ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח 7.
תובדנתה 7.2
תומרתה 7.2‎-1
יללכ .1
ןעמל תיתובדנתה תוליעפב רעונה תועונת יכינחו םידימלת לש םתופתתשה
יכוניח ךרע איה ,םיעוגפו םיכנ ,םילוח רעונ ינבלו םידליל תישעמ הרזעב ,תלוזה
לכב המרתהה יעצבמ תא םייקל שקבמ ונדרשמ .וב דימתהלו ותוא דדועל שיש
ץראב ךוניחה תודסומ.
 
1.1 
רפסה יתב לש תיכוניחה תינכתהמ קלח היהת וזה תיתובדנתהה תוליעפה
תיתנשה תובדנתההמ קלח היהת תלד לא תלדמ המרתההו ,רעונה תועונתו
תובדנתהה לש האיש םיתעלו.
 
1.2 
םוחתב היהת ,ישעמ ןפואב ,םידומילה תנש לכ ךשמב תיתובדנתהה תוליעפה
דעו םעו םידימלתה תצעומ םע תוצעייתהב ,רפסה תיב תלהנה רחבתש ךרדבו
ידסומה םירוהה.
 
1.3 
וא "תישיאה תוביוחמה" תינכת םע רשקב תויהל הלוכי תיתובדנתהה תוליעפה
התרגסמב.
 
1.4 
תומירתמה תותומעה תומשו המרתהה ידעומ .2
ןוושחרמב 'ה ,ינש םויב םייקתי ןטרסב המחלמל הדוגאה לש המרתהה עצבמ
אבה רזוחב ומסרופי םידעומה רתי .2001 רבוטקואב 22 ,ב"סשתה.
 
2.1 
יבג לע םסרפל תוימוקמה תויושרהמ תשקבמ ךוניחה דרשמ לש תיללכה תלהנמה
ידעומ תא ןתושרל םידמועה םירחא םיעצמאבו תושרה לש תועדומה תוחול
להנתת המרתההש הדבועה ןויצ ךות ,תומירתמה תותומעה תומש תאו המרתהה
הנמסרפת תויושרה .רעונה תועונת יכינחו רפסה יתב ידימלת ידי לע תלדל תלדמ
המרתהמ בייחתמכ ,תופי םינפ רבסב םימירתמה תא לבקל םיחרזאל היינפ
סרפ לבקל תנמ לע אלשו תלוזל הרזעכ ,תובדנתהב תישענה.
 
2.2 
תותומעל םיפסונ המרתה ימי ינש לש םמויק תא רשאל הלוכי תימוקמ תושר
רחאל קר עצבתי ימוקמ המרתה םוי םויק .םייצראה המרתהה ימיב וללכנ אלש
ךורכ ימוקמ המרתה םוי רושיא .םידומילה תנשב םייצראה המרתהה ימי
לע תוירחאה .תימוקמה תושרה ידי לע התלועפ יכרדו התומעה תורטמ תקידבב
תושרה לש איה הז םויל עגונה לכ לעו םידימלתה ןוחטיב לע ,ימוקמ המרתה םוי
תוחיטבו ןוחטיב ,תומרתה ןיינעל יללכה להנמה רזוח תויחנה יפל תימוקמה.
 
2.3 
המרתהה םוי תארקל םילהנו תוארוה .3
לע רעונה תועונתבו רפסה יתבב הרבסהו הכרדה תולועפ הנמייקת תותומעה
תומורתה יפסכב השעייש שומישה לעו המרתהה םוי תורטמ לע ,התומעה תורטמ.
המרתהה םויקל יאנת אוה המרתהה םוי ינפל הרבסהה תולועפ םויק.
 
3.1 
טרופמכ ןוחטיבהו תוחיטבה תוארוה יולימ לע דיפקהל שי ינוחטיבה בצמה רואל
תודימלת גוז תבצהמ ענמיהל יוצר 7.2.-2 ףיעס ,(א)1/סשת עבקה תוארוה רזוחב
םידדובמ םירוזאב המרתהל.
 
3.2 
ימי לש תירוביצה בקעמה תדעו ,ליעל רכזוהש עבקה תוארוה רזוחב םסרופש יפכ
ילוהינו ינוגרא עויס לבקל המרתה ימי םימייקמה םינוגראל הריתמ המרתהה
םיוסמ זוחא סיסב לע םלושמ וניא םרכשש יאנתב ,םייעוצקמ םיפוגמ םולשתב
המרתהה םויב ופסאנש םיפסכהמ.
 
3.3 


םדא חוכ להנימב תומרתה יניינעל בקעמה תדעו ריכזמ לא תונפל רשפא תולאשב
לט ,הרקבו םואית ,הארוהב' 02‎-5604711.
תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001