הארוה ידבוע 8.
הארוה ידבוע תרשכה 8.2
ב"סשתה ל"הנש - ימולשב היגולונכטבו םיעדמב םירומ תויומלתשהל זכרמה 8.2‎-1
עגונה לכב ליבומ דסומכ 1993 תנשב דרשמה ל"כנמ ידי לע עבקנ "זכרמ"ה
רחמ" חוד םושייל םיבשחמבו הקיטמתמב ,היגולונכטבו םיעדמב תויומלתשהל 98"
(יררה םייח 'פורפ לש ותושארב הדעווה חוד).
םירפושמ דומיל יאנתב תויומלתשה םויק רשפאל המגמב ונבנ "זכרמ"ב דומילה ינקתמ,
יתדבעמ דויצב ודיוצ דומילה ירדח .םיחונ היימינפ יאנתבו ,אלמ חוריאב םיבלושמ
המרב םיסרוק םויק ורשפאיש תרושקתבו םיבשחמב ,הארוהל םישידח רזע יעצמאבו
עדימ ירגאמ ובו ,ל"ז בילטוג החמש םש לע םיבאשמ זכרמ םימלתשמה תושרל .ההובג
חוורמ ןויע רדחו םיבשחוממו םיבותכ.
הרשכהל להנימב הארוה ידבוע תכרדהלו תומלתשהל ףגאה ידי לע לעפומ זכרמה,
הארוה ידבועל הכרדהו תומלתשה.
זכרמ"ה תורטמ"
לש תננכותמ תיתכרעמ הפישח עוציבל דרשמה תוינידמ תעמטהל ףונמ שמשל
המגמב הקיטמתמבו היגולונכטו םיעדמב םישודיחל תויטנוולרה דעיה תויסולכוא
יתועמשמ ןפואב םתעמטה תא רצקלו יוניש יכילהת רשפאל
 
א. 
ידבוע לש הקיטמתמהו היגולונכטהו עדמה ימוחתב הארוהה תמר תא תולעהל
ךוניחה תכרעמ
 
ב. 
עדמב םידומילה תוינכת לש ןמושיי ןפוא תא שיגדהלו תונווגמ הארוה יכרד דמלל
םתארוהב תומדקתמ תויגולונכט בוליש ךות הדשב הקיטמתמבו היגולונכטו
 
ג. 
רצק ןמזב םירחבנ םיאשונב דעי תויסולכוא רישכהל.
 
ד. 
הלאה ןכותה ימוחת תא תללוכ תידומילה תוליעפה:
לש םיירנילפיצסידרטניאהו םיירנילפיצסידה םימוחתב יעדמ עקר
הקיטמתמו (היגולויב ,היימיכ ,הקיזיפ) היגולונכט-עדמ
 
ןכותה יטרפמו לנויצרה) הלאה םימוחתב םידומילה תוינכת)
 
הדימל יעצמאכ ,םילילמת דבעמכ ,עדימ רגאמכ ,בושיח ילככ בשחמב שומישה
םייגולונכט-םייעדמ םייוסינל הימדה ילככו תרושקת ילככ ,תשרב
 
היגולונכט-עדמ תארוהל ןתועמתשהו תיכוניח היפוסוליפו עדמה לש היפוסוליפה
הקיטמתמו
 
םייעדמ םיגשומ תסיפתו תיביטינגוק היגולוכיספ
 
תויעב ןורתפו תיתריצי הבישח
 
ןתלעפהו תודבעמ ןוגרא
 
היגולונכטהו םיעדמה תארוהל רזע יעצמאו תיכוניח היגולונכט
 
תירפס תיב תומזי חופיט
 
היגולונכט-עדמ עוצקמה לש תיתתיכ ץוח הדימל
 
קוחרמ הדימל ,תשרב הדימל לש תויורשפא
 
תוחיטבו םייח תוכיא ,הביבס תוכיא :םיכרעל ךוניח.
 
הכרדה לע ,תואנדס לע ,עקר תואצרה לע םיססבתמ םינושה םילולסמב םיסרוקה
םייגוגדפ םיעצמא לש ןווגמב שומיש לעו תינטרפ.
תועשב תוברתו הרשעה תויוליעפ תומייקתמ תורידסה תוידומילה תויוליעפל ףסונ
היישעתה תניחבמ יברעמה לילגה רוזאל תנתינ תדחוימ בל תמושת .ברעהו םיירהצה,
תובשייתההו חמוצהו יחה.
תומלתשהה תרגסמ
וא 50 ,('ה-'א םימיב) םימי עובש ךשמב ללכ ךרדב םימייקתמ םיסרוקה 56
תובייחמה ,הדשב היישע תועש 6-ו זכרמב לעופב הדימל תועש 50) דומיל תועש
ךכ לע חווידו התיכב ךשמה תיישע).
 
1. 
םימלתשמ 32‎-28 אוה סרוק לכב םיפתתשמה רפסמ.
 
2. 
יצראה חוקיפה םעו םיר"מפמה םע ףתושמב תועבקנ סרוקה ינכות תורגסמ.
 
3. 
תויומלתשהו (דחא םוי) ןויע ימי םג זכרמב םימייקתמ תומלתשה תועובשל ףסונ
םימי 3) דעומ תורצק).
 
4. 

תומלתשה לומג
ןויצ םע - תומלתשה לומגל רושיא ולבקי סרוקה תושירד רחא ואלמיש הארוה ידבוע -
דרשמה תונקתל םאתהב ,ודמלש תומלתשהה תועש רפסמ לע.
םיסרוקל המשרהה ירדסו ןוגראה
םייעוצקמה םיחקפמה ידי לע תוזוחמב השעית םיסרוקל המשרהה
יפ לע ,םידליה ינג לע תוחקפמה ידי לעו הקיטמתמלו םיבשחמל ,היגולונכט-עדמל
זוחמה תלהנה תייחנה.
 
1. 
תומלתשהה זכרמל ביבא-לתמ םימלתשמה תושרל דומעת העסה.
 
2. 
העיסנ תואצוה לש רזחה ולבקי םימלתשמה.
 
3. 
תומלתשה רובעו ,ח"ש 225 םה םימי השולש תב תומלתשה רובע המשרהה ימד
ח"ש 300 - םימי השימח תב.
 
4. 

בושח עדימ
תינכת תודוא עדימ לבקל רשפא ובו ,טנרטניאב תיב רתא שי ימולשב זכרמל
ישנאל ןווגמ הרשעה רמוחל ףסונ ,תויומלתשהה ינכותו תיתנשה תויומלתשהה
רתאה תבותכ .ךוניח: www.shlomi.org.il
 
1. 
םינקתה ןוכמ לש ןקת ות שי ימולשב זכרמל ISO 9002 (ט"נשתה ל"הנשמ).
 
2. 
הלאה םיכיראתב רוגס זכרמה היהי ב"סשתה םידומילה תנשב:  3. 
רבוטקואב 9‎-2 ,ב"סשתה ירשתב ב"כ-ו"ט :תוכוס דעומה לוח 2001  -   
לירפאב 3 דע סרמב 28 ,ב"סשתה ןסינב א"כ-ו"ט :חספ דעומה לוח 2002  -   
טסוגואב 18 דע ילויב 11 ,ב"סשתה לולאב 'י-באב 'ב :ץיקה תשפוח 2002.
 
-   


היגולונכטבו עדמב םירומ תויומלתשהל זכרמה :םירוריבלו ראוד חולשמל תבותכה,
ינורטקלא ראוד ,22832 'מ ,1156 ד"ת ,ימולש ida@netvision.net.il
סקפ ,04‎-9809165 'לט' 04‎-9809169.
תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001