ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח 7.
תיתליהקו תיתרבח תוליעפ 7.9
"םהיתוחפשמ םעו ל"הצ ייובש םע תוהדזה תולועפ - "תיבב הכחמ אמיא 7.9‎-1
אובמ .1

תודסומב ,רפסה יתבב תורצעו תויכוניח תויוליעפ לש הרוש םייקת ךוניחה תכרעמ
ינב םעו ןונבלב ונייובש םע תוהדזה תואל רעונה תועונתבו םיילמרופ יתלבה ךוניחה
םהיתוחפשמ.
רעונה ינבל רקיעבו ,לארשי יחרזא לכל וריכזהלו אשונה תא רוכזל איה הרטמה,
ירוביצה םויה רדס בלב וביצהלו.

תויכוניח תוינכת  2. 
יתש ,"םויה רדס לע" תיכוניחה הרדסה תרגסמב ,קיפה רעונהו הרבחה להנימ
תוירפס-תיב ץוחה תויוליעפבו הרבח תועשב אשונב ןוידל תודחוימ תוינכת:
 
 
"תאלעה היתורטמש תינכת יהוז :םירדענו םייובש לע - "תיבב הכחמ אמיא
םע רעונה ינב לצא תוהדזה תריצי ,ירוביצה םויה רדס לע םייובשה אשונ
תונושה תורגסמב םנעמל לועפל םדודיעו םירדענה םעו םייובשה.
 
2.1   
"התרטמו םיינרות תורוקמ לע תססבתמה תינכת יהוז :"םייובש ןוידפ
הכלהה רואל םייובש ןוידפ לש הלאשה רוריב.
תידדהה תוירחאה תשוחתו לארשימ םדאה תשודקו םייחה תשודק תשוחת
- "הכלהה יקספב אלפומ יוטיב ידיל תואב - "הזל הז םיברע לארשי לכ
םייובש ןוידפ תבוחב םינדה.
 
2.2   
תויומלתשהב וללה תוינכתה תלעפהב םלתשהל ולכוי םיכירדמו םיכנחמ ,םירומ
תוזוחמבו הטמב רעונהו הרבחה להנימ תודיחי תועצמאב הנלעפותש תודחוימ.
טנרטניאה רתאב םג הדימלה ירמוח תא אוצמל רשפא
http://noar.education.gov.il

 
 
ןוטלשה זכרמו תידוהיה תונכוסה ,תינויצה תורדתסהה םע ףותישב םיעוריא
תוימוקמה תויושרהו ימוקמה

 
3. 
יכנחמ לכ תא החנמ ,רעונהו הרבחה להנימ תועצמאב ,ךוניחה דרשמ
תנש תחיתפל ינשה עובשב אשונל ךנחמ תועש שידקהל ךוניחה תכרעמ
ב"סשתה םידומילה.
 
א.   
אשונב עדימ .תופתושמ תוהדזה תורצע הנמייקתת 2001 רבמטפס שדוחב
תועונתלו רפסה יתבל רעונהו הרבחה להנימ תודיחי ידי לע רסמיי הז
רעונה.
 
ב.   
תוגיהנמל םידעוימה תויומלתשההו םיסרוקה ,םידימלתה תוצעומ יסנכ
אשונל ושדקוי הריעצה.
 
ג.   
וקסעי ןהיתולועפב רעונה תועונתו ונדרשמ לש הריעצה תוגיהנמה יסרוק
אשונב.
 
ד.   

דרשמ תוזוחמב רעונהו הרבחה להנימ ילהנמ לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפ תלבקל
ךוניחה:

סקפה 'סמ'  ןופלטה 'סמ  תבותכה  זוחמה 
04‎-6500188
 
04‎-6500110
04‎-6500364
 
הלשממה תיב,
תילע תרצנ 17105
 
ןופצ
 
03‎-6896759
 
03‎-6896428
 
והילא די ,2 השולשה,
ביבא-לת 63291
 
הפיח
 
03‎-6896631
 
03‎-6896183
 
והילא די ,2 השולשה,
ביבא-לת 63291
 
ביבא-לת
 
08‎-6464174
 
08‎-6464252
08‎-6464014
 
ד"ת ,םיאישנה ךרד 22,
עבש ראב 84105
 
םורד
 
02‎-5601510
 
02‎-5601515
 
םירשנ יפנכ 22,
םילשורי 91911
 
םילשורי
 
04‎-6570971
 
04‎-6477426
 
ישישה סולואפ 39,
תרצנ 16100
 
יברעה רזגמה
 


תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001