ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח 7.
םינודיח 7.3
ב"סשתה ,רעונל יצראה ך"נתה ןודיח 7.3‎-1
ג"סשתה-א"סשתה םינשל רעונל יצראה ך"נתה ןודיחל רמוחה .1
ירפס תיבה ןודיחל
תישארב
ה"כ-ג"כ ,ט"י :ארקיו
םיטפוש
ב-'א לאומש'
ז-'ו םיקרפל טרפ ,רפסה לכ :'א םיכאלמ'
הנוי
י ,'ט ,'ד ,'ג ,'א :ארזע'
ג"י ,'ח ,'ו-'א :הימחנ
 
1.1 
ל"נל ףסונ) יזוחמה ןודיחל)
ד"ל-א"ל ,ה"כ-'א :תומש
ד"כ-ב"כ ,ד"י ,א"י-'א :עשוהי
ב םיכלמ'
ב"י-'א :היעשי
ו"ל-א"ל :הימרי
ט"י-ז"י ,'ג-'א :לאקזחי
י ,'ט ,'א :לאינד'
ז-'א :תלהק'
ג"ל-ט"כ ,ז"ט-ב"י :'ב םימיה ירבד
 
1.2 
ל"נל ףסונ) 'א יצראה ןודיחל)
ו"ס-'ס ,'מ ,ח"ל ,ה"ל-ה"כ :היעשי
כ-'א :הימרי'
ט"ל-ג"ל :לאקזחי
הידבוע
קוקבח
יגח
ד"י-'ד :הירכז
א"ל-ה"כ :ילשמ
 
1.3 
ל"נל ףסונ) םכסמה יצראה ןודיחל)
ו"ל ,ה"ל ,ב"ל ,'ל ,ז"כ ,ה"כ-'כ ,ז"י ,ז"ט ,ד"י-'י :רבדמב
לאוי
הכימ
הכיא
 
1.4 
ל"נל ףסונ) ימלועה ןודיחל)
ב"ל-'ל ,ו"כ-ט"י :םירבד
ב"מ-ח"ל ,'ב-'א :בויא
ד"לק-כ"ק :םילהת.
 
1.5 
ב"סשתה תנשל םינמזה חול .2
ב"סשתה תבטב 'ד ,יעיבר םוי :םיירפס תיב םינודיח (19.12.2001)
ב"סשתה טבשב 'ט ,ישילש םוי :םייזוחמ םינודיח (22.1.2002)
ב"סשתה רדאב 'ז ,ישילש םוי :םייצרא םינודיח (19.2.2002)
ב"סשתה רדאב ח"כ ,ישילש םוי :םכסמ יצרא ןודיח (12.3.2002)
א"סשתה רייאב 'ג ,ישימח םוי :ימלוע ןודיח (17.4.2002).
עבקה תוארוה רזוחב תואבומ רעונל יצראה ך"נתה ןודיחל תועגונה עבקה תוארוה
ףיעס ,(א)1/טנ 1-.7.3
ימלועה ןודיחב ופתתשהש ימ ןודיחב ףתתשהל םיאשר ןיא ב"סשתה םידומילה תנשב.
ך"נתה ןודיח לש יצראה זכרמה ,ןובטיס השמ רמ לא תונפל רשפא םיפסונ םירוריבל
לט ,91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,רעונהו הרבחה להנימב' 02‎-5603183,
תוזוחמב רעונו הרבח להנימ יגיצנ לא ןכו ,02‎-5604343 'סקפ:

סקפה 'סמ'  ןופלטה 'סמ  תבותכה  זוחמה 
04‎-6500188
 
04‎-6500110
04‎-6500364
 
הלשממה תיב,
תילע תרצנ 17105
 
ןופצ
 
04‎-8353718
 
04‎-8353717
 
לדגמ ,2 ירוח
הפיח ,םיאיבנה
 
הפיח
 
03‎-6896759
 
03‎-6896428
 
והילא די ,2 השולשה,
ביבא-לת
 
זכרמ
 
03‎-6896631
 
03‎-6896183
 
והילא די ,2 השולשה,
ביבא-לת
 
ביבא-לת
 
08‎-6464174
 
08‎-6464252
08‎-6464014
 
ד"ת ,םיאישנה ךרד 22,
עבש ראב
 
םורד
 
02‎-5601510
 
02‎-5601515
 
םילשורי ,22 םירשנ יפנכ
 
םילשורי
 


תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001