בחינות 4.
בחינות ארציות 4.1
הבחינות הארציות בערבית בבתי הספר העבריים 4.1‎-2
בחוזר הודעות ומידע תשס/2, סעיף 9.7‎-4, נמסרו הפרטים המלאים באשר
לבחינות הארציות בערבית לבתי-הספר העבריים בשנת הלימודים התשס"א.
להלן עדכון של ההודעה:
בשנת הלימודים הנוכחית לא תיערכנה בחינות ארציות לתלמידי כיתות
ו' ו-י"א.
 
א. 
הבחינות הארציות לתלמידי כיתות ז' ו-י' מיועדות לכלל ציבור
התלמידים בכיתות אלה השנה.
 
ב. 
תלמידי כיתות ח' ו-ט' ייבחנו באופן מדגמי. פרטים על בתי הספר
שייכללו השנה במדגם יישלחו לבתי-הספר בימים הקרובים.
 
ג. 


לפרטים נוספים: הגב' נעמי וייסבלט, מ"מ המפמ"ר לערבית
ולאסלאם,
טל' 02‎-5603597 ו-03‎-6896541.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000