םידומיל תוינכת 9.
לארשי תשרומל ךוניח 9.15
לארשי תשרומ תארוהל "תוחתפמ" תינכתה 9.15‎-1
עקר  1. 
תיר"מפמה ,רצינמרקו רקנש תוחוד םושייל בלושמה הטמה ,תיגוגדפה תוריכזמה
םילעפמ - ד"לח םע ףותישב ,רוניד תיגח 'בגה ,יתכלממה ךוניחב פ"עבש הרותל
יתבב לארשי תוברת תארוהל תיתנש תינכת םיעיצמ ,"ביצי תיב" םעו םייכוניח
םייתכלממה רפסה.
םייוניש הב וכרענו ,תינויסינ תינכתכ םייתנשכ ךשמב החלצהב הלעפוה תינכתה
חטשהמ ולבקתהש םיבושמה תובקעב.
 
 
תינכתה רואית  2. 
תחא הדיחי ללכ ךרדב השדקוה אשונ לכל ."תוחתפמ" העבש תללוכ תינכתה,
רועישה ךלהמ תאו הדיחיב םינושה םיבלשה תא ריהבמה הרומל ךירדת בתכנו,
הרשעהל םיפסונ םיטסקט םע.
דרפנ יתלב קלח ןהש תולעפה הבו ,דימלתל תוליעפ תרבוחב הוולמ תינכתה
לש הכרעב םיאבומה רמוחה תמנפהל תופסונ תומישמו םיקחשמ דצל ,רועישהמ
הלעפהל םיידותמה םיעצמאה לכ םע תודווזמ עברא.
 
 
תודיחיה טוריפ  3. 
תרוסמל ילש רשקה ,םיאשונה םע תורכיה :תינכתל חתפמ
ילש תוירחאה ,יתוגהנתה רופיש ,שפנ ןובשח :ימצעל חתפמ
םירוה דוביכ ,ילש החפשמה :יתחפשמל חתפמ
תבש יגהנמ ,תבש ,הליפתה רודיס ,הזוזמ :יתשרומל חתפמ
םג רשפא .2 תומילאל אל .1 :הרבחב גירחה ,הקדצ ,דסח תולימג :יירבחל חתפמ
תרחא
םייח ילעב רעצ ,!התחשהל אל :יתביבסל חתפמ
םילשורי ,ירבעה חולה :ימעל חתפמ.
 
 
ףסונ עדימ  4. 
ה-'ד תותיכב הארוהל המיאתמ "תוחתפמ" תינכתה'.  
זכרמה - "ביצי תיב"ב עובש ךשמב ומלתשי תינכתב קוסעל ורחביש םירומ
הרבחו חור ,תודהיה תועוצקמב הארוה ידבוע תויומלתשהל יצראה.
תועש 50 לש לומג הנקמ תומלתשהה.
 
   
לכ ךרואל ד"לחו ךוניחה דרשמ יכירדממ הכרדה םירומה ולבקי ןכ ומכ
םידומילה תנש.
 
   
לכ םע "תוחתפמ" תינכתה לש תחא הכרע םולשת אלל לבקי רפסה תיב
תודיחי 20 - תודווזמ 4) םיידותמה םיעצמאה).
 
   
ח"ש 25) תויוליעפ תרבוח ושכרי תינכתה תרגסמב ודמליש םידימלת
תזכורמ השיכרב תרבוחל).
 
   
תוינכטו תוידותמ ןכות תולאשל ישונא הנעמ םע םניח וק חתפת ד"לח.
 
   


ןלהלש ספוטה תא ואלמי תינכתב קלח תחקל םיניינועמה םירומו םילהנמ
סקפ לא ירשפאה םדקהב ותוא וחלשיו' 03‎-5231118.
לט ,ד"לח לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל' 03‎-5231311.


ספוטה ןלהל:
םירומ תמצעהל "תוחתפמ" תינכת
(סקפל חולשל אנ' 03‎-5231118)
ס"היב םש:
ריע :ראוד חולשמל האלמ תבותכ:
ינורטקלא ראוד :'סקפ :'לט:
ת/להנמה םש:תוחתפמ" תינכתב קלח תחקל םיניינועמ ונא ,ןכ".
תינכתב ופתתשיש םירומה רפסמ:
רעושמה םידימלתה 'סמ :תותיכה 'סמ:
ינופלט רשק ונתא ורצ אנא .תינכתה לע םיפסונ םיטרפ עומשל םיניינועמ ונא.
ירלולס 'לט :רפסה תיבב 'לט:
תיבב 'לט:
המיתח:

תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001