דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית 6.2
"הולכים על זה בירוק" - טיולים שנתיים לתלמידי כיתות ח' 6.2‎-4
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אגף החינוך והנוער בקרן
הקיימת לישראל, מציע לקיים בשנת הלימודים התשס"ב טיולים שנתיים
הכוללים סיורים לימודיים ומשימות בירוק לתלמידי כיתות ח'.
התכנית
יתקיימו סיורים במשך שלושה ימים להכרת חתך הרוחב של ארץ ישראל
(הבקע, ההר ומישור החוף) על פי המתווה של תכנית של"ח וידיעת הארץ
במינהל החברה והנוער.
במהלך הסיורים יכירו בני הנוער מקרוב את תולדות המפעל הציוני ואת
מקומה החשוב של הקרן הקיימת לישראל במפעלי הפיתוח וההתיישבות של
מדינת ישראל.
הפעילות תהיה באחריות ובביצוע של אגף החינוך והנוער בקרן הקיימת
לישראל ותצא ממחנות היער "לביא", "ציפורי", "פארק ז'בוטינסקי" ("שוני"),
"נס הרים", מרכז שדה "נגב צפוני" (ברור-חיל) וניצנה.
העלות: כל תלמיד ישלם לקק"ל 200 ש"ח דמי השתתפות בהוצאות הכוללות
לינה (שני לילות), כלכלה מלאה (ליומיים), הדרכה והסעות.
בית הספר יארגן מורים, מלווים, מאבטחים וחובש בהתאם להוראות
הביטחון והבטיחות בטיולים, המופיעות בחוזרי המנכ"ל.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל יחידות של"ח במחוזות: חיפה: טל'
04‎-8353719; ת"א: טל' 03‎-6896183; ירושלים: טל'
02‎-5601515; צפון: טל' 04‎-6500110; מרכז: טל'
03‎-6896428; דרום: טל' 07‎-6464002/3. כמו כן אפשר לפנות
אל מטה תחום של"ח וידיעת הארץ במשרד, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים, טל' 02‎-5603197 ו-02‎-5603190/1.


לתיאום מועדי הטיולים ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל
מחלקת השיווק בקרן הקיימת לישראל:
מרכז שיווק צפון: רח' הרצל 16, חיפה, טל' 04‎-8664341/2, פקס,
04‎-8674158
מרכז שיווק מרכז: רח' צבי שפירא 11, תל-אביב, טל'
03‎-5261125, פקס' 03‎-5261183
מרכז שיווק דרום: רח' רמב"ם 31, באר שבע, טל' 08‎-6276465.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001