באפריל 2001. הלימודים
יתחדשו ביום ו', ד' באייר התשס"א, 27 באפריל 2001, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000