בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
חומר הבחינה ב"דינים ומבוא" וב"אישות ומשפחה" לבתי
הספר הדתיים, קיץ התשס"ב
4.3‎-2
 "דינים ומבוא" 1. 
   
הפרק הראשון של השאלון יעסוק בנושאים האלה:  1.1
 
לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תלמוד", בשאלון
006104, על פי שולחן ערוך עם ביאור "המשנה ברורה":
 
א.   
נושא א - הכנה לתפילה: סימנים ד', ח', כ"ה ו-מ"ז  -   
נושא ד - שבת: סימן רע"א  -   
הפרקים א, י"ז, י"ח, כ', כ"ב, כ"ח ו-כ"ט מהספר
"שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה חדשה, מתוקנת
ומורחבת, התשל"ט).
 
-   
לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תושבע"פ" בשאלונים
005102 ו-005203 על פי קיצור שולחן ערוך "גאנצפריד":
 
ב.   
נושא א - השכמה ותפילה: סימנים א'-כ"ג, כ"ה, כ"ז,
כ"ח ו-ס"ח-ע"א
 
-   
נושא ג - שבת ומועדים: סימנים ע"ה-ע"ז, פ"ו, צ"ו ו-צ"ז
וכן סקירה על ל"ט אבות מלאכה ודוגמאות בחיי
המעשה לאיסורים הנובעים מהם; סוגי עירובין; תחום
שבת
 
-   
פרקים א', כ', ל"ב ו-ל"ג, וכן הפרקים ל"ו ו-ל"ז לבנות
בלבד, מהספר "שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה חדשה,
מתוקנת ומורחבת, התשל"ט)
 
-   
לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תושבע"פ" בשאלונים
005102 ו-005203 על פי קיצור שולחן ערוך "מקור חיים":
ג.   
נושא א - סדר היום: סימנים א'-י', י"ג-כ"ג ו-כ"ה-כ"ו  -   
נושא ג - שבת ומועדים: סימנים נ"ו, ס'-ס"ה, ע"ג-ע"ט,
פ"א-פ"ב, צ"ב ו-צ"ד
 
-   
פרקים א', כ', ל"ב ו-ל"ג, וכן הפרקים ל"ו ו-ל"ז לבנות
בלבד, מהספר "שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה
מתוקנת ומורחבת, התשל"ט)
 
-   
הפרק השני של כל השאלונים יעסוק בנושאים כלליים ובמושגי
יסוד בהלכה.
 
1.2   
הפרק השלישי של כל השאלונים יעסוק במבוא לתושבע"פ על פי
תכנית הלימודים הרגילה.
 
1.3   
הערה: לימוד הפרקים בספר "שמירת שבת כהלכתה" יכלול התייחסות
למקורות, לטעמים, לנימוקים ולחילוקי הדינים המובאים בחלקו
התחתון של הדף. כמו כן, מאחר שמחבר הספר "שמירת שבת כהלכתה"
מבסס את ההלכות על פסקי הרמ"א, חובה על המלמדים הלכות אלה
לציין את ההלכה גם לפי דעת מרן המחבר בכל המקומות שבהם דעתו
שונה מדעת הרמ"א.
 
 
"אישות ומשפחה"
 
2. 
בקיץ התשס"ב תהיה בחינת הבגרות ביחידת הלימוד "אישות ומשפחה",
שאלון 005105, על פי המתכונת שהייתה בשנת הלימודים התשס"א.
אפשר ללמוד ולהיבחן בשנת הלימודים התשס"ב על פי אחת משתי
החוברות האלה:
 
 
"בית נאמן"  א.   
"אישות ומשפחה".
 
ב.   


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001