בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינוי בתכנית הלימודים ובמבנה בחינות הבגרות במקצוע "הבעה עברית"
(לשון, הבנה והבעה)
4.3‎-1
לכלל התלמידים
 
1. 
בימים אלה נמצאת בהכנה תכנית לימודים חדשה הממירה את התכניות
הישנות ב"ידיעת הלשון" מהתשל"ט וב"הבנה והבעה" מהתשמ"ב.
התכנית מאורגנת סביב 4 חלקים: המילה, הצירוף, המשפט
והטקסט.
בשנת הלימודים התשס"ב תחל הטמעת התכנית בהשתלמויות מורים
במחוזות השונים, בשנת התשס"ג תילמד התכנית בכיתות ניסוי, ובשנת
התשס"ד תיערכנה בחינות הבגרות על-פיה.
השינוי במבנה בחינות הבגרות יהלום את תכנית הלימודים החדשה.
חומר הבחינה ומבנה השאלונים ייגזרו מפרקי תכנית זו.
המבנה החדש יהיה מדרגי (היררכי), ויכלול 4 שאלוני בחינה שייבנו
נדבך על נדבך, כדלקמן: שאלון א' (י"ל אחת); שאלון ב' (2 י"ל); מיזם
(י"ל אחת); שאלון ג' (י"ל אחת).
כל שאלון יכלול נושאים מתחום המילה, המשפט והטקסט על-פי הפירוט
בתכנית החדשה. לשם קבלת זכאות לציון בגרות במקצוע "הבעה
עברית" על כל תלמיד להיבחן לפחות בשאלונים א'+ב'. תלמיד שעד תום
לימודיו ייבחן רק בשאלון א', ייצבר לו הציון וישתקלל לאחר מכן עם
הציון בשאלון ב' (בתנאי שקיבל ציון עובר לפחות בשאלון א'). המיזם
יהיה בית-ספרי (כתיבת עבודה), ושאלון ג' מיועד לרמה המוגברת.
מבנה זה ממיר את השאלונים הקיימים: "ידיעת הלשון והבעה"
(משולבת - 011101); "ידיעת הלשון א' " (011109); "יסודות ההבנה
וההבעה" (905631); "חיבור עברי" (905031); "הבנה, הבעה וחיבור"
(011202).
להלן פירוט נושאי הלימוד לפי השאלונים:
שאלון א' - י"ל אחת - חובה (מיועד לכיתות י'/י"א)

חלק I - הטקסט: הבנה (35%); הבעה (15%)
חלק II - המילה והצירוף החופשי: לקסיקון וסמנטיקה (15%); שם
המספר (5%)
חלק III - המילה והצירוף ו/או המשפט (30%).
השאלות תהיינה בהקשר של טקסט במידת האפשר.
שאלון ב'-2 י"ל - חובה (מיועד לכיתות י"ב)

חלק I - המילה: הפועל והשם (25%)
חלק II - המשפט: תחביר ושחבור (25%)
חלק III - הטקסט: הבנה והבעה (50%).
השאלות תהיינה בהקשר של טקסט במידת האפשר.
פרטים לגבי המיזם ושאלון ג' יפורסמו במועד מאוחר יותר.
תכנית לימודים מפורטת, הצעות לארגון החומר, דוגמאות לשאלות
בחינה, רשימת חומרי לימוד ועזרים יתפרסמו במהלך שנות הלימודים
התשס"ב והתשס"ג, לאחר קבלת משוב מן ההשתלמויות למורים.
 
 
לעולים חדשים  2. 
בחינת הבגרות במתכונת החדשה לעולים מבוססת על גישת ההוראה
הספירלית. הודעה מפורטת שתכלול סילבוס מפורט ואת מבנה הבחינה
תישלח לבתי הספר במהלך שנת הלימודים התשס"ב. בשנה זו ייערכו
כנסים בנושא זה ברחבי הארץ. בקיץ התשס"ג ייבחנו התלמידים על-פי
המבנה החדש.
במקצוע "הבעה עברית לעולים" ייכללו 2 שאלים ב-2 מועדים שונים.
ערך כל שאלון יהיה 50%, וכל שאלון יכיל את כל הנושאים: לשון,
הבעה והבנה. על כל תלמיד להיבחן בשני השאלונים כדי לקבל זכאות
לציון בגרות בעברית.
מבנה זה ממיר את השאלונים הקיימים: "ידיעת הלשון לעולה חדש"
(905051); "חיבור עברי והבנה לעולה חדש" (905061).
להלן פירוט נושאי הלימוד לפי השאלונים:
שאלון א' - י"ל אחת (מיועד לכיתות י"א/י"ב)


}(50%)
חלק I - הטקסט: הבנה והבעה (50%)
חלק II - המילה והצירוף: הפועל; השם; מילות היחס; שם המספר
חלק III - המשפט: תחביר ושחבור.
שאלון זה יכלול נושאים מתחום הלשון, ההבנה וההבעה. הדגש יהיה על
הבנה והבעה. השאלות בנושאים הלשוניים תבדוקנה יכולת שימוש
בשפה (באמצעות נטייה והמרה) ולא ניתוח מטא-לשוני (באמצעות ניתוח
דקדוקי).
לא ניתן לבחון עולים ב"עברית" לפני כיתה י"א.
שאלון ב' - י"ל אחת (מיועד לכיתות י"ב בלבד)


}(50%)
חלק I - הטקסט: הבנה והבעה (50%)
חלק II - המילה והצירוף: הפועל; השם; מילות היחס
חלק III - המשפט: תחביר ושחבור.
בשאלון זה יידרש ידע דקדוקי (מטא-לשוני) נוסף על הידע השימושי.
 
 
בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית להבעה עברית (לשון, הבנה
והבעה)
בטל' 02‎-5603605/6 או בפקס' 02‎-5602928.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001