בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
איסור מכירת אגרופן או סכין לקטינים - תיקון אחרון לחוק
העונשין
5.3‎-1
תשומת לב המנהלים והמחנכים מופנית לתיקון החוק המובא להלן בעניין
האיסור למכור אגרופן או סכין לקטינים. על כל מי שנתקל בעוברים על
הוראות אלה לפנות מיד למשטרה ולדווח על כך.
להלן התיקון:
חוק העונשין, תשל"ז-1977 תיקון אחרון 11/6/00
185א. איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין תיקון: תש"ס
בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין, למעט סכין
לצורכי בית, לקטין; העובר על הוראה זו דינו מאסר שבע שנים.
 
(א) 
לעניין סעיף קטן (א), רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש מאדם
המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה
שבה ניתן לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכרו לו
האגרופן או הסכין.
 
(ב) 
בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים יציג במקום בולט בעסקו הודעה,
בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפרטת את הוראות סעיף זה;
הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.
 
(ג) 
מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), רואים אותו כמי
שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח-1968 2, והוראות החוק האמור יחולו עליו.  
(ד) 

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001