הארוה ידבוע 8.
תוריש יאנת 8.5
ב"סשתהב ךוניחו הארוה ידבועל םיצירמת 8.5‎-1
יללכ  1. 
תכרעמ לעפות 1998‎-1993 םינשה ךלהמב ולבקתהש הלשממ תוטלחהל םאתהב
א"סשתה לולאב ד"י םוימ לחה) ב"סשתה םידומילה תנשב םירומל םיצירמתה,
ןמקלדכ ,תוירוגטק שולש יפ לע (2.9.2001:
 
 
הארוהה ידבוע לכל תויברמ תובטה הנתנית 'א תימואל תופידע רוזאב
ןלהל א חפסנב טרופמכ ,ךוניחהו.
 
1.1   
חפסנב טרופמכ ,תותחפומ תובטה הנתנית לטובש 'ב תימואל תופידע רוזאב
רוזאבש םיבושייב דובעלו ררוגתהל ורבעש ךוניחו הארוה ידבועל ,ןלהל ב
םוימ הז רוזאב דובעלו ררוגתהל רבעש ימ 1.12.95. ינפל הז 1.12.95
םיצירמתה תא לבקל יאכז היהי אל ךליאו.
 
1.2   
רוזאב דוע םיללכנ םניאו חותיפה ירוזאו ירע ןיב רבעב וללכנש םיבושייב
םיצירמת ונתניי (ןלהל ג חפסנב םיבושייה תמישר תא האר) תימואל תופידע
הז ללכבו) ג"נשתהב םיצירמתל םיאכז ויהש ךוניחו הארוה ידבועל קר
ןותבש תנשב ג"נשתה םידומילה תנשב והשש הארוה ידבוע).
ולביקש םיצירמתה םתוא תא לבקל וכישמי ולא ךוניחו הארוה ידבוע
תמועל .בושיי ותואב עבק ךרד םידבועו םיררוגתמ םה דוע לכ ג"נשתהב
ןתינ אל ,ךליאו ד"נשתהמ הלא םיבושייב דובעלו רוגל ורבעש םירומ ,תאז
םיצירמתל םרשאל היהי.
 
1.3   
תושקב תשגהל םינמזה חול  2. 
רוזאב ךוניחו הארוה-ידבועל םיקנעומה םיצירמתה תכרעמ לע הז טרופמ עדימ
הז אשונב תומדוקה תועדוהה לכ תא לטבמ תימואל תופידע.
םע ושיגי ב"סשתה םידומילה תנשב םיצירמתל םיאכזה ךוניחו הארוה ידבוע
ףגה .תויזוחמה תוכשלל גוס לכמ םיצירמת לבקל תושקב םידומילה תנש תליחת
ינויב 16) ב"סשתה זומתב 'ו ירחא הנשגותש תושקבב לפטי אל םיצירמתלו רוידל
ןותבשב תועיסנ רזחהו (ןלהל ד 4.4 האר) תומלתשהה תונרק טעמל ,(2002
(האר 4.5,
ג הרעה').
 
 
תורעה
זוחמב ךוניחה דרשמב םיצירמתה ףגל שיגהל שי םיצירמתה יגוס לכל תושקב
ךוניחה תוקלחמבו םיצירמתה ףגב לבקל רשפאש םיספט יבג לע ,םיאתמה
קתעהו ,עוציבל קיסעמל חלשיי השקבה רושיא .תימואלה תופידעה ירוזאב
הרומל חלשיי רושיאה.
םיקסעומה םירומל ומלושש םיצירמת ןיגב תויולעבה/תויושרה םע תונבשחתהה
םימייקה תויולעבו תויושר םע תויונבשחתה ילהונ םתוא יפ לע השעית םדי-לע
ךוניחה דרשמב.
 
1. 
םיצירמתל תושקבה ושגוה הבש םידומיל תנש התואמ ורשואי םיצירמתה.
 
2. 
אל םישקבתמ תומלתשהה תונרקל ופרוצו קתווב םודיקל רושיא ולביקש םירומ
םוקמב וא םתדובע םוקמב יוניש לח אל דוע לכ תושקבה יספוט תא תינש אלמל
םהירוגמ.
 
3. 
שדחמ םידומיל תנש לכ שיגהל שי דומיל רכשבו הריד רכשב תופתתשהל תושקב
םישרדנה םיכמסמה ףוריצב.
 
4. 
םיצירמתל תושקבה יספוט תא תינש אלמל שקבתמ ןותבש תנשמ רזוחה הרומ
(תומלתשהה תונרק ללוכ).
 
5. 
םיצירמתל םיאכזה  3. 
רפס-יתב ילהנמ ,םיחקפמ) הארוה ידבוע גורידב םיגרודמה ךוניחו הארוה ידבוע,
םיגרודמה םייכוניח םיגולוכיספו (םיס"נתמ ידבוע ,םיכירדמ ,תוננג ,םירומ
הלאה םיאנתב םיצירמתל םיאכז הלא לכ - ימדקאה גורידב:
 
 
הרומ) ימדקא ראות ילעב וא הארוה תדועת ילעב ,םיכמסומ םה םא
"הארוה ןוישר וא ידוסיה ךוניחב הארוה תדועת ודיב שיש ימ אוה "ךמסומ
ידוסי לעה ךוניחב עובק)
 
(א)   
וב םידבועו 'א תימואל תופידע רוזאב אצמנה בושייב םירג םה םא.  (ב)   
תורעה   
רוזאב רחא בושייב דבועו 'א תימואל תופידע רוזאב בושייב רגה הרומ
וירוגמ םוקמ תא וא ותדובע םוקמ תא הנשמה הרומ ןכו ,'א תימואל תופידע
בושיי ןיב
תלבק ךשמהל וא םיצירמתל ותואכז ,'א תימואל תופידע רוזאב בושייל
םיצירמתלו רוידל ףגה להנמ ידי לע עבקית םיצירמת.
 
1.   
םניאש םיבושייה ןיב וירוגמ םוקמ תא וא/ו ותדובע םוקמ תא הנשמה הרומ
ךשמהל ותואכז ,(ג-ו ב םיחפסנ יפל) תימואל תופידע ירוזאב דוע םיללכנ
לטובת םיצירמת תלבק.
 
2.   
םיבושייה דחאב םירוגמהו הדובעה תפוקתל תלבגומ םיצירמתה תלבק
הביס לכמ - דובעל קיספה וא/ו בושייה תא הארוהה דבוע בזע .המישרבש
םיצירמתה ולטובי - איהש.
 
3.   
םהש יאנתב ורשואי ידוסי-לעה ךוניחב תויולעב ידי לע םיקסעומה םירומ
רפסה תיב ליפורפב םיעיפומ.
 
4.   
ותרשמ ףקיהל תיסחי הדימב םיצירמתל יאכז תיקלח הרשמב דבועה הרומ,
םידומילה-תנש לכ ךלהמב תוחפל הרשמה תיצחמב דובעיש יאנתב.
 
5.   
ןירוטיפ ייוציפו היסנפ ךרוצל רכשה ןמ קלח םניא םיצירמתה.  6.   
ידבוע גורידב םילחה םייצוביק םימכסהמ תעבונ הניא םיצירמתה תקנעה
הלשממ תטלחה ירפ איה אלא הארוה.
 
7.   
םיצירמתל ףגה רושיאב קר ןתנית הרומל םיצירמת לוטיב לע העדוה.  8.   
קוחכ םיסמ וכוני םיצירמתה לכמ.
 
9.   
 
םיצירמתה טוריפ  4. 
קתו תונש לש יפסכ יוושב םודיק הווש ץירמת) קתו םודיק)
םדוקי רכשה םולשת ךרוצל רכומה קתווה -
 
4.1   
םינש 4-ב :'א תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב;  -   
םינש 3-ב :לטובש 'ב תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב.  -   
קתווה יבלש לכב ,םיאכזה ךוניחהו הארוהה ידבוע יבגל לוחי קתווה םודיק
קתווה תונשב ךוניחו הארוה ידבוע לש רכומה קתווה .יעוצקמה 36‎-33
ה קתווה תנש לש בלושמה רכשה ןיב שרפהל הוושה רועישב םדוקי-35
בושייה גוס יפל ,םודיקה תונש רפסמ לופכ ,36-ה קתווה תנשב רכשל.
םיבושייה דחאב םירוגמהו הדובעה תפוקתל לבגומ קתווה םודיק
קתווה םודיק לטובי ,בושייה תא הארוהה דבוע בזע .המישרבש
הדובעב ילאירה וקתוול רזחוי דבועהו ,יטמוטוא-חרואב.
םיגולוכיספ ומכ ,תוגרד יפל אלא ,קתו יפל תוגרודמ ןניאש תוצובק
ןורקיע ותוא יפל ןמדקל שי ,ימדקאה גורידה יפל םיגרודמה םייכוניח,
םיצירמתלו רוידל ףגה רושיאל םאתהב:
 
 
תוגרד 2 לש יפסכ יווש :'א תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב  -   
לש יפסכ יווש :לטובש 'ב תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב 1.5
תוגרד.
 
-   
לארשיב םיראת תארקל םיימדקא םידומיל
דומילה רכש תואצוהב 75% לש רועישב ףתתשמ םיצירמתלו רוידל ףגה
הארוה דבוע לכ לש - ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע םירכומה תודסומב
תינכת תא רשאמ םיצירמתלו רוידל ףגהש רחאל - םיצירמתל יאכזה ךוניחו
תוחפל תויעובש תועש 6 לש תועש תכרעמ דמול אוהש יאנתבו ,םידומילה.
תיבב םידמלנה תועוצקמה םוחתב תויהל םיבייח ורשואיש דומילה יגוח
ראות תארקל ,םיללכ ךוניח יאשונב וא רפסה.
תורעה
 
4.2   
םעטמ תועש יקנעמ םילבקמה 'א תימואל תופידע רוזא יבשות םירומ
ףגה םעטמ דומיל רכש רזחה םג לבקל אופא םיאכז תומלתשהל ףגה
יבגל םיטרפ) ליעל תורכזנה תוארוהל םאתהב ,םיצירמתלו רוידל
ונדרשמב תויומלתשהה ףגב לבקל רשפא תועש יקנעמ).
 
1.   
תורכומה ל"וחמ תואטיסרבינוא לש תוחולשב ץראב םידמולה םירומל
דומיל רכשב תופתתשהה תרקת היהת ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע
ןתניתו ,ץראב תואטיסרבינואב גוהנה דומילה רכשמ 75% לש הבוגב
דבלב תחא םידומיל תנשל.
 
2.   
דומיל רכש רזחהל םיאכז החותפה הטיסרבינואב םידמולה םירומ
םידומילה תנש ךלהמב ראותל םיימדקא םיסרוק ינש ודמליש יאנתב.
3.   
ל"וחב םידומיל לע הלח הניא דומיל רכשב תופתתשהה.  4.   
לעו תוניחב ימד לע ,םידומיל תורגא לע הלח הניא תופתתשהה
יתנשה דומילה רכש הבוג לע הלעי אל תופתתשהה םוכסו ,םירוגיפ.
 
5.   
הריד רכשב תופתתשה
תופידע ירוזאב הריד רכשב םיצירמתלו רוידל ףגה לש תופתתשהה םוכס
הרידה רכש הבוגמ 80% לע דומעי ב"סשתה םידומילה תנשב תימואל
דועו תוימוקמ תויושרל תוכיישה תורידב ןכו רוגימעו רדימע תורידב.
ןיגב תללוכה תיתנשה האצוהה יפ לע היהי ףגה תופתתשהל בישחתה
םיווש םיישדוח םימולשת 12-ב עצובת איהו ,םישדוח 12-ל הריד-רכש.
ףגה תופתתשהו ,הז רדסהב תולולכ ןניא ישפוחה קושב תורוכשה תורידה
לע הלעת אל איהו ,בושייב רדימע לש הריד רכש יריחמ לע אופא ססבתת
םידומיל תנש התואל העבקנש הריד רכשב תילמיסקמה תופתתשהה,
ןמ אוה םהב הרידה רכשו רויד תקוצמ םהב תמייקש םיבושיי איצוהל
רועיש עבקיי הלא תומוקמב .דועו הירבט ,דרע ,תליא ומכ ,ץראב םיהובגה
תופתתשהבו םיצירמתלו רוידל ףגה להנמ תושארב הדעו ידי לע תופתתשהה
םיצירמתה אשונ לע הנוממה ,זוחמה גיצנ
ךוניחה תקלחמ להנמ ,תושרה גיצנו ,זוחמב.
תורעה
 
4.3   
דבועו רגה ,ךמסומ ךוניחו הארוה דבוע יאכז הריד רכשב תופתתשהל
םש לע וא ומש לע - תרחא הריד לעב וניא אוהש יאנתב ,בושיי ותואב
תימואל תופידע רוזאבש רחא בושייב וא בושיי ותואב - ותשא.
 
1.   
םיאכז םניא רחא םרוגמ הריד רכשב תופתתשה םילבקמה םירומ
דרשמה םעטמ תפסונ תופתתשהל.
 
2.   
החפשמ בורקמ הריד םירכושה הארוה ידבועל ןתנית אל תופתתשהה
לש םג אתבס/בס ,הלכ/ןתח ,תוחא/חא ,תב/ןב ,םא/בא) הנושאר הגרדמ
הארוהה-דבוע לש גוזה תב/ןב).
 
3.   
לש הפוקתל הריד םירכושה םירומל ןתנית הריד-רכשב תופתתשה 6
םידומילה תנש ךלהמב תוחפל םישדוח.
 
4.   
רוזא ךותב ותריד תא רכומה הרומ ח"נשתה םידומילה תנש זאמ
הריד רכשב עויס לכ לבקמ וניא תימואל תופידע.
 
5.   
ךוניחו הארוה ידבוע לש תומלתשהה תונרקל תופרטצה  4.4   
קיסעמה לשו דבועה לש - ןרקל תושרפהב אשיי םיצירמתלו רוידל ףגה
דבועו רגה ,םיצירמתל יאכזה ךוניחו הארוה דבוע יבגל - דחי םג
עבראמ תחאל ףרטצי רשאו תימואל תופידע רוזאבש םיבושייה דחאב
םיטרפ) תונרקה ינונקתל םאתהב ,הארוה ידבועל תומלתשהה תונרק
ילהנמ" ,דסמ קנבבו ימואלניבה קנבב לבקל רשפא תונרקה לע
תונרקה").
 
(א)   
קלח .הסנכה-סמ םולשתמ רוטפ קיסעמה קלח תימואל תופידע רוזאב
ךרוצל "הבטה תפיקז"ב בייח קיסעמה ידי לע םלושמה דבועה
הסנכה-סמ.
 
(ב)   
תישיא השקב שיגהל הארוהה דבוע לע רדסהה ןמ תונהיל ידכ
םיאתמה זוחמב םיצירמתלו רוידל ףגה ידי לע תרשואמ ,תופרטצהל.
 
(ג)   
רוידל ףגה ידי לע תומלתשהה ןרקב דבועה לש וקלח םולשת
םיבושייה דחאב וירוגמו ותדובע תפוקתל לבגומ היהי םיצירמתלו
בושייב ותדובע םוקמ תא וא וירוגמ םוקמ תא דבועה בזע .המישרבש
קיספי ,איהש הביס לכמ ןושארה ןוכסיחה תליחתמ םינש 5 םות ינפל
תא ןרקה ןמ הבגיו ,רומאה רדסהה תא ויבגל םיצירמתלו רוידל ףגה
ןרקב דבועה לש ותורבח ןיגב ודי לע ומלושש םימולשתה לכ
תומלתשהה.
דבלבו ,ב"סשתה םידומילה תנש תישארמ רשואת ןרקל תופרטצהה
ושיגיש םירומ .(2001 רבמצדב 31) ב"סשתה תבטב ז"ט ינפל שגותש
ב"סשתה זומתב 'ו-תבטב ז"י םיכיראתה ןיב תושקב
(א"סשתה תבטב ז"י םוימ ןרקל ופרוצי (16.6.2002‎-1.1.2002
(1.1.2002).
יבשות ,תוילאמרופ יתלבה ךוניחה תוכרעמב םיקסעומה ךוניח ידבוע
ףרטצהל םיאכז ,ףגה ידי לע ורשואש ,תימואל תופידע רוזא ידבועו
תרגסמב "רושימ"ו "רוקמ" תורצוקמה תומלתשהה תונרקל
םג קיסעמהו דבועה לש ןרקל תושרפהב אשיי קיסעמהו ,םיצירמתה
ןרקב דבועה לש וקלח תא דיבעמל ריזחי םיצירמתלו רוידל ףגה .דחי.
ידי לע ורשואש ,תימואל תופידע רוזא יבשות ,םייכוניח םיגולוכיספ
םיאמדקאל תומלתשהה ןרקל ףרטצהל םיאכז ,םיצירמתלו רוידל ףגה
דבועה לש ןרקל תושרפהב אשיי קיסעמהו ,םיצירמתה תרגסמב
וקלח תא םידיבעמל ריזחי םיצירמתלו רוידל ףגה .דחי םג קיסעמהו
ןרקב דבועה לש.
 
(ד)   
ןותבש תנשב םימלתשמ םירומ לש העיסנ תואצוה רזחה
הרזחבו תומלתשהה םוקמל העיסנה תואצוהב אשיי םיצירמתלו רוידל ףגה
רזחה .תימואל תופידע רוזאבש םיבושייה דחאב רגה הארוה דבוע לש
לע עצוביו ,תירוביצה הרובחתה לש םיפירעתה יפל היהי העיסנה תואצוה
יאכז היהי יטרפה ובכרב תומלתשהל עסונה דבוע .תומלתשהה תונרק ידי
יפלו תומלתשהל עסונ אוה םהבש םימיה רפסמ יפל העיסנ תואצוה רזחהל
דבלב םיינוריעניב העיסנ יווק םתואב תירוביצה הרובחתה יפירעת.
לע ,המיאתמה תומלתשהה ןרקל תורישי שיגהל שי רזחהה תלבקל השקב
ןרקב לבקל רשפאש ספוט יבג.
העיסנ תואצוה רזחהל םיאכזה
רפס יתב ילהנמ ,םיחקפמ) הארוה ידבוע גורידב םיגרודמה הארוה ידבוע,
הלאה םיאנתב העיסנ תואצוה רזחהל םיאכז (םיכירדמו תוננג ,םירומ:
 
4.5   
ףגה ידי לע םיצירמתה תרגסמב ןותבש תנשל תאצל ורשוא םה םא
םירומל םיצירמתלו רוידל
 
(א)   
א תימואל תופידע ירוזאב רוגל םיכישממ םה םא';  (ב)   
תוחפל אוה תומלתשהה קנעמ תרגסמב עצוממה םתרשמ רועיש םא
50%.
 
(ג)   
תורעה   
הבורקה הטיסרבינואל דע קר רשואי העיסנה תואצוה רזחה.  (א)   
לש תויעובש תועש 6 לש בישחת יפל היהי העיסנה תואצוה רזחה
עובשב םיימעפמ רתוי אלו םוי ותואב םידומיל.
 
(ב)   
תועשלו הרשמה ףקיהל תיסחי הדימב עצובי העיסנה תואצוה רזחה
םיצירמתל ףגה רושיא רחאלו תומלתשהה.
 
(ג)   


ןמציו קחצי רמ ,םיצירמתל ףגה להנמ לא תונפל רשפא תולאשב,
לט' 02‎-5604771/2.


םיחפסנ
 
5. 
א חפסנ
א תימואל תופידע רוזא'
ךוניחו הארוה ידבועל תונתינה תובטהה ןיינעל
(ב-'א יפל אוה םיבושייה טוריפ')
ןאש תיב .53
ימע ןב .54
הדוהי ינב .55
ןומצע ינב .56
תצב .57
תועקב .58
התעקב .59
יאחוי רב .60
ליח רורב .61
שורב .62
םערב .63
קרב .64
בלח שוג) ש'ג .65)
תולובג .66
םיבג .67
םילועבג .68
באוי תעבג .69
תודג .70
דידג .71
שידג .72
הנועדג .73
ןנוג .74
ןרוג .75
לילגה תונרוג .76
תליג .77
תיתיג .78
 
זפילא .27
טלפילא .28
גומלא .29
שוקלא .30
םירימא .31
םעינא .32
קיפא .33
ןמגרא .34
זרא .35
לובשא .36
דוחיא) בקעי תודשא .37)
דחואמ) בקעי תודשא .38)
אישנה לשא .39
םילשא .40
הרוא ראב .41
יראב .42
חלודב .43
החטב .44
הרוכיב .45
היריב .46
ן'ג תיב .47
ידגה תיב .48
ללה תיב .49
הברעה תיב .50
ףסוי תיב .51
המק תיב .52
 
םיביבא .1
לטיבא .2
םיריבא .3
םחנמ ןבא .4
ןתיא ינבא .5
תנבא .6
םולשבא .7
םירידא .8
תימדא .9
םדוא .10
דהוא .11
ןמוא .12
םיקפוא .13
זונגה רוא .14
רנה רוא .15
לטרוא .16
םירוא .17
םיביא .18
רחשה תלייא .19
ןוליא .20
תוליא .21
תליא .22
םור לא .23
ןשבה ינולא .24
יניס ילא .25
לע ילא .26
 


בורח רפכ .149
ןומימ רפכ .150
דלאס רפכ .151
הזע רפכ .152
הרקנה שאר רפכ .153
תיערז-דלוונזור רפכ .154
ןיפור רפכ .155
יאמש רפכ .156
אשד ירכ .157
הרמז ןב םרכ .158
םולש םרכ .159
ןשבה תובהל .160
ןטול .161
ןמיל .162
דורמנ זחאמ .163
המחה אובמ .164
םיעובמ .165
םיחטבמ .166
סמש לד'גמ .167
ראגמ .168
ןגמ .169
לואש ןגמ .170
ןוירוג ןב תשרדמ .171
גרומ .172
הלוחמ .173
דדלב הנחמ .174
ריתי הנחמ .175
םיינחמ .176
הלוטמ .177
בטימ .178
רצימ .179
ברימ .180
ןורימ .181
הרוכמ .182
 
שיפרח .114
שירח .115
הירבט .116
אירגנז אבוט .117
יבצ תריט .118
םיללט .119
לובי .120
להי .121
לבוי .122
ןתנוי .123
היבשוי .124
לאערזי .125
םעיחי .126
התבטי .127
בטיי .128
יניכי .129
הלעמה דוסי .130
לעי .131
הרעי .132
תיפי .133
חתפי .134
ןוארי .135
הנדרי .136
םחורי .137
עשי .138
דתי .139
ירבכ .140
םיפוסיכ .141
ןיהמכ .142
ףנכ .143
םולב רפכ .144
ידעלג רפכ .145
םורד רפכ .146
אישנה רפכ .147
םידרו רפכ .148
 
לגלג .79
רוא ןג .80
לט ינג .81
ןותעג .82
תיפורג .83
רושג .84
רשג .85
ויזה רשג .86
הרובד .87
ב"בוד .88
תיגוד .89
תורוד .90
הנומיד .91
ןושיד .92
ןותלד .93
ןד .94
הנפד .95
לקד .96
ןואה .97
םירשוגה .98
הליה .99
וחירי דרו .100
תרמז .101
העורז .102
רבח .103
סנ-דח .104
תילוח .105
התלוח .106
ןסוח .107
תדמח .108
הרמח .109
התינח .110
ןיפסח .111
הבצח .112
תילילגה רוצח .113
 


הרשעה ביתנ .253
תוביתנ .254
אסאס .255
הפוס .256
רמס .257
דעס .258
רעס .259
ריפס .260
הפוספס .261
ר'ג'ע .262
ןודבע .263
ןורבע .264
זוזע .265
ןדיע .266
דסא-לא ןיע .267
בג ןיע .268
ידג ןיע .269
רושבה ןיע .270
ב"יצנה ןיע .271
השולשה ןיע .272
ןוויז ןיע .273
הבצח ןיע .274
בהי ןיע .275
בקעי ןיע .276
אינק ןיע .277
רמת ןיע .278
תובוא ריע .279
םימולע .280
המלע .281
הקומע .282
זועימע .283
רימע .284
השמארע .285
דרע .286
 
הירהנ .218
בונ .219
רוא הוונ .220
ב"יטא הוונ .221
ןתיא הוונ .222
םילקד הוונ .223
רהוז הוונ .224
ויז הוונ .225
ףירח הוונ .226
עשילא ל"חנ .227
יתימא ל"חנ .228
תועבג ל"חנ .229
ריתי ל"חנ .230
תויכשמ ל"חנ .231
אנסנס ל"חנ .232
הלגח ןיע ל"חנ .233
םתור ל"חנ .234
זוע לחנ .235
העוטנ .236
רוטנ .237
תינסינ .238
ךוניח תליהק) הנצינ .239)
יניס ינצינ .240
קחצי רינ .241
הפי רינ .242
השמ רינ .243
זוע רינ .244
םע רינ .245
אביקע רינ .246
םירינ .247
ןרינ .248
ימענ .249
ינזח רצנ .250
םירצנ .152
דודגה ביתנ .252
 
האלמ .183
תולילמ .184
היכלמ .185
עושיכלמ .186
תונמ .187
הרנמ .188
הדסמ .189
תוליסמ .190
לולסמ .191
הדעסמ .192
םילגעמ .193
ןגעמ .194
םייח זועמ .195
הנועמ .196
ךורב ןיעמ .197
םירפא הלעמ .198
עובלג הלעמ .199
אלמג הלעמ .200
אחישרת תולעמ .201
אילעמ .202
םיסלפמ .203
הבוצמ .204
ןומר הפצמ .205
םלש הפצמ .206
תוילגרמ .207
ןלוג םורמ .208
הדש יבאשמ .209
םע בגשמ .210
האושמ .211
ןדריה רמשמ .212
בגנה רמשמ .213
תתמ .214
ןלוג תואנ .215
רכיכה תואנ .216
יכדרמ תואנ .217
 


הרמוש .343
הירמוש .344
הדקוש .345
תורחש .346
םילוביש .347
ןופזיש .348
םיטיש .349
תוחולש .350
ימולש .351
וילש .352
רימש .353
רינש .354
לעש .355
ןלוגה רעש .356
רפש .357
תרשרש .358
הלותש .359
רושאת .360
רהדת .361
רמות .362
הישות .363
ריצק לת .364
םימואת לת .365
והילא ימלת .366
ו"ליב ימלת .367
ףסוי ימלת .368
חרפת .369
המוקת .370
 
היוור .315
המחור .316
יעור .317
בוחר .318
הינאחיר .319
ןוא םר .320
תומר .321
ילתפנ תומר .322
םימישגמ תמר .323
ןנר .324
םיער .325
םי חיפר .326
םיפשר .327
םימתר .328
בושי ראש .329
ןויצ יבש .330
והילא הדש .331
רזעילא הדש .332
רקוב הדש .333
הימחנ הדש .334
ןצינ הדש .335
יבצ הדש .336
םהרבא ידש .337
תומורת ידש .338
הלוחמ תומדש .339
תורדש .340
הבוש .341
לבוש .342
 
ןראפ .287
הדש-תאפ .288
םייודפ .289
שיטפ .290
הטוספ .291
ז"שת ימעפ .292
לאצפ .293
העיקב) ןיעיקפ .294)
השדח ןיעיקפ .295
ןוזרפ .296
ןגירפ .297
םילאצ .298
ןועבצ .299
רחוצ .300
רפוצ .301
לאירוצ .302
תפצ .303
יבצ תמדק .304
הרוטק .305
ףיטק .306
םיחלק .307
הילק .308
עלק .309
ןירצק .310
הנומש תירק .311
תשק .3121
הניפ שאר .313
םיביבר .314
 


א תימואל תופידע רוזאל ע"שימ םיבושיי תפסוה' -
ךיראתמ הלשממה תטלחה י"פע 27.1.1997
לאירא .371
לאונמע .372
ןורבחב ידוהיה בושייה) עברא תירק .373)
דבלב םחנמ הוונ) ןורמוש ינרק .374)
רפסא) דצימ .413)
סומע הלעמ .414
םידקונ .415
עוקת .416
רה תירוזא הצעומ
ןורבח

הרודא .417
תולוכשא .418
אשמע רה .419
יגח .420
אנט .421
למרכ .422
ןועמ .423
הדוהי תודצמ .424
איסוס .425
לאינתע .426
רבח ינפ .427
העמש .428
ינש .429
םלת .430
 
ןימינב הטמ תירוזא הצעומ
לא תיב .395
בלוד .396
ףוצ הוונ) שימלח .397)
ןומלט .398
רחשה בכוכ .399
בקעי בכוכ .400
הנובל הלעמ .401
שמכמ הלעמ .402
וחירי הפצמ .403
לאילחנ .404
הרפוע .405
תרטע .406
ילע .407
תוגספ .408
םינומיר .409
הליש .410
ןויצע שוג תירוזא הצעומ
ןיע תיב .411
רוצ ימרכ .412
 
ןורמוש תירוזא הצעומ
ץפח ינבא .375
רמתיא .376
הרומ ןולא .377
הכרב .378
םינג .379
שמוח .380
תינניח .381
ב תינניח .382'
שמרח .383
רהצי .384
םידכ .385
חופת רפכ .386
ןתוד אובמ .387
םילדגמ .388
בנע) בניע .389)
םימודק .390
ןחיר .391
ןורמוש יבש .392
דקש .393
רונ-אש .394
 


ב חפסנ
לטובש) 'ב תימואל תופידע רוזא)
ךוניחו הארוה ידבועל תונתינה תובטהה ןיינעל
(ב-'אה רדס יפל םיבושייה טוריפ')
ףונמ .51
הימחנמ .52*
דסמ .53
הפצמ .54
ב"יבא הפצמ .55
הפוטנ הפצמ .56
דוד רינ .57*
דעימע .58*
הדובע רפכ - הירופ .59
דבוע הוונ - הירופ .60
תיליע הירופ .61
דורפ .62*
היבצ .63
תירוצ .64
תינרוק .65
תג תירק .66
תפקר .67
ןומצע) בגש .68)
ןליא הדש .69
םוחנ הדש .70*
הרובד תומדש .71
םישרוש .72
הינכש .73
הנורש .74
 
יכדרמ די .26*
םילבוי .27
תפדוי .28
דעי .29
תילע םענקי .30
ירודכ .31
םיזרוכ .32*
לחכ .33
לילכ .34
תינלכ .35
ןומכ .36
תרנכ .37*
עימס ארסכ .38
םיתיז רפכ .39
םיטיח רפכ .40
היננח רפכ .41
שיק רפכ .42
םוכרכ .43*
הימרכ .44*
איבל .45
םינבל .46
תודיפל .47
לדגמ .48*
תשרומ .49
םינמכמ .50
 
ןוילטבא .1
הינליא .2
רוגמלא .3*
ןונמא .4*
םיקיפא .5*
לברא .6
רחשא .7
רגתא .8
ערז-תיב .9*
ינבא תעבג .10
ןוליג .11
התיג .12
רסונג .13*
א הינגד .14'*
ב הינגד .15'*
םיערוזה .16
תיררה .17
םיקיז .18*
ןוזח .19
ץולח .20
הידמח .21*
םישרח .22
לא-לט .23
תוחפט .24
לאנבי .25
 
* ךיראתמ לחה ודרוהש םיבושיי .1.9.98


ג חפסנ
חותיפה ירוזאו ירע ןיב רבעב וללכנש םיבושייה תמישר
תימואל תופידע ירוזאב דוע םיללכנ םניאו
ןורמוש תירוזא הצעומ
ןקרב .47
ריקי .48
ןורמוש הלעמ .49
םיפונ .50
תיעלס .51
בהז ילע .52
םירפא ץע .53
לאודפ .54
םיפוצ .55
םיפטנ תירק .56
הווקת ירעש .57
הבבר .58
ןויצע-שוג תירוזא הצעומ
תובש ןולא .59
רזעלא .60
הליג רה .61
ןויצע רפכ .62
זוע לדגמ .63
לאינד הוונ .64
רדיק .65
םירוצ שאר .66
 
ףרוצ .27
יכאלמ תירק .28
ישי תמר .29
ריצק .30
תליש .31
תרמת .32
הטמ תירוזא הצעומ
ןימינב

ןולא .33
ןורוח תיב .34
ןימינב עבג .35
השדחה ןועבג .36
רדא רה .37
תמר) םיאנומשח .38
ןיעידומ)
םימודא רפכ .39
ןורוח אובמ .40
והיתתמ .41
תרפ יפונ .42
ילינ .43
הלענ .44
תותנע) ןומלע .45)
םירפוע .46
 
תינרוא .1
לילגה ןולא .2
הנקלא .3
השנמ יפלא .4
תרפא .5
הירא תיב .6
שמש תיב .7
רתיב .8
לא תעבג .9
באז תעבג .10
םע-רבג .11
ןורמוש תוניג .12
היעשוה .13
ףודרה .14
הנבי .15
תור רפכ .16
רובת רפכ .17
לאימרכ .18*
קמעה לדגמ .19
תילע ןיעידומ .20
םימודא הלעמ .21
לחנ הלעמ .22
תילע תרצנ .23*
ידע .24
וכע .25*
הלופע .26
 
* ךיראתמ לחה ודרוהש םיבושיי .1.9.98

תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001