בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
לוח מועדי הבחינות ומיקוד הלמידה בקיץ התשס"א ב"אוח"
- אתר האינטרנט של המשרד
4.3‎-23
באתר אגף הבחינות מתפרסם לוח מועדי בחינות הבגרות לקיץ 2001 ומיקוד
הלמידה לבחינות אלה.
הלוח מעודכן עבור נבחנים אינטרניים בנתיב העיוני והחקלאי ובנתיב
הטכנולוגי ועבור נבחנים אקסטרניים.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/exams .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001