ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח 7.
תיתליהקו תיתרבח תוליעפ 7.9
"תוהז תודועת תקולחל יכוניח לעפמ - "תוחרזאו תוהז 7.9‎-2
אובמ .1
ךילהת תלעפה לע וטילחה ,ישי ילא רמ ,םינפה רשו ,תנבל רומיל 'בגה ,ךוניחה תרש
ליגל םעיגה םע תורענלו םירענל תוהזה תודועת תקולח תארקל ידוחיי יכרע-יכוניח 16.
ונדרשמב רעונהו הרבחה להנימ לע ולטוה ויוביגו יכרע-יכוניחה ךילהתה תלעפה,
םינפה דרשמב ןיסולכוא להנימל הכשלה םע ףותישב.
יכוניחה ןויערה .2
יברעהו יזורדה ,ידוהיה םירזגמב םילארשיה רעונה ינבל הנקלוחת תוהזה תודועת,
י תותיכ ידימלת לכ תופתתשהב ,2002 יאמ שדוחב םייקתיש דחוימ יגיגח סקטב'.
יוליג הבש ,"תישיא תוביוחמ" תינכתה תרגסמב תיכוניח תוליעפ לש האיש היהי סקטה
םבוציע לע םיעיפשמה םייזכרמ םיכרע םהש ,"תוירחאו תופתוש ,תוברועמ" רעונה ינב
תיטרקומד הרבחב םיליעפו םיבוט םיחרזא לש.
לע הרקוה יסקטב ןתניתש יואר ,תויחרזא תווצמ לוע תלבקל למס איהש ,תוהזה תדועת
םינוכנ םהש הליהקלו םמצעל וחיכוהש רעונה ינב לש תישיאה םתוביוחמ שומימ
רחאל תיתועמשמ תיחרזא המורת םורתל םילגוסמו.
תיכוניחה תינכתה תלעפה .3
תנש תליחתמ ,הרבחה תועש תרגסמב תיכוניח תוליעפ ומייקי תותיכה יכנחמ
הליעפ תוחרזאו תילארשיה הרבחלו הליהקל תוביוחמ" אשונב ,םידומילה".
םיטועימה ינב לש םיידועייה םייתוברתה םיכרצל םג ומאתוי הדימלה ירמוח
הנידמה יחרזא.
 
3.1 
תישיא תרגיא רעונה ינב ולבקי ,תוהזה תודועת תלבק תארקל ,ראוני שדוחמ לחה
תרגיאל .לארשי תנידמ יחרזאכ םתוביוחמ תובישח ןיוצת הבו ,ךוניחה תרשמ
תנש ידילי רעונה ינב לכל "הנושאר תוהז תדועת" תלבקל השקב ספוט ףרוצי
1985.
 
3.2 
תיב תוריכזמ לומ תוהזה תדועת תלבק ךילהתב לפטל וכישמי תורענהו םירענה
רפסה.
 
3.3 
ןיסולכואה להנימל הכשלה םע םואיתב תושקבה לכב לפטת רפסה תיב תוריכזמ
רוזאב.
 
3.4 
ףרוצי תוהזה תודועתל .רפסה תיבל תודועתה תקפנה תא עצבי םינפה דרשמ
תליגמ ךותמ יטנוולר ספדה ףרוצי םיטועימה ינבל) "הווקתה" לש רדוהמ ספדה
תואמצעה).
 
3.5 
יאמ-רייא שדוחב רפסה יתבב םייקתי תוהזה תודועת הנקלוחת ובש יגיגח סקט
תיב ירגוב יגיצנ ,תויושר ישאר ,רעונהו הרבחה להנימ יגיצנ לש םתופתתשהב
םיפסונ םישיאו םידימלת תוצעומ ,רפסה.
 
3.6 
הדימל ירמוח .4
ירמוחב עייתסהל תותיכה יכנחמ ולכוי אשונב תיכוניחה תוליעפה תא םייקל ידכ
רעונהו הרבחה להנימ ןיכהש הדימלה:
"לע תויכוניח תולעפה הבש תרבוח - "תיחרזא תוביוחמל תיתליהק תוביוחממ
"ןונמהה" לעו "לגדה" לע ,"תואמצעה תליגמ".
 
א. 
"הרדסהמ תרבוח - תיטרקומד תידוהי הנידמב תוחרזאל ילכ - "תוהזה תדועת
"קפודה לע די"
 
ב. 
"םויה רדס לע" הרדסהמ תרבוח - "לגדה"
 
ג. 
"תיכוניח הכרע - "םידעומו םיסקט ,םילמס לע.
 
ד. 
טנרטניאה רתאב הלאה הדימלה ירמוח תא גישהל רשפא http://noar.education.gov.il
תוזוחמב רעונהו הרבחה להנימ לש הכרדהה יזכרמבו:
סקפה 'סמ'  ןופלטה 'סמ  תבותכה  זוחמה 
02‎-5601510
 
02‎-5601515
 
םילשורי ,22 םירשנ יפנכ
 
םילשורי
 
03‎-5258303
 
03‎-5281763
 
בלושמה יגוגדפה זכרמה,
א"ת ,22 יקסבוחינרשט
63291
 
ביבא-לת
 
03‎-9251551
 
03‎-9251506
 
הוקת-חתפ ,42 ןלפק 'חר
49210
 
זכרמ
 
04‎-9813351
 
04‎-9816264
04‎-9811818
 
דיל ,ןתנ די יתילכת בר ד"המ
ףונמ,
תרשא נ"ד 25200
 
ןופצ
 
08‎-6274350
 
08‎-6231456
08‎-6231464
 
ד"ת ,טייגניו 'חר ,ח"השמ
1303,
עבש ראב 84101
 
םורד
 
04‎-8331642
 
04‎-8590128
 
יזוחמ ךוניח זכרמ,
יקסבוחינרשט
הפיח ,73 35705
 
הפיח
 
04‎-6464622
 
04‎-6561817
04‎-6561677
 
תרצנ ,'ב םייניבה תביטח
1619,
ד"ת 170
 
יברעה רזגמה
 
04‎-8396231
 
04‎-8395681
 
ד"ת ,30056 למרכ לא תילד
29
 
רזגמה
יזורדה
 


תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001