הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
משמעת 2.4
רענון הוראות הביקור הסדיר של תלמידים בבית הספר 2.4‎-3
2 בספטמבר 2001
תאריך תחולה
רענון
מטרת הפרסום 


רקע 1.

בעקבות מותו של הילד עמיאל פלדמן ז"ל, שנעדר חודשים רבים מבית הספר ללא
ידיעת המערכת, ובעקבות פנייתו של היועץ המשפטי לממשלה, מר אליקים
רובינשטיין, אנו מבקשים לרענן ולחדד את ההוראות בנושא המעקב אחר ביקור סדיר
של תלמידים בבית הספר כדי למנוע מקרים שבהם עלולה להיגרם פגיעה בקטינים
כתוצאה מאי ביצוע כל פרט בנהלים.
ההוראות המובאות להלן אינן מבטלות את ההוראות בחוזר המיוחד ז', התשנ"ה,
"אלא מוסיפות מניעת נשירה, הגברת כוח ההתמדה וההצלחה של תלמידים בביה"ס" עליהן.

ההוראות 2.
מנהל בית הספר אחראי לאחזקת תלמידי בית הספר ולביקור הסדיר של כל
תלמידי המוסד.
 
2.1
נעדר תלמיד 3 ימים, על מחנך הכיתה לוודא מה מצבו של התלמיד, היכן הוא
רפסה תיבל עיגה אל עודמו.  
2.2
החל מהיום השביעי להיעדרות התלמיד חובה על מנהל בית הספר לבדוק את
הסיבה, ובכלל זה עריכת ביקור בית של מחנך הכיתה או של היועצת. בשלב זה יש להודיע על ההיעדרות למנהל מחלקת החינוך ברשות. במקרה שהילד עולה חדש, כדאי לצרף לביקור הבית מישהו הדובר את שפת ההורים. ייתכן
שההורים אינם מודעים לחוק.
2.3
לאחר היעדרות (ללא סיבה מוצדקת) של שבעה ימים על מנהל בית הספר לשלוח להורים מכתב רשום עם העתק למנהל מחלקת החינוך ולקב"ס ברשות. כדי להקל על ההורים רצוי שהמכתב יתורגם גם לשפת המוצא של ההורים, אם .אינם דוברים עברית
2.4
על מחלקת החינוך ברשות, באמצעות הקב"ס או מנהל המחלקה, לדווח למנהל בית הספר לאחר 3 ימים על התקדמות הטיפול, ולאחר מכן בכל שלב, עד תום הטיפול. האחריות לקשר עם התלמיד ולטיפול בו חלה הן על מנהל בית הספר והן על מנהל המחלקה לחינוך/הקב"ס.
2.5
בראשית כל שנה יודיע מנהל בית הספר להורים בכתב על נוהלי הביקור הסדיר, ובכלל זה האיסור להיעדר מהלימודים מכל סיבה שהיא, אף לא לשם נסיעה לחו"ל לטיול, במהלך שנת הלימודים. במכתב יבהיר המנהל להורים שהיעדרות מלימודים היא עברה על חוק לימוד חובה, ואין למנהל שיקול דעת בנקיטת ההליכים.
2.6
בתחילת כל שנה יעדכן המנהל את צוות בית הספר באשר לנוהלי הביקור
הסדיר.
2.7
נהלים אלה יחולו גם על ילדים הנעדרים לעתים תכופות, אפילו באישור הוריהם, ומפסידים מספר רב של ימי לימוד; זאת בתנאי שאין מדובר על היעדרות כתוצאה ממחלה, כאשר קיים אישור רפואי. 2.8
טופס דיווח ומעקב
3.
החל משנת הלימודים התשס"ב ימלאו בתי הספר טופס (טופס מס' 1 - טופס דיווח (ומעקב א') עבור כל ילד שיש לו בעיה של ביקור סדיר )על פי ההגדרה בחוזר המנכ"ל. הטופס מפרט את פרטי הילד וכל התערבות חינוכית ומידע שיש עליו. הטופס יועבר לידי הקב"ס, שירכז את המעקב אחר התלמיד.


בשאלות אפשר לפנות אל מר מוטי בנאו, מנהל המחלקה לביקור סדיר ולמניעת
02‎-5603782/1 'נשירה, אגף שח"ר, טל.
לקבלת הטופס יש לפנות אל המפקח על ביקור סדיר ומניעת נשירה במחוז
'וכן למטה המחלקה בירושלים, טל' 02-5603780/1/2, פקס 02-5603787.