ארגון ומינהל 3.
ביטוח 3.13
כיסוי חבות בגין תביעות תלמידים
וצדדים שלישיים
3.13‎-1
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל" - חברה לביטוח בע"מ - מכסה את חבותו של משרד
החינוך בלבד כלפי תלמידים וצדדים שלישיים וכלפי צדדים אחרים רק במקרים מיוחדים.
על-כן על הרשויות המקומיות, הבעלויות ובעלי מוסדות חינוך בפיקוח משרד החינוך (כולל רשתות,
עמותות וכד') להסדיר כיסוי ביטוחי עצמאי לחבותם. על הרשויות המקומיות, הבעלויות ובעלי מוסדות
החינוך בפיקוח משרד החינוך (כולל רשתות, עמותות וכד') שטרם הסדירו כיסוי ביטוחי לחבותם
כלפי תלמידים וצדדים שלישיים לדאוג לבטח את עצמם לא יאוחר מ-1.9.02
בפוליסות ביטוח לכיסוי חבותם וחבות עובדיהם כלפי תלמידים וצדדים שלישיים אחרים,
ללא החרגות.


כתובתה החדשה של חברת הביטוח "ענבל" היא רח' כנפי נשרים 15, בניין
התאומים, ירושלים 95464. בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר,
מנהלת המחלקה לביטוח תלמידים, טל' 02‎-5602276/378.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002