הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
.9 םידומיל תוינכת
7.9 דומילה תועוצקמ
7‎-7.9 ידוסיה ךוניחב הקיטמתמה ידומיל םודיקל תינכתה
 
הלוחת ךיראת    רבמטפסב 2 2001
םוסרפה תרטמ     שדח


עקר .1
תנשב לחוי ךוניחה תכרעמב הקיטמתמב םידימלתה יגשיה תא רפשל הרטמב
בלש היהיש ,ידוסיה ךוניחב הקיטמתמה ידומיל תמצעהל ךלהמב ב"סשתה םידומילה
.יתנש-בר ךלהמב ןושאר
רזגמב רפס יתב 500 ,רפס יתב 650-כב ב"סשתהמ לחה הגרדהב לעפות תינכתה
.יזורדהו יאודבה ,יברעה רזגמב רפס יתב 150-ו ידוהיה
תוכרעיהלו תינכתה עוציבל יארחא היהי ,תוזוחמה יגיצנ תופתתשהב ,הלועפה הטמ
הטמה ןיב הלועפה םואית .םיגשיהה רחא הרקבלו בקעמל ןכו ,תיגוגדפהו תילהנימה
.אשונל יזוחמ טנרפר שמשל רחבנש ללוכ חקפמ תועצמאב היהי זוחמל


הקיטמתמה ידומיל תמצעהל תינכתה תורטמ .2
2.1  םידימלתה יגשיה תאלעה
2.2  םאתהב ,יטמתמה עדיה םוחתב תיעוצקמ הטילשל םיללוכ םירומ תרשכה
םישרדנה םיגשיהלו םידומילה תינכתל
3.2  םידמולה תכרעהלו עוצקמה תארוהל םיכרד חותיפ
4.2  דמול לכל הקיטמתמה דומיל לש תועשה תבחרה
5.2  םיירפס-תיבה םינוחבאהו תומישמה תואצותל התיכ לכב הארוהה תמאתה
.םייתכרעמהו


ךילהתה ידקומ .3
1.3  םאתהב ,עובשב תועש 6 תוחפל הקיטמתמ דמלי דימלת לכ :דומילה תועש
.םידומילה תינכתל
2.3  ,םירומ 5‎-3 ורחביי רפס תיב לכב :הקיטמתמה תארוהל םיעצקמתמ םירומ
.רפסה תיבב הקיטמתמה ירומ תויהל ורשכויש ,רפסה תיב לדוגל םאתהב
:ןמקלדכ ,ליגה תובכשל םאתהב היהת םירומה תווצ תרשכה
 
    ליג תבכש לכמ דחא ךנחמ להנמה רחבי רפס תיב לכב :'ב-'א תותיכ יכנחמ
.התיכ ךוניחל ףסונ ,וז ליג תבכשב הקיטמתמ תורוהל רשכויש
 
    םירומ 3‎-2 להנמה רחבי רפסה תיבב תותיכה רפסמ יפ לע :'ו-'ג תותיכ ירומ
לכ .םרפס תיבב הקיטמתמל םייעוצקמ םירומכ הרשכה ךילהת ורבעיש
.ותרשממ 2/3  לש ףקיהב הקיטמתמ דמלי רחבייש הרומ
תופסונ תולטמב ךילהתל םיפתושה םירומה וביוחי אל הרשכהה ךלהמב
.רפסה תיבב
3.3  תועצקמתהה ךילהת 
    :הלאה םינוירטירקה יפ לע היהת תועצקמתהל םירומה תריחב
תוללכמב הקיטמתמב וחמתהש םירומ
םוחתב ןויסינ ילעב םירומ
םוחתה תא םיבהואה םירומ
.ירפס-תיבה ךילהתלו תוחמתהה ךילהתל בייחתהל םילגוסמה םירומ
    רובעי ורפס תיבב הקיטמתמ דמליש עצקמתמ הרומ לכ :תומלתשה
תויומלתשה יזכרמב (תועש 120 הנש לכ) םינש שולש ךשמב תומלתשה
תוינכת .םיד"פרמו תוללכמ ,םירומ יזכרמ ,תואטיסרבינוא ןוגכ
.הקיטמתמל םיר"מפמה לש רושיא לבקל םיבייח םיצרמהו תויומלתשהה
 
    ומושיי ןיבו תומלתשהב דמלנה רמוחה ןיב רשגל הכרדהה דיקפת :הכרדה
הקיזב ירפס-תיבה תווצה תא הוולת הכרדהה .רפסה תיבב דומילה תותיכב
בקעמבו תוירפס תיב תומישמ תיינבב תווצל עייסתו תיעוצקמה תומלתשהל
.ירפס תיבה בושמה יכילהתבו ןהיתואצות םושייב ,ןעוציב רחא
 
תוירחא ימוחת .4
1.4  תיצראה המרב 
    הקיטמתמל ר"מפמה
.המושיילו םידומילה תינכתל יארחא היהי ר"מפמה
 
    הארוה ידבועל הכרדהלו תויומלתשהל ,הרשכהל להנימה
ילהנמ םעו יגוגדפה להנימב ידוסי ךוניחל ףגאה םע ףותישב ,להנימה
תויומלתשה ךרעמ תועצמאב תינכתה םושייל יארחא היהי ,תוזוחמה
.הכרדהו
 
2.4  תיזוחמה המרב 
    זוחמה להנמ
.תוזוחמל הלש תורזגנהו תינכתה תונורקע ןונכתב הטמל ףתוש זוחמה להנמ
תקולחל ,רפסה יתב תריחבל ,תינכתה םושייל יארחא היהי זוחמה להנמ
תדעו תא רחבי זוחמה להנמ .תויומלתשהה יבאשמ תאצקהלו הכרדהה ימי
.הדעווה ר"וי תאו תיזוחמה יוגיהה
 
    יוגיהה תדעו
טנרפרה קלח הב וחקייש יוגיה תדעו ידי לע תינכתה הוולת זוחמ לכב
לע חקפמה ,הכרדהל טנרפרה ,הדעווה ר"וי שמשיש ,הקיטמתמל
םירומה יזכרמ יגיצנ ,םילהנמה גיצנ ,ללוכה חוקיפה גיצנ ,תויומלתשה
.יזוחמה ךירדמהו תוללכמב תויומלתשהה יזכרמו
יוויללו הכרדהל ,תומלתשהל תינוגראו תינכות תיתשת הנבת וז יוגיה תדעו
זוחמב תינכתה םושייל תיארחא היהת הדעווה .תינכתל ורחבנש רפסה יתב
(זוחמה ינותנ יפל תינכתה םושייל הלועפ יווק הוותתו (תינוגראו תיגוגדפ
רחא בקעמב םיחקפמל עייסת םג הדעווה .דרשמה הטמ הוותהש תונורקעהו
.שדוחב םעפ סנכתת הדעווה יכ ץלמומ .זוחמב תינכתה תלעפה
 
    יזוחמה טנרפרה
יארחא היהי אוה .רפסה יתב לומו הטמה לומ זוחמה תא גציי טנרפרה
,זוחמב םידימלתה יגשיה רחא בקעמה לוהינ ךות דרשמה תוינידמ םושייל
.תויומלתשהה רחאו תיזוחמה הכרדהה תכרעמ רחא
 
    רפסה תיב להנמ
ודמליו הקיטמתמב ועצקמתיש םירומה תווצ תא רחבי רפסה תיב להנמ
.רפסה תיבב הז עוצקמ
תיבה הקיטמתמה תווצ ישגפמ לש םמויקל יארחא היהי רפסה תיב להנמ
היישעה דועיתלו םידימלתה יגשיה רופישל םתמורת רחא בקעמל ,ירפס
.תירפס-תיבה
תונורקעלו םירומל התקולח תאו דומילה תועש תכרעמ תא םיאתי להנמה
הנינביתש הקיטמתמה דומילל תוינכתה רושיאל יארחא היהי אוה .תינכתה
.םידמולה לש םתומדקתה רחא בקעמל ןכו ,ירפס תיבה תווצה ידי לע
    עוצקמה זכר
רתויב םיאתמה הרומה תא עוצקמה זכרל להנמה רחבי רפס תיב לכב
רבח היהי עוצקמה זכר .ירפס-תיבה יטמתמה תווצה ןוגראל וירושיכב
יארחא היהי זכרה .הרשכהה ךילהתל אלמ ףתוש היהיו ,םירומה תווצב
תירפס-תיבה הדובעה תינכת תיינבל רפסה תיב תווצ ישגפמ לש םמויקל
תמאתהלו םהיתואצות תניחבל ,םייתתיכה םינוחבאה םושייל ,תיתתיכהו
היישעה רחא בקעמלו םינוחבאה תואצותל תויתתיכה הדובעה תוינכת
םאתהב ירפס-תיבה ךירדמה םע רשקב היהי םג עוצקמה זכר .תירפס תיבה
.ירפס-תיבה תווצה יכרוצל
    יזוחמ זכרמ ךירדמ
ךירדמ הנמי ,הכרדהה לע הנוממה םעו טנרפרה םע ףותישב ,זוחמה להנמ
יוגיהה תדעווב רבח היהי ךירדמה .םיכירדמה תווצ לכ תא זכריש יזוחמ
תווצ תא תיעוצקמ ליבוי ךירדמה .היתוטלחה םושייב ףתוש היהיו תיזוחמה
םינושה תויומלתשהה יזכרמב תויומלתשהל גאדיו ,זוחמב םיכירדמה,
היישעה תמצעהל תופסונ תיגוגדפ תויוליעפלו תוירפס תיבה תוכרדהל
.זוחמב תיטמתמה
    ירפס תיבה ךירדמה
ךומתי ךירדמ לכ .הקיטמתמל םיכירדמ יוגיהה תדעווב ורחביי זוחמ לכב
הרשכהה ךילהתב קלח וחקיי םיכירדמה .דחא הכרדה םויב רפס יתב 3-ב
החמתמ םירומ תווצ תיינבל רפסה תיב ךותב םירומב וכמתיו םירומה לש
.ליגה תובכש לכב םידימלתה לכ יכרוצל הנעמ תתל לוכיה
 

םיגשיהה רחא בקעמ .5
לש שדחמ הכרעהלו םידימלתה יגשיה תקידבל בושמ ךרעיי הנשב םימעפ שולש
.ךשמהב תיתתיכה היישעלו ןונכתל סיסב שמשת וז הכרעה .תויתתיכה תויוליעפה

:לא תונפל רשפא םירוריבלו תולאשל
-  הכרדהלו הרשכהל ,תומלתשהל להנימב תיגוגדפ תמאתמ ,הטיול היסא ר"ד
;ה"ועל
-  'לט ,הקיטמתמה תינכת םושיי ,רדב הנרוא 'בגה 461244‎-450
;5563065‎-20 -ו
-  'לט ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,ירפס תיב בושמל תיצרא תחקפמ ,ןומיד תירוד 'בגה
;6823065‎-20
:הקיטמתמל םייזוחמה םיכירדמהו םיטנרפרה תווצ לא ןכו
 
ןופלטה 'סמ  יזוחמה ךירדמה
ןופלטה 'סמ  -חקפמה
טנרפרה
 
זוחמה 
051‎-378041  -ןמכט יתא
04‎-6500114  רזעילא ר"ד
סלזיימ
 
ןופצ 
058‎-840333  רדיו הרופיצ -
ד"ממ
 
     
058‎-239333  'ממ - יול יקיר  04‎-8353807  לייו הנפד  הפיח 
053‎-750348  -רשנ הנר'צ
ד"ממ
 
     
052‎-784887  'ממ - ןח הילד
ד"ממ-ו
 
03‎-6896578  -ירא ןב הנח
'ממ
 
זכרמ 
    03‎-6896648/72  -ןמענ הרש
ד"ממ
 
 
054‎-571571  'ממ - סייו הניר  03‎-6896281  ןנוג רודגיבא  ביבא לת 
053‎-585038  -םשל הנפד
ד"ממ
 
     
053‎-467560  'ממ - דטא הואנ  02‎-5601678  ןימק הוודח  םילשורי 
052‎-633189  -יכדרמ החמש
ד"ממ
 
     
054‎-778786  'ממ - רבו ימלת  02‎-5601475/6  ןונד הפי  י"חנמ 
052‎-633189  -יכדרמ החמש
ד"ממ
 
     
054‎-543358  -ןוזול הלאינד ר"ד
'ממ
 
054‎-378283  הטנאירפ הר  םורד 
052‎-733821  -רימא לעי
ד"ממ
 
     

הקיטמתמל יצראה םירומה זכרמ לא תונפל רשפא השדחה םידומילה תינכתב הייפצל
טנרטניאה רתא ,6460428‎-40 'לט ,ידוסיה ךוניחב li.ca.afiah.6k-retnechtam.www


עבק תוארוה


1002 רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,(א)1/בסשת ל"כנמ רזוח