חוזר זה בוטל


בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תכנית לימודים חדשה באזרחות בבתי הספר הערביים 4.3‎-22
החל משנת הלימודים התשס"ב תילמד בחטיבה העליונה בבתי הספר
הערביים תכנית לימודים חדשה באזרחות בהיקף של יחידת לימוד אחת. ספר
הלימוד "להיות אזרחים בישראל" שיצא בקרוב מותאם לתכנית לימודים זו.
התכנית תחייב את כל התלמידים הלומדים אזרחות בכיתות י', י"א ו-י"ב
הניגחינות הבגרות באזרחות.
נבחני משנה המעוניינים להיבחן שוב לשיפור הציון או להשלמת המקצוע
לצורך זכאות לבגרות ייבחנו על פי תכנית הלימודים החדשה. נבחני משנה
המבקשים להיבחן על פי תכנית הלימודים הישנה יוכלו להיבחן בפעם
האחרונה רק במועד קיץ התשס"ב, באמצעות שאלון בית-ספרי באישור
המפמ"ר. הנחיות בנושא תישלחנה לבתי הספר.
נבחנים אקסטרנים ייבחנו על פי תכנית הלימודים שפורסמה בקובץ תכניות
הלימודים לנבחנים אקסטרנים. כל התלמידים הלומדים בתכניות מב"ר,
"ההזדמנות השנייה" וכד' ייבחנו על פי השאלון של תכנית הלימודים החדשה.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לאזרחות, מר סעיד ברגות, טל'
04‎-6477444.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000