בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
ביטוח תלמידים - מילוי דוח על תאונה 5.1‎-2
בעת מילוי טופסי דוח על תאונה מנהלי בתי הספר והגננות מתבקשים להקפיד
על ההנחיות האלה:
יש למלא את מספר תעודת הזהות של התלמיד הנפגע בתשע ספרות.
 
1. 
יש לציין בטופס את הסמל המעודכן של בית הספר.
 
2. 
יש להקפיד שהחתימה בתחתית הדוח תהיה של המנהל או של הגננת
בלבד.
 
3. 
יש להקפיד על מילוי הדוח בכל העתקיו בכתב-יד קריא וברור.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר, מנהלת המחלקה
לביטוח,
טל' 02‎-5602276/378.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001