עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
המרכזים לפיתוח סגלי הוראה 8.2‎-8

2 ביוני 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  

רקע
1. 
לקראת שנת הלימודים התשס"ג נערך המינהל להכשרה, להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה,
ובכלל זה אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים, להפעלת מרכזים לפיתוח סגלי הוראה
במחוזות.
המרכזים לפיתוח סגלי ההוראה הם מבנים ארגוניים פדגוגיים המיועדים לספק מענה חינוכי
להתפתחותם של עובדי ההוראה ולקידומם המקצועי בהתאם לצורכי מוסדות החינוך,
קדימויות המחוז והדגלים החינוכיים של המשרד ותוך מיצוי מיטבי ומרבי של המשאבים.
מרכזים אלה יפעלו על בסיס המרכזים הפדגוגיים הקיימים וישמשו מקום מפגש לימודי
מקצועי לטיפוחם, לפיתוחם ולהעשרתם של עובדי ההוראה.
הנחות יסוד פדגוגיות  2. 
פיתוח סגלי הוראה במוסדות החינוך מכוון לקידום הישגיהם הלימודיים של
התלמידים ולפיתוחם הרגשי והחברתי על פי אמות המידה הנדרשות במערכת.
 
2.1   
התמיכה והליווי המקצועי יינתנו בראיית הרצף החינוכי לכלל שכבות הגיל.  2.2   
יינתן מענה למגוון צרכים בתחומי דעת, ובמיוחד בתחום הלשוני, המדעי, והמתמטי
ובתחום המחשבים.
 
2.3   
תכנון התמיכה המקצועית יתבסס על תכנית הפעילות של המוסד החינוכי בראייה
יישובית ואזורית.
 
2.4   
הפיתוח המקצועי של סגלי ההוראה יהיה באיכות אקדמית, במתכונת סדנאית
המחייבת רצף בין ההשתלמויות, ההדרכה והטמעת הנרכש בתוך הכיתה, עם
התלמידים.  
2.5   
פיתוח סגלי ההוראה יתבצע תוך שיתוף פעולה מרבי בין הגופים העוסקים בתחום,
ובכלל זה הרשות המקומית.
 
2.6   
קווים מנחים לדרכי הפעולה במחוזות ובמטה  3. 
מיפוי הגורמים במחוז העוסקים בפיתוח סגלי הוראה  3.1   
חלוקת המחוז באופן שלכל עובד הוראה תהיה נגישות למרכז לפיתוח סגלי הוראה -
חלוקה שתתבסס על נתוני המיפוי ועל צורכי המחוז, הרשויות המקומיות ומוסדות
החינוך
 
3.2   
פיתוח ושדרוג של מרכזים קיימים והפיכתם למרכזים לפיתוח סגלי הוראה.  3.3   
הפעלת המרכזים במבנים גמישים אשר ייתנו מענה מגוון ורלוונטי לצורכי האזור  3.4   
תכנון משאב כוח אדם מקצועי של מורי מורים בעלי השכלה אקדמית וראשי
תחומים מהאקדמיה המובילים בתחומם
 
3.5   
יצירת מודל ארגוני מחייב לכל השותפים במחוז  3.6   
הקמת צוות במטה ובמחוז לבקרת המהלך כולו.
 
3.7   
קווים מנחים לארגון מסגרות הפעולה
 
4. 
מנהלי המחוזות מחויבים לדאוג לביצוע המהלכים הבאים, והם בעלי הסמכות והאחריות
לשתף בכך את כל הגורמים במחוז העוסקים בתחום:  
 
מיפוי צרכים אזורי על פי תכנית הפעילות של כל מוסד חינוכי  4.1   
תכנון עבודה על פי דגלי המשרד והקדימויות של מוסדות החינוך  4.2   
גזירת קדימויות מתכניות הפעילות של מוסדות החינוך וקביעת תכנית פעילות של כל
מרכז לפיתוח סגלי הוראה שתשלב את צורכי בית הספר, המחוז, הרשות והמשרד
 
4.3   
תכנון ותקצוב בראייה מאגמת של המשאבים הכספיים באזור לאחר תהליך מיפוי
הצרכים ברמת בית הספר, האזור, המחוז והמטה
 
4.4   
קביעת לוח זמנים מחייב ליישום הפעולות המתוכננות
 
4.5   
מתן משוב בנקודות זמן קבועות מראש לצוות הבקרה ולצוות של מטה המינהל
להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה  
4.6   
הערכה חיצונית של התהליך המחוזי והארצי.
 
4.7   
מסגרות הפעולה
 
5. 
צוותי ההיגוי של המטה  5.1   
חברי הצוות
מנהל המינהל להכשרה, להשתלמות ולהדרכת עובדי הוראה - יו"ר, נציגי
המינהל (ובכלל זה נציגי אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים ולשכת
ההדרכה), נציג החמ"ד, נציג המינהל הפדגוגי, נציג המפמ"רים, נציג המחוזות,
נציג גף ההערכה והמדידה, נציג הרשויות המקומיות, מנהל המרכז לפיתוח
סגלי הוראה, מנהל בית ספר על-יסודי, מנהל בית ספר יסודי.
 
א.   
תפקידי צוות ההיגוי של המטה  ב.   
מסייע בגיבושה של ההיערכות החדשה.  -   
מלווה את מהלכי ההבניה והשדרוג של המרכזים לפיתוח סגלי הוראה.  -   
מסייע בבניית כלים לבקרה, להערכה ולמשוב של התכניות המחוזיות.  -   
האחריות לדיווח  ג.   
יו"ר צוות ההיגוי של המטה מדווח למנכ"ל המשרד על קיום הפעולות שהוזכרו
לעיל.
 
 
צוות ההיגוי המחוזי  5.2   
חברי הצוות
מנהל המחוז - יו"ר, מפקח המחוז, המחמ"ד, המפקח על ההשתלמויות, המפקח
על המרכזים הפדגוגיים במחוז, רפרנט להדרכה, נציג החינוך ההתיישבותי,
נציגים של מפקחים כוללים ומקצועיים, נציגי האקדמיה, נציגי הרשויות
המקומיות, נציגי מוסדות החינוך, ובכלל זה נציג של מנהלי המרכזים.
 
א.   
תפקידי צוות ההיגוי המחוזי  ב.   
מאשר את תכניות העבודה של המרכזים האזוריים לפיתוח סגלי
ההוראה.
 
-   
ממנה ראשי תחומים.  -   
מבצע בקרה על התכנית.  -   
מציג את תכנית העבודה המחוזית לצוות המטה של המינהל להכשרה,
להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
 
-   
האחריות לדיווח  ג.   
מנהל המחוז מדווח לצוות ההיגוי של המטה על קיום הפעולות שהוזכרו לעיל.   
צוות ההיגוי של המרכז לפיתוח סגלי הוראה  5.3   
חברי הצוות
נציג מנהל המחוז - יו"ר, נציגים של מפקחים כוללים ומקצועיים, מנהל המרכז
לפיתוח סגלי הוראה, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות, נציגי מנהלי בתי ספר
וגנים, נציגי האקדמיה.
 
א.   
תפקידי צוות ההיגוי  ב.   
מרכז צרכים לתמיכה מקצועית של עובדי ההוראה מכל המפקחים
(כוללים ומקצועיים).
 
-   
בונה תכנית פעילות אזורית בסיוע ראשי התחומים.  -   
מתכנן את פעולות המרכז על פי התכנית האזורית המאושרת.  -   
מאשר את מורי המורים לתחומי הפיקוח המקצועי המתוכננים.  -   
מבצע את התכנית באחריות היו"ר.  -   
מקיים מעקב אחר הליך הביצוע.  -   
האחריות לדיווח
היו"ר מדווח למנהל המחוז על קיום הפעולות שהוזכרו לעיל.
 
ג.   
צוות ליווי, בקרה ומשוב משולב, למטה ולמחוז*  5.4   
חברי הצוות
מפקחי אגף המרכזים הפדגוגיים ומפקחי ההשתלמויות במטה ובמחוזות.
 
א.   

* המפקחים יוכשרו לתפקידם זה במהלך השנה.
תפקידי צוות הליווי, הבקרה והמשוב  ב.   
פועל באופן מתוכנן לסיוע בתהליכי פיתוח מקצועי של סגלי הוראה.  -   
מבקר, בפרקי זמן קבועים, את פעולות המרכזים לפיתוח סגלי הוראה.  -   
מקבל ומספק משוב למחוז ולמטה.  -   
האחריות לדיווח
כל צוות מדווח למנהל האגף להשתלמויות ולהדרכה של עובדי הוראה ולמנהל
אגף המרכזים הפדגוגיים (אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה).
 
ג.   
תפקידי המרכז לפיתוח סגלי הוראה  6. 
המרכז יכוון את פעולותיו לקידום הישגיהם הלימודיים של התלמידים באזור
ולפיתוחם הרגשי והחברתי.
 
6.1   
המרכז יתמקד במהלכים הנגזרים מתכנית הפעילות האזורית. המרכז ישמש זרוע
ביצועית של צוות ההיגוי האזורי.
 
6.2   
במרכז יושם דגש מיוחד על הרצף שבין ההשתלמות ובין ההדרכה וההטמעה בתוך
מוסדות החינוך על פי המתודה הסדנאית.
 
6.3   
המרכז אחראי על הסיוע בריכוז הצרכים מהמפקחים הכוללים והמקצועיים, מתוך
המיפויים של צורכי התמיכה המקצועית, ועליו לוודא כי יש מענה לקדימויות
האזור, המחוז והמטה.
 
6.4   
המרכז אחראי לפעילות שוטפת של צוות מורי המורים והמדריכים ולתיאום
ולקישור בין ההשתלמות, הסדנה וההטמעה במוסד החינוך.
 
6.5   
אופן איסוף הנתונים לגיבוש תכנית המרכז לפיתוח סגלי ההוראה  7. 
מנהל המוסד החינוכי וצוותו אחראים למיפוי הצרכים המוסדיים ולקביעת סדר
הקדימויות על פי דגלי המשרד וצורכי המחוז והרשות.
המנהל וצוותו אחראים להכנת תכנית פעילות שעל פיה הם יתכננו את הלמידה, את
ההשתלמויות ואת ההדרכה של סגל ההוראה (מומלץ להיעזר בכלי "מיפוי צרכים
לתמיכה מקצועית" המובא בנספח 1).
 
7.1   
המפקח הכולל אחראי על ליווי תכנית הפעילות המוסדית בשלבי תכנונה ועל
אישורה. עליו לרכז את הצרכים מכל מוסדות החינוך ולוודא כי תכנית הפעילות
מבטאת את צורכי בית הספר, בהתאמה לקדימויות האזור, המחוז והמטה.
 
7.2   
המפקח הכולל והמפקח המקצועי אחראים ליצור מפת צרכים של אזור הפיקוח
ולהציגה לצוות ההיגוי האזורי כדי שיוכל לתכנן את מגוון ההשתלמויות, ההדרכות
והסדנאות הרצויות (מומלץ להיעזר בכלי בנספח 1).
 
7.3   
להלן פירוט התחומים לתמיכה מקצועית על פי סדר הקדימויות:  7.4   
דגלי המשרד, על פי החוברת "החזון החינוכי - תכנית תלת-שנתית
(התשס"ב-התשס"ד) למערכת החינוך" מאת המנהלת הכללית של משרד
החינוך, הגב' רונית תירוש
 
א.   
מקצועות ההוראה שאינם כלולים במסגרת הדגלים, כמו כימייה, היסטוריה,
אמנות, פיזיקה וכו'
 
ב.   
תהליכי הוראה-למידה-הערכה: תכנון לימודים, מיומנויות, סביבה
לימודית וכו'
 
ג.   
ארגונו ומבנהו של המוסד החינוכי: צוות מוביל, בעלי תפקידים, ניהול
עצמי וכו'
 
ד.   
אורחות בית הספר: האקלים הבית ספרי, שילוב הקהילה בבית הספר וכו'  ה.   
יזמות ייחודיות.
 
ו.   
מיפוי הצרכים לתמיכה מקצועית במרכז לפיתוח סגלי הוראה
 
8. 
בנספח 1 להלן מובא כלי למיפוי הצרכים, ומצורף אליו הסבר על אופן השימוש בכלי זה.
 
בעלי התפקידים במרכזים לפיתוח סגלי הוראה - הגדרות ודרישות התפקיד  9. 
מנהל המרכז לפיתוח סגלי הוראה
מנהל המרכז יהיה כפוף מינהלית למנהל המחוז ומקצועית למנהל אגף המרכזים
לפיתוח סגלי הוראה (כיום האגף למרכזים הפדגוגיים ולמרכזי המורים). אלה
תפקידיו:
 
9.1
 
אחראי על כלל הפעילויות של המרכז.
 
-   
 
אחראי לגיבוש צוותי העבודה של סגל ההוראה וההדרכה במרכז ולהפעלתם.  -   
אחראי לריכוז הוועדה האזורית ולקביעת לוח זמנים לישיבות.  -   
מתכנן תכניות פעילות על בסיס ההחלטות של צוות ההיגוי ובסיוע ראשי
התחומים.
 
-   
אחראי לגיוס מורי מורים לתחומים השונים על פי הצרכים.  -   
משתתף בצוות ההיגוי האזורי לפיתוח סגלי ההוראה.  -   
מתאם ומקשר בין ראשי התחומים, מורי המורים והמדריכים על פי תכנית
הפעילות של המרכז לפיתוח סגלי ההוראה.
 
-   
ראש התחום
תפקידיו
 
9.2
 
אחראי אקדמי לתחום הדעת במחוז, לתכנון תכניות עבודה על פי תחום הדעת,
לבנייתן ולביצוען.
 
-   
מסייע בגיבוש מערך ההוראה והלמידה בתחום הדעת שהוא אחראי עליו
במחוז.
 
-   
דרישות התפקיד   
תואר שלישי בתחום הדעת  -   
תעודת הוראה  -   
ניסיון (של חמש שנים לפחות) בהוראה במוסד אקדמי מוכר  -   
ניסיון בהדרכת מורים, בהנחייתם ובהכשרתם  -   
ניסיון בניהול צוות.  -   
מורה-המורים
תפקידיו  
9.3   
שותף, יחד עם מנהל המרכז לפיתוח סגלי הוראה ועם ראש התחום, לתכנון
ולבנייה של תכניות הפעילות.
 
-   
מלמד את התחום שהוא מופקד עליו.  -   
מסייע בגיבוש צוות הדרכה.  -   
דרישות התפקיד   
תואר שני לפחות בתחום הדעת שהוא מלמד
 
-   
 
ניסיון (של 3 שנים לפחות) בהוראה במוסד אקדמי מוכר  -   
תעודת הוראה בתחום הדעת  -   
ניסיון בהדרכת מורים.  -   
מורה בתפקיד הדרכה
תפקידיו
 
9.4
 
מדריך ומלווה מקצועית את המורים המשתלמים ביישום הנלמד ברמה הבית
ספרית וברמה הכיתתית.
 
-   
חבר בצוות ההוראה בתחום הדעת שבו הוא מדריך.  -   
דרישות התפקיד   
תואר ראשון לפחות בתחום הדעת  -   
תעודת הוראה  -   
ניסיון מצטבר בהוראת התחום  -   
ניסיון בריכוז מקצוע או בהדרכת מורים.
 
-   
 
קווים מנחים להקצאת משאבים במרכזים לפיתוח סגלי הוראה
 
10.
מקורות התקציב של המרכזים לפיתוח סגלי הוראה יאוגמו מכמה מקורות במטרה לנצל באופן
מיטבי את המשאבים לפיתוח סגלי ההוראה במחוז. להלן פירוט מקורות התקציב:
הקצאה ישירה  10.1
 
 
בהתשס"ג תהיה הגדלה בהקצאה הישירה של תקציבי השתלמות למוסדות
החינוך. מוסדות חינוך שנכללו בהקצאה הישירה בהתשס"ב ימשיכו לקבל
הקצאה ישירה של תקציבי השתלמות ויקבלו גם הקצאה של ימי הדרכה.
 
א.   
בחירת מוסדות החינוך שיתווספו למסגרת ההקצאה הישירה תיעשה על ידי
מנהלי המחוזות.
 
ב.   
ההקצאה הישירה מיועדת לצורכי מוסד החינוך, על פי תכנית הפעילות שלו,
ולקידום דגלי המשרד ברמת המוסד.
החלוקה המוצעת היא 60% לצורכי המוסד בזיקה לקדימויותיו ו-40%
לקידום הדגלים
על פי סדרי הקדימויות שנקבעו על ידי הנהלת המשרד ועל ידי המחוז.
 
ג.   
על פי מדיניות ההקצאה הישירה ניתנת למוסד החינוך האפשרות לבחור את
מבצעי ההשתלמויות.
 
ד.   
משאבי הדגלים  10.2
 
 
תקציבי השתלמויות וימי הדרכה המיועדים לקידום הדגלים של המשרד
והמתוכננים להפעלה ברמה מוסדית או אזורית אמורים להיות מופעלים
באמצעות המרכז לפיתוח סגלי ההוראה.
 
א.   
כל יחידות המשרד המתכננות להפעיל דגלים ברמה אזורית ומוסדית
תתבקשנה להכין תכנית עבודה על פי מחוזות שתשמש בסיס נוסף לתקציב
המרכזים לפיתוח סגלי הוראה.
 
ב.   
תקציב מחוזי  10.3
 
 
התקציב המחוזי להשתלמויות סגלי ההוראה בהתשס"ג יהיה 25% מסך
התקציב המיועד למרכזים לפיתוח סגלי הוראה, ויוקצה על פי -
 
א.   
פרפריאליות גיאוגרפית;  -   
מדד הטיפוח;  -   
מספר מוסדות החינוך;  -   
מספר התלמידים במחוז.  -   
התקציב המחוזי מיועד לקידום הדגלים, המרכזים לפיתוח סגלי ההוראה
וצורכי המחוז.
 
ב.   
יוגדר מפתח תקציבי להעסקת ראשי תחומים במחוזות.  ג.   
תקציב המרכז האזורי לפיתוח סגלי הוראה  10.4
 
 
התקציב המיועד למרכזים יהיה 75% מסך התקציב המחוזי, ויוקצה על-פי
המפורט ב-10.3 לעיל.
 
א.   
תקציב המרכז מיועד למימון הפעילות הסדנאית.  ב.   
מוצע שהמרכז יפעיל את התקציב על בסיס מימון משותף (matching) של
ההקצאה הישירה להשתלמויות למוסדות החינוך ותקציבי הרשויות
המקומיות.
 
ג.   
תקציב הרשות המקומית
הכוונה לתקציב משלים מהרשות המקומית כמענה לצורכי הרשות במרכז לפיתוח
סגלי הוראה.
 
10.5
 
 
 
קווים מנחים למימוש המשאבים במרכז לפיתוח סגלי הוראה  11.
הקווים המנחים למימוש המשאבים מובאים בנספח 2 לחוזר זה.
 
 
 
אישור תכניות מרמת המוסד החינוכי ועד רמת המחוז
 
12.
אישור תכניות ברמה הפדגוגית  12.1
 
 
תכנית הפעילות של כל מוסד חינוכי תאושר על ידי הפיקוח הכולל.  א.   
תכנית הפעילות של כל מרכז לפיתוח סגלי הוראה תאושר על ידי צוות ההיגוי
של המרכז לפיתוח סגלי הוראה.
 
ב.   
תכניות כל המרכזים לפיתוח סגלי הוראה במחוז והתכנית המחוזית הכוללת -
כל אלה תאושרנה על ידי צוות ההיגוי המחוזי.
 
ג.   
התכנית המחוזית הכוללת תאושר גם על ידי צוות המטה.  ד.   
אישור תכניות ברמה התקציבית  12.2
 
 
תכנית ההשתלמות התקציבית תיבנה בהתאם לתכנית הפדגוגית שאושרה על
ידי צוות ההיגוי המחוזי ועל ידי צוות המטה. ללא אישור התכנית הפדגוגית לא
יאושר התקציב לביצוע.
 
א.   
תכנית ההשתלמות התקציבית תיבנה בהיקף התקציבי שאושר. אין להגיש
תכנית החורגת מהסכום שאושר.
 
ב.   
תכנית ההשתלמות המחוזית תכלול את התכנית התקציבית לכל מרכז, וכן את
נושא העסקתם של ראשי התחומים.
 
ג.   
התכנית התקציבית של כל מרכז לפיתוח סגלי הוראה תוגש למטה על גבי
דיסקט ובשני העתקים, חתומים על ידי הרפרנט המחוזי, על פי הכללים
המפורטים בנספח 2 להלן.
 
ד.   
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:   
- הגב' חנה ויסוקר, מנהלת אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים
(המרכזים לפיתוח סגלי הוראה), רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, טל'
02‎-5601444/5;
 
 
- מר יהודה פינסקי, סגן מנהל המינהל להכשרה, השתלמות והדרכה לעובדי
הוראה, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים, טל' 02‎-5603026/7;
 
 
- מר מוטי רוזנר, מנהל הגף לתכנון ולפיתוח השתלמויות, רח' דבורה הנביאה
2, בניין לב רם, ירושלים, טל' 02‎-5603688.
 
 

13. נספחים
נספח 1 כלי למיפוי הצרכים לתמיכה מקצועית במרכז לפיתוח סגלי הוראה

(לשימוש המנהל והמפקח)*

פרטים על המוסד החינוכי
שם המוסד: __________ סמל המוסד: __________ שם המנהל:
טל' המוסד: __________ שם המפקח הכולל: __________ שם היישוב: __________

11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

הערות
ובקשות
מיוחדות
 

הגוף
המבצע
 

תקציב
אחר
 

החלק
מיום
ההדרכה
המתקבל
ממוסד
החינוך
 

מספר
שעות
המרצה
המתקבלות
ממוסד
החינוך
 
הדרכה/
השתלמות
בתוך
המוסד או
ביישוב או
באזור או
במרכז
לפיתוח
סגלי הוראה
 

השתלמות
שנתית או
סמטריאלית
או על פי
חלוקה
לשלישים
 

שעות
ההשתלמות
הנדרשות
 

דרגת
הכיתה/ות
 

הנושאים
 

התחום עפ"י
הקדימויות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ראה להלן הנחיות למילוי הטבלה.

הסבר הכלי למיפוי הצרכים לפי העמודות
ציון התחום על פי הקדימות (ראה את רשימת הקדימויות ב-7.4 לעיל).
 
1. 
פירוט הנושאים בהתבסס על המיפוי המוסדי; למשל: מתמטיקה לכיתה ג', שיעורי הבית,
שילוב יהדות במקצועות הלימוד, מיומנויות מחשב, קשרי הורים-מורים וכו'.
 
2. 
סימון דרגת הכיתה או הכיתות שיש בהן צורך בתמיכה מקצועית.
 
3. 
היקף שעות ההשתלמות הנדרשות לצורך קבלת תמיכה; למשל: להערכה חלופית נדרשת
השתלמות בהיקף של 56 שעות ולאנגלית בכיתה א' די ב-28 שעות.
 
4. 
ציון היקף שעות ההשתלמות הנדרשות: לכל השנה או לסמסטר (ראשון או שני) או על פי
חלוקה לשלישים.
 
5. 
ציון מקום ההשתלמות או ההדרכה: בתוך המוסד או ביישוב או באזור או במרכז לפיתוח
סגלי הוראה.
 
6. 
רישום מספר השעות שהמוסד החינוכי מוכן להקצות עבור התמיכה שיקבל מהמרכז
לפיתוח סגלי ההוראה; לדוגמה: המוסד מקצה 5 שעות מרצה למרכז לצורך השתלמות
באנגלית לכיתה א'. מקור תקציבי זה יאוגם לתוך מאגר השעות במרכז לפיתוח סגלי
ההוראה.
 
7. 
רישום החלק שבית הספר מוכן להקצות עבור התמיכה המקצועית מתוך יום ההדרכה
שקיבל במסגרת ההקצאה הישירה.
 
8. 
ציון ההקצאה העומדת לרשות המוסד החינוכי ממקורות כמו רווחה חינוכית, רשות
מקומית, ניהול עצמי, בית ספר ניסויי וכו'.
 
9. 
ציון שמו של הגוף המבצע את ההשתלמות; למשל: מט"ח, מכון ברנקו-וייס, אוניברסיטה,
מכללה וכו'.
 
10. 
רישום הערות או הדגשים שהמנהל או המפקח מבקשים להעיר בהתייחס לצרכים
הרשומים בכלי.
 
11. 
נספח 2 בניית התכנית התקציבית של ההשתלמויות
 
ביצוע ההשתלמויות אפשרי בשתי דרכים עיקריות:  א. 
על ידי מוסד אקדמי (אוניברסיטה או מכללה להכשרת מורים)  1.   
על ידי היחידה המבצעת באמצעות הזמנת מרצים (זכיין).  2.   
להבחנה בין שתי הדרכים יש חשיבות רבה מבחינת ההתקשרות עם הגוף המבצע
ומבחינת התשלום בפועל, כמפורט להלן:
 
 
ביצוע ההשתלמות על ידי מוסד אקדמי   
אפשר לקיים השתלמויות על ידי מוסד אקדמי המאושר על ידי אגף ההשתלמות
וההדרכה לעובדי הוראה ואשר למשרד יש הסכמי השתלמויות אתו והמצוי בקשרי
התחשבנות עם המשרד.
 
1.   
התעריף לשעת השתלמות במוסד אקדמי הוא 290 ש"ח לשעה. תעריך זה כולל את
כל ההוצאות הכרוכות בהשתלמות.
 
2.   
ביצוע השתלמויות על ידי היחידה המבצעת   
ביצוע ההשתלמויות שאינן מבוצעות על ידי המוסדות שהוזכרו לעיל אפשרי במסגרת
זכיין ההשתלמויות על פי הכללים האלה:
 
 
התשלום ניתן למרצים על פי שעות הרצאה בפועל. התשלום אפשרי אך ורק למרצים
פרטיים או למרצים המגישים חשבונית.
 
1.   
אין אפשרות שהזכיין ישלם למוסדות, לעמותות או לחברות פרטיות.  2.   
התשלום לשעת השתלמות ייעשה על פי תעריפי נש"ם. העלות הממוצעת של שעת
השתלמות היא 230 ש"ח לשעה. עלות זו תשמש בסיס להכנת תכנית תקציבית של
המרכז.
 
3.   
במסגרת ההשתלמות אפשר להקצות תקציב נוסף שייעודו הוצאות הפעלה כגון אלו:
4.   
כיבוד  -   
ימי פנימייה  -   
הסעות לסיורים במסגרת ההשתלמות  -   
כיתות לימוד  -   
חומרים מתכלים להשתלמות.  -   
היחס בין העלות של שעות ההשתלמות למרצים ובין תקציב ההוצאות יהיה 75%
לשעות מרצה והשאר להוצאות ההפעלה.
 
 
במסגרת זו אפשר לקיים גם ימי עיון על פי הכללים שפורטו עד כה, למעט היחס בין
עלות שעות המרצה להוצאות ההפעלה.
 
5.   
העסקת ראשי תחומים ומורי מורים *  ב. 
העסקת ראשי תחומים תתאפשר בשני ערוצים מרכזיים:   
במסגרות משרד החינוך  1.   
במסגרת הזכיין.  2.   
אפשר להעסיק את ראשי התחומים ואת מורי המורים בכל אחד משני הערוצים האלה
בכמה אופני העסקה:
 
 
במסגרות משרד החינוך   
רכישת ימי הדרכה על פי כללי המשרד (העלות השנתית ליום הדרכה היא 26,000
ש"ח)
 
1.   
רכישת שעות שבועיות (ש"ש) למרכז לפיתוח סגלי הוראה (העלות השנתית היא
5,000 ש"ח)
 
2.   
תוספת לחלקיות משרה במכללה להכשרת עובדי הוראה על פי נתונים אישיים.  3.   
במסגרת הזכיין   
על פי חלקיות משרה (עלות משרה שנתית ממוצעת היא 250,000 ש"ח)  1.   
לפי שעות מרצה (על פי תעריפי נש"ם).
 
2.   

* יש לבדוק ולתאם את פרטי ההעסקה ואת העלויות עם המטה לפני כל סיכום עם ראשי התחומים.


נספח 3 רשימת הרפרנטים המחוזיים, המפקחים על המרכזים לפיתוח סגלי
           הוראה, המפקחים על ההשתלמויות והרפרנטים להדרכה במחוזות


הרפרנט להדרכה
במחוז
 
המפקח על
ההשתלמויות
במחוז
 
המפקח על
המרכזים
במחוז
 
הרפרנט/ים
המחוזי/ים
 
המחוז
 
אביבה קיוסו
טל' 03‎-6893332
 
שמואל גורפינקל,
טל' 056‎-282951
 
אהרון שניידר,
טל' 056‎-383086
 
שמואל גרוס,
מפקח המחוז,
טל' 056‎-282369
 
תל-אביב
 
חנה קורלנד,
טל' 056‎-750298
 
חנה קורלנד,
טל' 053‎-750298
 
רבקה אורבך,
טל' 056‎-283087
 
- חנה קורלנד,
ממונה על
השתלמויות
והדרכה,
טל' 053‎-750298
- רחל שחם,
מפקחת על
הוראת המדעים,
טל' 056‎-282678
 
צפון
 
חנה חמו,
טל' 03‎-6896633
ו-053‎-427480
 
יעקב בוימן,
טל' 056‎-283403
 
שמעון עטר,
טל' 056‎-283085
 
ד"ר סולי נתן,
מפקחת אחראית
על בתי הספר
היסודיים,
טל' 056‎-282348
 
מרכז
 
יצחק אסולין,
טל' 04‎-8353708
 
יצחק חביבי,
טל' 04‎-8353672
 
שרה דר,
טל' 056‎-282831
 
אריה מיכאלוביץ,
חינוך על-יסודי,
טל' 054‎-912456
 
חיפה
 
אבי ששון,
טל' 056‎-282893
ו-02‎-5601685
 
תלמה ובר,
טל' 064‎-467333
 
פיני גרוס,
טל' 056‎-285023
 
שוש כהן,
פיתוח סגלי
הוראה,
טל' 053‎-822420
 
ירושלים
 
ד"ר איציק תומר,
טל' 02‎-5602321
 
  חנה ויסוקר,
טל' 056‎-283200
 
אריה רוגל,
מנהל מה"ד,
טל' 054‎-204076
 
מנח"י
 
גילה נגר,
טל' 08‎-6263011
 
בלה סעד,
טל' 056‎-282775
 
אהרון שניידר,
טל' 056‎-283086
 
- גילה נגר,
מפקחת המחוז,
טל' 08‎-6263011
- בלה סעד,
מפקחת על
השתלמויות,
טל' 056‎-282775
 
דרום
 
    אנסטאס
דמיאנוס
טל' 02‎-5601453
ו-056‎-283083
 
  המגזר הערבי
והבדואי בכל
המחוזות
 
מיכאל מלכיאור,
טל' 03‎-6898816/7
 
יוסי לוי,
טל' 03‎-6898824
 
    החינוך
ההתיישבותי
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/10(ב), כ"ב סיון תשס"ב, 2 ביוני 2002