.8 הארוה ידבוע
5.8 תוריש יאנת
02‎-5.8 דלי תלחמ ללגב הארוה תדבוע לש תורדעיה
 
הלוחת ךיראת    רבמטפסב 2 2001
םוסרפה תרטמ     ןוקיתדליל םא איהש הארוה תדבועש םימיה רפסמב קסוע 8/בל ל"כנמה רזוחב 136 ףיעס
רדעיהל הל רתומש ןקתל שי .הדלי תלחמ לגרל הדובעה ןמ רדעיהל תיאכז 16 ליג דע
ימד קוח ןוקית תובקעב אב הז ןוקית .(םש רכזומש יפכ םימי 6 דע אלו) םימי 8 דע
.א"סשתה ,5 ןוקית ,דלי תלחמ לשב תורדעיה ,הלחמ-2001


לש תוריש יאנת לע הנוממה ,רפפמטש ןועמש רמ לא תונפל רשפא תולאשב
.02‎-5603820 'לט ,הארוה ידבוע
עבק תוארוה


1002 רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,(א)1/בסשת ל"כנמ רזוח