חוזר זה בוטל


אוכלוסיות מיוחדות 1.
עולים 1.7
קליטת תלמידים עולים במסגרות החינוך 1.7‎-4
 
1 במאי 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף 320
בחוזר נד/7
 
  מטרת הפרסום  1. רקע
לאור הניסיון שהצטבר במערכת החינוך במהלך העשור האחרון אנו מביאים
להלן הנחיות לשיפור דרכי הקליטה של התלמידים העולים בבתי הספר.
למדנו שקליטה הולמת נעשית מתוך גישה כוללנית המייחסת בו-זמנית
חשיבות לכל צורכי הילד (צרכים רגשיים, חברתיים, לימודיים, בריאותיים,
כלכליים, משפחתיים ותרבותיים). כדי לממש את הגישה הכוללנית יש
להבטיח שבית הספר יפעל בשיתוף מלא של כל הגורמים הרלוונטיים בתוכו
ומחוצה לו: ההורים, הרשות המקומית, שירותי הרווחה והקהילה, שירותי
הבריאות, עמותות וארגונים וולנטריים.
2. הקליטה בבית הספר
מנהל בית הספר אחראי לגבש צוות מצומצם מתוך חברי המועצה
הפדגוגית והצוות הבין-מקצועי - יועץ, פסיכולוג, אחות - שיהיה אחראי
על קליטת התלמידים העולים (להלן "צוות הקליטה").
 
2.1 
צוות הקליטה יתכנן תכנית קליטה כוללנית, ידאג למימושה ויעקוב אחר
תהליך הקליטה של התלמידים על כל היבטיו.
 
2.2 
הצוות יפעל לביצוע ההנחיות בהתאם למפורט להלן. ההנחיות מבוססות
על הניסיון המצטבר בעשור האחרון של מערכת החינוך בקליטת עולים
ומשקף את המדיניות שהתגבשה כתוצאה מכך.
 
2.3 
3. הימים הראשונים בבית הספר
חשוב לקיים קבלת פנים אישית לכל ילד עולה (רצוי עם משפחתו).
קבלת הפנים תיעשה על ידי מנהל בית הספר ועל ידי הצוות. יש לערוך
שיחת היכרות שבה יקבל התלמיד, יחד עם בני משפחתו, מידע על בית
הספר (ראה להלן טופס קליטת תלמיד עולה).
 
3.1 
רצוי שבית הספר יחלק לכל תלמיד (וגם להוריו) ידיעון בשפת ארץ
המוצא שלו הידיעון יכלול את דפוסי ההתנהגות בבית הספר, את סדר
היום, כגון מועדי השיעורים וההפסקות, את מספרי הטלפון של בית
הספר וכו'.
 
3.2 
יש לומר לתלמיד העולה מי יהיו המורים שהוא עתיד ללמוד אצלם, מהי
מערכת השעות שלו ומהו מיקום חדר הלימוד. יש לוודא שהילד מבין
את מערכת השעות שלו ויודע את מיקומם של חדרי הלימוד.
 
3.3 
יש לערוך לתלמיד העולה סיור בבית הספר (בחדר המנהל, בחדר
האחות, במזכירות, בפינת המשחקים, בשירותים, בחדרי הלימוד וכו'),
וזאת כדי להפוך את הסביבה החדשה למוכרת ולא מאיימת. הסביבה
הלימודית תותאם לתלמידים העולים למשל באמצעות פיזור שלטים
בעברית, לוח מודעות בשפות המוצא של העולים ועוד.
 
3.4 
כדי לקדם את התלמיד העולה בברכה ולהקל עליו בימים הראשונים
בבית הספר, חשוב שבית הספר יצייד את התלמיד ביום הראשון לבואו
בדרוש לו לתחילת לימודיו.
 
3.5 
צוות הקליטה ימנה מורה שיהיה הכתובת לתלמיד העולה בכל
עניין.
 
3.6 
4. תכנית קליטה אישית
לכל תלמיד עולה תיבנה תכנית קליטה אישית, בהתאם לידוע על הילד
ועל תפקודו. התכנית תיבנה במהלך החודש הראשון לשהותו של הילד
בבית הספר, והיא תיבדק ותוערך פעמים מספר בשנה, בתאריכים
שייקבעו מראש (ראה טופס לבניית תכנית קליטה אישית לתלמיד בסוף
סעיף זה, וכן את הטופס "רקע לימודי וחברתי"; יש למלאם בקפדנות).
 
4.1 
בבניית התכנית האישית ישותפו מחנך הכיתה, המורה לעולים, רב בית
הספר והיועץ או הפסיכולוג. כמו כן יש לשתף את ההורים בתכנית, הן
בשלב איסוף המידע והן בביצוע ובמעקב.
 
4.2 
יש להדגיש בשיחה עם ההורים את העובדה כי שלב מעבר עשוי להיות
שלב קשה ומשברי בחיי הילדים ולהפנות את תשומת לבם לכך שבשל
קרבתם לילד הם הראשונים שיכולים לזהות אצלו סימני מצוקה, ולכן
חיוני שיהיו ערים לסימנים אלו וידאגו לקבל עזרה מתאימה.
 
 
5. תחום הבריאות
מידע על מצב בריאותו של התלמיד חיוני לקיום תהליך הקליטה. בית
הספר יפעל לקבלת טופס הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד, חתום
על ידי ההורים.
 
5.1 
כדי להגביר את האמון של ההורים בבית הספר ולהפחית את חשדנותם
במסירת מידע אישי יש לשכנעם בחשיבות ובנחיצות של מסירת המידע.
יש לציין כי המידע שנמסר יועבר רק לגורמים הרלוונטיים, תוך שמירה
על הסודיות הנדרשת. יודגש להורים כי החשש מסטיגמה עקב טיפול
מתגמד מול הסכנה האורבת בתקופת משבר.
 
5.2 
הטיפול בבעיות מורכבות ייעשה על ידי צוות רב-מקצועי המשלב גורמי
פנים וחוץ. בצוות יפעלו אחות בית הספר, עובדי רווחה, פסיכולוגים
ויועצים. המנהל ידאג לכנס את הצוות הרב-מקצועי. אם מתעורר חשד
לבעיות מיוחדות בתחום בריאות הגוף או הנפש, יש לשתף את ההורים.
אם הילד מסרב לקבל עזרה, יש לפנות את ההורים לייעוץ שינחה אותם
איך להביאו לטיפול. במידת הצורך יש להפנותם לגורמים מקצועיים
מחוץ לבית הספר, כגון שירותי בריאות בקהילה, שירותי רווחה או
שירותי בריאות הנפש.
 
5.3 
6. קשר עם גורמי חוץ
ברוב הרשויות המקומיות קיים צוות קליטה יישובי בהרכבים שונים.
צוות כזה כולל בדרך כלל בעלי תפקידים מתחומים כמו רווחה,
בריאות, טיפול בנוער, שירותים פסיכולוגיים, ביקור סדיר, מגשרים
בינתרבותיים ורכזי קליטה.
צוות הקליטה הבית-ספרי חייב להיות בקשר שוטף עם צוות הקליטה
היישובי. מטרתו של קשר זה היא להבטיח העברת מידע בין הגורמים
המטפלים השונים לצורך שיתוף פעולה ותמיכה מקצועית הדדית. יש
לשאוף לשיתוף מרבי של ההורים בשלב זה ולוודא כי חוקי שמירת
הסודיות יישמרו. ממקרים שאירעו בעבר למדנו כי שמירה על קשר
רציף ושיתוף פעולה בין בית הספר לגורמים המטפלים ברשות המקומית
הכרחיים והם תנאי למתן טיפול הולם ומקיף לתלמיד ולמשפחתו.
שיתוף פעולה זה ימוסד כאמצעי לתכנון תהליך הקליטה ולהתערבות
במצבי משבר.
 
6.1 
במקרים שיש מידע המעורר חשד שהתלמיד במשבר או בסיכון, ישתף
בית הספר מיד את הגורמים הרלוונטיים לשם היוועצות ותכנון
התערבות מקצועית משותפת.
 
6.2 
7. טפסים
טופס א': קליטת תלמיד/ה עולה
הנחיות כלליות
טופס זה נועד לסייע לבית הספר במהלך שיחות ההיכרות עם התלמיד
העולה.
 
א. 
יש למלא את הטופס בדייקנות ובפירוט האפשרי.
 
ב. 
טופס זה ימולא על ידי המחנך, היועץ החינוכי של בית הספר או בעל
תפקיד בצוות החינוכי עם הגעת התלמיד לבית הספר.
 
ג. 
יש להסתייע בדובר שפת התלמיד (מגשר חינוכי, רכז, מורה דובר
השפה) לצורך תרגום השאלות.
 
ד. 
ייעשה כל מאמץ לקיים את השיחה בנוכחות ההורים או בן משפחה
מבוגר אחר.
 
ה. 
סדר שאילת השאלות אינו חייב.
פרטים אישיים
השם הפרטי: שם המשפחה:
מס' תעודת הזהות: המין:
תאריך הלידה: מספר שנות הלימוד בחו"ל:
משובץ לכיתה / לשכבת גיל: תאריך העלייה:
ארץ העלייה
כתובת המגורים: מס' הטלפון:
פרטים משפחתיים
שם האב:
מקצוע האב בחו"ל ומקום עבודתו:
מקצוע האב בארץ ומקום עבודתו:
מס' הטל' שלו בעבודה:
שם האם:
מקצוע האם בחו"ל ומקום עבודתה:
מקצוע האם בארץ ומקום עבודתה:
מס' הטל' שלה בעבודה:
גר בבית עם: אבא / אימא / סבא / סבתא / אחר
מספר האחים / האחיות:
 
ו. 
טופס ב': הרקע הלימודי והחברתי של התלמיד העולה
שם בית הספר האחרון שבו למד:
מקום הלימודים (עיר/יישוב):
 
1. 
אילו מקצועות לימוד אהב?
 
2. 
באילו מקצועות התקשה?
 
3. 
רמת הידיעות בעברית: בהבנת הנקרא:
בהבנת הנשמע: בדיבור:
בכתיבה: (טובה / בינונית / בסיסית / לא יודע)
 
4. 
האם הוא בא לבית הספר ברצון?
 
5. 
האם היו לו חברים בבית הספר הקודם?
 
6. 
האם הוא מתכוון לשמור אתם על קשר?
 
7. 
האם הוא מכיר ילדים הלומדים בבית הספר הזה?
 
8. 
למי הוא פנה בבית הספר הקודם כשהיו לו שאלות/קשיים/בעיות?
 
9. 
- האם הביא אתו תעודה?
- האם אפשר לראות אותה?
- ההתרשמות הכללית מהתעודה:
 
10. 
האם הוא השתתף בכל הפעילויות שלהלן? אם לא, מדוע?
- בטיולים
- בשיעורי החינוך הגופני
- במסיבות
- בטקסים ובאירועים מיוחדים
 
11. 
האם משפחתו שמרה שבת
 
12. 
א. מה הוא עושה בשעות הפנאי שלו?
 
ב. מה הם התחביבים שלו?
 
 
13. 
האם יש משהו נוסף שהוא רוצה לספר? (רצוי לפנות גם למבוגר המלווה
באותה שאלה)
 
 
 
   
14. 
מה הוא רוצה לדעת על בית הספר? (רצוי לפנות גם למבוגר המלווה
באותה שאלה)
 
 
 
15. 
האם יש לו בקשה מיוחדת?
 
 
 
16. 
טופס ג': תכנית קליטה אישית לתלמיד/ה*
שם התלמיד/ה:
חובה להתייחס בתכנית לכל אחד מן הנושאים שלהלן:
מספר שעות העזר שתינתנה לתלמיד בפועל על פי המסגרות הלימודיות
האלה: שיעור יחידני/שיעורים בקבוצה / כיתת אם / ליווי של מורה נוסף
בכיתה / אחר
 
 
1. 
אילו מקצועות הוא ילמד בכיתת האם? (יש לצרף את מערכת השעות
של התלמיד)
 
 
2. 
שילוב בפעילויות מיוחדות בהתאם לנטיותיו, לכשרונותיו ולהעדפותיו
 
 
3. 
קביעת חונך אישי מקרב התלמידים
א. שם התלמיד החונך:  
4. 
ב. תאריכי הפגישות:   
ג.  שם המורה המלווה והמדריך את החונך והעוקב אחר פעילות החונך
והחניך:
 
 
מפגשים עם ההורים  5. 
א. המטרה:   
ב. תאריכים:   
ג.  סוג הקשר המועדף על ההורים: ביקורי בית, קשר טלפוני, פגישות
בבית הספר
 
 
ד. לוח הפגישות ותיעודן
 
 
* בבית הספר הממלכתי-דתי יש לדאוג לאיתור הצרכים הדתיים של התלמיד ולבניית תכנית
אישית לקידומו ולשילובו בבית הספר.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רחלה שיפר, מנהלת גף קליטת
עלייה,
טל' 02‎-5603619/20.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/9(א), ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001