הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
תכניות לימודים .9
מקצועות הלימוד 9.7
רכישת פוחלצים לבתי-הספר 9.7-8
 
2001 2 בספטמבר
   תאריך תחולה
חדש
    מטרת הפרסום


בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים, הכנת פוחלצים חייבת להיעשות רק בהיתר
מטעמה. בתי הספר מתבקשים להקפיד על רכישת פוחלצים אך ורק ממקורות המציגים
.היתר בר תוקף להכנתם
הקפדה כזו תורמת תרומה רבה וחשובה לשימור עולם החי בישראל ולהסדרת
.הפעילות בו


,בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לביולוגיה, הגב' ברוריה אגרסט
.02-5603594 'טלהוראות קבע


2001 חוזר מנכ"ל תשסב/1(א), י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר