עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים 8.2‎-4
הפעילות בהתשס"ב  1. 
המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים יפעל בשנת הלימודים התשס"ב
בחמש מסגרות:
 
 
הזמנת מפקח כולל עבור קבוצת המנהלים שבפיקוחו: חומר
לצורך הזמנה כזו נשלח בחודש ינואר 2001 לכל המפקחים
הכוללים. אפשר לקבלו בפנייה טלפונית למרכז.
 
א.   
השתלמויות וסדנאות ברישום אישי המיועדות למנהלים
ולמפקחים מכל המחוזות, המגזרים ודרגות-הגיל: חוברת
ההשתלמויות תישלח למנהלים ולמפקחים בסוף חודש אפריל
2001.
 
ב.   
השתלמויות במעבר ל"ניהול עצמי": הכוונה
להשתלמות-פתיחה למנהלים שבית-ספרם ייכנס לתכנית
בהתשס"ב (ההמשך יתקיים במחוזות) ולהשתלמויות למפקחים
ולמנהלי מחלקות חינוך.
 
ג.   
פיתוח צוות ליחידות מטה פדגוגיות (מינהלים, אגפים,
מחוזות, רשתות ואחרים): חומר לצורך הזמנה נשלח לראשי
היחידות בחודש ינואר 2001.
 
ד.   
קורסים דו-שנתיים, בהיקף ממוצע של 336 שעות למנהלים
חדשים בבית הספר היסודי, למפקחים חדשים, למנהלי
מחלקות-חינוך חדשים ברשויות המקומיות ולמנהלי בתי ספר
על-יסודיים: חומר מפורט יישלח בסוף חודש אפריל 2001.
 
ה.   
"עמיתי המרכז" בהתשס"ב  2. 
"עמית המרכז" הוא מנהל או מפקח בחופשה ללא-שכר (כולל שבתון)
שהשתלם בעבר פעמים מספר בבית הספר לעובדי הוראה בכירים
והמעוניין להשתלב בחיי המרכז ובפעילותו במשך שנת הלימודים
התשס"ב על בסיס וולונטרי.
"עמית המרכז" בשנת הלימודים התשס"א הוא מר רמי אלוני, המנהל
הפדגוגי של בית הספר במעגן-מיכאל. בשנת הלימודים התשס"ב ישתלבו
במרכז שני עמיתים.
לקבלת פרטים ולהצגת מועמדות יש לפנות בכתב לכתובת שלהלן.
 
 
"מנהלים מפתחים מנהלים"  3. 
מנהלים ומפקחים, בפועל או לשעבר, המעוניינים לתרום מידיעותיהם,
מכישוריהם ומניסיונם לפיתוח עובדי הוראה בכירים מוזמנים לפנות
למרכז. על הפונים
להיות -
 
 
בעלי ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול בית-ספר;  1.   
בעלי תואר שני לפחות במינהל החינוך;  2.   
בעלי הכשרה וניסיון בהנחיית קבוצות.
 
3.   


הכתובת: המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים
(ביה"ס לעו"ה בכירים ע"ש עמנואל יפה),
בית-ההארחה ע"ש יצחק רבין, רח' נחמן אביגד 1, ירושלים,
טל' 02‎-6490100, פקס' 02‎-6788382.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000