.8 הארוה ידבוע
5.8 תוריש יאנת
91‎-5.8 תוירופ ילופיטו תיפוג-ץוח הירפה ילופיט תרבועה הרומ רטפל רוסיאה
 
הלוחת ךיראת    רבמטפסב 2 2001
םוסרפה תרטמ     שדח


תדובע קוח ךותמ) הירפה ילופיט תרבועה תדבוע ירוטיפ רוסיא ןיגב קוחה חסונ ןלהל
:(א"סשתה ,21 רפסמ ןוקית ,םישנ-2001
"(תדבוע וא דבוע וא תיפוג-ץוח הירפה ילופיט תרבועה תדבוע דיבעמ רטפי אל (ה
יפל םתדובעמ םרדעה ימיב ,ינשה וא ןושארה םדלי תארקל ,תוירופ ילופיט םירבועה
ימי םות רחאל םימי 150 לש הפוקת ךשמב וא ,ןיינעה יפל ,(1ג) וא (4) (ג) 7 ףיעס
םירוטיפ רשה ריתי אלו ,החוורהו הדובעה רש תאמ רתיהב אלא ,רומאכ תורדעיהה
אל הז ןטק ףיעס תארוה .רומאכ תורדעיה םע רשקב ,ותעדל ,םה םירוטיפה םא רומאכ
ןושארה םויהמ םייתנש ופלחש רומאכ תדבוע וא דבוע יבגל דיבעמ לע לוחת
".רומאה ףיעסה יפל ,הדובע םוקמ ותואב וא ולצא הדובעמ םתורדעיהל


לש תוריש יאנת לע הנוממה ,רפפמטש ןועמש רמ לא תונפל רשפא תולאשב
.02‎-5603820 'לט ,הארוה ידבוע
עבק תוארוה


1002 רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,(א)1/בסשת ל"כנמ רזוח