בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינויים בבחינות הבגרות בלימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה
4.3‎-5
החל משנת הלימודים התשס"ב אפשר ללמוד את המקצוע לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה ולהיבחן בו בהיקף של שלוש או חמש יחידות. הבחינה על שתי
יחידות תהיה בחינה חיצונית, בשני שאלונים נפרדים. היחידות הן:
יחידת הבסיס: ירושלים מהמאה ה-י"ט ועד ימינו ( 1/2 י"ל) ועוד מבוא
( 1/2 י"ל)
 
(א) 
ירושלים מראשיתה ועד ימינו.
 
(ב) 
להלן פירוט היחידות להרכב של שלוש וחמש יחידות:
שלוש יחידות
יחידת הבסיס - חובה, חיצונית
 
- 
שתי יחידות נוספות כלשהן מתוך תכניות הלימודים בלימודי ארץ
ישראל וארכיאולוגיה.
 
- 
חמש יחידות
יחידת הבסיס - חובה, חיצונית
 
- 
יחידת ירושלים מראשיתה ועד למאה ה-י"ט-חובה, חיצונית
 
- 
עבודת גיאוטופ - חובה, פנימית
 
- 
שתי יחידות נוספות כלשהן מתוך תכניות הלימודים בלימודי ארץ
ישראל וארכיאולוגיה, בחינה פנימית.
 
- 
יחידת ירושלים מראשיתה ועד המאה ה-י"ט יכולה גם להכיל בתוכה בחינת
שטח. במקרה כזה תהיה יחידה זאת יחידה שהבחינה עליה תהיה בחינה
פנימית, בעלת סמל מיוחד, והרכבה 60% בחינה בכתב ו-40% בחינה בשטח.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל גרינצויג, המפמ"ר ללימודי
ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה, טל' 02‎-5601091 ו-056‎-282070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001