ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
פרסי החינוך לשנת הלימודים התשס"א - שינוי בלוח הזמנים
3.1‎-3
בהמשך להודעה על פרסי החינוך בסעיף 3.1‎-2 של חוזר "הודעות ומידע"
סא/3 אנו מודיעים בזאת על שינוי בלוח הזמנים:
במהלך חודש יוני (ולא אפריל) תדון ועדת השיפוט הארצית במועמדים
לפרס המוסדי ולפרס האישי ותגיש את המלצותיה לשרה ולמנהלת
הכללית.
 
 
עם אישור ההמלצות על ידי השרה ועל ידי המנהלת הכללית תישלחנה
הודעות למוסדות הזוכים ולמקבלי הפרסים האישיים.
 
 
בחודש ספטמבר (ולא יוני) ייערך טקס הענקת הפרסים בבית הנשיא
בירושלים.
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חיה הורוביץ, הממונה על פרסי
ישראל,
פרסי חינוך ופרסים אחרים, טל' 02‎-5604718/9.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001