דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
החוברת "אדם-חברה-מולדת-סביבה" 6.3‎-4
בחוברת "אדם-חברה-מולדת-סביבה" מוצג מודל בתכנון לימודים לבית הספר
היסודי בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי. על פי המודל
מוצעת מסגרת ללימוד נושאים שהם רלוונטיים ללומדים ולקהילה, נושאים
הנגזרים מן החיים ומן הסביבה הקרובה. כמו כן מוצעים נושאים לדיון
בדילמות עכשוויות הנוגעות למתרחש בארץ ובעולם.
המודל הוא שילוב בין שלוש תכניות - "מולדת, חברה ואזרחות", "חינוך
לחיים בחברה" ו"נושאים שונים באיכות הסביבה" - והוא גם משתלב
בתכנית לימודים חדשה בתחום של מולדת, חברה ואזרחות הנמצאת בשלבי
הכנה מתקדמים.
מטרתו של המודל היא לסייע לבתי הספר בבניית תכנית לימודים בית-ספרית
בגישה מערכתית, המשלבת ראייה רב-תחומית ובין-תחומית.
חלקי המודל
המודל המוצג בחוברת נחלק לשניים:
התפיסה הרעיונית  א.
 
הרעיונות המרכזיים, המטרות והעקרונות של שלוש התכניות
והשילוב ביניהם
 
 
מרכיבי התכנית המשולבת: המערכת האקולוגית, יחסי גומלין בין
האדם לסביבה החברתית והפיזית ופיתוח מעורבות ועשייה למען
הסביבה במסגרות חברתיות וארגוניות שונות
 
 
פיתוח כישורי לומדים.
 
 
תכניות בית ספריות
בשלבי פיתוח המודל השתתפו שנים עשר בתי ספר יסודיים מכל מגזרי
החינוך. בתי הספר תרמו מניסיונם בפיתוח תכנית לימודים בית ספרית
(תלב"ס) ייחודית, המבוססת על המודל המשולב.
בחוברת תכניות של שלושה בתי ספר מבין שנים עשר בתי הספר
שהשתתפו בניסוי:
בית הספר אל-סאלם בקלנסואה, המשולש הצפוני
בית הספר אפק בראש העין
בית הספר על שם דוד סטון בירושלים.
המודל הוא פרי שיתוף פעולה בין משרד החינוך למשרד לאיכות
הסביבה: הצוותים למולדת, חברה ואזרחות באגף לתכניות
לימודים ובמחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי
במשרד החינוך והמחלקה לחינוך ולהסברה במשרד לאיכות
הסביבה.
 
ב. 


בית ספר המעוניין לקבל את החוברת ללא תשלום יפנה אל האגף
לתכניות לימודים,
פקס' 02‎-5601143 (למחסן) או טל' 02‎-5601101, או למשרד
לאיכות
הסביבה במחלקה לחינוך ולהסברה, טל' 02‎-6553833.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001