בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תאריך בחינת הבגרות בחינוך גופני - התשס"א 4.3‎-21
בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני, 3, 4 ו-5 י"ל, תיערך ביום שלישי, ח'
באייר התשס"א (1.5.2001), בשעה 9.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר
והממונה על החינוך הגופני, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000