הארוה ידבוע 8.
תוריש יאנת 8.5
םירומ תלאשהו הליאש" יצוביקה םכסהל תופרטצה" 8.5‎-2
םירומ לש הלאשהו הליאש םכסהל ףרטצהל תניינועמה יתנש-שש רפס תיב לש תולעב
ןועמש רמ ,ךוניחה דרשמב תוריש יאנת לע הנוממל והחלשתו ןלהלש ספוטה תא אלמת
רפפמטש.
רואלו 17.8.82 םוימ 25/לופכש - במ דחוימ רזוחל ד חפסנ םוקמב אב הז רדסה
םוימ רכשה לע הנוממו הריכב תינגס ,בוט רב הרפע תרבגה תארוה .27.6.01
ספוטה ןלהל:
יצוביק םכסהל תופרטצה בתכ
ז"ישת ,םייצוביק םימכסה קוחל (2)8 ףיעס יפל-1957
םוימ דחוימה יצוביקה םכסהל הזב םיפרטצמ ונירה
תולודגה םירעה שולשו לארשיב ימוקמה ןוטלשה זכרמ ןיבל לארשי תנידמ ןיב
(יתב ירומ ןוגראו לארשיב םירומה תורדתסה ןיבל ,(הפיחו ופי-ביבא-לת ,םילשורי
ובש 12 ףיעסל םאתהב ,םיידוסי-לעה רפסה.
רומאה םכסהה תובקעב ךוניחה דרשמ ידי-לע הנמסרופתש תוארוההש םימיכסמ ונא
ונילע םג הנלוחת.
ודיקפתו קיסעמה המיתח םעטמ המיתחה השרומ םש קיסעמה םש
______________
_________
___________
___________
___________תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001