חוזר זה בוטל


1. אוכלוסיות מיוחדות
1.7 עולים
1.7‎-6 שימור שמותיהם המקוריים של התלמידים העולים
תאריך תחולה 2 בספטמבר 2001
מטרת הפרסום  תיקון לסעיף
רזוחב 1.7‎-5
עבקה תוארוה
א)9/אס)


השם הוא מרכיב משמעותי מאוד בזהותו של האדם; הוא משקף את הקשר של האדם
לתרבותו, לסביבתו ולמשפחתו, וכדברי נשיא בית המשפט העליון ברק: "שמו של אדם
הוא חלק מאישיותו. הוא האני החברתי שלו. הוא המפתח שבאמצעותו הוא צועד
בשבילי החברה..." ניסיון לשנות את שמו של אדם עלול לפגוע בכבודו וברגשותיו.
לפיכך אין להציע לילד לשנות את שמו. כאשר מחליפים לילד את שמו תורמים למעשה
לניתוקו משורשיו וממורשתו.
לאחר שהילד מרגיש שהוא נקלט בארץ, מובן שהוא יכול לבחור לו שם אחר או נוסף,
(אם רצונו בכך (כתוצאה מתהליך פנימי-התפתחותי.


על פי החוק שינוי השם עד גיל 18 מחייב את הסכמת ההורים.
הנהלים במשרד הפנים קובעים שעל ההורים ללוות את הילד
ולאשר את החלטתו בחתימתם.


מומלץ מאוד - והדבר כבר נעשה בגנים ובבתי ספר רבים אשר קלטו עולים (בעיקר
מאתיופיה) - לעסוק במקורות של שמות הילדים ובמשמעויותיהם, כדי לעודד
תלמידים עולים לשמר את השם המקורי שנתנו להם הוריהם.
יש לציין שבבית הספר הממ"ד, כשהתלמיד נקרא לעלייה לתורה, משתמשים בשמו
המקורי.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/1(א), י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001