בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היערכות להוראת החינוך לבטיחות
בדרכים בשנת הלימודים התשס"ג
5.2‎-2
רקע
 
1. 
לקראת שנת הלימודים התשס"ג תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים
במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של
פיתוח כישורי חיים.
בשנת הלימודים התשס"ג יושם דגש על חובת ההוראה של נושא זה בגני
הילדים ובכיתות א' בבתי הספר היסודיים ובכיתות י"א בבתי הספר
העל-יסודיים. החלטה זו מחייבת גם היערכות של מנהלי בתי-הספר ושל
המורים והגננות להוראה בכיתות וגם היערכות להשתלמויות מורים.
ההיערכות בגני הילדים
 
2. 
בגני הילדים יילמד נושא החינוך לבטיחות בדרכים כאחד מהתכנים
המחייבים שעוסקים בהם במהלך השנה. הגננות תוכשרנה להוראת התכנית
"לנוע בעולם מתנועע" בהשתלמויות ארציות ומחוזיות ותרכושנה את המדריך
לגננת.
גננות שתסיימנה את הכשרתן (28 שעות השתלמות) תוכלנה להסתייע ברשות
המקומית ובמטה הבטיחות העירוני כדי לרכוש לגן גם את ערכת ההפעלה
וההתנסות המלווה את התכנית "לנוע בעולם מתנועע".
המפקחות על הגנים תעודדנה את הגננות להשתלב במערך ההשתלמויות
להכרת התכנית ותוודאנה שהנושא אכן נלמד בכל הגנים.
ההיערכות בבתי הספר
 
3. 
בכל תכנית עבודה בית-ספרית תוצג תכנית מפורטת להוראת החינוך לבטיחות בדרכים. המפקחים
הכוללים בבתי-הספר ובגנים, בשיתוף עם המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים, יבדקו שהנושא אכן
נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות ושהוא נלמד בפועל בכיתות.
לבתי-הספר היסודיים תינתנה שעות לימוד ייעודיות להוראת תכנית הלימודים "ללמוד תנועה" בכיתות
א'. מנהלי בתי-הספר יקפידו שהשעות אכן תנוצלנה להוראת תכנית זו - שעה שבועית לכיתה. כמו כן
יעודדו מנהלי בתי-הספר את המחנכות בכיתות א' להשתתף בהשתלמויות להכשרת מורים להוראת
התכנית.
לחטיבה העליונה בבתי-הספר העל-יסודיים תינתנה שעות ייעודיות להוראת התכנית "חינוך תעבורתי"
לכיתות י"א, ובכלל זה הגשת התלמידים לבחינת התיאוריה באמצעות בוחנים של רשות הרישוי.
מנהלי בתי-הספר יוודאו שהתכנית נלמדת בכיתות י"א בבית-ספרם - שעה שבועית
לכיתה - על-ידי מורים שקיבלו הכשרה מסודרת לנושא, ושמתקיים תיאום עם רשות הרישוי לביצוע
בחינות התיאוריה בכיתות שסיימו את לימוד התכנית.
ימי חשיפה לחינוך לבטיחות בדרכים
 
4. 
ימי חשיפה להצגת תכניות החינוך לבטיחות בדרכים ישובצו בתכניות ההשתלמויות והמפגשים
המקצועיים של המפקחות על הגנים, המפקחים הכוללים, המנחים, הגננות והמורים. בימי חשיפה אלו
יוצגו התכנים המקצועיים, חומרי הלמידה לכל שכבות הגיל, אמצעי ההוראה ומתקני ההתנסויות.
הגננות, המורים והמפקחים יתוודעו אל תכניות הלימוד בבטיחות בדרכים המיועדות לשכבות הגיל
השונות ואל אמצעי ההוראה וההתנסות המוצעים לכל גיל.
מטרת ימי החשיפה היא לעודד מורים להצטרף להשתלמויות המקצועיות להכרת תכנית הלימודים
ולהכשירם להוראת החינוך לבטיחות בדרכים בכל כיתה ובכל הגילים.
הכנת החומר המקצועי לימי החשיפה ותיאום הזמנים להשתלמויות ייעשו במשותף על ידי מחלקות
ההשתלמויות באגפי הגיל ובמחוזות ועל ידי הפיקוח על החינוך לבטיחות בדרכים, באחריות מנהלי
המחוזות ומנהלי אגפי הגיל.
בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות:

מס' הטלפון בעבודה  הכתובת בעבודה  שכבת הגיל  המחוז  השם 
 02‎-5602285 בניין לב רם, רח'  יסודי ועל-יסודי  מנחה במגזר  הרב חניאל 
 02‎-5602542 דבורה הנביאה 2    החרדי  פרבר 
 02‎-5601483/4 כנפי נשרים 22,  יסודי  מפקחת במחוז  ציונה סקר 
 02‎-5601482 ג' שאול, ירושלים    מנח"י   
 02‎-5601483/4 כנפי נשרים 22,  על-יסודי  מפקח במחוז  מאיר ריפס 
 02‎-5601482 ג' שאול, ירושלים    מנח"י   
 02‎-5601507 כנפי נשרים 22,  יסודי ועל-יסודי  מפקח במחוז  מאיר אסרף 
 02‎-5601482 ג' שאול, ירושלים    ירושלים   
 03‎-6896362 בניין מוסקוביץ,  יסודי  מפקחת במחוז  שרית פרידמן 
 03‎-6896805 רח' השלושה 2,    תל-אביב   
   יד-אליהו, תל-אביב       
 03‎-6896795 בניין מוסקוביץ,  על-יסודי  מפקחת במחוז  רחל פאר 
 03‎-6896805 רח' השלושה 2,    תל-אביב   
   יד-אליהו, תל-אביב       
 03‎-6896528/9 בניין מוסקוביץ,  יסודי  מפקח במחוז  חיים רובינשטיין 
 03‎-6896501 רח' השלושה 2,    מרכז   
   יד-אליהו, תל-אביב       
 03‎-6896528/34 בניין מוסקוביץ,  על-יסודי  מפקח במחוז  יעקב נגר 
 03‎-6896501 רח' השלושה 2,    מרכז   
   יד-אליהו, תל-אביב       
 03‎-6898835 בניין מוסקוביץ,  על-יסודי  מפקח במגזר  משה אדרת 
 03‎-6898678 רח' השלושה 2,    ההתיישבותי   
   יד-אליהו, תל-אביב       
 04‎-6500366 לשכת מחוז צפון,  יסודי+על יסודי  מפקחת במחוז  מרגלית רטר 
 04‎-6500265 קרית הממשלה,    צפון   
   נצרת עילית 17105       
 04‎-8632691/3 רח' פל-ים 15 א',  על-יסודי  מפקחת במחוז  אביבה אלעזרי 
 04‎-8632694 קרית הממשלה    חיפה   
   ע"ש יצחק רבין,       
   חיפה 33095*       
 04‎-8632690/3 רח' פל-ים 15 א',  יסודי  מפקחת במחוז  נגה בכרך 
 04‎-8632694 קרית הממשלה    חיפה   
   ע"ש יצחק רבין,       
   חיפה 33095*       
 04‎-8632696/5 רח' פל-ים 15 א',  יסודי+על-יסודי  מפקח במגזר  יוסף אבו-מוך 
 04‎-8632694 קרית הממשלה    הערבי   
   ע"ש יצחק רבין,       
   חיפה 33095*       
 08‎-6263327 קרית הממשלה,  יסודי+על-יסודי  מפקחת במחוז  שרה וייסלר 
 08‎-6263241 רח' התקוה 4,    דרום   
   באר-שבע       
 08‎-6263269 קריית הממשלה,  יסודי+על-יסודי  מפקח במחוז  יצחק אביגזר 
 08‎-6263241 רח' התקוה 4,    דרום   
   באר-שבע       
* מדובר בבניין החדש - יש לוודא העברה לבניין.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002