עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
מענקי שעות השתלמות לעובדי הוראה בשנת הלימודים
התשס"ב
8.2‎-3
1. כללי
על פי הסכמי העבודה יינתנו בשנת הלימודים התשס"ב מענקי שעות
השתלמות לעובדי הוראה המשתלמים במסגרות מתאימות, כמפורט
בהוראות המופיעות להלן.
רשאים להגיש בקשה למענק שעות השתלמות עובדי הוראה בכל שלבי
החינוך, המועסקים במוסדות חינוך (גני ילדים, בתי ספר יסודיים,
חטיבות ביניים, בתי ספר על יסודיים לסוגיהם, כולל בתי ספר בנתיב
הטכנולוגי ומוסדות להכשרת עובדי הוראה), מורים המועסקים בחלק
ממשרתם בתפקידי הדרכה ומנהלים, למעט עובדי הוראה בשנת שבתון.
 
 
2. זכאות
רשאים להגיש בקשה למענק שעות השתלמות עובדי הוראה
במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על יסודיים, בבתי מדרש
ובמכללות להכשרת עובדי הוראה שהם חברים בארגוני המורים.
 
א.   
זכאים למענק שעות השתלמות עובדי הוראה קבועים במשרתם או
עובדי הוראה שסיימו שתי שנות עבודה לפחות.
 
ב.   
עובדי הוראה שכבר זכו במשך שנות עבודתם, במסגרת המענקים
מהסכמי השכר, ב-12 שעות מענק או בהחזרי שכר לימוד מלא
במשך 3 שנים - עובדים אלה אינם זכאים למענק נוסף.
 
ג.   
עובד הוראה הלומד לפחות 6 ש"ש יהיה זכאי למענק של 2
ש"ש.
 
1)  ד.   
לעובד הוראה הלומד 11‎-9 ש"ש ניתן יהיה לאשר מענק של 3
ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.
 
2)   
לעובד הוראה הלומד 12 ש"ש ויותר ניתן יהיה לאשר מענק
של 4 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.
 
3)   
הערה: קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה בישראל הוא שווה
ערך ל-4 שעות לימוד שנתיות.
 
 
עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות
השתלמות יצרף את מספר השעות הנלמדות בכל הקורסים כמכלול
אחד לעניין חישוב מספר השעות.
 
ה.   
עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחד ובחלק
ממשרתו ברובד חינוכי אחר, יהיה מבחנו הקובע, הן לעניין חישוב
היקף המשרה שהוא מועסק בה בפועל והן לעניין קביעת הבסיס
לתשלום שעות המענק, המסגרת שהוא מועסק בה בהיקף משרה
גדול יותר.
 
ו.   
3. הערות
חריגים באחד התחומים דלעיל יובאו לאישור ועדת העררים (ראה
את הנוהל להגשת ערעורים להלן).
 
א.   
עובד הוראה המעוניין לברר בעיה הנוגעת למענק שעות השתלמות
יפנה בכתב אל המפקח על ההשתלמות בלשכה המחוזית של משרד
החינוך.
 
ב.   
מענקי השעות יינתנו בהתאם לעדיפויות המפורטות להלן ובכפיפות
למגבלות התקציב.
 
ג.   
4. קדימויות
עדיפות ראשונה  א.   
לימודים של עובדי הוראה בפועל לקראת הסמכה להוראה
במוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה, ובכלל זה לימודים של
עובדי הוראה מוסמכים לקראת תואר מורה בכיר הלומדים
במוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה
 
1)   
לימודים של מורים בחינוך הטכנולוגי לתואר B.Sc., B.Ed.
Tec. והנדתשסאי, וכן לימודים לתעודת הוראה שייחשבו
כלימודי הסמכה לחינוך הטכנולוגי.
 
2)   
עדיפות שנייה
לימודים של עובדי הוראה בכל שלבי החינוך הלומדים לתואר
אקדמי כלשהוא, במוסדות להשכלה גבוהה בארץ או בשלוחה
מוכרת של אחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ או במוסדות
שקיבלו היתר מהמועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים
אקדמיים בארץ.
 
ב.   
עדיפות שלישית  ג.   
קורסים לבעלי תפקידים (מדריכים, מרכזי מקצועות, מרכזי
מגמות, מרכזי שכבות, מרכזי פרויקטים), באישור הגף
להשתלמויות עובדי הוראה ובהתחשב בצרכים הייחודיים
של המחוז
 
1)   
קורסים להסבת מקצוע לתחום הוראה נוסף, וכן קורסים
להסמכה לשכבת גיל נוספת או להעמקה בתחום ההוראה של
מקבל המענק
 
2)   
לימודים לתואר "רב" בישיבות הגבוהות המאושרות לכך
ולימודי תורה שבעל-פה במוסדות מתאימים
 
3)   
לימורים לכפל תואר  4)   
לימודים לתואר אקדמי שני או שלישי לעובד הוראה שאושרו
לו בעבר מענקים בהיקף מלא לרכישת תואר אקדמי ראשון
או שני.
 
5)   
5. חובות המשתלמים וזכויותיהם
מענק השעות יהיה חלק ממשרתו של עובד ההוראה.  א.   
עובד ההוראה לא יידרש להפחית ממשרתו הקבועה מספר שעות
זהה למספר שעות המענק, בתנאי שהיקף השעות הכולל את המענק
לא יעלה על 140% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה
של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות לשעות אלו לשנים הבאות.
 
ב.   
עובד הוראה שאושרה בקשתו למענק שעות חייב להודיע למפקח
על ההשתלמות בגף להשתלמות עובדי הוראה על כל שינוי בתכנית
הלימודים ובמוסד הלימודים שאושרו לצורך המענק.
 
ג.   
שינוי בתכנית ההשתלמות מחייב בדיקה מחודשת של הזכאות.
ייתכן ביטול המענק עקב שינוי כזה.
 
ד.   
עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי לא יוכל
להסתייע באותה שנה בטענה שצמצם את משרתו, להוציא ביטולים
הנובעים מביטול קורסים שעובד ההוראה נשלח אליהם לפי
דרישת המשרד.
 
ה.   
מקבל המענק יתחייב לעבוד בהוראה כמה שנים נוספות, כמניין
שנות המענק שקיבל.
 
ו.   
מקבל המענק זכאי להחזר הוצאות נסיעה מבעלות המוסד שהוא
מועסק בו לפי תעריפי הרכב הציבורי, למעט נסיעות עירוניות (ראה
סעיף 37 בחוזר נו/1).
עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך יפנה בבקשתו להחזר
לגזברות שבלשכה המחוזית. עובד הוראה המועסק על ידי בעלות
פרטית יפנה בבקשה להחזר אל הבעלות.
 
ז.   
הפסיק עובד ההוראה את לימודיו במרוצת שנת הלימודים, הוא
יודיע על כך לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את שכרו, והיא
תפסיק את תשלום מענק שעות ההשתלמות ואת החזר הוצאות
הנסיעה החל באחד בחודש שלאחר הפסקת הלימודים.
 
ח.   
ועדה משותפת למשרדנו ולארגוני המורים, שתפעל במסגרת הגף
להשתלמות עובדי הוראה במשרד, תעקוב אחר מילוי חובותיהם
של המשתלמים (ובכלל זה ביקורת לימודים), תשמור על
זכויותיהם ותשמש ועדת עררים.
 
ט.   
6. הנוהל להגשת הבקשות ולאישורן
הבקשה תוגש על טופס מיוחד, שאפשר לקבלו במזכירויות
בתי-הספר, בלשכות המחוזיות של משרד החינוך ובסניפים של
הסתדרות המורים בישראל ושל ארגון מורי בתי הספר העל
יסודיים. את הטופס יש לשלוח למפקח על ההשתלמות שבמחוז
עבודתו של הפונה, כמפורט בטופס הבקשה, עד כ"ב באייר
התשס"א (15.5.2001).
 
א.   
הטופס יוחתם כמפורט להלן:  ב.   
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים - מורים עובדי
המשרד - יאשרו את נכונות הפרטים על ידי המנהל ובידיעת
המפקח על המוסד. גננות עובדות המשרד תאשרנה את
הפרטים בחתימת המפקחות.
 
1)   
עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת
הבעלות על המוסד.
 
2)   
מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל
המוסד ויעבירו את הבקשה למנהל הגף להכשרת עובדי
הוראה במשרדנו.
 
3)   
עובדי ההוראה יקפידו על מילוי נכון של סמל המוסד.  4)   
הגף להשתלמות עובדי הוראה יוציא אישורים על תנאי לפונים
הזכאים עד י"ג בתמוז התשס"א (4.7.2001).
 
ג.   
עובד שאושר לו מענק על תנאי יידרש להמציא אישור
לימודים רשמי לא יאוחר מיום כ' בכסלו התשס"ב
(6.11.2001). האישור יכלול את מספר שעות הלימודים
בשעות שבועיות, את התואר שלקראתו העובד לומד ואת
שנת לימודיו לתואר. עובד הוראה שלא ימציא אישור
לימודים כזה, תבוטל זכותו למענק, והכספים ששולמו לו
על חשבון המענק ינוכו משכרו (במקרה של לימודים
ל-מ"א די באישור המציין שהמורה לומד בתכנית מלאה
לצורך קבלת המענק).
 
ד.   
7. הנוהל להגשת ערעורים
עובד הוראה המבקש לערער על אי הכללתו ברשימות הזכאים לקבלת
מענק שעות יפנה במכתב מנומק למפקח על ההשתלמות בגף להשתלמות
עובדי הוראה במחוז, ויצרף את טופס הבקשה לקבלת מענק. המפקח
יצרף את חוות דעתו, וישלח את הבקשה לוועדת עררים. תשובת הוועדה
תוחזר לעובד ההוראה באמצעות המפקח. ערעורים יתקבלו עד כ' בכסלו
התשס"ב (6.11.2001).
לתשומת לב: הוועדה תדון בבקשות המערערים רק לאחר ריכוז השעות
שהתקבלו כתוצאה מביטולים, בחודש דצמבר 2001.
 
 
8. ביצוע התשלום - דיווח והתחשבנות
מענק השתלמות לעובד הוראה שהוא עובד המדינה ישולם על ידי
משרד החינוך.
 
א.   
מענק השתלמות לעובד הוראה שאינו עובד המדינה ישולם על ידי
הבעלות על מוסד החינוך שהמבקש מועסק בו מיד עם אישור
המענק על-ידי מנהל הגף להשתלמות עובדי הוראה. משרדנו יחזיר
לבעלות את מענק ההשתלמות.
מוסדות שלמשרדנו אין קשרי התחשבנות כספית אתם
אינם נכללים בהסדר זה.
 
ב.   
הודעה על המענקים תינתן למוסדות החינוך עד סוף חודש יולי
2001.
 
ג.   
התחשבנות עם הבעלויות: על דעת מרכז השלטון המקומי תהיה
שיטת ההתחשבנות עם הבעלויות לצורך החזרת הסכומים ששולמו
על ידן כמענקי השתלמות כדלקמן:
 
ד.   
הבסיס להתחשבנות יהיה פרופיל בית הספר, שנקבע לצורך
תשלום שכר לימוד בחינוך העל-יסודי.
 
1)   
על סמך הקצאה ראשונית יבוצע התשלום לא יאוחר מחודש
אוקטובר ומדי חודש בחודשו.
 
2)   
החזרים לבעלויות בחינוך העל יסודי ייעשו על פי הפרופיל של
בית הספר, ויועברו באופן שוטף עם העברות שכר הלימוד.
 
3)   
בחודש מאי 2001 יועבר על ידי הרשות דוח ביצוע שיכלול
הצהרה על מספר המענקים שבוצעו.
 
4)   
ההתחשבנות הסופית תתבצע בחודש יולי 2002. תשלומים
ינוכו מבעלויות שלא הצהירו כמבוקש.
 
5)   


בשאלות אפשר לפנות אל מפקחי ההשתלמות של עובדי ההוראה
במחוז.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000