ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח .7
רעונ תועונת 7.13
הלעפהה ילהונ - םייברעה רפסה יתבב תויפוצ 2-7.13
 
2002 ינויב 2
 
   הלוחת ךיראת
שדח
 
     םוסרפה תרטמ


עקר .1
ורשכוהש םירומ תועצמאב םייברעה רפסה יתבב תיפוצ תוליעפ םייקמ ךוניחה דרשמ 1954 תנש זאמ
.רעונהו הרבחה להנימ לע הלטוה אשונה תלעפהל תוירחאה .ךכל
תוליעפה תורטמ .2
היבאשמ לע הרימשלו הילמסו היכרע דוביכל ,הנידמה תבהאל ךוניח
 
 2.1
םידימלתה תרבח ברקב הליבומו העיפשמ (םידודג ישאר) הריעצ תוגיהנמ חופיט
 
 2.2
םאתהב תונושה םייחה תורגסמב םיארחאו םיפתוש ,םיברועמ תויהל םכוניחו םידימלתה תרשכה
םיפוצה חורל
 
 2.3
ונממ תונהילו ורמשל ,וחפטל ,עבטב תויחלו הדשל תאצל םירושיכו תויפוצ תויונמוימ תיינקה
 
 2.4
תילארשיה הרבחהמ קלחכו םיברעכ םתוברת תאו םתוהז תא חפטל םיברעה רעונה ינבל עויס
 
 2.5
.תלוזה דוביכו קדצ ,םדאה ינב ןיב ןויווש ,ןוילע ךרעכ םדאה ומכ םיכרעל רעונה ךוניח
 
 2.6
הלעפה ילהונו הדובע יכרד .3
.ליגה תבכשב וצבוקש תוחפל םידימלת 25 הנמת םיפוצ תצובק
 
 3.1
ימיל תואיציל תרבטצמ העשו רפסה תיב רצחבו התיכב תיעובש העש - ש"ש 2 הניצקות הצובקל
.תועובש 6-ב םעפ הדש םויל אצת הצובק לכ .הדש
 
 3.2
הדובעו תואנחמ ,יתנש לויט ,ימוי רויס ,רצק רויס ,םייכרע-םייתרבח םינויד הנלולכת תויוליעפה
.םינוש םירתאבו תורגסמב תיתובדנתה
 
 3.3
להנימב יברעה רזגמה יחקפמ ידי לע רשואתש תיתנש הדובע תינכת לע ססובת תיכוניחה תוליעפה
.רעונהו הרבחה
 
 3.4
.תורגפבו םידומילה תנש ךשמב םייקתת תירפס-תיב-ץוחה תוליעפה
 
 3.5
וצבקתי דחא רפס תיבמ רתוי םהב שיש םיבושיי .םיבושיי תולוכשא ךותמ תוצובק רוציל רשפא
.ירוזא לוכשאל וצבקתי תיפרגואיג םיבורקו םינטק םיבושייו ,דחא יבושיי לוכשאל
 
 3.6
תיב תוירחאב םידימלתה ידי לע ומלושי תיפוצה תוליעפב תואצוהה יוסיכל תופתתשהה ימד
.ךוניחה דרשמ תוארוה יפ לע ,רפסה
 
 3.7
 תועשה תלבקל ףסה יאנת  3.8
 הז רזוח תוארוהב הדימע    
 תיפוצ תוליעפל היצביטומו םירושיכ לעב הרומ יונימ    
 תיפוצה תוליעפל םיאתמה ידוחיי םוקמ תאצקה    
 תוליעפה תחלצהל יחרכה דויצ תשיכר    
.ךוניחה דרשמ לש תוחיטבהו ןוחטיבה תוארוהב הדימע
 
   
םירומ תויומלתשהו הרשכה יכרד
הרשכה רובעל רפסה תיבב תוליעפה תא וליבויש םירומה לע ןכלו ,תידוחיי איה תיפוצה תוליעפה
,תישעמ תויפוצו תינויע תויפוצ ,הכרדה לש הקידותמ ומכ םיאשונ תוללוכה ,תויומלתשהו
.דועו םייתרבח םינכתו םיסקט ,תוחיטבו ןוחטיב ,הנושאר הרזע ,הדש תויונמוימ
56-ו הנושארה הנשב תועש 56 ,תועש 112 לש ףקיהב הנייהת תויסיסבה תויומלתשההו הרשכהה
.היינשה הנשב תועש
תא רובעי הרומהש ידכ ,םיפוצר םימי העברא לש סופמק הנלולכת תומלתשהו הרשכה לכ
.הדשב תישעמה תויפוצה תייווח תא הווחיו ףצרב םיבייחתמה םיבלשה
תכרדהל ימשר רתיה לבקל וז תרגסמב םילעופה םירומה וביוחי ד"סשתה םידומילה תנשמ לחה
.ךוניחה דרשמ לש םילויט
 
 3.9
תיכוניחה תינכתה .4
 :תיפוצה תוליעפה תא םיחנמ תונורקע ינש  4.1
,דובכ ןוגכ םיכרע חפטלו היטרקומדה תודוסי תא קזחל ףאושה ,ינויעה ןורקיעה
תודגנתה ,תונלבוס ,קדצ ,תואמצע ,תוכייש ,תלוזל הרזע ,הלועפ ףותיש ,תוירחא ,תובדנתה
 דועו תורבדיה ,תומילאל
   
תורחא תויכוניח תורגסמבו רפסה יתבב םיפוצ תועונת תמקהב םשגתמה ,ישעמה ןורקיעה
לכ תחיתפב ול העדצהו הנידמה לגד תפנה ןוגכ ,תוישעמהו תוינויעה םיפוצה תוינכת םושייבו
םיביבחת חופיט ,תודעצ םויק ,(םידודג ישאר) הריעצ תוגיהנמ חותיפ ,תיפוצ תוליעפ
,הנושאר הרזעו תואנחמ ,תורייס ידומיל ,תונושה עבטה תועפות תרכה ,תוידוחיי תויונמוימו
 .דועו הביבסה ידומיל
   
םיבייח םהו עבטמ ותוא לש םינפ יתש םה - ישעמהו ינויעה - םיפוצה תעונת לש הלא תונורקע ינש
.הזב הז םירוזש תויהל
הרומ דיקפת רפסה תיבב תיכוניח-תידומילה היישעה זכרמב תויהל םיבייח םידימלתהש החנהב
ךילהתב םתוא ףתשל ,םהיתודמע תא עיבהל םהל רשפאל ,םידימלתה תא דבכל אוה םיפוצה
.םיארחאו םיליעפ םיחרזא תויהלו חתפתהל םהל עייסלו תעדה ילוקישבו תוטלחהה תלבק
 
 
תינכתה יבלש טוריפ
 :םיבלשה טוריפ ןלהל .ומדוק לע תתשומ הב בלש לכו ,דחא יכשמה ףצר איה תינכתה
 4.2
 "ידוסיה רפסה תיבל םיפוצ ךירדמ" תינכתה    
לארשיב םיפוצה תודחאתהו םיפוצה תעונת :ןושאר קרפ
:קרפה יאשונ הלא
הנבמ -
העונתה תורטמ -
החוסינו םיפוצה תחטבה -
(ןונקתה) םיפוצה יקוח -
תויפוצב לגדה תועמשמ -
.תויפוצב םילמסה תועמשמ -
 
 
קרפה תורטמ
היקוח םעו היתורטמ םע ,היתודסומ םע ,םיפוצה תעונת םע הנושאר תורכיה (1
.םתועמשמו םיפוצה תעונת לש םילמסה דומיל (2
תויאדש תויונמוימ :ינש קרפ
:קרפה יאשונ הלא

תויפוצ תויונמוימ -
.תונדמוא-תואצמתה-תובקע-םירשק -
קרפה תורטמ
תויפוצב דוסי תויונמוימ תיינקה (1
םיקחשמ תועצמאב םישוחה חותיפ (2
.יתצובקה לארומה תאלעהו תווצ תדובע חותיפ (3
עבטב תוליעפ :ישילש קרפ
:קרפה יאשונ הלא

םינוויכבו תואצמתהב תוליעפ - ךרד ינמיס -
תורוצ/תולוק/עבטב םיקחשמ -
('וכו תורפ ,םיקלח) םיצעה יאשונב תויוליעפ -
ץע ץבשת קחשמ - םיצע לש םינוש םיגוס יוהיז -
.םישוחה לע תויוליעפ -
קרפה תורטמ
עבטה תא ריכהל ביטיהל םיכינחל עויס (1
תנווגמ תונלמעב םיכינחה תקסעה (2
.עבטה תרימש לש ךרעה תמנפה (3
םיקחשמו םיפוצה יכרע :יעיבר קרפ
קרפה תורטמ
םתמנפהו היקוחו םיפוצה תעונת תורטמ לע הרזח (1
טרפלו הצובקל תמרותה ,תפתושמ הדובע לש התובישח תשגדה (2
הרבחה ןיבל םניבו םמצע ןיבל םיפתתשמה ןיב הניתנה לש התובישח תשגדה (3
.הב ךורכש המ לע הדימעו תוברועמה לש התובישח תשגדה (4
הנושאר הרזע :ישימח קרפ
קרפה תורטמ
הנושארה הרזעה לש התובישח לע הדימע (1
דע ובצמ תא בצייל ידכ עגפנל שיגהל שיש הנושארה הרזעב ךינחל דוסי תויונמוימ תיינקה (2
 תיאופר הרזע תעגהל
 
.םתושעלמ ענמיהל שי רשאו עגפנה ייח תא ןכסל םילולעה םירבדה דומיל (3
םיכרעל ךוניח :ישיש קרפ
:קרפה יאשונ הלא
םייפוצ םיכרע -
םיפוצה יכרעו תיברע תשרומ -
הלועפה ףותישו תלוזל הרזעה -
הנוש תויהל תוכזה -
תובוחו תויוכז -
תורבחהו תודידיה -
תוברועמו תופתוש -
הביבסה תוכיא -
תויתריצי -
העומשה -
.דחפה -
קרפה תורטמ
 טרפב םתשרומב תויפוצה יכרע תאו ללכב תויפוצה יכרע תא ריכהל םיכינחל עויס (1
 
 ויתונורתי תנבהו הלועפ ףותיש לש םייתצובקו םיישיא םידיקפת יוהיז (2  
ךינחה לש ויתובוחו ויתויוכז רוריב (3
הנוש תויהל תוכזב הרכהה תיינקה (4
התובישח לע הדימעו תוברועמו תופתוש לש תוגהנתה תרדגה (5
.תולפת תונומאמ דחפה תעפותל בלה תמושת תיינפה (6
 
 
 "םייניבה תוביטחל םיפוצ ךירדמ" תינכתה .ב  
םתונגראתהו םיכינחה סויג :ןושאר קרפ
,םיכינח סויגל תונויער ללוכ אוה .תוליעפה תנש תא ליחתהל ךיא הרומה תא תוחנהל הסנמ קרפה
.תורכיהו שוביג יקחשמלו תויפיצ םואיתל ,תונגראתהל
קרפה תורטמ
רפסה תיב יפוצ טבשל ףרטצהל םיכינחה דודיע (1
תיתנשה תוליעפה תארקל םיפוצה טבש ןוגרא (2
.תויפיצ םואיתו שוביג ,תורכיה (3
םיפוצ יריש-םיקחשמ-םיפוצ תויונמוימ :ינש קרפ
 :ללוכ קרפה
 
,תונדמוא ,להוא תמקה ,םירשגו םילדגמ תיינב ,תותיפכ ,םירשק ומכ ,םיפוצל דוסי תויונמוימ
 דועו תואצמתה ,שא תרעבה ,הדש ינמיס
   
 .םיפוצ ירישו םישוח יקחשמ    
 קרפה תורטמ  
 ןהב שמתשיו ןתוא שוכרי ךינחהש ןפואב טבשה ירבחל דוסי תויונמוימ תיינקה  (1  
 םיקחשמ תועצמאב םישוחה חותיפ  (2  
 .םינייפאמ םיריש ידי לע "הדיחיה תוואג" קוזיח  (3  
םירוענה ליג :ישילש קרפ
ןיבל רעונה ינב ןיב םיסחי ומכ ,םירוענה ליג תבכש לש םינייפאמ תולעפה תועצמאב גיצמ קרפה
תלוכי לעבו יאמצע תויהל ןוצרהו רפסה תיבב תויעב ,תונב-םינב יסחי ,תורגבתהה ליג ,םמצע
.תיפוצה תוליעפה תרגסמב תאז לכ ,דועו ליבוהלו טילחהל
 קרפה תורטמ
 
 ליגה תבכש לע עדי שוכרל םיכינחל עויס  .1  
 תימצע המשגהלו טבשב םידיקפת יולימל ,ינאה יוטיבל תורגסמ תריצי  .2  
רשפא ובש ןפואהו תויעבל עקרה - םירוהה םע םיכינחה יסחיב תוררועתמה תויעב תקידב
.ןמע דדומתהל
 
 .3  
 
עבטב הפוצה :יעיבר קרפ
תויוליעפב עבטה םע שגפנ אוה הז קרפב .םהילע ןגמו חמוצה תאו יחה תא בבוח הפוצה
.תומדוק תויוליעפב שכרש תויונמוימ םג םשיימו תונווגמ
קרפה תורטמ
ההובג המרב תנווגמ תונלמעב םיכינחה תקסעה .1
םיפוצה רעונה ינבל תודדומתה יבצמו םירגתא ןומיז .2
.יתצובקה לארומה תאלעהו תווצ תדובעו היישות חותיפ .3
ריעצה גיהנמה :ישימח קרפ
תורדגה רוריב תא ללוכה ,יכרעה ביכרמה תא ןחוב אוהו ,ןיערגה תינכת לע ססובמ קרפה
:תודיחי יתש קרפב .ותובישח תנבהו יתרבחה וכרע ,ויתורטמ ,דיקפתה
הרבחהו ינא .א
.ינאו דיקפתה .ב
קרפה תורטמ
 ועוציב יכרדו ויתושירד תקידבו דיקפתה תנבה (1
   
המורתל הרבחה תויפיצ ןיבל ומצע יכרוצ תא שממל טרפה לש ונוצר ןיב חתמה תרהבה
 תיתרבח
 (2  
תועדומ ךות הרבחה םוחתמ תויכרע תופדעה ןיבל טרפה לש תויכרע תופדעה ןיב הנחבה
 ןהיניב ןילמוגה תקיזל
 (3  
םיכורכה םיישקהו ,הרבחלו טרפל תמרותה ,הליעפ תיתרבח תוברועמ לש התובישח תנבה
 .הב
 (4  
 תוברועמ :ישיש קרפ  
- תוכייש :הלאה םימוחתל תוסחייתמה תולעפה וב שיו ,תוברועמ יהמ ררבל הסנמ קרפה
,הדמע תטיקנ ,היישע אלל תוברועמ ןיא - ןעמל היישע ,תוברועמל תוכיישה ןיב רשקה
 .תונורקע לע הדימעו הדמע תטיקנבש תובישחה
   
.הנידמה ,הליהקה הצובקה :םהב םילעופ ונאש םינושה םימוחתב ונתוברועמ תא קדוב קרפה
   
קרפה תורטמ
וב ךורכש המו תוברועמ ךרעה רוריב (1
הנידמבו הליהקב ,הצובקב ונתוברועמ תדימ רוריב (2
 
 
הדמע תטיקנ לש התובישח תשגדה (3
.תויתפכאלו תובדנתהל ,תידדה הרזעל ךוניח (4
הצובקה ךותב תרושקת :יעיבש קרפ
.הצובקה ךותב תרושקת אשונב ןיערגה תינכתמ תולעפה 6 ללוכ הז קרפ
 קרפה תורטמ
 
 תורחתו הלועפ ףותיש לש םיבצמב םייתצובקו םיישיא םידיקפת יוהיז  (1  
תשגדה ךות הצובקה תורטמ תגשהל תווצ תדובע לשו הלועפה ףותיש לש תונורתיה תנבה
 טרפ לכ לש ותמורת
 (2  
תונורתיה רוריב ךות טקילפנוק יבצמ םע דדומתהל תונוש םיכרד לש ןמויקל תועדומה חותיפ
 .ןהמ תחא לכ לש תונורסחהו
 (3  
תונלבוס :ינימש קרפ
הממ רתוי בטיה ןיבהל ורזעיש תינלבוסה תוגהנתהה ינייפאמב תקסוע הז קרפב תוליעפהמ קלח
תולעפה .תוינלבוס תויוגהנתה ץמאל םיכינחה תא דדועלו התובישח תא ריבסהל ,תבכרומ תונלבוס
תא תונשל רשפא דציכ תוררבמו ,הרבחב תונלבוס רסוח לש תועפות המכב תודקמתמ תורחא
."תרחא תצק" גהנתהלו תוגהנתהה
 קרפה תורטמ
 
 הבושח איה עודמו תינלבוס תוגהנתה יהמ רוריב  (1  
 תלוזה יפלכ תונלבוסל ךוניח  (2  
 .הרבחב תונלבוס רסוח לש תועפותל בלה תמושת תיינפה  (3  
הנושאר הרזע :יעישת קרפ
 קרפה תורטמ
 
 הנושארה הרזעה לש התובישח לע הדימע  (1  
 .תיאופר הרזע תעגהל דע ובצמ תא בצייל ידכ עגפנל שיגהל שיש ינושארה לופיטה תרכה  (2  
 "ןוכיתה רפסה תיבל - הריעצ תוגיהנמ תארקל" תינכתה    
רישכהל התרטמ .ןוכיתה רפסה תיבב (ב"י-'י תותיכ) הנוילעה הבכשל תדעוימ וז תיכוניח תינכת
.תוריעצה תובכשה תא וכירדיש - םיד"גשר - םייפוצ םידודג ישאר
 
 
ומסרופש ,ונדרשמב רעונהו הרבחה להנימב הריעצ תוגיהנמ תרשכה לש תונורקעה יפ לע היונב תינכתה
."הליהקבו רפסה תיבב רעונ תוגיהנמ חופיט" ,87 'מע ,ב"סשתה "ךתורישל רעונו הרבח להנימ" תרבוחב
.רעונהו הרבחה להנימ יחקפממ לבקל רשפא תינכתה תא


רעונהו הרבחה להנימ להנמ ,הקלאחז קיפואת רמ לא תונפל רשפא תולאשב
.6477425-04-ו 282304-056 'לט ,יברעה רזגמב
עבק תוארוה


2002 ינויב 1 ,ב"סשת ןויס א"כ ,(א)10/בסשת ל"כנמ רזוח