שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה -
עדכון נספח 3 של סעיף 8.4‎-2 בחוזר סא/7(א)


4 -8.4
   
 
2 ביוני 2002
 
  תאריך תחולה 
עדכון נספח
3 של סעיף
8.4‎-2 בחוזר
הוראות הקבע
סא/7(א)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום


בסעיף 8.4‎-2 של חוזר הוראות הקבע סא/7(א), העוסק ב"נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים,
פרסמנו בנספח 3 את רשימת הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה. אנו מעדכנים רשימה זו
להלן ומבקשים להחליף את עמודים 19‎-16 של הסעיף בעמודים שלהלן.
נספח 3 הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה
למשרת ניהול בבית ספר יסודי  א. 
השכלה פדגוגית- תעודת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה,
מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע במוסד
חינוך על-יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית
תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)
 
1.   
תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל  2.   
תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני
במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד
יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את
הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל).
 
3.   
ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ועל-יסודיים בהיקף של
שליש משרה לפחות שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק
בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה
כרכז פר"ח וכיו"ב)
 
4.   
כושר הדרכה בעבודה פדגוגית: כושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים בארגון
חברתי או בחינוך המשלים; ידיעה של הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית
ספר
 
5.   
כושר מינהלי, כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך, כושר לקיים
משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, מקומיים ואחרים.
 
6.   
למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי  ב. 
תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, רצוי תואר שני (בבית ספר
דתי רצויה גם השכלה תורנית מתאימה)
 
1.   
רשיון הוראה או הדרכה קבוע בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד
החינוך (אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שנעשתה הפרוצדורה לקבלת רשיון ההוראה
מהמשרד הראשי או קבלת אישור על זכאות לרשיון; לעניין זה לא יוכר רשיון בייעוץ כעונה
על הדרישה לרשיון הוראה קבוע)
 
2.   
תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני
במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד
יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת
 
3.   
למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר
משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל)  
 
ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של החינוך היסודי, של חמש
שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה
לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או
במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב)
 
4.   
רצוי - ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים  5.   
ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר  6.   
כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר
הבעה באותה שפה
 
7.   
כושר לקיים משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם
תלמידים.
 
8.   
ממועמד/ת לניהול חטיבת ביניים יידרשו, נוסף לאמור לעיל, גם התנאים האלה:  ג. 
הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה  1.   
הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעות לחטיבת
הביניים
 
2.   
רצוי - ניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר  3.   
רצוי - ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות ובייזום או
במעורבות בפעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי.
 
4.   
למשרת ניהול מכללה למורים ולגננות
הכישורים הנדרשים למשרת ניהול פנויה במכללה למורים ולגננות יפורסמו בהודעה על משרה
פנויה, בהתאם לתנאים המיוחדים של כל מכללה למורים ולגננות.
 
ד. 
למשרת ניהול מרכז פדגוגי  ה. 
תואר אקדמי מוכר, ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל  1.   
השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה,
מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע בחינוך
העל-יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית
תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)
 
2.   
תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני
במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד
יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את
הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל)  
3.   
ותק בהוראה של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד
של מורה
 
4.   
רצוי - ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי (מנהל בי"ס, סגן מנהל, מרכז
שכבה וכד')
 
5.   
רצוי - ניסיון בטכנולוגיה חינוכית ובפיתוח אמצעי הוראה  6.   
רצוי - ניסיון בניהול מרכז משאבים או מעבדה פדגוגית  7.   
רצוי - ניסיון בהדרכת מורים  8.   
כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, מקומיים
ואחרים.
 
9.   
למשרת ניהול מפת"ן
דרישות המשרה תהיינה כנהוג לגבי משרות ניהול בית ספר על יסודי, כמפורט בסעיף ב' לעיל.
 
ו. 
למשרת ניהול בית ספר לחינוך מיוחד
נוסף לדרישות המשרה כמפורט בסעיפים א' ו-ב' (הכול לפי דרגת ביה"ס) דרושה גם הכשרה
לחינוך מיוחד, כמפורט בתקנון שירות עובדי הוראה.
 
ז. 
למשרת ניהול חווה חקלאית  ח. 
דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א'-ו'
תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-ט' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר
על-יסודי. במקרה של אוכלוסייה מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגבוה ביותר
בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.
 
1.   
בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות ולימודי הסביבה: תואר אקדמי או
הסמכה להוראה בתחום זה או רשיון הוראה קבוע למקצוע זה.
 
2.   
 
למשרת ניהול פנויה במתי"א  ט. 
תואר אקדמי מוכר מוסד להשכלה גבוהה מהארץ ומחו"ל  1.   
השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה,
מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע במוסד
חינוך על יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (עדיפות תינתן לבעלי השכלה בתחום החינוך המיוחד;  
  תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה).
2.   
תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני
במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד
יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את
הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל).
 
3.   
סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך בארבע השנים האחרונות המזכות ב-2 גמולי
השתלמות לפחות, או, לחלופין, לימודים לקראת תואר אקדמי בהיקף של 224 שעות לפחות
בארבע השנים האחרונות (על המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות מהגף להשתלמות
עובדי הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו; מועמד חסר השכלה בתחום
החינוך המיוחד ימציא אישור על השתלמות המזכה ב-2 גמולי השתלמות לפחות, כאמור
לעיל, בתחומי החינוך המיוחד).
 
4.   
ניסיון של חמש שנים, לפחות, בהוראה, בהיקף של שליש משרה לפחות  5.   
ניסיון ניהולי של שנתיים כמנהל בית ספר או כסגן מנהל או כמנהל מרכז טיפולי או ניסיון של
ארבע שנים לפחות בתפקיד רכז שכבה או "מורה בתפקיד הדרכה" על פי כתב מינוי (הערה:
שנות הניסיון הנדרשות ב-4 וב-5 לעיל יכולות להיות חופפות. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון
בעבודה במגוון מסגרות חינוך).
 
6.   
כושר הדרכה בעבודה פדגוגית ובהנחיית קבוצות  7.   
כושר ארגוני-מינהלי: ניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך  8.   
כושר לקיים משא ומתן עם מנהלי מוסדות חינוך ועם גורמים מקומיים וממשלתיים ואחרים
9.   
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים  10.   
כושר הבעה בכתב ובעל פה  11.   
הכרת חוק החינוך המיוחד, בעיות החינוך של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים והוראות
משרד החינוך בכל הנושאים הנוגעים ליישום החוק ולתחומי הפעילות של מתי"א
 
12.   
הכרת מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלבנטיים, העקרונות הלימודיים
והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל והוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי
הפעילות של מנהל בית הספר.
 
13.   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/10(א), כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002