םידומיל תוינכת 9.
ינפוג ךוניח 9.3
םיימואלניבהו םייצראה םיעוריאה יכיראתו תוגהנתהה יללכ ,תיביטרופסה תורחתה תורגסמ -
ב"סשתה
9.3‎-1
רפסה יתב לש טרופסה תויורחתב םידימלתו תודימלת תופתתשהל עבוק םיכיראת ןוכדע
ב"סשתהב
 
1. 
ךיראת רשא םידימלתו תודימלת תויורחתב קלח לוטיל םיאשר ויהי ב"סשתה םידומילה תנשב
אוה םהיבגל עבוקה הדילה:
 
 
ח-'ז תותיכל': 1.1.88  -   
ט תותיכל': 1.1.87  -   
לגר ,ףע ,די ,לס-רודכ יקחשמב) ב"י-'י תותיכל): 1.1.84  -   
טווינ תציר ,הדש יצורימ ,הלק הקיטלתא) םיישיאה טרופסה יפנעב א"י-'י תותיכל,
םייתצובקה טרופסה יפנעב ;1.1.85 :(תולמעתה ,הייחש ,ןחלוש-סינט (I.S.F) (ףערודכ,
דירודכ): .1.1.85
 
-   
דבלב הלא תותיכל תודעוימה תויורחתל ,ב"י תותיכל: .1.1.84
 
-   
   
תיביטרופסה תורחתה תורגסמ  2. 
יללכ  2.1   
ךוניחה דרשמ ,"ינפוגה ךוניחה יעוריאל ןונקתה" יפ-לע ולעפי ינפוגה ךוניחה יעוריא,
א"סשתה ,ביבא-לת ,ינפוגה ךוניחה לע יצראה חוקיפה ,תיגוגדפה תוריכזמה,
2001‎-2000.
 
א)   
רפסה-יתב לש טרופסה תודחאתה ידי-לע ולפוטיו ונגרואי םייצראה טרופסה ילעפמ.
יפל ,רפסה יתב לכל תחאה :תונוכתמ יתשב הנעצבתת תויזוחמה תויורחתה תורגסמ
טרופס ןודעומ ומיקהש רפס יתבל - היינשהו ,הכ דע תוגוהנ ויהש יפכ תורחתה תורגסמ
ףערודכ :םידימלתלו תודימלתל ,םיאבה טרופסה יפנעב 'ט-ו 'ח-'ז תותיכב ירפס-תיב,
יביטרופס טווינו ןחלוש-סינט ,דירודכ ,הלק הקיטלתא ,שרפמ ינשלג.
 
ב)   
הדיחא ,האלמ טרופס תשובלתב תויורחתל עיפוהל רפסה יתב תורחבנ לכ לע הבוח
רדעה .םיוסמה טרופסה ףנעבש הקוחל םאתהב תנמוסמ ,דיחא םגדבו עבצב ,תרדוסמו
תורחתב התופתתשה תעינמלו תרחבנה תליספל איבי ןיטולחל ההזו הדיחא תשובלת.
 
ג)   
טרופמכ ,שובל תוכרעמ יתש םע עיפוהל רפסה יתב תורחבנ לכ לע הבוח יצראה בלשב
לע תוירחסמ תומוסרפ םע וא תודוגא ילמס םע העפוה .(ההכ תחאו הריהב תחא) ליעל
טלחהב הרוסא םידימלתה לש ןומיאה ידגב לעו טרופס תושובלת יבג.
 
ד)   
ראשה ןיב ,שי ובש "םיפתתשמל יתצובק סיטרכ" ספוט אלמל ודיפקי רפסה יתב ילהנמ,
הלא םיספט לבקל רשפא) תוישיא תונואת דגנ חוטיבלו םידימלתה תואירבל תוסחייתה
זוחמב ינפוגה ךוניחה לע חקפמה לצא).
ןכא רפסה תיב תרחבנ לע םינמנה םידימלתה לכש דיפקהל םישקבתמ םילהנמה ןכ-ומכ
ףיעס ,(א)4/אס עבקה תוארוה רזוחב ומסרפתהש תיכוניחה תוגהנתהה יללכב םידמוע
6-.9.7
לש תורגסמבו םיירפס-תיבה טרופסה ינודעומ לש תויורחתה תורגסמב םיפתתשמל
ףתתשמ יסיטרכ וקפנוי ףערודכבו תודימלת לגרודכב ,לסרודכב לעה-תגיל תויורחת
יתצובקה םושירה סיטרכל ףסונ.
 
ה)   
לש םינמזה חוללו םינונקתל םיעדומ ינפוגה ךוניחה ירומ יכ ואדווי רפסה יתב ילהנמ
ינפל םייעובש ,עוריא לכ יבגל אדוולו קודבל םיארחא עוצקמה יזכרמ .ןלהלד םיעוריאה
םינמזה חולבו ןונקתב םייוניש תורשפא ,ןנכותמה דעומה.
 
ו)   
טרופסה תויורחתב םיידוסי לעה רפסה-יתבבו םייניבה תוביטחב תורחבנ ףותיש
םאתהב ,תויורחתב ףתתשהל תויאשרה תורחבנה רפסמ תא עבקת רפסה תיב תלהנה
ןלהלד תויורשפאל:
 
2.2   
וב שיש רפס תיב רמולכ ,רפסה-תיבב תויוצמה תוביטחה רפסמכ היהי תורחבנה רפסמ
תודרפנ תורחבנ 4 ידי לע גצוימ תויהל לכוי םייניב תוביטח 3-ו תחא הנוילע הביטח
(הביטח לכל תחא).
וא:
 
א)   
תרחבנ היהת ליעלש הז תמגודכ רפס תיבב רמולכ ,ליג תביטח לכל תחא תרחבנ היהת
םייניבה תוביטח שולשל תחא תרחבנו הנוילעה הביטחל תחא.
תורחתל תורחבנה םושירל םיללכה ןלהל:
 
ב)   
ספוט יבג לע (תחא תרחבנמ רתוי שי םא) דרפנב םשרית הביטח לש תרחבנ לכ
"םיפתתשמל יתצובק סיטרכ".
 
1)   
דסומ ותואב הביטחה לומיס וא יוניכ שגדויו ,דסומה םש ןיוצי המשרהה ספוט לע.
2)   
תחא הביטחמ דימלת ריבעהל היהי רוסא 'א תורשפאב הריחב לש הרקמב
םידומיל תנש התואב תרחא הביטחל.
 
3)   
טרופסה יפנע לכב ,הלוכ םידומיל תנש התואל יפוסו עובק אוה םושירה.  4)   
חוקיפה ידי לע הנמסרופתש ליגה תוצובקל םאתהב איה תורחבנה תופתתשה
רפס יתבל טרופסה תודחאתה/ינפוגה ךוניחה לע יצראה.
 
5)   
תויורחתב הרחתתש ,'ז התיכ ידימלתמ תפסונ הצובק םושרל תיאשר טרופס תתיכ
היהת הז בלשב .יצראה רמגל ליפעהל תורשפא אלל ,דבלב תויזוחמ וא תוירוזא
רבעב ומכ ,דבלב 'ח-'ז תותיכ ידימלתמ תבכרומה וז תימשרה הצובקה.
 
6)   
ףתשל לכוי ,ףערודכב וא לסרודכב ,לע-תגיל תויורחת תרגסמב ףתתשמה רפס-תיב,
לגס לע םינמנ םניא רשא םידימלתל 'י תותיכ לש תרחבנ ,דבלב תיזוחמ תרגסמב
תיצראה תופילאל ליפעהל תורשפא אלל) לעה-תגיל ינקחש).
לגס לע םינמנ םניא רשא ,א"י תותיכמ םידימלת 2 דע לולכל רשפא וז תרחבנב
זוחמב ינפוגה ךוניחה לע חקפמה רושיאב תאז לכ ;לעה-תגיל תצובק לש םינקחשה.
7)   
תשובלת
שי םא) הלומיסבו התצלוח עבצב הנוש היהת רפס-תיב תרחבנ לכ לש התשובלת
דסומ ותואמ תחא תרחבנמ רתוי תורחתב).
 
ג)   
םיימואלניבו םייצרא םיעוריא  3. 
הלבטבש םיעוריאה חולל םאתהב תויופילאה ידעומ תא ןיירשל םישקבתמ רפסה יתב ילהנמ
ךשמהב.
ילעפמל הקלחמב תויורחתל המשרהה היהת החותפ המשרהה ןהבש תויצראה תויופילאל
רפסה יתבל טרופסה תודחאתהב טרופס.
 
3.1   
תוימואלניבה תויורחתב הנידמה תא גצייל םידמעומ ויהי ןלהלד תויופילאב וכזיש רפסה יתב
רפסה-יתב לש.
ןפותישל תיפוסה הטלחהה .דרפנב ןימו ליג ,עוריא לכל תיניינע קדבית תוחלשמה תאצוה
לע יצראה חוקיפה תא בייחמ הז רזוחב בותכה ןיאו ,ינפוגה ךוניחה לע יצראה חוקיפב לופית
תוימואלניבה תויופילאל םיחצנמה רפסה יתב לכ תא חולשל ינפוגה ךוניחה.
א"סשתהב תוימואלניבה תויופילאה הלא:
 
3.2   
לירפאב 2-סרמב 28) ב"סשתה ןסינב 'כ-ז"ט :(היכ'צ) הדש יצורימ 2002).  -   
לירפאב 18‎-12) ב"סשתה רייאב 'ו-ןסינב 'ל :(לגוטרופ) יביטרופס טווינ 2002).  -   
לירפאב 12‎-5) ב"סשתה ןסינב 'ל-ג"כ :(היקבולס) ןחלוש סינט 2002).  -   
לירפאב 28‎-21) ב"סשתה רייאב ז"ט-'ט :(ןווי) דירודכ 2002).  -   
לירפאב 21‎-14) ב"סשתה רייאב 'ט-'ב :(וקיר-וטרופ) ףערודכ 2002).  -   
ינויב 3-יאמב 27) ב"סשתה ןוויסב ג"כ-ז"ט :(תפרצ) הדאיסנמיג 2002).  -   
הדאיסנמיגו ןחלוש סינט ,יביטרופס טווינ ,ףערודכ ,דירודכ ,הדש יצורימ לש תויופילאב
ךיראתה ירחא ודלונש םידימלת קרו ךא ףתתשהל םיאשר .1.1.85
הרעה
 
 
דירודכב תויצראה תויופילאה ,דומיל ימי דוביא עונמלו העיסנ תואצוהב ךוסחל ידכ,
תנשב םיידוסי לעה רפסה יתבל ןחלוש סינטבו לגרטקב ,לגרודכב ,לסרודכב ,ףערודכב
רפסה-תיב תרחבנל םויב םיקחשמ 2) םיזכורמ םימיב תונגרואמ א"סשתה םידומילה).
םאתהב םידימלתה תא ןיכהל תורחבנל םיארחאה תא תוחנהל םישקבתמ רפסה יתב ילהנמ,
ינפוגה רשוכה אשונב דחוימבו.
 
 
תויופילאה ידעומ ןלהל:
רודכ יקחשמ


תורעה
 
יצראה רמגה דעומ
 
תיצראה תופילאה
 
יזוחמה חווידה דעומ
 
ףנעה
 
  יעיבר םוי,
ב"סשתה רייאב ו"כ,
8.5.2002
 
ישימח-יעיבר םימי,
ןסינב ט"כ-ח"כ
ב"סשתה,
10‎-11.4.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה רדאב ד"כ
8.3.2002
 
לגרודכ
ב"י-'י,
םידימלת

 
   יעיבר םוי,
ב"סשתה רייאב ו"כ,
8.5.2002
 
  המשרהה
המייתסה
 
לגרודכ תגיל
ב"י-'י,
תודימלת
 
      ישילש םוי,
ב"סשתה רייאב ה"כ,
7.5.2002
 
המשרהה
המייתסה
 
לגרודכ תגיל
ט',
תודימלת
 
   ישילש םוי,
ב"סשתה רייאב ה"כ,
7.5.2002
 
  המשרה
המייתסה
 
לגרודכ תגיל
ח-'ז',
תודימלת
 
   ןושאר םוי,
ב"סשתה רייאב ג"כ,
5.5.2002
 
ישילש-ינש םימי,
ב"סשתה רייאב א"י-'י,
22‎-23.4.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה ןסינב 'ב,
15.3.2002
 
לגר טק
ב"י-'י,
תו/םידימלת

 
   תגיל"ב תובלתשה
ב"סשתה "לעה
 
ישימח-יעיבר םימי,
ב"סשתה טבשב 'ד-'ג,
16‎-17.1.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה תבטב 'ו,
21.12.2001
 
לסרודכ
ב"י-'י,
תו/םידימלת
 
   ישימח םוי,
ב"סשתה ןסינב 'א,
14.3.2002
 
    "לע-תגיל"
לסרודכ
ב"י-'י,
תו/םידימלת
 
   ישימח םוי,
ב"סשתה רייאב ז"כ,
9.5.2002
 
ינש-ןושאר םימי,
ב"סשתה רייאב ז"י-ז"ט,
28‎-29.4.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה ןסינב 'ל,
12.4.2002
 
לסרודכ
ט',
תו/םידימלת
 תורעה
 
יצראה רמגה דעומ
 
תיצראה תופילאה
 
יזוחמה חווידה דעומ
 
ףנעה
 
    ישימח-יעיבר םימי,
ב"סשתה טבשב ח"י-ז"י,
30‎-31.1.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה תבטב ג"י,
28.12.2001
 
ב"י-'י ףערודכ,
םידימלת

 
   ישימח םוי,
ב"סשתה רייאב 'כ,
2.5.2002
 
ישימח-יעיבר םימי,
ב"סשתה טבשב ח"י-ז"י,
30‎-31.1.2002
 
  "לע-תגיל"
ףערודכב,
תו/םידימלת

 
תימואלניב תופילא
(וקיר-וטרופ)
רייאב 'ט-'ב
ב"סשתה,
14‎-21.4.2002
 
ישילש םוי,
ירשתב ט"כ
ב"סשת,
16.10.2001
 
ישילש-ינש םימי,
ירשתב ט"כ-ח"כ
ב"סשתה,
15‎-16.10.2001
 
המשרהה
המייתסה
 
ףערודכ
א"י-'י,
רינרוט
ISF
 
     ישימח-יעיבר םימי
ןסינב 'א-רדאב ט"כ
ב"סשתה,
13‎-14.3.2002
 
המשרהה
המייתסה
 
תיתנש הגיל
תוזוחמב
ב"י-'י ףערודכ,
תודימלת
 
   ישימח םוי,
ב"סשתה ןוויסב ו"כ,
6.6.2002
 
ישימח-יעיבר םימי,
ב"סשתה ןוויסב ב"י-א"י,
22‎-23.5.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה רייאב ד"י,
26.4.2002
 
ט ףערודכ'
םינודעומ,
תו/םידימלת
 
   ישימח םוי,
ב"סשתה ןוויסב ו"כ,
6.6.2002
 
ישילש-ינש םימי,
ב"סשתה ןוויסב 'ג-'ב,
13‎-14.5.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה רייאב 'ז,
19.4.2002
 
ח-'ז ףערודכ'
םינודעומ,
תו/םידימלת
 
   רבמצד
ראורבפ
לירפא
 
  החותפ המשרהה
רינרוט לכ ינפל
 
םירינרוט
ףערודכב
םיפוח,
ב"י-'י
 
   ישימח םוי,
ב"סשתה ןוויסב ט"י,
30.5.2002
 
ישימח-יעיבר םימי,
ןוויסב ט"י-ח"י
ב"סשתה,
29‎-30.5.2002
 
החותפ המשרהה
יעיבר םוי דע,
ב"סשתה רייאב ט"י,
1.5.2002
 
תיצרא תופילא
ףערודכב
םיפוח,
ט ,'ח-'ז',
ב"י-'י
 תורעה
 
יצראה רמגה דעומ
 
תיצראה תופילאה
 
יזוחמה חווידה דעומ
 
ףנעה
 
   ישימח םוי,
ב"סשתה רדאב ג"כ,
7.2.2002
 
יעיבר-ישילש םימי,
תבטב ה"כ-ד"כ
ב"סשתה,
8‎-9.1.2002
 
ישיש םוי דע,
ב"סשתה ולסכב ב"כ,
7.12.2001
 
ב"י-'י דירודכ
תו/םידימלת
 
תימואלניב תופילא
(ןווי)
ב"סשתה רייאב ז"ט-'ט,
21‎-28.4.2002
 
יעיבר םוי,
ב"סשתה תבטב ח"י,
2.1.2002
 
יעיבר-ישילש םימי,
ב"סשתה תבטב ח"י-ז"י,
1‎-2.1.2002
 
המשרהה
המייתסה
 
דירודכ
א"י-'י
רינרוט ISF ,
תו/םידימלת
 
   ינש םוי,
ב"סשתה ןוויסב ג"כ,
3.6.2002
 
ישילש-ינש םימי,
ב"סשתה ןוויסב 'י-'ט,
20‎-21.5.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה רייאב א"כ,
3.5.2002
 
ח-'ז דירודכ',
ט'
תו/םידימלת
(םינודעומ)
 


הדש יצורימו הלק הקיטלתא יסוניכ .4
תויצראה רמגה תויורחת .תוזוחמב םיחקפמה ידי לע ועבקיי םייזוחמהו םיירוזאה םיסוניכה ידעומ
ןלהלש םינמזה חולל םאתהב הנכרעית:
תורעה
 
יצראה רמגה דעומ
 
יזוחמה חווידה דעומ
 
ףנעה
 
תימואלניב תופילא
(היכ'צ)
ב"סשתה ןסינב 'כ-ז"ט,
28.3‎-2.4.2002
 
ישילש םוי,
ב"סשתה טבשב 'ב,
15.1.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה ולסכב ב"כ,
7.12.2001
 
הדש ץורימ
ט ,'ח-'ז',
ב"י ,א"י-'י
 
  ינש םוי,
ב"סשתה ןוויסב ז"ט,
27.5.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה רייאב ד"י,
26.4.2002
 
יתצובק ק"א
ט ,'ח-'ז'
םינודעומ+
רפס יתב
 
  ינש םוי,
ב"סשתה רדאב ז"כ,
11.3.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה רדאב 'ב,
15.2.2002
 
הקיטלתא
ב"י-'י+
הקיטלתא
ישיא
 


הייחשו ןחלוש סינט ,ינפוג רשוכ ,טווינ .5
 
ילעפמל הקלחמב תורישי תורחתל תיצראה המשרהה היהת ינפוג רשוכבו ןחלוש סינטב ,טווינ תצירב
רפסה יתבל טרופסה תודחאתהב טרופס.
רפסה יתבל טרופסה תודחאתהב טרופס ילעפמל הקלחמל ונפיש םיניינועמה רפסה יתבל ורסמיי םיטרפ.
הלא םיפנעב םיעוריאה לש האלמה הלבטה ןלהל:
תורעה
יצראה רמגה דעומ
 
יזוחמה חווידה דעומ
 
ףנעה
 
תימואלניב תופילא
(לגוטרופ)
רייאב 'ו-ןסינב 'ל
ב"סשתה,
12‎-18.4.2002
 
ישילש םוי,
ב"סשתה רדאב 'ז,
19.2.2002
 
דע החותפ המשרה
ישיש םוי םוי,
ב"סשתה טבשב 'ה,
18.1.2002
 
טווינ
יביטרופס
ט ,'ח-'ז',
ב"י ,א"י-'י
 
  ינש םוי,
ב"סשתה רדאב 'ו,
18.2.2002
 
דע החותפ המשרהה
ישיש םוי,
תבטב 'כ
ב"סשתה,
4.1.2002
 
ינפוג רשוכ
ב"י-א"י
 
  ישילש-ינש םימי,
טבשב ג"כ-ב"כ
ב"סשתה,
4‎-5.2.2002
 
ישיש םוי,
ב"סשתה תבטב 'כ,
4.1.2002
 
ןחלוש סינט
א"י-'י,
םידימלת
 
תימואלניב תופילא
(היקבולס)
ב"סשתה ןסינב 'ל-ג"כ,
5‎-12.4.2002
 
ישילש-ינש םימי,
טבשב ג"כ-ב"כ
ב"סשתה,
4‎-5.2.2002
 
דע החותפ המשרהה
ישיש םוי,
ב"סשתה תבטב ג"י,
28.12.2001
 
ןחלוש סינט
א"י-'י,
תודימלת
 


טישבו הריתחב תומכסמה תויורחתה ידעומ .6

יצראה רמגה דעומ
 
ףנעה
 
יעיבר-ןושאר םימי,
ב"סשתה רדאב ב"כ-ט"י,
3‎-6.3.2002
 
תימואלניבה תופילאה
תרגסמב חור ינשלגב
א"סא לש ףרוחה יקחשמ

 
ינש-ןושאר םימי,
ב"סשתה ןוויסב 'ל-ט"כ,
9‎-10.6.2002
 
ןומיא יזכרמ תופילא
ח-'ז שרפמ ינשלגב',
תו/םידימלת
 
ישימח םוי,
ב"סשתה ןסינב 'א,
14.3.2002
 
הריתח
 
ישילש םוי,
ב"סשתה ןוויסב ז"י,
28.5.20002
 
םישרפמ
 


טרופס תויורחתב קלח םילטונה ס"יע ס"יתבל תיביטרופסו תיתרבח ,תיכוניח תוגהנתה יללכ
 
7. 
םיביוחמ רפסה יתב לש טרופסה תויורחתב קלח ולטייש (ע"טח+ב"טח) םיידוסי-לעה רפסה-יתב לכ
א)4/אס עבקה תוארוה רזוחב םסרופש יפכ "תיביטרופסהו תיתרבחה ,תיכוניחה תוגהנתהה יללכ"ל),
ףיעס 6-.9.7
ודי-לע תישיא םותח ,תוגהנתהה יללכ לש דחא ספוט רפסה תיב להנמ ףרצי תויורחתל המשרהה תעב
(תנש התואל רפסה תיב לש תורחבנהו םיאטרופסה לכ תא הפיקמ איהו ,הקיפסמ דחא ספוט לע המיתח
םידומיל).
רפסה יתב טרופס תודחאתה/תוזוחמב ינפוגה ךוניחה לע םיחקפמה ידי לע רפסה יתבל וקפוסי םיספטה.


ינפוגה ךוניח לע הנוממהו ר"מפמה לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל,
לט ,ןמכוז םהרבא רמ' 03‎-6896136.

תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001